Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khoa Luật trường Đại học Công đoàn qua 8 năm phát triển

Bài viết Khoa Luật trường Đại học Công đoàn qua 8 năm phát triển trình bày giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của Khoa Luật trường Đại học Công đoàn qua 8 năm phát triển, đồng thời đưa ra một số đề xuất nhằm tạo ra những bước chuyển biến mang tính đột phá trong hoạt động của Khoa,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Kinh nghiïåm - Thûåc tiïîn

KHOATLUÊÅ
TRÛÚÂNG ÀAÅI HOÅC CÖNG ÀOAÂN
PGS.TS. LÏ THÕ CHÊU*

H

iïån nay cuâng vúái sûå àöíi múái cuãa lônh vûåc giaáo Cuäng giöëng nhû caác cú súã àaâo taåo Luêåt khaác trïn
duåc vaâ àaâo taåo noái chung, àaâo taåo Luêåt hoåccaã nûúác, chûác nùng cú baãn cuãa Khoa Luêåt trûúâng
cuäng àang àûúåc àöíi múái theo nhu cêìu cuãa xaä Àaåi hoåc Cöng àoaân laâ àaâo taåo cûã nhên Luêåt àïí phuåc
höåi. Vò vêåy, àaä coá thïm nhiïìu cú súã àaâo taåo Luêåt ra vuå cho nhu cêìu xaä höåi. Ngoaâi ra khoa Luêåt - Àaåi hoåc
àúâi nhùçm cung ûáng nguöìn nhên lûåc coá kiïën thûác Cöng Àoaân coân hûúáng àïën àaâo taåo phuåc vuå nhiïåm
chuyïn ngaânh Luêåt cho caác hoaåt àöång kinh tïë - xaä vuå chñnh trõ cuãa töí chûác Cöng àoaân. Vò vêåy, Khoa
höåi, giaáo duåc - àaâo taåo àang tùng nhanh, nhêët laâ tûâ Luêåt àaâo taåo caác chuyïn ngaânh: Luêåt Lao àöång Cöng
khi Viïåt Nam gia nhêåp WTO. Viïåc thaânh lêåp Khoa àoaân, Luêåt An sinh xaä höåi vaâ Luêåt kinh doanh thûúng
Luêåt, Àaåi hoåc Cöng àoaân khöng chó goáp phêìn àêíy maåi. Bïn caånh àoá, Khoa Luêåt coân nhêån nhiïåm vuå
maånh cöng taác phaáp luêåt cuãa Töí chûác Cöng àoaân àaâo taåo ngùæn haån, nêng cao kiïën thûác phaáp luêåt cho
maâ coân àaáp ûáng nhu cêìu chung cuãa xaä höåi, goáp phêìn caán böå Cöng àoaân trïn caã nûúác, chûác nùng naây àûúåc
xêy dûång nhaâ nûúác phaáp quyïìn Xaä höåi chuã nghôa thûåc hiïån thöng qua caác lúáp àaâo taåo ngùæn haån vïì
Viïåt Nam.
Luêåt. Tûâ nùm 2005 àïën thaáng 3 nùm 2016, Khoa
Xuêët phaát tûâ yïu cêìu cuãa thûåc tiïîn vaâ nhùçm Luêåt àaä töí chûác àûúåc 11 lúáp ngùæn haån, phuåc vuå cho
thûåc hiïån chó thõ söë 32 CT/TÛ thaáng 12/2003 vaâ 514 caán böå Cöng àoaân caác cêëp, ngaânh trïn caã nûúác.
quyïët àõnh söë 13/2003/QÀ-TTg vïì cöng taác phöí
Do àùåc thuâ cuãa trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân, ngoaâi 2
biïën, giaáo duåc phaáp luêåt, Nghõ quyïët söë 03/ÀCT- nhiïåm vuå trïn, Khoa Luêåt coân trûåc tiïëp quaãn lyá möåt
TLÀLÀ VN vïì àêíy maånh cöng taác àaâo taåo caán böå söë mön Luêåt nhû Phaáp luêåt àaåi cûúng, Luêåt kinh tïë,
Cöng àoaân, Nghõ quyïët 5A/NQ-BCH ngaây 07/07/
Luêåt lao àöång vaâ cöng àoaân giaãng daåy cho caác ngaânh
2005 trûåc tiïëp vïì àêíy maånh cöng taác phaáp luêåt khaác trong trûúâng.
cuãa Cöng àoaân trong tònh hònh múái, trûúâng Àaåi
Tûâ khi thaânh lêåp àïën nay, Khoa Luêåt àaä àùåt ra
hoåc Cöng àoaân àaä xêy dûång “Àïì aán àaâo taåo Cûã nhûäng muåc tiïu àaâo taåo cuå thïí àïí àaãm baão chêët
nhên Luêåt taåi trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân”. Àïì aán lûúång cuãa sinh viïn sau khi töët nghiïåp:
àaä àûúåc Böå Giaáo duåc vaâ Àaâo taåo phï duyïåt. Quyïët - Vïì kô nùng: Àùåt muåc tiïu sau khi töët nghiïåp,
àõnh söë 6848/QÀ-BGDÀT ngaây 13 thaáng 10 nùm
sinh viïn coá khaã nùng laâm viïåc àöåc lêåp, laâm viïåc
2008 cuãa Böå giaáo duåc vaâ Àaâo taåo giao cho trûúâng nhoám; töí chûác, àiïìu haânh, giaám saát caác hoaåt àöång
ÀHCÀ àaâo taåo trònh àöå àaåi hoåc hïå chñnh quy ngaânh cuãa àún võ; tuyïn truyïìn, phöí biïën phaáp Luêåt vaâ
Luêåt, ngaây 17/11/2008 Hiïåu trûúãng trûúâng ÀHCÀ phaát hiïån, giaãi quyïët cöng viïåc möåt caách linh hoaåt,
kñ quyïët àõnh söë 518/QÀ-ÀHCÀ chuyïín tïn tûâ Böå hiïåu quaã.
mön Luêåt thaânh Khoa Luêåt, giao nhiïåm vuå quaãn
- Vïì kiïën thûác: Àaãm baão sau khi töët nghiïåp, sinh
lyá, xêy dûång àïì cûúng giaáo trònh caác hoåc phêìn viïn coá thïí hiïíu caác quy àõnh cuãa phaáp luêåt; Vêån
àaâo taåo cûã nhên Luêåt cho Khoa Luêåt. Tûâ nùm hoåc duång àuáng, saáng taåo quy àõnh phaáp luêåt vaâo thûåc
2009-2010, Àaåi hoåc Cöng àoaân tuyïín sinh ngaânh
tiïîn; Coá khaã nùng töí chûác, àiïìu haânh, hoaåch àõnh
luêåt khoáa àêìu tiïn. Cuâng vúái àaâo taåo sinh viïn cöng taác theo àuáng chuã trûúng, chñnh saách cuãa Àaãng,
luêåt chñnh quy, khoa Luêåt coân àaâo taåo song ngaânh phaáp luêåt nhaâ nûúác.
luêåt. Mùåc duâ laâ ngaânh múái nhûng so vúái mùåt bùçng - Vïì àaåo àûác: Àaãm baão sinh viïn ra trûúâng thûåc
chung, Khoa Luêåt luön laâ möåt trong nhûäng khoa hiïån àuáng àaåo àûác nghïì luêåt vaâ coá yá thûác cao vïì
coá àiïím tuyïín sinh tûúng àöëi cao (gêìn ngang bùçng
traách nhiïåm xaä höåi.
àiïím tuyïín sinh cuãa caác cú súã àaâo taåo Luêåt coá uy
- Vïì nghïì nghiïåp : Sinh viïn sau khi töët nghiïåp coá
tñn khaác). Àiïìu naây cho thêëy nhu cêìu àaâo taåo Luêåt thïí àaãm nhiïåm caác võ trñ: Thû kñ toaâ aán, kiïím saát
cuãa xaä höåi hiïån nay laâ rêët cao. Mûác àêìu vaâo àoá àaä
viïn, àiïìu tra viïn trong caác cú quan tû phaáp; chûác
khuyïën khñch têåp thïí thêìy vaâ troâ Khoa Luêåt cuâng danh quaãn lyá, hay trúå lyá; Luêåt sû; giaãng viïn caác
cöë gùæng khùæc phuåc khoá khùn vïì nhên lûåc, vûúåtmön Luêåt trong caác trûúâng àaåi hoåc, cao àùèng, trung
qua bûúác chêåp chûäng chuyïín sang giai àoaån trûúãng
thaânh vaâ phaát triïín.
*  Trûúâng  Àaåi  hoåc Cöng  àoaân

43 cöng àoaâ
Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc
Söë 4 thaáng 5/2016

KYÃ NIÏÅM 70 NÙM NGAÂY THAÂNH LÊÅP TRÛÚÂNG ÀAÅI HOÅC CÖNG ÀOAÂN (15/5/1
cêëp hoùåc Caán böå caác phoâng ban, caác cú quan, àún Thûåc traång vaâ möåt söë kiïën nghõ”; “Hoaân thiïån phaáp
võ haânh chñnh sûå nghiïåp, caác doanh nghiïåp thuöåc luêåt vïì töí chûác hïå thöëng ngên saách nhaâ nûúác Viïåt
moåi thaâ
nh phêìn kinh tïë.
Nam hiïån haânh”.
- Vïì hoåc têåp
: Sinh viïn coá thïí tûå hoåc, tûå 
nghiïn
Ngoaâi nhûäng cöng trònh cuãa giaãng viïn, Khoa Luêåt
cûáu khoa hoåc (NCKH) chuyïn ngaânh Luêåt; Coá thïí coân tñch cûåc thu huát sinh viïn NCKH. Caác cöng trònh
hoåc lïn  Thaåc sô, tiïën sô  trong hïå thöëng  giaáo duåc NCKH cuãa sinh viïn tiïu biïíu: “AÁp duång phaáp luêåt
Viïåt Nam.
vïì húåp àöìng kinh doanh trong lônh vûåc haâng khöng”;
Cuâng hoâa vaâo möi trûúâng àöíi múái nêng cao chêët “Giaáo duåc phaáp luêåt thûåc haânh - möåt phûúng phaáp
lûúång àaâo taåo chung cuãa toaân trûúâng, Khoa Luêåt hûúáng nghiïåp cho sinh viïn taåi Khoa Luêåt Àaåi hoåc
àang tñch cûåc xêy dûång chûúng trònh àaâo taåo cûã Cöng àoaân”.
Àûúåc sûå uãng höå cuãa Ban giaám hiïåu trûúâng Àaåi
nhên luêåt chêët lûúång cao àïí nùm hoåc 2016 - 2017
hoåc Cöng àoaân vaâ sûå giuáp àúä cuãa Viïån nghiïn cûáu
àûa vaâo thûåc hiïån.
Àïí àaåt àûúåc caác muåc tiïu trïn, Khoa Luêåt àùåc chñnh  saách  phaáp  luêåt  vaâ  phaát  triïín  (PLD)  ngaây
2/12/2010 Khoa Luêåt àaä khai trûúng Vùn phoâng
biïåt chuá troång túái viïåc lûåa choån mön hoåc trang bõ kyä
nùng vaâ àöíi múái phûúng phaáp daåy - hoåc cuãa giaãng thûåc haânh Luêåt cho sinh viïn. Coá thïí noái, viïåc thaânh
lêåp vùn phoâng thûåc haânh luêåt (CLCC) laâ bûúác phaát
viïn vaâ sinh viïn. Ngoaâi caác mön hoåc theo khung
chûúng trònh bùæt buöåc, Khoa Luêåt lûåa choån caác mön triïín lúán, àaánh dêëu sûå vûäng maånh vïì chuyïn mön
hoåc àaáp ûáng nhu cêìu höåi nhêåp, chuá troång caác mön kôcuãa Khoa Luêåt trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân, khúãi àêìu
nùng: Kô nùng thûåc haânh phaáp Luêåt, kô nùng vêån cho viïåc múã röång caác quan hïå húåp taác trong nûúác
duång phaáp luêåt vïì baão hiïím, kô nùng giaãi quyïët tranh vaâ quöëc tïë, khùèng àõnh têìm nhòn chiïën lûúåc cuãa
chêëp Thûúng maåi, kô nùng AÁp duång phaáp luêåt trong laänh àaåo Khoa Luêåt trong viïåc àoán àêìu múã röång
Kinh tïë, lao àöång, Cöng àoaân... Caác giaãng viïn àaä quan hïå húåp taác àaâo taåo vúái caác cú súã àaâo taåo luêåt
tñch cûåc aáp duång phûúng phaáp giaãng daåy tñch cûåc, trong nûúác vaâ quöëc tïë. Viïåc laâm naây àaä nhêån àûúåc
lêëy sinh viïn laâm trung têm, taåo nïn sûå hûáng thuá sûå uãng höå rêët lúán cuãa laänh àaåo nhaâ trûúâng. Vùn
giûäa ngûúâi daåy vaâ ngûúâi hoåc. Ngoaâi ra, vùn phoângphoâng Thûåc haânh Luêåt laâ núi àïí sinh viïn khoa
thûåc haânh luêåt laâ núi sinh viïn tham gia caác hoaåt Luêåt nêng cao kô nùng, kiïën thûác, àaåo àûác nghïì
àöång traãi nghiïåm nhû thûåc haânh tû vêën, phiïn toâa nghiïåp cuãa mònh àöìng thúâi seä laâ núi àïí cung cêëp
caác dõch vuå miïîn phñ vïì  phaáp luêåt giuáp ñch cho
giaã àõnh...
Trïn cú súã caác muåc tiïu àaä àùåt ra, tûâ khi thaânh cöång àöìng. Ngoaâi nhûäng hoaåt àöång taåi vùn phoâng,
lêåp àïën nay, Khoa Luêåt àaä thûåc hiïån rêët nhiïìu hoaåt Khoa Luêåt àaä àêíy maånh viïåc Tuyïn truyïìn phaáp
àöång khaác nhau àïí thûåc hiïån caác muåc tiïu àoá.
 Nhùçm luêåt cho cöång àöìng. Hoaåt àöång naây àaä taåo cú höåi
thûåc haânh cho sinh viïn vaâ giuáp ñch cho Cöång àöìng
nêng cao trònh àöå nghiïn cûáu, nùng lûåc chuyïn mön
cuãa giaãng viïn vaâ böí sung nguöìn taâi liïåu hoåc têåp cho ngûúâi lao àöång, Khoa Luêåt  àaä töí chûác àûa sinh
viïn ài tuyïn truyïìn phaáp luêåt. Àïën nay, Khoa àaä
sinh viïn Khoa Luêåt khuyïën khñch giaãng viïn vaâ sinh
viïn tham gia NCKH vaâ viïët giaáo trònh. Àïën nùm töí chûác àûúåc nhiïìu àúåt tuyïn truyïìn phaáp luêåt: vïì
2016, Khoa Luêåt àaä hoaân thaânh möåt söë cöng trònh chuã àïì Luêåt baão hiïím thêët nghiïåp taåi Cöng ty khoan
NCKH tiïu biïíu:
khai thaác moã taåi Chuâa Laáng - Haâ Nöåi, thaáng 9 nùm
Àïí thûåc hiïån àaâo taåo theo phûúng thûác tñn chó, 2009; Giaãng daåy vïì chuã àïì Húåp àöìng lao àöång cho
Khoa Luêåt àaä tñch cûåc biïn soaån nhiïìu giaáo trònh, cuå cöng nhên taåi Cöng trûúâng xêy dûång àûúâng cêëp
thïí: Phaáp luêåt Lao àöång vaâ Cöng àoaân - 2004, Nhaâ thoaát nûúác taåi Àöng Ngaåc - Tûâ Liïm - Haâ Nöåi; Giaãng
xuêët baãn Lao àöång nùm 2004; Giaáo trònh phaáp luêåt daåy vïì chuã àïì Húåp àöìng lao àöång taåi Nhaâ maáy
àaåi cûúng - 2010, Nhaâ xuêët baãn Dên trñ; Giaáo trònh Acecook - Vùn Lêm - Hûng Yïn; Tû vêën cho Cöng
phaáp luêåt Lao àöång - 2010, Nhaâ xuêët baãn Lao àöång; nhên xêy dûång; Tuyïn truyïìn, vêån àöång ngûúâi lao
àöång úã khu vûåc chúå Long Biïn, Haâ Nöåi thûåc hiïån
Giaáo trònh phaáp luêåt Giaáo duåc thûåc haânh phaáp luêåt chñnh  saách  dên  söë,  kïë  hoaåch  hoáa  gia  àònh;
2014, Nhaâ xuêët baãn Lao àöång.
Ngoaâi caác giaáo trònh, haâng nùm, àïí nêng cao Tuyïn truyïìn luêåt lao àöång, luêåt cöng àoaân cho cöng
chêët lûúång àaâo taåo vaâ NCKH, Khoa Luêåt àaä hoaânnhên caác khu cöng nghiïåp úã Haâ Nöåi, Vônh Phuác vaâ
thaânh nhiïåm vuå NCKH thöng qua caác àïì taâi cêëp Haãi Dûúng.
trûúâng, cêëp böå cuãa têåp thïí giaãng viïn nhû:
Vúái sûå nöî lûåc cuãa giaãng viïn vaâ sinh viïn, sau
“Tuyïn truyïìn phöí biïën, giaáo duåc phaáp luêåt lao hún 2 nùm triïín khai xêy dûång àïì aán thñ àiïím, àêìu
nùm 2011, Khoa Luêåt àaä àûúåc UNDP - chûúng trònh
àöång cho cöng nhên lao àöång taåi caác doanh nghiïåp
dên doanh trïn àõa baân thaânh phöë Haâ Nöåi nùm phaát triïín Quöëc gia cuãa Liïn húåp quöëc, kñ húåp àöìng
taâi trúå cho Vùn phoâng thûåc haânh luêåt trong voâng
2010”; “Cú chïë ba bïn trong quan hïå lao àöång 44 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân
Söë 4 thaáng 5/2016

Kinh nghiïåm - Thûåc tiïîn
1 nùm. T ñnh àïën nay trïn toaân quöëc coá 36 cú súã
- Àêíy maånh cöng taác húåp taác quöëc tïë trong àaâo
taåo vaâ NCKH, cuãng cöë vaâ tùng cûúâng hún nûäa hiïåu
àaâo taåo luêåt múái chó coá 8 cú súã àaâo taåo Luêåt nhêån
quaã cuãa caác möëi quan hïå húåp taác vúái caác àöëi taác
àûúåc khoaãn taâi trúå naây. Coá thïí noái, viïåc nhêån àûúåc
àang triïín khai, tòm kiïëm vaâ phaát triïín caác möëi quan
khoaãn taâi trúå naây laâ möåt thaânh cöng rêët lúán cuãa
Khoa Luêåt trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân, thïí hiïån hiïåu hïå vúái caác àöëi taác múái àïí nêng cao võ thïë cuãa Khoa
quaã cuãa viïåc phaát triïín quan hïå húåp taác quöëc tïë vaâtrong hïå thöëng caác trûúâng, khoa luêåt trong khu vûåc
khoaãn taâi trúå laâ cú súã àïí phaát triïín vùn phoâng thûåcvaâ trïn thïë giúái. 
haânh luêåt vaâ àêíy maånh caác hoaåt àöång thûåc haânh
luêåt cho sinh viïn. Mùåc duâ dûå aán àaä kïët thuác tûâ
thaáng 10 nùm 2013 nhûng kïët quaã cuãa dûå aán àaä
giuáp cho Khoa Luêåt xêy dûång mön hoåc Giaáo duåc
(Tiïëp  theo  trang  39)
thûåc haânh Luêåt (CLE). Mön hoåc naây laâ möåt trong
kiïëm viïåc laâm, ra quyïët àõnh lûåa choån nghïì nghiïåp,
nhûäng àiïím nhêën àïí Khoa Luêåt àûúåc nùçm trong
thûåc hiïån nghïì nghiïåp vaâ chuyïín àöíi nghïì nghiïåp
maång lûúái caác cú súã àaâo taåo luêåt Viïåt Nam. Khoa
cuãa hoå.
Luêåt trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân duâ múái thaânh lêåp
- Caác haânh àöång chuyïín àöíi nghïì nghiïåp cuãa caác
nhûng laâ cú súã àaâo taåo Luêåt àêìu tiïn trïn caã nûúác
nhên trong gia àònh laâ möåt quaá trònh vaâ laâ kïët quaã
àûa mön hoåc Giaáo duåc thûåc haânh Luêåt vaâo giaãng
töíng tñch húåp cuãa sûå chuyïín àöíi nghïì nghiïåp úã cöång
daåy cho sinh viïn tûâ khoáa LW1 àïën nay. Hiïån nay
rêët nhiïìu caác cú súã àaâo taåo Luêåt khaác trïn caã nûúác àöìng nöng thön cuå thïí.
- Trong böëi caãnh chuyïín àöíi nghïì nghiïåp hiïån
àang hoåc têåp kinh nghiïåm cuãa Khoa Luêåt, trûúâng
nay úã nöng thön, vöën xaä höåi cuãa ngûúâi lao àöång coá
Àaåi hoc Cöng àoaân àïí àûa mön hoåc CLE vaâo giaãng
thïí àûúåc xem nhû möåt taâi saãn, möåt loaåi nguöìn lûåc
daåy taåi cú súã cuãa mònh.
Àïí duy trò nhûäng thaânh tñch àaä àaåt àûúåc vaâ tiïëp maâ ngûúâi lao àöång sûã duång, vêån duång vaâo tòm kiïëm
tuåc phaát triïín, Khoa Luêåt cêìn triïín khai caác giaãi phaáp cöng viïåc hoùåc thay àöíi cöng viïåc trong thõ trûúâng
cuå thïí àïí khuyïën khñch hún nûäa viïåc àöíi múái phûúng lao àöång.
Chñnh vò vêåy, àïí phaát huy vöën xaä höåi trong chuyïín
phaáp giaãng daåy, NCKH trong caán böå giaãng viïn vaâ
àöíi nghïì nghiïåp cuãa ngûúâi lao àöång trong gia àònh
sinh viïn, taåo ra nhûäng chuyïín biïën mang tñnh àöåt
hiïån nay cêìn phaãi chuá yá trïn caã ba cêëp àöå: caá nhên,
phaá trong hoaåt àöång cuãa toaân Khoa.
Tùng cûúâng phaát triïín caác hûúáng NCKH trong vaâ höå  gia  àònh  vaâ  cöång àöìng,  nhêët  laâ  phûúng  diïån
ngoaâi trûúâng, chuá troång àïën caác àõnh hûúáng nghiïn chuyïín àöíi ngaânh nghïì, àa daång hoáa thu nhêåp, nêng
cao mûác söëng cho ngûúâi dên. Àïí thûåc hiïån àûúåc
cûáu mang tñnh liïn ngaânh thïí hiïån thöng qua caác àïì
taâi mang tñnh chêët liïn ngaânh, àa ngaânh, àïì taâi vïì àiïìu àoá cêìn àaãm baão vaâ nêng cao caác yïëu töë vïì kyä
nùng, tay nghïì, trònh àöå chuyïn mön, sûå höî trúå cuãa
caác lônh vûåc quaãn lyá hoaåt àöång àaâo taåo vaâ NCKH
nhùçm taåo ra nhûäng saãn phêím NCKH thiïët thûåc phuåc gia àònh, baån beâ, cöång àöìng, chñnh quyïìn cuäng nhû
vuå cho viïåc nêng cao chêët lûúång àaâo taåo vaâ sûå nghiïåp xêy dûång caác giaá trõ ûáng xûã, niïìm tin, sûå tin tûúãng...
nhùçm phaát huy vöën xaä höåi cuãa caá nhên coá hiïåu quaã
àöíi múái phaát triïín kinh tïë - xaä höåi cuãa àêët nûúác.
Tùng cûúâng sûå kïët húåp sêu sùæc hún nûäa giûäa àaâo cao nhêët. 
taåo vúái NCKH, àêíy maånh viïåc triïín khai aáp duång caác Taâi liïåu tham khaão
kïët quaã NCKH liïn quan àïën xêy dûång vaâ hoaân thiïån 1.  Lï  Àùng Doanh.  Möåt  suy  nghô  vïì  vöën xaä  höåi  úã  Viïåt
Nam.  http:  www.tiasang.com.vn/new?id=659.
böå àïì cûúng theo tñn chó têët caã caác hoåc phêìn Luêåt. 2.  Hoaâng  Baá  Thõnh  (2009),  Vöën  xaä  höåi,  maång  lûúái  xaä
- Tiïëp tuåc àöíi múái phûúng phaáp giaãng daåy vaâ hoåc höåi vaâ nhûäng  phñ töín, Taåp chñ Xaä höåi hoåc, Söë 1.
têåp cho giaãng viïn vaâ sinh viïn theo phûúng phaáp
3. Nguyïîn Tuêën Anh, Vöën xaä höåi vaâ sûå cêìn thiïët nghiïn
cûáu vöën  xaä höåi  úã  nöng thön  Viïåt Nam  hiïån nay
tûúng taác CLE;
4. Lï Ngoåc Huâng. (2008). Vöën xaä höåi, vöën con ngûúâi vaâ
- Nêng cao kô nùng, trònh àöå ngoaåi ngûä cho giaãng
maång lûúái xaä höåi qua möåt söë nghiïn cûáu úã Viïåt Nam.
viïn, sinh viïn;
Taåp  chñ  Nghiïn  cûáu  Con  ngûúâi.
-  Khuyïën khñch  giaãng  viïn  nêng  cao trònh  àöå
5. Nguyïîn Ngoåc Bñch. (2006). Vöën Xaä höåi vaâ phaát triïín.
chuyïn mön, nùng lûåc tûå hoåc têåp, tûå nghiïn cûáu.
Tia  saáng,  http://www.tiasang.com.vn/Default.aspx?
- Àêíy maånh hoaåt àöång àaâo taåo ngùæn haån nhùçm tabid=87&News=1774&CategoryID=16.  Nguyïîn
Quang A. (2006). Vöën vaâ vöën xaä höåi. Tia saáng, http://
nêng cao kiïën thûác phaáp luêåt vaâ kô nùng, phûúng
www.tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=87&News
phaáp tuyïn truyïìn, tû vêën phaáp luêåt cho caán böå Cöng
=1776&CategoryID=16
àoaân trïn toaân quöëc nhùçm nêng cao vai troâ vaâ hiïåu 6. Lï Ngoåc Vùn (2011), Gia àònh  vaâ biïën àöíi gia àònh úã
quaã hoaåt àöång cuãa hïå thöëng Cöng àoaân.
Viïåt Nam,  Nxb khoa  hoåc xaä höåi, Haâ Nöåi.

VÖËN XAÄ HÖÅI VÚÁI SÛÅ C

45 cöng àoaâ
Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc
Söë 4 thaáng 5/2016

Tài liệu cùng danh mục Luật học

Luật cán bộ công chức số 22/2008/QH12

Luật này quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hnahf công vụ.


Bài giảng lý luận nhà nước pháp luật - ĐH Luật Hà Nội

Các phương pháp nghiên cứu khác. Phương pháp trừu tượng khoa học Là PP tư duy trên cơ sở tách cái Chung ra khỏi cái Riêng. Là PP quan trọng nhất của KH LL NN& . Phương pháp phân tích và tổng hợp: Phân tích: chia cái toàn thể, cái phức tạp thành các bộ phận, mặt, đơn giản.


Bài giảng Tư pháp quốc tế - ĐH Thương Mại

Nội dung chính của Bài giảng Tư pháp quốc tế là: Những vấn đề chung về Tư pháp quốc tế, Vấn đề xung đột pháp luật trong Tư pháp quốc tế, thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài của tòa án Việt Nam, công nhận và thi hành bản án, quyết định của tòa án, phán quyết của trọng tài nước ngoài,...


Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương - CHƯƠNG 1: NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Chính sách về hải quan Điều 2: Phạm vi điều chỉnh Điều 3: Đối tượng áp dụng Điều 4: Giải thích từ ngữ Điều 5: Áp dụng điều ước quốc tế, tập quán và thông lệ quốc tế về hải quan. Điều 6: Địa bàn hoạt đọng hải quan Điều 7: Xây dựng lực lượng hải quan Điều 8: Hiện đại hoá quản lý hải quan Điều 9: Phối hợp thực hiện pháp luật hải quan. Ðiều 10. Giám sát thi hành pháp luật hải quan ...


Giáo trình Luật Lao động cơ bản 2005 phần 5

Giáo trình Luật Lao động cơ bản BÀI 8 KỶ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT I. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA KỶ LUẬT LAO ĐỘNG 1. Khái niệm kỷ luật lao động Trong xã hội, nếu con người thực hiện các hoạt động lao động sản xuất đơn lẻ, tách rời nhau thì mỗi người tự sắp xếp quá trình lao động của mình, hoạt động của một


Bài tập Luật kinh tế

Tài liệu tham khảo về các bài tập ôn tập môn luật kinh tế dành cho sinh viên khối ngành kinh tế tham khảo ôn tập và kiểm tra kiến thức.


Giáo trình Liên hợp quốc tổ chức và hoạt động: Phần 1 - NXB Công An Nhân Dân

Giáo trình Liên hợp quốc tổ chức và hoạt động - Phần 1 có nội dung được khái quát trong 5 chương đầu (từ chương 1 đến chương 5) trình bày về: Liên hợp quốc - một tổ chức quốc tế cấp chính phủ, các cơ quan của Liên hợp quốc, vai trò của Liên hợp quốc, Liên hợp quốc và sự phát triển luật quốc tế. Cuối mỗi chương đều có phần câu hỏi hướng dẫn học tập sẽ giúp người học củng cố kiến thức một cách có hệ thống nhất.


Đề cương ôn tập luật hình sự

Luật hình sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật của Nhà nước ,là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh giữa nhà nước và người thực hiện tội phạm bằng việc quy định phạm vi những hành vi nguy hiểm cho xã hội


THE VICTORIAN TAXPAYER AND THE LAW A Study in Constitutional Confl ict

One of America’s greatest judges famously observed that ‘taxes are what we pay for civilised society’, 1 and from the earliest times English men and women were called on to pay for the costs of managing the state in an orderly way, providing an infrastructure of good government and defence. 2 As the eff ective government of a state depended to a great extent on the condition of its fi nances, the state’s power to tax its subjects was central to its relationship with them, and the law of tax its principal and voluminous formal expression....


Giáo trình Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

Giáo trình Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật (Giáo trình đào tạo từ xa) phần 1 gồm 3 chương: Khái quát về xây dựng văn bản pháp luật, hình thức văn bản pháp luật, soạn thảo văn bản pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Pháp luật kinh tế
 • 26/08/2013
 • 65.050
 • 982
QUAN HỆ VỢ CHỒNG
 • 16/08/2011
 • 23.285
 • 161

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu