Tìm kiếm tài liệu miễn phí

MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC

MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA, TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BTTTT ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông) BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ..........., ngày tháng năm BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ THẢO QCVN/TCVN 1. Tên dự thảo QCVN/TCVN: Cơ quan/ban kỹ thuật biên soạn: Mã số đề tài (nếu thực hiện theo đề tài): Chủ trì đề tài (nếu thực...Đánh giá tài liệu

4.6 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC mẫu biên bản, biên bản họp hội đồng, bộ thông tin truyền thông, thương mại điện, biểu mẫu bộ thông tin, Thông tư số 03/2011/TT-BTTTT
4.6 5 2528
  • 5 - Rất hữu ích 1.548

  • 4 - Tốt 980

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

  1. MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA, TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BTTTT ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông) BỘ THÔNG TIN VÀ CỘNG HO À XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TRUYỀN THÔNG NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ..........., ngày tháng năm BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ THẢO QCVN/TCVN 1 . Tên dự thảo QCVN/TCVN: Cơ quan/ban kỹ thuật biên soạn: Mã số đề tài (n ếu thực hiện theo đề tài): Chủ trì đ ề tài (n ếu thực hiện theo đề tài): 2 . Ngày h ọp Hội đồng: 3 . Địa điểm họp Hội đồng: 4 . Thành ph ần Hội đồng (Theo Quyết định số ....) - Số có mặt: 1
  2. - Số vắng mặt: - Chủ tịch Hội đồng: 5 . Thư ký Hội đồng giới thiệu đại biểu, tóm tắt quá trình xây dựng dự thảo QCVN/TCVN 6 . Chủ tịch Hội đồng đề xuất và thông qua nội dung chương trình làm việc 7 . Đại diện ban soạn thảo QCVN/TCVN báo cáo nội dung dự thảo QCVN/TCVN, việc tiếp thu các ý kiến đóng góp qua các lần trưng cầu ý kiến 8 . Ý kiến nhận xét của các phản biện 9 . Ý kiến của các thành viên Hội đồng và các đại biểu 10. Ch ủ tịch Hội đồng kết luận chung và kiến nghị: - Sự đáp ứng của dự thảo QCVN/TCVN đối với mục tiêu qu ản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông - Sở cứ khoa học của dự thảo QCVN/TCVN - Sự phù h ợp với điều kiện thực tế của dự thảo QCVN/TCVN - Kiến nghị các sửa đổi bổ sung cụ thể cần thực hiện (nếu có) - Kiến nghị về việc ban hành 11. Tổng hợp kết quả các Phiếu thẩm định - Đồng ý với kết luận của Chủ tịch Hội đồng: - Các ý kiến khác: - Đánh giá kết quả đề tài: - Kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt và ban hành dự thảo QCVN/TCVN: 2
  3. ............, ngày tháng năm Thư ký Hội đồng Chủ tịch Hội đồng 3

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Báo cáo sơ kết công tác hoạt động công đoàn

"Báo cáo sơ kết công tác hoạt động công đoàn" nhằm báo cáo lại số liệu cơ bản; phong trào hoạt động công đoàn; thực hiện chế độ chính sách, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích người lao động; công tác xã hội; công tác nữ công và thiếu nhi; những hoạt động mới nổi bật, có hiệu quả (các công tác khác)... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.


MẪU QUYẾT ĐỊNH V/v gia hạn thời gian tạm dừng làm thủ tục hải quan

Mẫu 05-SHTT CỤC HẢI QUAN........... CHI CỤC HẢI QUAN ................... ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /QĐ- SHTT ..........., ngày tháng năm 20....... QUYẾT ĐỊNH V/v gia hạn thời gian tạm dừng làm thủ tục hải quan Căn cứ Điều 218 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009; Căn cứ Điều 51 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát...


Mẫu số: 03-1C/TNDN Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Tài liệu tham khảo Mẫu số: 03-1C/TNDN Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Dành cho người nộp thuế là các Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm........... (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của BTC)


Mẫu biên bản kiểm tra

Mẫu biên bản kiểm tra (Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2012/TT-BTC ngày 18/5/2012 của Bộ Tài chính) TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA ------Số: ………/BBKT BIÊN BẢN KIỂM TRA Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002 và Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/4/2008; Căn cứ Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ...


MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU KẾT QUẢ MÔ HÌNH

MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU KẾT QUẢ MÔ HÌNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)


MẪU DỰ KIẾN NHU CẦU VAY VỐN VND TỪ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Tài liệu tham khảo biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số15/2012/TT-NHNN quy định về việc ngân hàng nhà nước việt nam tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với các tổ chức tín dụng Mẫu số 05/NHNN-HSTD MẪU DỰ KIẾN NHU CẦU VAY VỐN VND TỪ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC


Bảng kê YCTT, thanh toán hủy, đảo

Tài liệu tham khảo Bảng kê YCTT, thanh toán hủy, đảo theo thông tư số 08/2013 - BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính


MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT CHI NHÁNH HOẠT ĐỘNG LƯU KÝ

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm theo Quy chế Thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán – Quyết định số 28/QĐ-VSD ngày 22 tháng 4 năm 2011 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Mẫu 10/LK-TV


THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008

Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT nêu tại Mục II, Phần A Thông tư này.


MẪU BIÊN BẢN Vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Tài liệu tham khảo mẫu biên bản và quyết định sử dụng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa ban hành kèm theo Nghị định số 60/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ ; Mẫu biên bản số 01a


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu