Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kích thước răng, cung hàm và một số chỉ số thông dụng trên mẫu thạch cao của sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Nguyên có sai khớp cắn Angle II

Nghiên cứu xác định kích thước răng - cung hàm, một số chỉ số thông dụng và nhận xét mối tương quan cắn khớp giữa hai hàm trên mẫu hàm có sai lệch khớp cắn Angle II của sinh viên y trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả: 48 mẫu hàm có sai lệch khớp cắn Angle II gồm 68,7% tiểu loại 1 (ClII/1) và 31,3% tiểu loại 2 (ClII/2). Độ cắn trùm là 4,20 ± 1,67 mm, độ cắn chìa 3,67 ± 1,80 mm, cao hơn so với giá trị tương ứng ở người bình thường. Các kích thước về chiều rộng và chiều dài cung hàm ở cả hai hàm (trừ D17) đều nhỏ hơn giá trị tương ứng ở người bình thường. Sự mất tương xứng răng - hàm có sự khác biệt giữa hai hàm, thiếu chỗ cho răng ở hàm trên là 52,1%, ở hàm dưới là 62,5% và 37,5% ở cả hai hàm, không có sự khác biệt về giới. Tương quan cắn khớp giữa hai hàm thông qua chỉ số Bolton có liên quan đến giới tính, 31,2% nam giới có chỉ số Bolton >91,3 và 10,4% có BoltonĐánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Hoàng Tiến Công và Đtg

Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

104(04): 73 - 77

KÍCH THƯỚC RĂNG, CUNG HÀM VÀ MỘT SỐ CHỈ SỐ THÔNG DỤNG
TRÊN MẪU THẠCH CAO CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
THÁI NGUYÊN CÓ SAI KHỚP CẮN ANGLE II
Hoàng Tiến Công1, Trịnh Đức Mậu2*
1

Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2
Trung tâm Nha khoa Quôc tế Việt Đức

TÓM TẮT
Nghiên cứu xác định kích thước răng - cung hàm, một số chỉ số thông dụng và nhận xét mối tương
quan cắn khớp giữa hai hàm trên mẫu hàm có sai lệch khớp cắn Angle II của sinh viên y trường
Đại học Y Dược Thái Nguyên. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả: 48 mẫu hàm có sai
lệch khớp cắn Angle II gồm 68,7% tiểu loại 1 (ClII/1) và 31,3% tiểu loại 2 (ClII/2). Độ cắn trùm là
4,20 ± 1,67 mm, độ cắn chìa 3,67 ± 1,80 mm, cao hơn so với giá trị tương ứng ở người bình
thường. Các kích thước về chiều rộng và chiều dài cung hàm ở cả hai hàm (trừ D17) đều nhỏ hơn
giá trị tương ứng ở người bình thường. Sự mất tương xứng răng - hàm có sự khác biệt giữa hai
hàm, thiếu chỗ cho răng ở hàm trên là 52,1%, ở hàm dưới là 62,5% và 37,5% ở cả hai hàm, không
có sự khác biệt về giới. Tương quan cắn khớp giữa hai hàm thông qua chỉ số Bolton có liên quan
đến giới tính, 31,2% nam giới có chỉ số Bolton >91,3 và 10,4% có Bolton < 91,3, ngược lại, 35,4%
nữ giới có chỉ số Bolton < 91,3 và 22,9% có Bolton < 91,3.
Từ khóa: Sai lệch khớp cắn, độ cắn trùm, độ cắn chìa, chỉ số Bolton, mẫu hàm

ĐẶT VẤN ĐỀ*
Sai lệch khớp cắn gây ra sự bất hài hòa trong
tương quan giữa các răng trong miệng và gây
ảnh hưởng nhiều đến chức năng, thẩm mỹ và
sức khỏe răng miệng. Sự hiểu biết một cách
rõ ràng đặc điểm của các loại sai lệch khớp
cắn và tương quan xương - răng là hết sức cần
thiết để đưa ra kế hoạch điều trị chỉnh hình
răng-mặt với các khí cụ thích hợp. Sai lệch
khớp cắn loại Angle II là lệch lạc hay gặp
trong chỉnh nha, đã có nhiều nghiên cứu tìm
hiểu về loại lệch lạc này ở Việt Nam cũng
như trên thế giới. Moorrees và cs (1969),
Buschang và cs (1994), Walkow và Peck
(2002) [3,7], đã phân tích mẫu hàm để tìm sự
khác biệt về kích thước cung hàm của hai
nhóm tiểu loại 1 (ClII/1) và tiểu loại 2 (ClII/2)
trong sai lệch khớp cắn Angle II chưa được
điều trị. Arias (1999) đã phân tích 30 mẫu
hàm của bệnh nhân có sai lệch khớp cắn
Angle II tiểu loại 2 để tìm sự thay đổi kích
thước cung hàm trước và sau điều trị. Trong
nghiên cứu của Isik F & cs (2006) [5] đã tiến
hành phân tích phim Cephalometrics và mẫu
hàm nhằm tìm kiếm sự khác biệt về xươngrăng giữa tiểu loại 1 và tiểu loại 2 của sai lệch
khớp cắn Angle II. Tại Việt Nam trong những
năm qua đã có nhiều nghiên cứu khảo sát về
*

Tel: 0989 398386

sự phân bố tỷ lệ các loại khớp cắn trong cộng
đồng như Nguyễn Phúc Diên Thảo và Hoàng
Tử Hùng (1993), Phạm Thị Hương Loan và
Hoàng Tử Hùng (2000), Hoàng Thị Bạch
Dương (2000).
Để góp phần tìm hiểu đặc điểm của loại lệch
lạc này trên nhóm sinh viên có sai lệch khớp
cắn Angle II, chúng tôi thực hiện nghiên cứu
này nhằm hai mục tiêu sau:
1-Xác định kích thước răng, cung hàm và
một số chỉ số thông dụng trên mẫu hàm
thạch cao của sinh viên trường ĐH Y Dược
Thái Nguyên có sai lệch khớp cắn Angle II.
2-Nhận xét mối tương quan cắn khớp giữa
hai hàm trên mẫu thạch cao của đối tượng
nghiên cứu.
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
Đối tượng nghiên cứu
- Sinh viên y chính quy trường Đại học Y
Dược Thái Nguyên có sai lệch khớp cắn
Angle II được chọn từ một nghiên cứu khảo
sát trước đó.
- Tiêu chuẩn lựa chọn:
+ Tuổi từ 18-25.
+ Có sai lệch khớp cắn loại II theo Angle.
+ Có đủ răng vĩnh viễn (từ 28 - 32 răng).
+ Chưa điều trị phục hình hoặc chỉnh hình.
73

78Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn

Hoàng Tiến Công và Đtg

Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

- Tiêu chuẩn loại trừ: Có tiền sử chấn thương
hoặc dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt làm ảnh
hưởng đến khớp cắn. Có bất thường về số
lượng răng (thừa hoặc thiếu răng). Có mất
răng nhưng không phải răng số 8. Có tổn
thương trên ½ thân răng.
Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang.
- Các bước tiến hành:
+ Thu thập thông tin: Dựa trên 48 mẫu hàm
được xác định là có sai lệch khớp cắn Angle
II của sinh viên y chính quy trường Đại học Y
Dược Thái Nguyên, chúng tôi tiến hành lấy số
đo cung hàm như độ rộng trước (R33), độ
rộng sau (R66). Các độ dài cung hàm: chiều
dài trước (D13), chiều dài sau (D16), chiều
dài toàn bộ (D17). Đo kích thước cung răng
để xác định khoảng hiện có. Đo kích thước
gần xa của các răng trên cung hàm để tính
khoảng yêu cầu. Đánh giá mức độ mất cân
xứng răng - hàm thông qua khoảng hiện có và
khoảng yêu cầu. Tính chỉ số Bolton toàn bộ
để đánh giá tương quan hai hàm.
- Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 16.0.
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
48 đối tượng tham gia nghiên cứu có độ tuổi
từ 19-24, tuổi trung bình là 22,4 ± 0,77.
Trong đó có 28 nữ (58,3%), 20 nam (41,7%).
Không có sự khác biệt về giới.
41,7%
20
15

27%

10

16,6%
14,7%

5

Nam
Nữ

0
Cl II/1

ClII/2

Biểu đồ 1. Phân bố các tiểu loại sai lệch khớp cắn
loại II

Nhận xét: có 33 trường hợp sai lệch Angle II
tiểu loại 1 (68,7%) và 15 trường hợp sai lệch
Angle II tiểu loại 2 (31,3%). Sự chênh lệch tỷ
lệ sai lệch khớp cắn ClII/1 và ClII/2 ở nam và nữ
không có ý nghĩa thống kê với p=0,825.

104(04): 73 - 77

Bảng 1. Độ cắn trùm, độ cắn chìa
của các đối tượng nghiên cứu
Loại KC
Độ cắn
Độ cắn
trùm
Độ cắn
chìa

Bình
thường
(mm)

ClII
( X ± SD)
(mm)

p

2,89

4,20 ± 1,67

Tài liệu cùng danh mục Y khoa - Dược

Lịch sử Virus – Phần 6

Tài liệu tham khảo về y học - Lịch sử của Virus.


Ebook Endocrine and reproductive physiology (4th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Endocrine and reproductive physiology" presents the following contents: Introduction to the endocrine system, endocrine function of the gastrointestinal tract, energy metabolism, calcium and phosphate homeostasis, hypothalamus pituitary complex, the thyroid gland.


MÀO TINH HOÀN VIÊM

Viêm mào tinh hoàn, đông y gọi là Tử Ung. Theo Đông y, tinh hoàn được coi là Thận Tử, vì vậy viêm tinh hoàn được gọi là Tử Ung. Sách ‘Ngoại Khoa Chứng Trị Toàn Sinh Tập’ viết: “Thận tử (tinh hoàn) phát đau, xệ xuống không thể nâng lên, bên ngoài thấy đỏ, gọi là Tử Ung”.


UNG THƯ DA – PHẦN 2

Giai đoạn trong ung thư là một cụm từ dùng để chỉ kích thước và sự lan truyền của khối ung thư từ vị trí ban đầu. Biết chính xác phạm vi ung thư có thể giúp các bác sỹ quyết định phương pháp điều trị phù hợp. Hầu hết những người mắc chứng ung thư tế bào đáy không cần thiết phải làm xét nghiệm để chuẩn đoán giai đoạn ung thư vì nó rất khó lan rộng từ vị trí ban đầu. Xét nghiệm chỉ được thực hiện trong trường hợp khối u rất lớn. Mặc dù...


Lecture Medical assisting: Administrative and clinical procedures with anatomy and physiology (4/e) – Chapter 36

Chapter 36 - Interviewing the patient, taking a history, and documentation. After completing chapter 36, you will be able to: Name the skills necessary to conduct a patient interview; explain the procedure for conducting a patient interview; recognize the signs of anxiety; depression; and physical, mental, or substance abuse; use the six Cs for writing an accurate patient history;...


Ebook Viêm gan virut B và D: Phần 1 - GS.TSKH. Bùi Đại (chủ biên)

Ebook Viêm gan virut B và D do GS.TSKH. Bùi Đại (chủ biên) và các đồng sự biên soạn gồm 23 chương và được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm nội dung 10 chương đầu tài liệu, trình bày tổng quan về các loại viêm gan virut, lịch sử viêm gan virut B, cấu trúc của virut viêm gan B,... Cuối mỗi chương đều có tài liệu tham khảo chủ yếu. Mời bạn đọc cùng tham khảo.


Bài giảng Chương 13: Vitamin và một số chất dinh dưỡng

Vitamin là những hợp chất hữu cơ, cơ thể người chỉ cần những lượng nhỏ, được cung cấp chủ yếu từ thức ăn để duy trì sức khỏe. Nhằm giúp các bạn nắm bắt được định nghĩa, vai trò của Vitamin, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng chương 13 "Vitamin và một số chất dinh dưỡng". Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.


Nghiên cứu mật độ xương, tỷ lệ loãng xương bằng phương pháp hấp thụ tia x năng lượng kép (dexa) ở bệnh nhân nữ đái tháo đường týp 2

Bài viết nghiên cứu mật độ xương và tỷ lệ loãng xương ở bệnh nhân nữ đái tháo đường týp 2. Khảo sát mối liên quan giữa mật độ xương, tỷ lệ loãng xương với một số đặc điểm ở bệnh nhân nữ đái tháo đường týp 2.


Một số yếu tố liên quan đến hội chứng chuyển hóa ở cán bộ viên chức thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ năm 2012

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết này nhằm mô tả một số yếu tố liên quan đến hội chứng chuyển hóa, bao gồm tuổi, chức vụ, thói quen ăn uống và mức độ rèn luyện thể lực ở cán bộ viên chức thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ năm 2012.


Giáo trình độc chất học part 1

Nội dung chương 1 nhằm giới thiệu một số khái niệm cơ bản trong độc chất học như: Độc chất học, chất độc, độc tính, độc lực, ngộ độc, các nguồn gây độc, cách phân loại chất độc, phân loại ngộ độc... Các kiến thức về các quá trình động học, cơ chế gây ngộ độc và các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của chất độc cũng được đề cập đến trong chương này.


Tài liệu mới download

Giải pháp Cluster trên linux
 • 24/04/2009
 • 22.548
 • 758
Từ vựng starters
 • 24/08/2017
 • 32.369
 • 761
Sơ lược về Rêu
 • 16/02/2012
 • 61.594
 • 259

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Polygelin
 • 16/05/2011
 • 65.404
 • 922
TÍNH CHẤT KHÁNG NGUYÊN
 • 23/06/2011
 • 47.080
 • 940

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu