Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luận văn: Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Luận văn được cơ cấu thành 5 chương như sau: Chương 1. Vị trí địa lý và tầm quan trọng của hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa. Chương 2. Luật pháp và thực tiễn quốc tế về xác lập và thực hiện chủ quyền lãnh thổ. Chương 3. Lịch sử xác lập và thực hiện chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo. Chương 4. Về những yêu sách thiếu căn cứ đối với hai quần đảo. Chương 5. Phương hướng và một số kiến nghị cho tranh chấp đối với hai quần đảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trƣờng Sa
Lê Quang Thành
Ngƣời hƣớng dẫn: TS. Đỗ Hoà Bình

LỜI NÓI ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Việt Nam là một quốc gia ven biển, có vùng biển rộng, bờ biển dài với hàng
trăm đảo, quần đảo lớn nhỏ gần bờ và xa bờ chạy dọc theo chiều dài đất nước. Đặc
biệt, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng
không chỉ với Việt Nam mà còn có vị trí địa chính trị cực kỳ quan trọng đối với cả
khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Từ lâu, Việt Nam đã chiếm hữu và thực hiện
chủ quyền đối với hai quần đảo này và Việt Nam có đủ những bằng chứng lịch sử
và pháp lý để chứng minh quan điểm, lập trường đó của mình.
Ngày nay trước nguy cơ nguồn tài nguyên trên đất liền đang ngày càng cạn
kiệt, các quốc gia đang từng bước dịch chuyển, tăng cường hướng quan tâm của
mình ra biển và đại dương. Không phải ngẫu nhiên mà người ta coi thế kỷ 21 là thế
kỷ của Đại dương. Xu thế tiến ra biển, chiếm lĩnh và khống chế không gian biển,
sử dụng và khai thác biển đang trở thành xu thế chung của cả nhân loại. Khu vực
Châu Á - Thái Bình Dương và khu vực Biển Đông cũng không nằm ngoài quy luật
đó. Mặt khác, phân tích trên khía cạnh lợi ích nhiều mặt có thể đạt được từ việc
làm chủ được hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, bất kỳ quốc gia nào ven bờ
Biển Đông đều mong muốn thiết lập được chủ quyền của mình trên hai quần đảo
này.
Xuất phát từ những lý do nêu trên, trong vùng Biển Đông đã và đang tồn tại
những tranh chấp về chủ quyền rất phức tạp và kéo dài. Tình hình tranh chấp này
không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, quốc phòng, sự phát triển của Việt

Nam mà còn ảnh hưởng đến cả hoà bình, ổn định và phát triển của toàn bộ khu
vực.
Hơn bao giờ hết, vấn đề tranh chấp về chủ quyền đối với hai quần đảo, đang
là vấn đề "nóng, nhạy cảm" đối với Việt Nam và khu vực. Yêu cầu chứng minh và
khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
là phù hợp với thực tế lịch sử và luật pháp quốc tế đã và đang được đặt ra hết sức
cấp thiết. Chứng minh và khẳng định Việt Nam đã xác lập và thực hiện chủ quyền
như thế nào để vừa đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, đảm bảo an ninh, quốc
phòng, kinh tế lại vừa đảm bảo được yêu cầu hợp tác, hội nhập quốc tế, không để
xảy ra hoặc làm xuất hiện những nguy cơ xảy ra tranh chấp về lợi ích với các quốc
gia hữu quan, thậm chí là những nguy cơ gây xung đột vũ trang. Câu hỏi này thật
sự không bao giờ là dễ giải đáp, đòi hỏi phải có các giải pháp thích hợp và đặc biệt
phải phù hợp với thực tế lịch sử cũng như luật pháp và thực tiễn quốc tế.
Mặc dù vấn đề này đã được Việt Nam và các quốc gia hữu quan, quan tâm
giải quyết song do quan điểm, lập trường của các bên còn khác nhau quá xa cho
nên việc đưa ra được những phương hướng, giải pháp thích hợp và được các bên
hữu quan cùng chấp thuận luôn gặp rất nhiều khó khăn. Tranh chấp chủ quyền đối
với hai quần đảo tiếp tục tồn tại và nguy cơ xung đột tiềm tàng xuất phát từ những
tranh chấp này có thể gây những ảnh hưởng xấu đến hoà bình, ổn định trong khu
vực.
2. Tình hình nghiên cứu:
Việc nghiên cứu Luật pháp và thực tiễn quốc tế về vấn đề "xác lập chủ
quyền quốc gia đối với các vùng lãnh thổ" để áp dụng vào trường hợp hai quần đảo
Hoàng Sa – Trường Sa đã được nhiều học giả trong và ngoài nước quan tâm. Đã có
một số công trình nghiên cứu tiêu biểu đó là: "Kể chuyện đảo Việt Nam" của tác
giả Vũ Phi Hoàng NXB Quân đội nhân dân năm 1978; "Cuộc tranh chấp Việt Trung về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa" của tác giả Lưu Văn Lợi, NXB

Công An Nhân Dân Hà Nội, năm 1995; Luận án phó Tiến sĩ Luật học của tác giả
Hoàng Trọng Lập về “Tranh chấp hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa và Luật
pháp quốc tế” năm 1996... Các tác giả nước ngoài cũng đã có nhiều công trình
nghiên cứu về vấn đề này như: "Cuộc tranh chấp quần đảo Trường Sa - Ai là chủ
sở hữu đầu tiên" của tác giả Daniel J. Dzurek, năm 1996; "Chủ quyền trên hai
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa" của tác giả Monique Chemillier - Gendreau
năm 1997...
Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu trong nước dường như vẫn chưa thực
sự rõ ràng khi đưa ra các lập luận pháp lý quốc tế để khẳng định quá trình xác lập
chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Còn các
công trình nghiên cứu của các học giả nước ngoài thì do không có đầy đủ các tài
liệu và bằng chứng lịch sử về hai quần đảo nên đã có những cách hiểu không chính
xác cả về lịch sử xác lập chủ quyền cũng như một số giai đoạn thực hiện chủ quyền
của Việt Nam đối với hai quần đảo.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài:
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quốc tế về vấn đề xác lập chủ quyền
quốc gia đối với các vùng lãnh thổ.
- Trình bày, phân tích và đánh giá các bằng chứng lịch sử để từ đó chứng
minh quá trình xác lập và thực hiện chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa là phù hợp với thực tế lịch sử cũng như luật pháp quốc tế.
- Phân tích và phê phán yêu sách và lập luận sai trái của các bên (Trung
Quốc, Philippine, Malaysia, Brunei và Đài Loan) tranh chấp chủ quyền đối với hai
quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam.
- Đề xuất các phương hướng và các giải pháp cho tranh chấp song phương
đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như những tranh chấp đa phương đối với quần
đảo Trường Sa.
4. Cơ sở lý luận và Phƣơng pháp nghiên cứu của đề tài:

- Cơ sở lý luận của đề tài là quan điểm, lập trường chính thức của Nhà nước
Việt Nam về chủ quyền lãnh thổ đối với hai quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa. Dựa
trên cơ sở lý luận, các căn cứ pháp lý về xác lập chủ quyền lãnh thổ trong những
quy định của luật pháp và thực tiễn quốc tế.
- Phương pháp nghiên cứu của đề tài là phương pháp duy vật biện chứng,
duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lê nin, đặt cái chung trong cái riêng để nghiên
cứu, trên cơ sở so sánh, đánh giá tìm ra những hạt nhân tiến bộ, những ưu điểm để
áp dụng trong hệ thống lý luận nhằm chứng minh chủ quyền không thể tranh cãi
của Việt Nam đối với hai quần đảo. Ngoài ra, Luận văn còn sử dụng các phương
pháp nghiên cứu khác như: phân tích, thống kê, so sánh...
5. Những đóng góp của Luận văn:
- Góp phần củng cố lập trường pháp lý của Việt Nam khi tiến hành đấu tranh
đối ngoại trên trường quốc tế bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa.
- Đề xuất một số suy nghĩ, ý tưởng trong quá trình tìm kiếm giải pháp cho
tranh chấp hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa giữa Việt Nam và các bên liên quan
khác.
6. Kết cấu của Luận văn:
Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo,
Luận văn được cơ cấu thành 5 chương như sau:
Chƣơng 1. Vị trí địa lý và tầm quan trọng của hai quần đảo Hoàng Sa Trƣờng Sa.
Chƣơng 2. Luật pháp và thực tiễn quốc tế về xác lập và thực hiện chủ quyền
lãnh thổ.
Chƣơng 3. Lịch sử xác lập và thực hiện chủ quyền của Việt Nam đối với hai
quần đảo.
Chƣơng 4. Về những yêu sách thiếu căn cứ đối với hai quần đảo.

Chƣơng 5. Phƣơng hƣớng và một số kiến nghị cho tranh chấp đối với hai quần
đảo.

CHƢƠNG 1
VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA
HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA - TRƢỜNG SA
Trước đây, trong một thời gian dài, người Việt và người phương Tây biết
đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ngày nay ở giữa Biển Đông một cách mơ
hồ và đặt cho chúng một cái tên gọi chung. Người Việt thường gọi là Bãi Cát Vàng
hay Cồn Vàng hoặc về sau này gọi là Hoàng Sa hoặc Đại Trường Sa hay Vạn Lý
Trường Sa (phiên âm theo tiếng Hán). Người phương Tây, cụ thể là người Bồ Đào
Nha gọi là Parcel hay Pracel (theo tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là: đá ngầm). Cho
đến thế kỷ XVII hai quần đảo vẫn được vẽ gộp lại dưới tên gọi chung Paracel, nằm
dọc sát bờ biển miền Trung Việt Nam. Mãi đến năm 1787 - 1788, đoàn khảo sát
Kergariou Locmaria mới xác định được một cách rõ ràng và chính xác vị trí của
quần đảo Paracel như hiện nay. Từ đó, người phương Tây mới bắt đầu phân biệt
quần đảo Paracel ở phía Bắc với quần đảo ở phía Nam mà sau này đến thập niên
40 của thế kỷ XX người Pháp mới đặt tên là Spratly để chỉ chung cho quần đảo
Trường Sa. Trung Quốc, một bên tham gia tranh chấp chủ quyền đối với hai quần
đảo Hoàng Sa và Trường Sa đặt tên cho hai quần đảo này là “Tây Sa” và “Nam Sa”.
Một điều hết sức đặc biệt là có sự nhất quán hết sức rõ ràng giữa danh xưng
quần đảo tên Việt và tên phương Tây. Giám mục Tabert đã từng ghi chú trên bản
đồ “An Nam Đại Quốc Hoạ Đồ” với hàng chữ Paracel seu Cat Vang. (seu: tiếng
Latinh có nghĩa: hoặc là) [20,tr.2]. Ở Trung Quốc hay bất kỳ nước nào khác đều
không hề có các khái niệm này. Chỉ có ở Việt Nam mới chắc chắn có tên gọi Cát
Vàng hay Hoàng Sa để chỉ Paracel do người phương Tây đặt tên. Điều này là một

Tài liệu cùng danh mục Khoa học xã hội

Tiểu luận: Phân tích chế định Chủ tịch nước theo pháp luật hiện hành

Chế định nguyên thủ quốc gia là một chế định quan trọng trong thể chế chính trị. Ở mỗi nước nguyên thủ quốc gia đều có vị trí, chức năng khác nhau tùy thuộc vào thể chế chính trị và các tổ chức nhà nước. Nhưng nhìn chung họ đều đóng vai trò là biểu tượng cho dân tộc. Ở nước ta, nguyên thủ quốc gia tồn tại dưới hình thức Chủ tịch nước theo Hiến pháp 1946, 1959, 1992 riêng Hiến pháp 1980 Chủ tịch nước tồn tại dưới hình thức Hội đồng Nhà nước – là chế định...


Lí luận vai trò Nhà nước Việt nam về kinh tế thị trường định hướng XHCN - 1

Tham khảo tài liệu 'lí luận vai trò nhà nước việt nam về kinh tế thị trường định hướng xhcn - 1', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Báo cáo tổng kết dự án: Bảo tồn di sản thế giới Mỹ Sơn

Báo cáo tổng kết dự án Bảo tồn di sản thế giới Mỹ Sơn trình bày: Nghiên cứu khảo cổ; Bản đồ đánh giá mức độ rủi ro và danh mục bản đồ GIS của khu di tích Mỹ Sơn; Khai quật khảo cổ học; Nghiên cứu đặc tính vật liệu và kỹ thuật xây dựng Chăm Pa cổ đại; Công tác trùng tu và bảo tồn; Phát triển du lịch bền vững; Nâng cấp bảo tàng; Nâng cao năng lực cán bộ; Tổng hợp các bài học kinh nghiệm,.... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài thyết trình: Những kĩ năng cần thiết cho tân sinh viên

Điều tuyệt vời nhất cánh cửa trường đại học mang tới đó là sự tự do. Các tân sinh viên được tin tưởng tự quyết định làm mọi việc theo cách mình thích tại lúc mình thích. Để tận dụng tối đa sự tự do này và biến đây trở thành một khoảng thời gian có ích cho sự phát triển của bạn thân, các bạn trẻ hãy trang bị những kỹ năng cực kỳ cần thiết dưới đây nhé!


Tiểu luận kinh tế chính trị: Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất và vận dụng vào xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

Từ Đại hội Đảng VI (1986) Đảng cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ cầQuan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất và vận dụng vào xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nayn phải đổi mới nền kinh tế đó là chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Đến năm 1992 đường lối đó đã được cụ thể hoá. Khi nghiên cứu xã hội Tư bản Các Mác phát hiện ra mâu thuẫn...


Tiểu luận Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai tại xã Hoà Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình

Luật đất đai năm 2003 ra đời ngày 26/11/2003 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2004 tạo ra một bước ngoặt lớn đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai. Luật đã điều chỉnh các quan hệ đất đai phù hợp với thời kỳ đổi mới, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và mở rộng hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đồng thời đã tạo ra thế và lực thúc đẩy trình độ phát triển của công tác quản lý nhà nước về đất đai ở nước...


Tiểu luận: CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA UN

Những cơ quan nào của UN có quyền giải quyết tranh chấp? Liên Hợp Quốc (LHQ) là một tổ chức quốc tế được thành lập vào năm 1954 với mục đích chính nhằm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Trên thực tế, những tranh chấp quốc tế cũng có thể là một mối nguy hại đe dọa việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Nhằm loại bỏ mối nguy hại trên, Liên Hợp Quốc đã thiết lập một cơ chế giải quyết tranh chấp bao gồm những cơ quan sau:  Đại hội...


Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng công nghệ webgis mã nguồn mở phục vụ công tác quảng bá du lịch

Nội dung Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng công nghệ webgis mã nguồn mở phục vụ công tác quảng bá du lịch nhằm thực hiện nghiên cứu về WebGIS mã nguồn mở sử dụng Web Server là Apache, Map Server là GeoServer, thư viện OpenLayers và GeoExt, hệ quản trị cơ sở dữ liệu Postgres/PostGIS, tích hợp Google maps API làm bản đồ nền, đề tài tiến hành phân tích, thiết kế CSDL, thiết kế trang Web và xây dựng trang WebGIS cung cấp thông tin hỗ trợ du lịch.


Bài thuyết trình: Cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Tâm lý học có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài thuyết trình "Cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức" dưới đây. Nội dung bài thuyết trình cung cấp cho các bạn những kiến thức về ý thức đạo đức, động cơ và tình cảm, thiện chí và thói quen đạo đức, mối quan hệ giữa các nhân tố của cấu trúc hành vi đạo đức.


Luận văn: Đấu tranh phòng, chống tội làm nhục người khác ở nước ta hiện nay

Con người được coi là vốn quý của xã hội, là đối tượng hàng đầu được pháp luật nói chung, luật hình sự nói riêng, bảo vệ. Bảo vệ con người trước hết là bảo vệ tính mạng, sức khỏe, bảo vệ nhân phẩm, danh dự của họ, vì đó là những vấn đề có ý nghĩa quan trọng hàng đầu đối với con người. Điều 71 Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: “Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về...


Tài liệu mới download

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 22000
 • 27/04/2010
 • 92.438
 • 874
TCVN 6427-2:1998
 • 08/08/2010
 • 16.921
 • 960

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu