Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luận văn Thạc sĩ quản lý văn hóa: Quản lý lễ hội truyền thống Phủ Quảng Cung, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Luận văn gồm có 03 chương: Chương 1. Cơ sở lý luận về quản lý lễ hội, tổng quan về lễ hội truyền thống Phủ Quảng Cung; Chương 2. Thực trạng công tác quản lễ hội truyền thống Phủ Quảng Cung; Chương 3. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý lễ hội truyền thống Phủ Quảng Cung.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

ĐÀO TIẾN TRỌNG

QUẢN LÝ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG PHỦ QUẢNG CUNG,
XÃ YÊN ĐỒNG, HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA
Khóa 3 (2015 - 2017)

Hà Nội, 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

ĐÀO TIẾN TRỌNG

QUẢN LÝ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG PHỦ QUẢNG CUNG,
XÃ YÊN ĐỒNG, HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chuyên ngành: Quản lý văn hóa
Mã số: 60.31.06.42

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Võ Quang Trọng

Hà Nội, 2017

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan những vấn đề được trình bày trong luận văn, các số
liệu, kết quả và các dẫn chứng là do tôi tự tìm hiểu, có sự tham khảo, sưu
tầm và sự kế thừa những nghiên cứu của các tác giả đi trước. Các số liệu và
kết quả nghiên cứu là trung thực, có trích dẫn rõ ràng.

Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 2017
TÁC GIẢ

Đào Tiến Trọng

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
BTC

Ban tổ chức

CT-TTg

Chỉ thị - Thủ tướng

DSVH

Di sản văn hóa

HĐND

Hội đồng Nhân dân

MTTQ

Mặt trận tổ quốcNghị định

Nxb

Nhà xuất bản

PGS. TS

Phó Giáo sư, Tiến sĩQuyết định

TP

Thành phố

TTVHTT&DL

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch

TW

Trung ương

UBND

Ủy ban nhân dân

UNESCO

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc

VHTT

Văn hóa - Thông tin

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ LỄ HỘI,
TỔNG QUAN VỀ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG PHỦ QUẢNG CUNG ... 10
1.1. Một số khái niệm .................................................................................. 10
1.1.1. Lễ hội và lễ hội truyền thống ............................................................ 10
1.1.2. Quản lý và quản lý lễ hội .................................................................. 13
1.2. Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ................. 17
1.2.1. Các văn bản của Đảng và Nhà nước về quản lý lễ hội ..................... 17
1.2.2. Các văn bản của tỉnh Nam Định về quản lý lễ hội ........................... 22
1.3. Tổng quan về lễ hội truyền thống Phủ Quảng Cung............................ 24
1.3.1. Vài nét về xã Yên Đồng .................................................................... 24
1.3.2. Lễ hội truyền thống Phủ Quảng Cung .............................................. 28
1.4.1. Lễ hội Phủ Quảng Cung trong việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc . 34
1.4.2. Vai trò giáo dục các thế hệ trẻ nhớ về cội nguồn và bản sắc văn hóa
địa phương ................................................................................................... 35
1.4.3. Góp phần vào việc phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội địa phương....... 36
Tiểu kết ........................................................................................................ 37
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ
LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG PHỦ QUẢNG CUNG................................... 39
2.1. Các chủ thể quản lý lễ hội truyền thống Phủ Quảng Cung .................. 39
2.1.1. Phòng Văn hóa – Thông tin .............................................................. 39
2.1.2. Ban Văn hóa Thông tin ..................................................................... 40
2.1.3. Ban tổ chức, ban quản lý di tích........................................................ 41
2.2. Thực trạng công tác quản lý lễ hội ....................................................... 41
2.2.1. Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch tổ chức lễ hội 41

Tài liệu cùng danh mục Khoa học xã hội

TIỂU LUẬN: Tiểu luận môn Tâm lý

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: tiểu luận môn tâm lý', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề tài: " NHẬN THỨC - ĐỒ THỨC - TÍNH KHÁCH QUAN (*) "

Trong hoạt động nhận thức, con người không chỉ tiếp nhận thông tin tập hợp thành “bản mã tín hiệu”, mà còn lý giải ý nghĩa của nó. Cái “bản mã tín hiệu” đó chính là đồ thức nhận thức. Đồ thức nhận thức là phương thức tiến hành nhận thức và biểu đạt tri thức của con người. Nó vừa biểu hiện tính chỉnh thể của các yếu tố trong quá trình nhận thức, vừa chỉ ra phương thức tồn tại và phát triển cơ bản của nhận thức. Theo tác giả, quá trình chủ thể nhận thức xuất...


TIỂU LUẬN: “ĐÁNH GIÁ VỀ MẶT PHƯƠNG PHÁP LUẬN SỬ HỌC MAXIT CỦA TÁC PHẨM “ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM” CỦA TRƯỜNG CHINH”

Khi đọc một tác phẩm lịch sử chúng ta thường chỉ suy nghĩ đến nội dung của tác phẩm chứ ít khi quan tâm tới phương pháp luận mà các nhà khoa học sử dụng trong tác phẩm đó. Nhưng một tác phẩm lịch sử lại là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa sự kiện lịch sử và những quan điểm, quan niệm, thế giới quan của người viết sử. Trong con mắt của những nhà sử học phương pháp luận có một vai trò vô cùng quan trọng, làm sao có một tác phẩm sử học hoàn thiện khi các nhà sử học không có...


Đề tài: " VỀ KHÁI NIỆM DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA DÂN TỘC "

Trong bài viết này, tác giả đã phân tích, lý giải để làm rõ thêm các khái niệm dân tộc và chủ nghĩa dân tộc. Theo tác giả, dân tộc là cộng đồng những người cùng chung một lịch sử, nói chung một ngôn ngữ, sống chung trên một vùng lãnh thổ và có chung một nền văn hoá. Chủ nghĩa dân tộc là ý thức của mỗi người về cội nguồn dân tộc, ý thức về quyền dân tộc, về phẩm giá dân tộc,… Chủ nghĩa dân tộc có nhiều loại khác nhau, song chỉ có chủ nghĩa dân...


Thuyết trình chính sách xã hội: Chính sách việc làm

Thuyết trình chính sách xã hội: Chính sách việc làm nhằm trình bày về những vấn đề việc làm nổi cộm, những chính sách quan trọng trong chính sách việc làm, những nhận xét, đánh giá, kết luận và khuyến nghị trong chính sách việc làm của nước ta trong thời gian qua.


Đề án:Phát triển kinh tế du lịch thành phố Lào Cai giai đoạn 2011-2015

Giai đoạn 2006-2011 du lịch của thành phố đã phát triển thành ngành kinh tế năng động trong cơ cấu phát triển kinh tế của thành phố. Năm 2010, khách du lịch đến với thành phố Lào Cai đạt trên 310 nghìn lượt (khách quốc tế là 77.000 lượt), tăng 23,4% so với năm 2009.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Vai trò của gia đình trong việc giáo dục trẻ vị thành niên ở xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Vai trò của gia đình trong việc giáo dục trẻ vị thành niên ở xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định với mục đích làm rõ vai trò của gia đình đối với việc giáo dục kiến thức, nhân cách, sức khỏe cho trẻ vị thành niên, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp nhằm phát huy vai trò của gia đình đối với việc giáo dục toàn diện cho trẻ ở xã Nam Thắng – huyện Nam Trực – tỉnh Nam Định hiện nay. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.


Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc

Mục tiêu chính của tiểu luận là: Làm rõ được thực chất, nội dung và động lực của vấn đề dân tộc thuộc địa, nêu lên được mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. Phân tích được tính chất, nhiệm vụ, mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc đồng thời chỉ ra những quan điểm của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.


Tiểu luận: Phân tích kỹ năng tiếp xúc khách hàng và tìm hiểu yêu cầu tư vấn – Liên hệ thực tiễn

Tư vấn pháp luật là việc luật sư hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của họ. Chuyên đề Phân tích kỹ năng tiếp xúc khách hàng và tìm hiểu yêu cầu tư vấn – Liên hệ thực tiễn nhằm trình bày kiến thức chung về nghề luật sư.


Tiểu luận: Xu hướng thực tế không áp dụng nguyên tắc có đi có lại trong công ước về nhân quyền

Đặc điểm của các quy phạm về nhân quyền Các quy phạm về nhân quyền chủ yếu điều chỉnh quan hệ giữa cá nhân và chính phủ. Cụ thể các quy phạm này quy định nghĩa vụ quốc tế của các quốc gia phải tôn trọng và bảo đảm các nhân quyền của mọi cá nhân trên lãnh thổ hoặc trong phạm vi thẩm quyền của các quốc gia đó. Nhân quyền bao gồm các quy phạm hình thành một tiêu chuẩn tối thiểu hơn là đưa ra các yêu cầu tốt nhất. ...


Tài liệu mới download

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 22000
 • 27/04/2010
 • 92.438
 • 874
TCVN 6427-2:1998
 • 08/08/2010
 • 16.921
 • 960

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu