Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khóa luận tốt nghiệp: Hoạt động nhượng quyền thương hiệu của Pizza Hut tại thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài “Hoạt động nhượng quyền thương hiệu của Pizza Hut tại thành phố Hồ Chí Minh” nhằm phân tích cách thức hoạt động của một hệ thống nhà hàng quy mô và bài bản như Pizza Hut ở khía cạnh người nhượng quyền, đánh giá những ưu, nhược điểm cũng như đưa ra một số giải pháp hoàn thiện cho hệ thống nhượng quyền này. Từ đó các doanh nghiệp Việt Nam có thể nghiên cứu và rút ra những kinh nghiệm cho doanh nghiệp mình.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG
CƠ SỞ II TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------***--------

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Chuyên ngành: Tài chính quốc tế

HOẠT ĐỘNG NHƢỢNG QUYỀN THƢƠNG HIỆU
CỦA PIZZA HUT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Họ và tên sinh viên: Hà Mai Anh
Mã sinh viên: 1001036015
Lớp: A5
Khóa: K49B
Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: Nguyễn Thị Minh Hà

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2014

Ý KIẾN CỦA NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày

tháng 05 năm 2014

Người hướng dẫn khoa học

MỤC LỤC
Trang
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 1
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG NHƢỢNG QUYỀN
THƢƠNG HIỆU CÁC NHÀ HÀNG PIZZA HUT TẠI THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
1.1.

Những vấn đề cơ bản về nhƣợng quyền thƣơng hiệu ................................... 4

1.1.1. Khái niệm ....................................................................................................... 4
1.1.2. Phân loại nhượng quyền thương hiệu ............................................................ 6
1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nhượng quyền thương hiệu .............. 9
1.1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động nhượng quyền thương hiệu ........................ 11
1.2.

Tổng quan về hệ thống Pizza Hut tại thành phố Hồ Chí Minh ................... 12

1.2.1. Giới thiệu chung về Pizza Hut trên thế giới ................................................. 12
1.2.2. Giới thiệu chung về Pizza Hut tại Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh ..... 14
1.3. Sự cần thiết của việc nghiên cứu hoạt động nhƣợng quyền thƣơng hiệu
của chuỗi nhà hàng Pizza Hut tại thành phố Hồ Chí Minh .................................... 17
1.3.1. Vai trò của nhượng quyền thương mại .......................................................... 17
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu hoạt động nhượng quyền thương
hiệu của chuỗi nhà hàng Pizza Hut tại thành phố Hồ Chí Minh .............................. 18
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG NHƢỢNG QUYỀN
THƢƠNG HIỆU CÁC NHÀ HÀNG PIZZA HUT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH GIAI ĐOẠN 2009 – 2013
2.1.

Phân tích thực trạng hoạt động nhƣợng quyền thƣơng hiệu của Pizza
Hut tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009-2013 ................................. 20

2.1.1. Hoạch định ..................................................................................................... 20
2.1.2. Tổ chức .......................................................................................................... 26
2.1.3. Điều khiển ...................................................................................................... 32
2.1.4. Kiểm soát ....................................................................................................... 34

2.2.

Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động nhƣợng quyền thƣơng
hiệu của Pizza Hut tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009-2013 ......... 35

2.2.1. Tình hình thị trường ....................................................................................... 35
2.2.2. Các yếu tố thuộc về môi trường pháp lý ........................................................ 37
2.2.3. Vị trí ............................................................................................................... 37
2.2.4. Nỗ lực tiếp thị ................................................................................................ 39
2.2.5. Quản lý con người.......................................................................................... 41
2.3.

Đánh giá hoạt động của hệ thống các nhà hàng Pizza Hut tại thành phố
Hồ Chí Minh ..................................................................................................... 45

2.3.1. Điểm mạnh ..................................................................................................... 45
2.3.2. Điểm yếu ........................................................................................................ 46
CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHO HOẠT ĐỘNG NHƢỢNG
QUYỀN CỦA PIZZA HUT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
3.1. Triển vọng phát triển của hoạt động nhƣợng quyền thƣơng hiệu trong lĩnh
vực nhà hàng thức ăn nhanh ...................................................................................... 50
3.1.1. Cơ hội.............................................................................................................. 50
3.1.2. Thách thức ..................................................................................................... 53
3.2. Giải pháp hoàn thiện cho công tác quản trị hoạt động nhƣợng quyền
thƣơng hiệu của hệ thống Pizza Hut tại thành phố Hồ Chí Minh trên cƣơng vị
là bên nhƣợng quyền (bên bán franchise) ................................................................ 54
3.2.1. Giải pháp đẩy mạnh việc nghiên cứu, phát triển các món ăn đảm bảo hàm
lượng dinh dưỡng và có lợi cho sức khỏe của người tiêu dùng..................... 54
3.2.2. Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng của hệ thống giao hàng ............. 57
3.2.3. Giải pháp phát triển đội ngũ nhân sự ............................................................. 58
3.2.4. Giải pháp tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng các nhà
hàng nhượng quyền Pizza Hut ....................................................................... 61
3.2.5. Thường xuyên cập nhật các thông tin, quy định của nhà nước Việt Nam về
nhượng quyền thương hiệu ............................................................................ 62
KẾT LUẬN .................................................................................................................. 65
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT (Tiếng Việt)
STT

Từ viết tắt

Nội dung

1

BYT

Bộ Y tế

2

BTM

Bộ Thương mại

3

ND - CP

Nghị định Chính phủ

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT (Tiếng Anh)
Nội dung

Nghĩa

STT

Từ viết tắt

1

N/A

Not available

Không tồn tại

2

GDP

Gross Domestic Product

Tổng sản phẩm quốc nội

3

WTO

World Trade Organization

Tổ chức thương mại thế giới

4

KFC

Kentucky Fried Chicken

Gà rán Kentucky

5

Co.,Ltd.

Company Limited

Công ty trách nhiệm hữu hạn

Tài liệu cùng danh mục Tài chính - Ngân hàng

luận văn:Một số biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác tiêu thụ thành phẩm của công ty Gạch ốp lát Hà Nội

Trong xu thế khu vực hoá, toàn cầu hoá như hiện nay cùng với việc Việt Nam trở thành thành viên chính thức của ASEAN, ký kết được hiệp định thương mại Việt Mỹ và đang hoàn tất các thủ tục để thực hiện CEPT/AFTA, ra nhập WTO đã mở ra rất nhiều cơ hội nhưng không ít thách thức cho các doanh nghiệp trong đó có các doanh nghiệp hoạt động trong ngành vật liệu xây dựng. “Công ty gạch ốp lát Hà Nội ” không nằm ngoài vòng xoáy đó...


Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trung dài hạn tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam

Tham khảo luận văn - đề án 'giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trung dài hạn tại ngân hàng ngoại thương việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


BÀI VIẾT 1: VỀ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Khái niệm Ngân hàng là một loại hình tổ chức có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế nói chung và đối với từng cộng đồng địa phương nói riêng. Vậy mà vẫn có sự nhầm lẫn trong việc định nghĩa ngân hàng là gì? Rõ ràng, các ngân hàng có thể được định nghĩa qua chức năng (các dịch vụ) mà chúng thực hiện trong nền kinh tế. Vấn đề là ở chỗ không chỉ chức năng của các ngân hàng đang thay đổi mà chức năng của các đối thủ cạnh tranh chính sách của ngân...


Báo cáo tài chính ngày 31/12/2013 Công ty Cổ phần bê tông Becamex

Báo cáo tài chính ngày 31/12/2013 Công ty Cổ phần bê tông Becamex" gồm các mục sau: báo cáo của ban Tổng giám đốc, báo cáo kiểm toán, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bản thuyết minh báo cáo tài chính.


Tiểu luận: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành khách hàng với dịch vụ thẻ đa năng tại ngân hàng TMCP Đông Á thành phố Huế

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với dịch vụ thẻ đa năng là rất cần thiết trong việc giúp ngân hàng Đông Á có những chính sách và giải pháp phù hợp nâng cao lòng trung thành khách hàng, góp phần gia tăng lợi thế cạnh tranh.


Đề tài:Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Phương Nam

Trong nền kinh tế thị trường sự cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt và quyết liệt, mỗi doanh nghiệp đều hướng tới mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận.Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là một trong những nhân tố góp phần tác động không nhỏ đến lợi nhuận của doanh nghiệp sản xuất. Nếu chi phí sản xuất nhỏ, giá thành hạ mà chất lượng sản phẩm tốt so với chất lượng sản phẩm cùng loại trên thị trường thỡ doanh nghiệp cú khả năng cạnh tranh lớn trên thị trường đồng thời số...


LUẬN VĂN: Một số vấn đề về khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: một số vấn đề về khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Phát triển và đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Nguồn nhân lực có trình độ cao, chất lượng tốt thì sẽ làm cho quá trình đổi mới đất nước diễn ra nhanh chóng hơn và đạt được kết quả cao hơn. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay thì chất lượng nguồn nhân lực nước ta còn thấp


Báo cáo Tổng hợp về tình hình thực tế tại công ty Cổ phần sản xuất và dịch vụ cơ điện Hà Nội

Được vận dụng những kiến thức lý luận đã được tiếp thu trong quá trình học tập vào thực tiễn nhằm phân tích và giải quyết những vấn đề do thực tế đặt ra là một cơ hội lớn cho các sinh viên nâng cao nhận thức, kinh nghiệm, qua đó có thể làm quen với với công tác quản lý kinh tế. Với mong muốn được tiếp cận với những vấn đề thực tế về chuyên ngành kế toán, đồng thời được sự giúp đỡ của nhà trường, đặc biệt là sự giúp đỡ của khoa Quản lý kinh...


Luận văn:Phân tích TC và BP cải thiện tình hình TC tại CT CP Vận tải biển Vinaship

Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác phân tích tài chính trong doanh nghiệp, với những kiến thức đã được trang bị cùng với hoạt động thực tiễn của Công ty Cổ phần Vận tải biển VINASHIP, được sự hướng dẫn tận tình của cô giáo ThS. Cao Thị Thu và sự chỉ bảo của các cô chú trong công ty, em đã hoàn thành khoá luận tốt nghiệp với đề tài : “ Phân tích tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Vận tải biển VINASHIP ”...


Tài liệu mới download

Bệnh Viêm phổi ở trẻ em
 • 28/09/2012
 • 63.497
 • 131
Tên Sát Nhân Có Tài Mở Khóa
 • 21/05/2013
 • 16.389
 • 881
Cái Chết Cô Ca Sĩ Trẻ
 • 19/05/2013
 • 72.145
 • 822

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu