Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luận văn thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc: Đưa Hát Chèo cạn vào hoạt động ngoại khóa âm nhạc ở trường Trung học cơ sở Cảnh Dương - Quảng Trạch - Quảng Bình

Luận văn nhằm mục đích nghiên cứu, đưa ra các biện pháp truyền dạy Hát Chèo cạn trong hoạt động ngoại khóa âm nhạc tại trường THCS Cảnh Dương - Quảng Trạch - Quảng Bình. Luận văn gồm 2 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận và thực tiễn dạy học âm nhạc tại trường THCS Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình; Chương 2 - Biện pháp đưa Hát Chèo cạn vào hoạt động ngoại khóa âm nhạc.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

NGUYỄN THỊ TỐ NGA

ĐƯA HÁT CHÈO CẠN
VÀO HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA ÂM NHẠC
Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CẢNH DƯƠNG,
QUẢNG TRẠCH, QUẢNG BÌNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ
LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ÂM NHẠC
Khóa 5 (2015 - 2017)

Hà Nội, 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

NGUYỄN THỊ TỐ NGA

ĐƯA HÁT CHÈO CẠN
VÀO HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA ÂM NHẠC
Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CẢNH DƯƠNG,
QUẢNG TRẠCH, QUẢNG BÌNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc
Mã số: 60.14.01.11

Người hướng dẫn khoa học:

Hà Nội, 2017

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn với tiêu đề Đưa Hát Chèo cạn vào hoạt
động ngoại khóa ở trường Trung học cơ sở Cảnh Dương - Quảng Trạch Quảng Bình là kết quả nghiên cứu của chính bản thân tôi và chưa được
công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào. Tôi xin hoàn toàn chịu
trách nhiệm về tính trung thực của số liệu và các nội dung khác trong luận
văn của mình.
Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2017
Tác giả luận văn
Đã ký
Nguyễn Thị Tố Nga

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

BGH

Ban giám hiệu

CLB

Câu lạc bộ

GD&ĐT

Giáo dục và đào tạo

GS

Giáo sư

GV

Giáo viên

HĐNK

Hoạt động ngoại khóa

HS

Học sinh

NGND

Nhà giáo nhân dân

Nxb

Nhà xuất bản

NS

Nhạc sĩ

PGS

Phó giáo sư

PL

Phụ lục

PPDH

Phương pháp dạy học

SGK

Sách giáo khoa

THCS

Trung học cơ sở

TP

Thành phố

Tr

Trang

TS

Tiến sĩ

TSKH

Tiến sĩ khoa học

TTCN

Tiểu thủ công nghiệp

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1
Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN DẠY HỌC ÂM NHẠC
TẠI TRƯỜNG THCS CẢNH DƯƠNG, QUẢNG TRẠCH, QUẢNG
BÌNH ............................................................................................................. 7
1.1. Khái quát về Hát Chèo cạn và giải thích các khái niệm ........................ 7
1.1.1. Môi trường văn hóa Cảnh Dương - nôi sinh của Hát Chèo cạn ......... 7
1.1.2. Một số khái niệm ............................................................................... 17
1.2. Những đặc điểm của Hát Chèo cạn ...................................................... 23
1.2.1. Yếu tố cấu thành................................................................................ 23
1.2.2. Gíá trị thẩm mỹ, ý nghĩa tâm linh của Hát Chèo cạn trong đời sống
cư dân Cảnh Dương ngày nay ..................................................................... 29
1.2.3. Đặc điểm âm nhạc trong Hát Chèo cạn ở Quảng Bình nói chung,
Cảnh Dương nói riêng. ................................................................................ 32
1.3. Thực trạng dạy học âm nhạc tại Trường THCS Cảnh Dương ............. 38
1.3.1. Sơ lược về Trường THCS Cảnh Dương ........................................... 38
1.3.2. Môn âm nhạc tại Trưởng THCS Cảnh Dương.................................. 39
1.3.3. Thời lượng, nội dung chương trình, giáo trình môn âm nhạc........... 40
Tiểu kết ........................................................................................................ 41
Chương 2 BIỆN PHÁP ĐƯA CHÈO CẠN VÀO HOẠT ĐỘNG NGOẠI
KHÓA ÂM NHẠC ..................................................................................... 43
2.1. Vai trò, vị trí của hoạt động ngoại khóa âm nhạc ................................ 43
2.1.1. Phương pháp dạy học ........................................................................ 43
2.1.2. Đặc điểm của hoạt động ngoại khóa âm nhạc................................... 45
2.1.3. Phương pháp tổ chức các hoạt động ngoại khóa............................... 46
2.2. Biện pháp đưa Hát Chèo cạn vào HĐNK âm nhạc .............................. 49
2.2.1. Các tiêu chí lựa chọn và ứng dụng .................................................... 49

Tài liệu cùng danh mục Khoa học xã hội

Luận văn thạc sĩ: Rèn luyện kỹ năng tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức cho học sinh khá, giỏi cuối cấp trung học phổ thông

Luận văn thạc sĩ: Rèn luyện kỹ năng tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức cho học sinh khá, giỏi cuối cấp trung học phổ thông nhằm nghiên cứu các dạng toán và các phương pháp tìm giá trị lớn nhất (GTLN), giá trị nhỏ nhất (GTNN); nghiên cứu và đề xuất một giải pháp rèn luyện có hiệu quả kĩ năng tìm GTLN, GTNN cho học sinh khá, giỏi cuối cấp Trung học phổ thông; thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của đề tài.


Luận văn:Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Việt lớp 10 Ban cơ bản tại trường Trung học Chuyên tỉnh Kon Tum

Trong lịch sử phát triển của quá trình giáo dục, (KTĐG) được coi là một khâu có vai trò rất quan trọng, là bộ phận cấu thành của quá trình dạy học. Được xem là một khâu cung cấp thông tin, dữ liệu về sự vận động đương thời của quá trình dạy và học, KTĐG tạo cơ sở cho các chủ thể điều khiển sự vận động đó với chất lượng và hiệu quả cao hơn.


Thực trạng và giải pháp kinh tế tư bản tư nhân ở nước ta hiện nay

Tham khảo luận văn - đề án 'thực trạng và giải pháp kinh tế tư bản tư nhân ở nước ta hiện nay', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tiểu luận “Nhân tố con người trong lực lượng sản xuất với chiến lược phát triển giáo dục đào tạo nguồn nhân lực theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ”

Trong sự nghiệp đổi mới CNH, HĐH đất nước với những mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, hiện nay, con người và nguồn nhân lực được coi là nhân tố quan trọng hàng đầu, quyết định sự phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững nền kinh tế nước ta. Đó là yếu tố hết sức bức thiết và cần có tính cập nhật, đáp ứng được yêu cầu về con người và nguồn nhân lực xét trong nước ta nói riêng và quốc tế nói chung. Chúng ta khẳng định con...


CHUYÊN ĐỀ 2: KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

Tham khảo luận văn - đề án 'chuyên đề 2: kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tiểu luận triết học: Lý luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới ở Việt Nam

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học "lý luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới ở việt nam"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


ĐỀ TÀI: QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

I,Quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường 1. Cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi mới 2. Sự hình thành tư duy của đảng về kinh tế thị trường a, Cơ chế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp b, Nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế a, Tư duy của đảng về kinh tế thị trường từ đaị hội VI - VIII b, Tư duy của đảng về kinh tế thị trường từ đaị hội IX - XI...


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP_3 Quản lý nhà hàng

Nhà hàng là một địa điểm hay một công trình xây dựng chuyên kinh doanh về việc chuẩn bị và phục vụ thực phẩm và đồ uống cho khách hàng để nhận tiền của khách hàng. Các bữa ăn hay bữa tiệc được phục vụ nhà hàng theo hình thức ăn tại chổ nhưng nhiều nhà phục vụ theo phương pháp take out đồ ăn theo dạng các dịch vụ cung cấp và chuyển phát thực phẩm. Nhà hàng có ngoại hình đa dạng và đặc thù ở mỗi quốc gia, mỗi vùng, mỗi cộng đồng khác nhau cũng như...


Đề tài nghiên cứu: Phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

Đề tài nghiên cứu Phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Một quốc gia muốn phát triển thì cần phải có các nguồn lực của sự phát triển linh tế như: tài nguyên thiên nhiên, vốn, khoa học - công nghệ, con người … Trong các nguồn lực đó thì nguồn lực con người là quan trọng nhất, có tính chất quyết định trong sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của mọi quốc gia từ tr ước đến nay. Một nước cho dù có tài nguyên...


LUẬN VĂN:CHẾ BIẾN YAOURT TRÁI CÂY TỪ SỮA BÒ TƯƠI

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:chế biến yaourt trái cây từ sữa bò tươi', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 22000
 • 27/04/2010
 • 92.438
 • 874
TCVN 6427-2:1998
 • 08/08/2010
 • 16.921
 • 960

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quản lí điểm sinh viên
 • 18/09/2011
 • 46.434
 • 933

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu