Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khóa luận tốt nghiệp: Khôi phục bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống trong lễ hội Xên Mường của người Thái Đen tại Sơn La

Tiểu luận gồm 3 chương: Chương 1 - Lễ hội truyền thống trong sinh hoạt văn hoá của dân tộc Việt Nam; Chương 2 - Lễ hội truyền thống “Xên Mường” của người Thái đen, xã Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơ La; Chương 3 - Khôi phục, bảo tồn và phát huy các giá trị Văn hoá trong lễ hội “Xên Mường” của người Thái đen xã Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Khóa luận tốt nghiệp
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
KHOA VĂN HÓA DÂN TỘC THIỂU SỐ
------------***------------

KHÔI PHỤC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HOÁ
TRUYỀN THỐNG TRONG LỄ HỘI XÊN MƯỜNG CỦA NGƯỜI
THÁI ĐEN TẠI SƠN LA

Sinh viên thực hiện

: Đào Thị Hằng

Hướng dẫn khoa học : TS. Ứng Duy Thịnh

HÀ NỘI, 2009

SV: Đào Thị Hằng

1

Lớp: VHDT-K11B

Khóa luận tốt nghiệp

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình thực hiện khóa luận này em đã nhận được sự giúp đỡ tận
tình của các thầy cô giáo Khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số, TS. Ứng Duy
Thịnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, UBND xã Chiềng Cơi,
cán bộ và nhân dân dân tộc Thái ở nhiều xã thuộc thành phố Sơn La… Nhân
đây chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả và mong tiếp tục nhận
được những giúp đỡ quý báu.
Do khả năng có hạn nên khóa luận viết không tránh khỏi thiếu sót.
Chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp cho khóa luận được hoàn
thiện hơn
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tác giả
Đào Thị Hằng

SV: Đào Thị Hằng

2

Lớp: VHDT-K11B

Khóa luận tốt nghiệp

MỤC LỤC
Phần mở đầu
1. Lý do chọn đề tài…………………………………………………………...3
2. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài…………………………………………..4
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu…………………………………………4
4. Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………..5
5. Lịch sử nghiên cứu………………………………………………………...5
6. Đóng góp của đề tài………………………………………………………..6
7. Bố cục đề tài……………………………………………………………….6
Chương 1: Lễ hội truyên thống trong sinh hoạt văn hoá của dân tộc Việt
nam………………...........................................................................................8
1.1. Lễ hội truyền thống những đặc điểm và cấu trúc lễ hội.............................8
1.1.1. Khái niệm lễ hội truyền thống………………………………………….8
1.1.2. Những đặc điểm và cấu trúc lễ hội truyền thống……………………...10
1.2. Lễ hội truyền thống trong sinh hoạt văn hoá của dân tộc Việt nam…….18
1.2.1. Những giá trị văn hoá trong lễ hội truyền thống……………………...18
1.2.2. Lễ hội truyền thống trong sinh hoạt văn hoá dân tộc thiểu số………..21
Chương 2: Lễ hội truyền thống “ Xên Mường” của người Thái đen tại xã
Chiềng Cơi, thành Phố Sơn la, tỉnh Sơn La………………………………26
2.1. Khái quát đời sống xã hội của tộc người Thái đen ở xã Chiềng Cơi,thành
phố Sơn La……..............................................................................................26
2.1.1 Không gian cư trú của người Thái đen ở xã Chiềng Cơi, thành phố Sơn
La…………………………………………………………………………….26
2.1.2. Đời sống kinh tế của người Thái đen ở xã Chiềng Cơi, Sơn
La…………………………………………………………………………….29
2.1.3. Không gian văn hoá của người Thái ở xã Chiềng Cơi, Sơn
La……….........................................................................................................30

SV: Đào Thị Hằng

3

Lớp: VHDT-K11B

Khóa luận tốt nghiệp

2.2. Lễ hội truyền thống “ Xên Mường” của người Thái đen ở xã Chiềng Cơi,
thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La………………………………………………37
2.2.1. Nguồn gốc hình thành và phát triển của lễ hội “Xên Mường”..............37
2.2.2. Diễn trình của lễ hội “Xên Mường”…………………………………..40
2.2.2.1. Phần lễ…...………………………………………………………….40
2.2.2.2. Phần hội……………………………………………………………..60
Chương 3: Khôi phục, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá trong lễ
hội “Xên Mường” của người Thái đen ở xã Chiềng Cơi, thành phố Sơn
La, tỉnh Sơn La……………………………………………………………..63
3.1 Các yếu tố cần thiết cho công tác khôi phục bảo tồn và phát huy lễ hội
“Xên Mường” người Thái ở xã Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn
La…………………………………………………………………………….63
3.1.1. Vai trò ý nghĩa của lễ hội “Xên Mường”……………………………..63
3.1.2. Sự quan tâm lãnh đạo của các cấp chính quyền và ngành văn hoá…..65
3.2. Khôi phục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá trong lễ hội “Xên
Mường” Của tộc ngươig Thái đen ở xã Chiềng Cơi,thành phố Sơn La , tỉnh
Sơn La……………………………………………………………………….70
3.2.1. Công tác khôi phục bảo tồn lễ hội “ Xên Mường”……………………70
3.2.2. Phát huy các giá trị văn hoá trong lễ hội “ Xên Mường” của tộc người
Thái đen ở xã Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La…………………72
Kết Luận…………………………………………………………………….75
Danh mục và tài liệu tham khảo…………………………………………..78
Danh sách người cung cấp tài liệu………………………………………...80
Phụ lục ……………………………………………………………………...81

SV: Đào Thị Hằng

4

Lớp: VHDT-K11B

Khóa luận tốt nghiệp

MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc với nhiều bản sắc văn hoá riêng
của từng dân tộc. Việc bảo tồn các di sản văn hoá là một việc làm rất quan
trọng và cần thiết. Nhằm phát huy những truyền thống tốt đẹp của các dân
tộc, nâng cao không ngừng tinh thần yêu nước và ý thức làm chủ tập thể Tổ
quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến
công tác siêu tầm, khai thác, phục hồi và phát huy vốn văn hoá truyền thống
của các dân tộc. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay đất nước ta đang hước vào
thời kỳ công nhiệp hoá - hiện đại hoá, “ Xây dựng một nền văn hoá tiên tiến,
đậm đà bản sắc dân tộc” theo định hướng của Đảng. Việc tìm hiểu và đánh
giá đặc trưng văn hoá của các dân tộc là một việc làm hết sức quan trọng.
Việc chọn đề tài “ Khôi phục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá
truyền thống trong lễ hội Xên Mường của người Thái đen tại Sơn La” có
ý nghĩa khoa học và thực tiễn lớn. Do lễ hội là hình thức sinh hoạt văn hoá
dân gian gắn bó với tôn giáo, lễ hội vừa là nhu cầu tâm linh, vừa là một loại
hình sinh hoạt văn hoá tổng hợp, lắng đọng nhiều tầng lớp như văn hoá, lịch
sử, tín ngưỡng…Với khuynh hướng phục hồi lễ hội trong những năm gần
đây, có rất nhiều công trình khoa học về đề tài này. Nhưng lễ hội “Xên
Mường” vẫn còn ít được tìm hiểu, nghiên cứu một cách cụ thể.Trong khi đó
điều kiện đất nước đang chuyển mạnh sang nền kinh tế nhiều thành phần
trong cơ chế thị trường hiện nay, nhiều giá trị văn hoá truyền thống quý báu
bị mai một. Bởi vậy, làm sao và làm như thế nào để một mặt vừa thực hiện tốt
chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội
chủ nghĩa, đồng thời vừa giữ gìn, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hoá truyền
thống đang là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm. Đối với
dân tộc Thái đen ở Sơn La vấn đề này cũng không nằm ngoài những điều kiện
chung của Đất nước, thêm vào đó là những đặc điểm riêng của nền kinh tế
SV: Đào Thị Hằng

5

Lớp: VHDT-K11B

Tài liệu cùng danh mục Khoa học xã hội

Tiểu luận: Giải pháp phòng chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ đảng viên ở đơn vị cơ sở hiện nay

Ý nghĩa của tiểu luận là Kết quả nghiên cứu của tiểu luận giúp cho mỗi cá nhân nắm vị trí, vai trò, thực trạng và một số giải pháp cơ bản phòng chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ đảng viên ở đơn vị cơ sở hiện nay. Trên cơ sở đó nâng cao nhận thức trách nhiệm, tích cực chủ động trong đấu tranh phòng chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong chính bản thân và trong đội ngũ cán bộ đảng viên ở đơn vị cơ sở hiện nay Tiểu luận có thể dùng làm tài liệu tham khảo, phục vụ nghiên cứu và giảng dạy.


Đề tài: Quan điểm của Mác - Ănghen về vật chất

Trong lịch sử triết học Mác - Lênin khái niệm vật chất được hiểu là tất cả những gì tồn tại khách quan tức là những sự tồn tại của nó không phụ thuộc vào ý thức của con người, không phụ thuộc vào quan niệm của con người. Theo đó thì vật chất là vô cùng vô tận, là không có giới hạn, nó tồn tại giữa vô lượng các hình thức khác nhau, có thể là những tồn tại mà con người đã biết hoặc là những tồn tại mà con người chưa biết....


Tiểu luận triết học: Những nét lịch sử cơ bản của sự hình thành phép biện chứng

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học: những nét lịch sử cơ bản của sự hình thành phép biện chứng', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu ứng dụng tích hợp tại thư viện khoa học tổng hợp tỉnh Bắc Giang

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu ứng dụng tích hợp tại thư viện khoa học tổng hợp tỉnh Bắc Giang với mục đích nghiên cứu quá trình ứng dụng tích hợp tại thư viện khoa học tổng hợp tỉnh Bắc Giang nhằm tìm ra những thuận lợi, khó khăn cũng như những hiệu quả, hạn chế từ đó đưa ra những nhận xét, kiến nghị để hoàn thiện hơn nữa việc ứng dụng tích hợp tại thư viện khoa học tổng hợp tỉnh Bắc Giang.


Đặc san tuyên truyền pháp luật: Luật sự và pháp luật về luật sư Việt nam

Chức năng của luật sư là cung cấp dịch vụ pháp lý cho cá nhân, tổ chức, bao gồm việc tham gia tố tụng để bào chữa hoặc biện hộ cho bị can, bị cáo, đương sự;


Đề tài "Quy luật giá trị và sự vận dụng quy luật giá trị ở Việt Nam"

Một xã hội có những chính sách về phát triển kinh tế ngày một toàn diện và hiệu quả hơn sao cho đòi sống tinh thần và vật chất của con người trong xã hôị dó ngáy một ổn dịnh phong phú ,nhưng để có được một xã hội như vậy không phảI tự nhiên mà có .Thực tế đã chứng minh rằng việc phát triển kinh tế là một việc vô cùng khó khăn ,đó là cuộc chạy đua sôi động giữa các nước trên thế giới nhằm đạt được một vị trí cao hơn trên truường quốc tế...


Tiểu luận triết học: Thực tiễn là tiêu chuẩn chân lý

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học: thực tiễn là tiêu chuẩn chân lý', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Luận văn tốt nghiệp "Một số giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước đối với thương mại dịch vụ trong điều kiện hội nhập kinh tế hiện nay"

Trong mấy thập kỷ gần đây, khu vực dịch vụ đã phát triển rất mạnh và trở thành một ngành kinh tế quan trọng. Công cuộc cải cách kinh tế ở Việt Nam đã tạo điều kiện cho sự phát triển khu vực dịch vụ cà về lượng và chất.


Đề tài triết học " TƯ TƯỞNG DÂN SINH VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Ở VIỆT NAM "

Trong bài viết này, tác giả đã luận giải để làm rõ rằng mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh của Việt Nam hiện nay đã tập trung nhấn mạnh khía cạnh dân sinh hạnh phúc, thể hiện nội dung dân sinh phong phú và đa dạng. Để thực hiện hoá những nội dung của tư tưởng dân sinh hạnh phúc, cần tập trung vào hai giải pháp cơ bản


Báo cáo tổng kết dự án: Bảo tồn di sản thế giới Mỹ Sơn

Báo cáo tổng kết dự án Bảo tồn di sản thế giới Mỹ Sơn trình bày: Nghiên cứu khảo cổ; Bản đồ đánh giá mức độ rủi ro và danh mục bản đồ GIS của khu di tích Mỹ Sơn; Khai quật khảo cổ học; Nghiên cứu đặc tính vật liệu và kỹ thuật xây dựng Chăm Pa cổ đại; Công tác trùng tu và bảo tồn; Phát triển du lịch bền vững; Nâng cấp bảo tàng; Nâng cao năng lực cán bộ; Tổng hợp các bài học kinh nghiệm,.... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 22000
 • 27/04/2010
 • 92.438
 • 874
TCVN 6427-2:1998
 • 08/08/2010
 • 16.921
 • 960

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu