Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lập Dự án đầu tư Lắp đặt thiết bị sản xuất điện mặt trời

Mục tiêu của dự án nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện ở vùng sâu vùng xa, những nơi chưa có điện lưới quốc gia để thay đổi thói quen dùng điện thông thường sang dùng điện với nguồn năng lượng sạch góp phần giảm chi phí và bảo vệ môi trường, từ đó tiếp cận từ từ tới những thành phố lớn nhằm mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cho công ty và Nhà nước.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-----------    ----------

DỰ ÁN ĐẦU TƯ

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ SẢN XUẤT ĐIỆN
MẶT TRỜI

Địa điểm: Tỉnh Cà Mau.
Chủ đầu tư:

___ Tháng 5/ 2018 ___

Dự án Lắp đặt thiết bị sản xuất điện mặt trời

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-----------    ----------

DỰ ÁN ĐẦU TƯ

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ SẢN XUẤT ĐIỆN
MẶT TRỜI

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
DỰ ÁN VIỆT

NGUYỄN BÌNH MINH
(Phó Giám đốc)

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt

2

Dự án Lắp đặt thiết bị sản xuất điện mặt trời

MỤC LỤC
CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU ......................................................................................... 5
I. Giới thiệu về chủ đầu tư..................................................................................... 5
II. Mô tả sơ bộ thông tin dự án. ............................................................................. 5
III. Sự cần thiết xây dựng dự án. ........................................................................... 5
IV. Các căn cứ pháp lý. ......................................................................................... 6
V. Mục tiêu dự án. ................................................................................................. 7
V.1. Mục tiêu chung. ..................................................................................... 7
V.2. Mục tiêu cụ thể. ..................................................................................... 7
CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN ......................... 9
I. Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực hiện dự án. ............................................. 9
I.1. Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án................................................ 9
I.2. Điều kiện xã hội vùng dự án. ................................................................ 12
III. Địa điểm và hình thức đầu tư xây dựng dự án. ............................................. 13
III.1. Địa điểm xây dựng. ............................................................................ 13
III.2. Hình thức đầu tư. ................................................................................ 14
IV. Phân tích đánh giá các yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu của dự án. ............. 14
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH QUI MÔ, LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT
CÔNG NGHỆ ..................................................................................................... 15
I. Phân tích qui mô công trình. ............................................................................ 15
II. Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ. ...................................... 16
II.1. Nhu cầu thị trường ............................................................................... 16
II.2. Các thiết bị dùng cho dự án ................................................................. 16
CHƯƠNG IV: CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN............................... 18
I. Phương án giải phóng mặt bằng. ..................................................................... 18
II. Các phương án xây dựng công trình............................................................... 18
III. Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án. ............ 18
CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG
CHỐNG CHÁY NỔ............................................................................................ 19
I. Đánh giá tác động môi trường. ........................................................................ 19
I.1 Giới thiệu chung: ................................................................................... 19
I.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường .................................... 19
I.3. Các tiêu chuẩn về môi trường áp dụng cho dự án ................................ 20
II. Tác động của dự án tới môi trường. ............................................................... 20
II.1. Nguồn gây ra ô nhiễm ......................................................................... 20
II.2. Mức độ ảnh hưởng tới môi trường ...................................................... 22
II.3. Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường. .. 23
II.4. Kết luận: ............................................................................................. 25
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt

3

Dự án Lắp đặt thiết bị sản xuất điện mặt trời

CHƯƠNG VI: TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU
QUẢ CỦA DỰ ÁN ............................................................................................. 26
I. Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn của dự án........................................................ 26
II. Hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội của dự án. ................................................ 27
II.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư của dự án. .................................................. 27
II.2. Phương án vay vốn XDCB. ................................................................. 27
II.3. Các thông số tài chính của dự án. ........................................................ 28
KẾT LUẬN ......................................................................................................... 31
I. Kết luận. ........................................................................................................... 31
II. Đề xuất và kiến nghị. ...................................................................................... 31
CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN ............................. 32
Phụ lục 1 Bảng tính khấu hao hàng năm của dự án. ........................................... 32
Phụ lục 2 Bảng tính doanh thu và dòng tiền hàng năm của dự án. ..................... 35
Phụ lục 3 Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm của dự án. ....................................... 38
Phụ lục 4 Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án. .............................................. 39
Phụ lục 5 Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn của dự án. .................... 40
Phụ lục 6 Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn có chiết khấu của dự án. ............. 41
Phụ lục 7 Bảng Tính toán phân tích hiện giá thuần (NPV) của dự án. ............... 42
Phụ lục 8 Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) của dự án. .......... 43

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt

4

Dự án Lắp đặt thiết bị sản xuất điện mặt trời

CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU
I. Giới thiệu về chủ đầu tư.
Chủ đầu tư:
Mã số doanh nghiệp:
Đại diện là ông:

-

Chức vụ:

Địa chỉ trụ sở:
II. Mô tả sơ bộ thông tin dự án.
Tên dự án: Lắp đặt thiết bị sản xuất điện mặt trời
Địa điểm xây dựng: tỉnh Cà Mau
Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án.
Tổng mức đầu tư: 8.766.578.000 đồng. (Tám tỷ bảy trăm sáu mươi sáu triệu
năm trăm bảy mươi tám nghìn đồng)
III. Sự cần thiết xây dựng dự án.
Hơn lúc nào hết, việc tăng cường sử dụng các năng lượng sạch, tái tạo, trong đó
có năng lượng mặt trời là yêu cầu cấp bách nhằm giảm phát thải khí nhà kính.
Theo nghiên cứu, Việt Nam là nước có tiềm năng phát triển điện mặt trời với
tổng số giờ nắng trong năm là 1.400 đến 3.000 giờ, tổng lượng bức xạ trung bình
khoảng 230 đến 250 kcal/cm2 theo hướng tăng dần về phía nam.
Hiện nay, điện mặt trời đang được sử dụng trên các quần đảo, đảo mà điều kiện
địa lý không thể đưa điện lưới quốc gia ra. Bên cạnh đó, nhiều tòa nhà cũng được
lắp đặt hệ thống pin mặt trời. Ngày càng nhiều người sử dụng hệ thống bình nước
nóng năng lượng mặt trời, thậm chí, một số hệ thống chiếu sáng công cộng cũng
được sử dụng bằng năng lượng mặt trời. Dự án điện mặt trời lại thi công lắp đặt
đơn giản, tốn ít chi phí bảo dưỡng hơn, có thể chủ động lắp đặt ở những vùng núi,
hải đảo xa xôi. Điều quan trọng hơn, nếu phát triển điện mặt trời trên quy mô lớn
thì chúng ta sẽ có thêm một ngành công nghiệp sản xuất pin năng lượng mặt trời
mà hiện các nước tiên tiến sẵn sàng hợp tác và chuyển giao công nghệ. Thực tế cho
thấy, các nước muốn phát triển điện mặt trời đều phải có chiến lược tổng thể phát
triển năng lượng tái tạo, đồng thời có sự ưu đãi, khuyến khích của Nhà nước.
Mặc dù vậy, công nghệ điện mặt trời tại Việt Nam hiện vẫn là loại hình công
nghệ mới, chủ yếu là các dự án thí điểm, chưa nối lưới, chưa có dự án thương mại
do trở ngại lớn về giá thành cao, suất đầu tư lớn và chưa có cơ chế riêng về giá bán
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt

5

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

PROJECT MANAGEMENT made easy

IS IT POSSIBLE TO DO GOOD WORK, SUCCEED, AND ENJOY THE PROCESS? I’VE found that owning or working for a small business can be challenging, rewarding, and fun all at once. It isn’t always—and when the stuff hits the fan, the fun is the first thing to go. But if


HOW SOFTWARE PROJECT RISK AFFECTS PROJECT PERFOR MANCE: AN INVESTIGATION OF THE DIMENSIONS OF RISK AND AN EXPLORATORY MODEL

In the military, you cannot fight a battle without ammunition, guns, food and transport. This is an aspect of logistics. Similarly, you cannot run a project without certain requirements, e.g. you cannot develop a curriculum without a budget, subject experts, students to benefit from the curriculum, and so forth. Project Risks Project risks are the anticipated and unanticipated obstacles that might arise in the course of a given project. A risk analysis is conducted in order to isolate the most likely ones, and involves answering the question: “What could go wrong?” ...


INSTITUTE OF DESTINATION ARCHITECTS AND DESIGNERS PROJECT MANAGEMENT IN DESTINATION ARCHITECTURE

Let’s see what the dinner party will involve? (See illustration of work breakdown structure) It is a lot more complicated than one would think. Major tasks include setting up and running the dinner, entertainment, and silent auction, finding a dinner speaker and clean up after the dinner is over. Beneath these major tasks are subtasks broken into 16 discrete categories. Each of the subtasks will break down into repeated or “one-off” steps. The complete list of steps with milestones runs to 75 entries. (See illustration of task list). ...


Bài giảng Quản lý dự án IT - Chương 4: Ước lượng cho dự án

Bài giảng Quản lý dự án IT - Chương 4: Ước lượng cho dự án trình bày Các ước lượng cần thiết cho dự án, giá trị ước lượng phụ thuộc, công cụ và kỹ thuật ước tính, phương pháp phân tích chức năng,... Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.


Giáo trình - Nguyên lý dự án đầu tư - chương 4

Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án Quản lý thời gian và tiến độ dự án là quá trình quản lý bao gồm việc thiết lập mạng công việc, xác định thời gian thực hei65n từng công việc cũng như toan2bo65 dự án và quản lý tiến trình thực hiện các công việc dự án trên cơ sở các nguồn lực cho phép và những yêu cầu về chất lượng đã định


QUẢN LÝ DỰ ÁN - NỘI DUNG TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN - THS. NGUYỄN HỮU QUỐC - 3

Giám sát các báo cáo hiệu suất, các đánh giá hiệu suất, và các cuộc họp báo cáo hiện trạng để tìm các dấu hiệu của việc mở rộng phạmvi tiềm năng. o Kiểm tra- thực hiện kiểm định công việc đang tiến triển. o Giám sát lịch biểu và ngân sách. Đảm bảo mọi yêu cầu thay đổi được ghi lại và sàng lọc để chấp thuận hoặc từ chối. Lọc các yêu cầu thay đổi: o Loại bỏ những thay đổi ngoài phạm vi trừ khi chúng quan trọng cho dự án. o Đối với những thay đổi...


10 lời khuyên trong quản lý dự án

Tài liệu 10 lời khuyên trong quản lý dự án giúp các anh chị quản lý dự án một cách hiệu quả nhất từ việc điều phối nguồn nhân lực đến việc phân bố và giám sát hoạt động trong dự án.


Bài giảng Quản lý dự án - Nguyễn Quốc Ấn

Bài giảng Quản lý dự án của Nguyễn Quốc Ấn giúp các bạn nắm được những vấn đề chung về dự án, lựa chọn dự án, tổ chức quản lý dự án, hoạch định tiến độ dự án, quản lý rủi ro trong dự án, kiểm tra và giám sát. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ chi tiết nội dung bài học.


Luận văn thạc sỹ - Mô phỏng liên tục tring quản lý dự án - Chương 3, 4

Đặc Điểm Của Dự An Phần Mềm Dự án phần mềm là một đối tượng quản lý phức tạp, có tính động cao do các đặc điểm sau: Anh hưởng bởi nhiều yếu tố: con người, phần mềm, phần cứng, công nghệ, quy trình…. Sản phẩm được tạo ra mang hàm lượng trí tuệ cao Nguồn lực chủ yếu để tạo ra sản phẩm là trí não Theo J.F. Jamil và M.M. Lehman “Quy trình phần mềm là hệ thống phản hồi (feedback system) nhiều cấp (multi-level), nhiều vòng lặp (multi-loop) và nhiều đối tượng (multi-agent)” [8]. ...


Lãnh đạo tình huống

Bạn vừa tiếp nhận công việc quản lý một bộ phận hoàn toàn mới, nhưng sau một thời gian, thành tích của bộ phận đó có biểu hiện đi xuống rõ rệt, các nhân viên dưới quyền ngày càng thiếu đi tính chủ động. Trong trường hợp đó lý thuyết về lãnh đạo tình huống sẽ là phương thuốc bạn cần.


Tài liệu mới download

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 22000
 • 27/04/2010
 • 92.438
 • 874
TCVN 6427-2:1998
 • 08/08/2010
 • 16.921
 • 960

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Nghiệp vụ ngoại thương
 • 17/03/2009
 • 28.217
 • 442
QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ
 • 04/03/2009
 • 60.280
 • 705
Suất vốn đầu tư tầng hầm
 • 13/10/2009
 • 43.010
 • 605

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu