Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kỹ năng đặt câu hỏi

“Tại sao?” là câu hỏi tưởng như để tìm hiểu quá khứ nhưng thực ra lại thể hiện mối quan tâm đến tương lai. “Tại sao?” mới chính là câu hỏi quan trọng nhất. Nó giúp ta hiểu được mình đã làm gì đúng và làm gì sai, từ đó rút ra những kinh nghiệm cần thiết cho bản thân trong tương lai.Đánh giá tài liệu

4.5 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Kỹ năng đặt câu hỏi Kỹ năng đặt câu hỏi bán hàng, kỹ năng
4.5 5 3212
 • 5 - Rất hữu ích 1.456

 • 4 - Tốt 1.756

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. CH¦¥NG TR×NH KÜ N¡NG MÒM
 2. ALBERT EINSTEIN tõng nãi” ®iÒu quan träng lµ ®õng bao giê ngõng ®Æt c©u hái”. Trong giao tiÕp hµng ngµy v« t×nh ta ®· vµ ®-a ra rÊt nhiÒu c©u hái cho ng-êi kh¸c tr¶ lêi ®Ó thu nh©n th«ng tin. Cã nh÷ng c©u hái rÊt “th«ng minh” nh-ng cã c©u hái “ngí ngÈn”. Cã nh÷ng c©u hái gióp b¹n më ®-îc ch×a kho¸ thµnh c«ng! më ®-îc tr¸i tim cña ng-êi kh¸c! Nh-ng cã c©u hái lµm b¹n mÊt ®i c¬ héi thµnh c«ng. MÊt ®i c¬ héi ®-îc sÎ chia t©m sù víi b¹n bÌ . Nh-ng cã ai ®· tõng hái : C©u hái lµ g×? Cã bao nhiªu d¹ng c©u hái c¬ b¶n? C©u hái cã vai trß nh- thÕ nµo trong giao tiÕp hµng ngµy? Ng-êi ViÖt nam th-êng ®Æt nh÷ng c©u hái nµo? Ch-¬ng tr×nh “ Kü n¨ng ®Æt c©u hái” sÏ gióp b¹n tr¶ lêi.
 3. 1. §Þnh nghÜa: 1 Kh«ng ph¶i lµ nh÷ng lêi phª ph¸n. K Nh»m gióp ng-êi hái, nghe s¸ng tá trong suy nghÜ, t- duy vÒ 1 vÊn ®Ò cô thÓ, t×nh huèng cô thÓ. h§Æt c©u hái cho thÊy b¹n ®ang chó ý, quan t©m vµ thÝch thó tíi vÊn ®Ò ®ang hái. t §Æt c©u hái cho thÊy b¹n lµ ng-êi th«ng minh vµ s¸ng t¹o.
 4. Ng-êi nµo kh«ng th-êng ®Æt c©u hái?  Ngèc ngÕch.  Ch¸n n¶n.  Tiªu cùc.  L-êi biÕng.  Kh«ng hiÓu g×.
 5. 2. TÝnh chÊt T TÝnh chÊt  BiÕt ®Æt c©u hái ®óng vµ th«ng minh sÏ cã t¸c dông to lín ®èi víi thµnh c«ng cña b¹n(trong cuéc sèng hµng ngµy, c«ng viÖc, ®µm ph¸n…)nÕu b¹n bá lì c¬ héi ®Ó hái c©u hái ®óng rÊt cã thÓ ®èi ph-¬ng sÏ tËn dông ®Ó tÊn c«ng b¹n.  NÕu ®Æt c©u hái sai ®ång nghÜa víi viÖc kh«ng nhËn ®-îc th«ng tin kh«ng cã Ých hoÆc kh«ng nhËn ®-îc c©u tr¶ lêi -ng ý mµ b¹n cÇn cho nh÷ng quyÕt ®Þnh quan träng.  VÝ dô: ®èi víi b¹n bÌ võa míi xin ®i lµm: C©u hái ®óng: H«m nay b¹n lµm viÖc tèt chø ?
 6. 3. Môc tiªu  Mét trong nh÷ng vò khÝ quan träng nhÊt trong giao tiÕp lµ kü n¨ng ®Æt c©u hái:  DÉn d¾t c©u chuyÖn vµ khiÕn c©u chuyÖn tiÕp diÔn.  Thu hót ®èi t-îng tham gia chia sÎ th«ng tin víi m×nh.  Thu thËp nh÷ng th«ng tin mµ b¹n ch-a biÕt.  Cã ®-îc th«ng tin nh-ng ch-a ch¾c ®· ®óng. Do vËy b¹n vÉn ph¶i ®Æt c©u hái xem ®óng hay kh«ng?
 7. 4. Lo¹i c©u hái  Cã 2 lo¹i chÝnh :  C©u hái ®ãng.  C©u hái më. CLuyÖn tËp LMë réng: C©u hái t¹i sao?  Liªn kÕt m« h×nh 1. M« h×nh “ 5W & 1H”. 2. M« h×nh “ SPIN”. 3. C©u hái “ §uæi”.
 8. §Þnh nghÜa C©u hái më:  Th-êng cã nh÷ng tõ “suy nghÜ”, “c¶m thÊy” vµ “nhËn thÊy” chóng cho thÊy t×nh c¶m phÝa sau c©u tr¶ lêi vµ cã thÓ cung cÊp nhiÒu th«ng tin vÒ tr¹ng th¸i suy nghÜ, nhu cÇu vµ mong muèn thùc sù.  §ång thêi còng hay dïng c¸c tõ nh-” ai ”, “c¸i g×”,” t¹i sao” sÏ cã xu h-íng gîi më trong giao tiÕp. VÝ dô: Anh c¶m thÊy em lµ ng-êi nh- thÕ nµo? Chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ®Ó tr¸nh m¾c sai lÇm nµy?
 9. §Þnh nghÜa C©u hái ®ãng:  Cã thÓ ®-îc tr¶ Lêi b»ng c¸c tõ “ Cã “ vµ “Kh«ng” hoÆc mét thùc tÕ ®¬n gi¶n nµo ®ã.  Nh÷ng c©u hái nµy phï hîp víi nh÷ng ng-êi b¾t ®Çu c©u chuyÖn vµ kÕt thóc c©u chuyÖn. vÝ dô: Anh ¬i! tèi nay 8h00 anh ®Õn ®ãn em ®-îc kh«ng? Chµo b¹n, b¹n lµ líp tr-ëng líp K23 ®óng kh«ng?
 10. LuyÖn tËp Bµi tËp 1: LuyÖn tËp kü n¨ng ®Æt c©u hái më vµ c©u hái ®ãng. Bµi tËp 2: Ch¬i trß ch¬i ®o¸n vËt vµ ng-êi.
 11. T¹i sao?  “Tại sao?” là câu hỏi tưởng như để tìm hiểu quá khứ nhưng thực ra lại thể hiện mối quan tâm đến tương lai.  “Tại sao?” mới chính là câu hỏi quan trọng nhất. Nó giúp ta hiểu được mình đã làm gì đúng và làm gì sai, từ đó rút ra những kinh nghiệm cần thiết cho bản thân trong tương lai.  Trả lời được“Tại sao?”, bạn sẽ không bao giờ phạm lại những thiếu sót cũ, nó tạo cho bạn một “phản xạ nhanh nhạy” theo hướng tìm cách giải quyết nhanh nhất cho sự việc mới phát sinh.
 12. T¹i sao thanh niªn viÖt nam t- duy vµ ®é nh¹y bÐn kÐm thanh niªn ë Ph-¬ng t©y?  T- duy ®Ëm nÐt n«ng  T- duy ®Ëm nÐt du môc, nghiÖp, träng “tÜnh” -a träng “®éng”, -a kh¸m ph¸, sèng hµi hoµ víi thiªn nhiªn. chÝnh phôc thiªn nhiªn.  Do sèng trong m«i tr-êng”  Lèi sèng” du canh du c-”, lµng x·” nªn ng-êi ViÖt th- kh«ng cè ®Þnh nªn ng-êi Ph- êng gi÷ ý, -a tÐ nhÞ vµ kÝn ¬ng t©y lu«n nh×n th»ng, ®¸o. ®¸nh gi¸ ®óng sù vËt.  TNVN hay dïng c©u hái  C©u hái Why lµ c©u hái th- “Who”,”When”,”How” tr-íc 1 êng xuyªn ®-îc Thanh niªn sö sù kiÖn, mét vÊn ®Ò. RÊt Ýt dông khi ®øng tr-íc 1 vÊn ®Ò, ®Æt c©u hái “Why”. hiÖn t-îng.  T- duy ng¾n, tÇm nh×n tñn  T- duy s©u, tÇm nh×n réng, mñn, ch-a nhanh nh¹y, ch-a s¸t vÊn ®Ò,chñ ®éng nh¹y chñ ®éng tr-íc 1 vÊn ®Ò vµ bÐn tr-íc 1 vÊn ®Ò, hiÖn t-îng hiÖn t-îng. x¶y ra.
 13. ý kiÕn cña du häc sinh  Phương Thảo (du học sinh ở Nhật): “Khi tôi mới sang đây, tôi khá tự tin vì mình chăm chỉ và thông minh. Tuy nhiên sau một thời gian, tôi nhận ra rằng mình chỉ mới biết những điều trong sách vở. Trong những hoạt động thực tế, vào phòng thí nghiệm hay hoạt động xã hội chẳng hạn, trong khi du học sinh Việt Nam còn rất lúng túng thì các bạn nước ngoài lại hoàn toàn chủ động!”.  Quang Việt (du học sinh Mỹ): “Khi cùng làm thí nghiệm Hoá học, nếu như kết quả ra khác với tính toán lí thuyết thì học sinh Việt Nam sẽ lo lắng tìm cách “ăn gian” cho ra đúng kết quả. Còn học sinh Mỹ thì lại “mày mò” tìm xem yếu tố bất thường nào đã xen vào. Thế là từ lần sau, họ biết cách điều chỉnh thí nghiệm, còn tôi vẫn cứ loay hoay tìm cách “ăn gian””.
 14. Tr-íc khi b¹n hái?  Tá th¸i ®é t«n träng tíi ng-êi nghe.  Cè g¾ng hiÓu vÊn ®Ò nã ë møc ®é nµo!  Tù hái ®ã cã ph¶i lµ c©u hái “ngèc nghÕch ” kh«ng?  Ph¶i tù kiÓm so¸t ®-îc t×nh c¶m cu¶ minh!  Lùa chän tõ ng÷ ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu!
 15. Hái nh- thÕ nµo?  V« h¹i: cã ý mong muèn häc hái vµ trau dåi chø kh«ng cã ý täc m¹ch hoÆc Èn chøa ý ®å kh«ng tèt ®»ng sau.  Trung tÝnh: thÓ hiÖn sù b×nh tÜnh vµ tho¶i m¸i cña b¹n. Nã kh«ng chøa qu¸ nhiÒu c¶m xóc vµ giäng ph¶i trung hoµ. Nã sÏ cho ng-êi nghe c¶m gi¸c muèn tr¶ lêi h¬n lµ c¶m gi¸c khã chôi.  TËp trung: tËp trung vµo ng-êi ®-îc hái. §Æt ng-êi nghe vµo vÞ trÝ trung t©m chø kh«ng ph¶i lµ c©u hái m×nh ®Æt ra.  Cëi më: c©u hái ®óng kh«ng mang tÝnh chÊt ra lÖnh ®èi víi ng-êi ®èi diÖn. Víi sù ch©n thµnh ®Ó ®èi ph-¬ng thËt lßng bµy tá nh÷ng g× hä nghÜ vµ c¶m thÊy. Nã ph¶i thÓ hiÖn ng-êi hái s½n sµng l¾ng nghe mäi th«ng tin kÓ c¶ th«ng tin kh«ng
 16. M« h×nh Qui tr×nh SPIN: lµ nghÖ thuËt ®Æt c©u hái cÇn thiÕt theo tr×nh tù nhÊt ®Þnh. S : Situation - T×nh huèng. P : Problem - VÊn ®Ò. I : Implication - Gîi ý. N : Need payoff - §Þnh h-íng
 17. Qui tr×nh SPIN  Situation: thu nhËn th«ng tin ban ®Çu. VÝ dô: C«ng ty chÞ cã bao nhiªu nh©n viªn? C«ng ty anh ®ang dïng nh÷ng thiÕt bÞ nµo? C«ng ty ®· dïng thiÕt bÞ nµy l©y ch-a? …  Problem: t×m hiÓu c¶m nhËn cña kh¸ch hµng vÒ thiÕt bÞ hä ®ang dïng. VÝ dô: 1. Sau 1 thíi gian sö dông m¸y in l©u nh- thÕ anh ®· gÆp ph¶i trôc trÆc khã gi¶I quyÕt ch-a? 2. Ch¾c thiÕt bÞ nµy khã lßng ®¹t ®-îc ®Þnh møc c«ng viÖc cÇn ph¶i cã sù chuÈn x¸c cao nh- hiÖn nay?
 18. Qui tr×nh SPIN  Implecation:  V× nh÷ng trôc trÆc nµy c«ng ty sÏ bÞ ¶nh h- ëng?  V× lîi nhuËn gi¶m cty cã c¾t gi¶m l-¬ng c«ng nh©n kh«ng?  §iÒu nµy ch¾c kh«ng lµm cho c«ng nh©n hµi lßng?  Trong tr-êng hîp nh- thÕ hä cã bá ®i sang cty kh¸c kh«ng?  Need payoff:  NÕu mua thiÕt bÞ nµy cã gióp Ých cty anh kh«ng?  T¹i sao ®iÒu nµy l¹i cã lîi?
 19. M« h×nh 5w & 1H  §©y lµ m« h×nh thu nhËp th«ng tin kh¸ch hµng cã hÖ thèng.  Trong viÖc t×m hiÓu kh¸ch hµng chØ cÇn tr¶ lêi ®ñ(What, When. Where, Why, Who, How) b¹n ®· ph¸t th¶o toµn diÖn th«ng tin vÒ kh¸ch hµng.  Tõ ®ã cã thÓ ®¸nh gi¸ sù hµi lßng cña kh¸ch hµng.  §ång thêi cã thÓ triÓn khai dù ¸n nghiªn cøu thÞ tr-êng.
 20. Qui tr×nh 5W & 1H Q What?  C©u hái nµy rÊt quan träng khi b¹n muèn lµm râ vÊn ®Ò.  X¸c ®Þnh ®èi t-îng sai b¹n sÏ ®-a ra nhËn ®Þnh sai vµ tõ ®ã lµm sai. r WHY?  Gióp b¹n gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cèt lâi.  Gióp b¹n x¸c ®Þnh nguyªn nh©n chÝnh ®Ó kh¾c phôc.  Nã rÊt quan träng, nÕu tr¶ lêi ®-îc b¹n sÏ gi¶i quyÕt hÇu hÕt mäi vÊn ®Ò.

Tài liệu cùng danh mục Kỹ năng bán hàng

Quản trị bán hàng

Sức ép cạnh tranh trên thương trường đang gia tăng, khi ngày càng có nhiều công ty kinh doanh các loại hình sản phẩm/dịch vụ trên cùng một lĩnh vực. Việc thị trường không được mở rộng, trong khi số lượng đối thủ cạnh tranh mỗi lúc một đông thêm đã khiến công việc kinh doanh trở nên khó khăn hơn.


Marketing Manager Course - Chapter 10

Tham khảo tài liệu 'marketing manager course - chapter 10', kinh doanh - tiếp thị, kỹ năng bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


GIỮ VỮNG TINH THẦN TRƯỚC NHỮNG TỪ CHỐI CỦA KHÁCH HÀNG

Với vai trò là người đào tạo cho các nhân viên kinh doanh, tôi đã không ít lần nói về chủ đề truyền lửa để nhằm tạo động lực cho mọi người. Nhưng điều mà Tôi tâm đắc nhất về chủ đề này là hướng dẫn cho mọi người cách tự tạo lửa để khi nào mất lửa thì họ tự biết cách khơi dậy ngọn lửa bên trong mình. Và để hiểu rõ cách tự tạo lửa thì chúng ta hãy quay lại với vai trò của một nhân viên kinh doanh. Được ví như nghề “ làm dâu...


Soft skill for successful career

Soft skills with special focus on ITES Soft skill is the ability required and expected from persons for finding a suitable job, its maintenance and promotion


Làm thế nào để tăng hiệu quả của bộ phận bán hàng

Trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay, nhiều công ty đã dần dần nhận thức được rằng bộ phận bán hàng cần được đặt tại tâm điểm của sự chú ý Đặc biệt ở các lĩnh vực mà nhu cầu của người tiêu dùng thay đổi liên tục, như công nghệ thông tin, bảo hiểm, ngân hàng…, thì việc quản lý bộ phận bán hàng hiệu quả cho phép tăng doanh thu và nâng cao giá trị công ty lên đáng kể. Ở đây, khả năng đáp ứng đầy đủ các đòi hỏi của khách hàng......


Tại sao quảng cáo lại thất bại

Tất cả các yếu tố có ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh doanh và hiệu quả của chiến lược quảng cáo, tiếp thị thông thường được chia thành bốn loại riêng biệt. Việc hiểu rõ từng yếu tố sẽ giúp bạn có được một quy trình hành động ổn định và đạt kết quả cao.


Để thành công thì người kinh doanh nào cũng cần khách hàng và mọi công tỵ đều tuyên bố rằng họ luôn tận tâm với khách hàng. Thường các

Đã năm mươi năm trôi qua kể từ khi các công ty bắt đầu hiểu được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch tiếp thị cũng như của chính chiến lược tiếp thị. Trước thập niên 50, hầu hết các công ty trên thế giới không có bộ phận tiếp thị riêng, mà hoạt động này được tiến hành ở phòng quảng cáo hay bộ phận bán hàng.


Giá trị xúc cảm và việc quản lý các mối quan hệ với khách hàng (Phần 2)

Giá trị xúc cảm và việc quản lý các mối quan hệ với khách hàng (Phần 2) Trạng thái cảm xúc tích cực chính là một tài sản Hãy hướng đến những cảm xúc tích cực “Khả năng chuyển bản thân mình vào trong hay thoát khỏi nhiều trạng thái tâm trạng khác nhau chính là kỹ năng điều khiển cảm xúc quan trọng nhất” Hãy bắt đầu từ chính ý thức để thay thế những trạng thái thần kinh tiêu cực bằng cảm xúc tích cực. Sau đó, ý thức sẽ đòi hỏi một quyết định sáng suốt khi thay...


Thành công và thất bại: lựa chọn đường đi đúng cho sự tăng trưởng dựa vào xuất khẩu

Việt nam được nhiều người xem như là một trong những nước nhận viện trợ thành công nhất và là điển hình cho sự tăng trưởng nhanh, công bằng


Bán hàng trực tuyến: lối ra thời suy thoái

Đầu tư kênh bán hàng trực tuyến vào lúc này có thể xem như 1 mũi tên trúng 2 đích: Tăng doanh số bán hàng và đón đầu tương lai. Bán hàng qua internet được gọi là bán hàng trực tuyến. Dù mới xuất hiện từ giữa thập niên 1990, nhưng hiện nay, bán hàng trực tuyến đã phát triển mạnh mẽ và gần như bao phủ mọi ngành hàng.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Vì sao họ giàu?
 • 08/03/2009
 • 54.018
 • 188
Nhân cách hóa thương hiệu
 • 03/07/2009
 • 13.646
 • 737

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu