Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Hướng đi cho thị trường Bitcoin tại Việt Nam

Bài viết Hướng đi cho thị trường Bitcoin tại Việt Nam trình bày quy định mới nhất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các phương tiện thanh toán, từ ngày 1/1/2018 hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp (bao gồm cả Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác) có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong khi đó, thời gian gần đây tại tại Việt Nam nở rộ phong trào mua bán, giao dịch Bitcoin,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN

HÛÚÁNG ÀI CHO THÕ AÅI
TRÛÚÂNG
VIÏÅT NAM
BITCOIN
THÕ HOÂA*
LÏ THÕ THU TRANGÀINH

Ngaây nhêån:22/12/2017
Ngaây phaãn biïån:
25/12/2017
Ngaây duyïåt àùng:
29/12/2017

Toám tùæt: 
Theo quy àõnh múái nhêët cuãa Ngên haâng Nhaâ nûúác Viïåt Nam vïì caác phûúng tiïån thanh toaá
vi phaát haânh, cung ûáng, sûã duång caác phûúng tiïån thanh toaán khöng húåp phaáp (bao göìm caã Bitcoin 
coá thïí bõ truy cûáu traách nhiïåm hònh sûå. Trong khi àoá, thúâi gian gêìn àêy taåi taåi Viïåt Nam núã röå ph
Nhûäng ruãi ro àaä àûúåc nhêån diïån, vêåy hûúáng ài naâo cho thõ trûúâng Bitcoin taåi Viïåt Nam?
THE DIRECTION FOR THE BITCOIN MARKET IN VIETNAM

Abstract
: According to the latest regulations of the State Bank of Vietnam on payment instruments, from 1 J
of issuance, supply and use of illegal means of payment (including Bitcoin and other similar virtual curren
criminal prosecution. Meanwhile, in recent times in Vietnam flourished trading movement, trading Bitcoin
identified, what is the direction for the Bitcoin market in Vietnam?
Key words
: Bitcoin, Bitcoin market in Vietnam.

T

heo quy  àõnh múái nhêët cuãa Ngên haâng Nhaâ thïí àûúåc trao àöíi trûåc tiïëp bùçng thiïët bõ kïët nöëi Internet
nûúác Viïåt Nam vïì caác phûúng tiïån thanh toaán, maâ khöng cêìn thöng qua möåt töí chûác taâi chñnh trung
tûâ ngaây 1/1/2018 haânh vi phaát haânh, cung ûáng, gian naâo. Bitcoin coá àùåc tñnh nhû êín danh, giao dõch
sûã duång caác phûúng tiïån thanh toaán khöng húåp phaáp khöng cêìn lïå phñ, giao dõch tiïìn aão àûúåc tiïën haânh
(bao göìm caã Bitcoin vaâ caác loaåi tiïìn aão tûúng tûå 24/24, cho pheáp nhaâ àêìu tû coá thïí tham gia vaâo bêët
khaác) coá thïí bõ truy cûáu traách nhiïåm hònh sûå theo kyâ thúâi àiïím naâo, coá àöå baão mêåt cao, xuêët hiïån vaâ
quy àõnh taåi àiïím h khoaãn 1 Àiïìu 206 Böå luêåt Hònh àûúåc phên chia hoaân toaân tûå àöång dûåa trïn caác thuêåt
sûå 2015 (àaä àûúåc sûãa àöíi, böí sung nùm 2017). Trong
toaán. Têët caã moåi ngûúâi àïìu coá thïí súã hûäu thöng qua
khi àoá, thúâi gian gêìn àêy taåi 2 thaânh phöë lúán taåi Viïåtviïåc giaãi maä caác phûúng trònh toaán hoåc vaâ àûa ra
Nam laâ Haâ Nöåi vaâ TP. Höì Chñ Minh núã röå phong traâoàaáp aán, hay coân goåi laâ “àaâo”. Thuêåt ngûä “àaâo” trïn
mua baán, giao dõch Bitcoin. Ngoaâi viïåc giao dõch thûåc tïë laâ viïåc Bitcoin àûúåc cêëp túái caác maáy tñnh àïí
trïn saân tiïìn aão, chúå maång thò ngûúâi chúi coá thïí traã cöng cho viïåc chuáng tham gia vaâo hoaåt àöång xaác
mua tiïìn aão Bitcoin úã caác maáy baán tûå àöång BTM vaâminh giao dõch vaâ ghi chuáng vaâo möåt cuöën söí caái
hiïån möåt söë nhaâ haâng, quaán caâ phï taåi Haâ Nöåi vaâ
(Blockchain). Cuöën söí naây àûúåc phên taán trong maång
TP.HCM cuäng àaä chêëp nhêån thanh toaán bùçng Bitcoin. ngang haâng vaâ sûã duång Bitcoin laâ àún võ kïë toaán.
Nhûäng ruãi ro àûúåc nhêån diïån, vêåy hûúáng ài naâo cho Bitcoin cuäng khöng phaãi laâ möåt àún võ cuå thïí, noá coá
thõ trûúâng Bitcoin taåi Viïåt Nam?
thïí àûúåc chia nhoã hún nûäa túái 100 triïåu àún võ nhoã
Hiïíu nhû thïë naâo vïì Bitcoin?
hún goåi laâ Satoshi, àûúåc àùåt tïn theo ngûúâi saáng
Bitcoin laâ möåt loaåi tiïìn tïå kyä thuêåt söë àûúåc phaát
lêåp. Laâ möåt hïå thöëng phên cêëp, Bitcoin khöng coá
haânh dûúái daång phêìn mïìm maä nguöìn múã. Bitcoin bïn thûá ba naâo àûáng ra laâm trung gian àiïìu khiïín.
àûúåc phaát haânh nùm 2009 búãi möåt nhên vêåt bñ êín coá
biïåt danh Satoshi Nakamoto. Àöìng tiïìn aão naây coá
* Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân
54 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân
Söë 10 thaáng 12/2017

KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN
Thao taác “àaâo” cuäng chñnh laâ viïåc giuáp xaác nhêån giaongûúâi gia nhêåp cuöåc chúi tiïìn aão saãn sinh ra rêët nhiïìu
dõch tûâ ngûúâi naây qua ngûúâi kia, cuäng nhû ngùn nhên viïn möi giúái, caác hoaåt àöång “àaâo”, vaâ caác dõch
chùån haânh vi gian lêån giao dõch cuâng luác vúái nhiïìu vuå liïn quan... Nhiïìu doanh nghiïåp Viïåt Nam bùæt
ngûúâi. Theo tñnh toaán cuãa giúái cöng nghïå, Bitcoin seä àêìu nhêåp khêíu möåt loaåt maáy tñnh nhùçm xûã lyá dûä liïåu
vêîn coân àuã àïí àaâo àïën nùm 2040. Sau thúâi àiïím giaãi maä àïí “àaâo” Bitcoin vúái giaá khoaãng 60 - 70 hoùåc
àoá, noá coá thïí tiïëp tuåc àûúåc taåo ra theo hònh thûác cao hún laâ 100 triïåu àöìng, chûa kïí chi phñ caác doanh
hiïån taåi hoùåc dûúái daång phiïn baãn múái. Baãn chêëtnghiïåp mua sùæm phêìn mïìm, thuï cöng nhên “àaâo”
cuãa tiïìn giêëy laâ giaá trõ danh nghôa - tûác laâ noá chó coá
tiïìn. Tuy nhiïn, viïåc súã hûäu Bitcoin do khai thaác
giaá trõ khi moåi ngûúâi coá nhu cêìu nùæm giûä noá laâm
àûúåc taåi Viïåt Nam laâ ñt so vúái viïåc mua baán chuã yïëu
phûúng tiïån thanh toaán, giaá trõ cuãa tiïìn aão Bitcoin cuãa caác nhaâ àêìu tû Viïåt Nam qua caác saân giao dõch
dûåa trïn sûå tin  tûúãng cuãa moåi ngûúâi  vaâo noá laâmnhû Vicuta.com, Remitano.com, santienao.com,...
cöng cuå thanh toaán. Khi coá caâng nhiïìu ngûúâi chêëp Söë lûúång ngûúâi múã taâi khoaãn giao dõch Bitcoin taåi
nhêån, giaá trõ cuãa Bitcoin caâng tùng lïn.
Viïåt Nam tùng nhanh choáng, keâm theo àoá trong 12
Trûúác àêy, Bitcoin thêåm chñ àûúåc xem laâ àöìng thaáng cuãa nùm 2017 sûå tùng giaá cuãa àöìng Bitcoin
tiïìn thûúâng àûúåc sûã duång búãi caác töí chûác töåi phaåm.lïn àïën 20 lêìn. Baãng dûúái àêy laâ töíng húåp sûå biïën
Nhûng giúâ àêy, nhiïìu quöëc gia vaâ caác töí chûác taâi àöång giaá Bitcoin trong nùm 2017 vûâa qua:
Baãng 1: Diïîn biïën giaá Bitcoin qua caác thaáng
chñnh trïn thïë giúái àaä cöng nhêån Bitcoin vaâ àûa chuáng
cuãa nùm 2017
vaâo hoaåt àöång kinh doanh thûåc tiïîn. Àöìng tiïìn naây
thêåm chñ cuäng lïn xuöëng, dao àöång dûåa trïn tònh
Thaáng (Ngaây 30)
Giaá Bitcoin (USD
/1 àöìng)
hònh kinh tïë chñnh trõ thïë giúái. Bitcion bùæt àêìu àûúåc

922 

1.210 
giao dõch trïn saân Mt.Gox vaâo thaáng 6/2010 àïën

1.030 
nùm 2013 Bitcoin àûúåc sûã duång trïn caã phûúng diïån

1.323 
thanh toaán, giao dõch haâng hoáa vaâ taâi saãn àêìu tû.

2.250 
Biïën àöång giaá Bitcoin vaâ xu hûúáng àêìu cú

2.525 
taåi Viïåt Nam

2.711 
Chó trong nùm 2017 Bitcoin àaä coá mûác tùng giaá

4.606 
hún 2000%, àöìng tiïìn aão naây thûåc sûå trúã thaânh möåt

4.320 
chuã àïì noáng hún bao giúâ hïët khi maâ tûâ chñnh phuã,
10 
6.154 
caác quyä àêìu tû lúán trïn thïë giúái cho àïën nhûäng ngûúâi
11 
10.315 
dên lao àöång bònh thûúâng àïìu quan têm àïën bitcoin.
12 
12.739 
Coá thïí noái Bitcoin vaâ laân soáng Blockchain trúã thaânh
möåt hiïån tûúång trïn thõ trûúâng taâi chñnh thïë giúái cuäng   (Nguöìn: Töíng húåp tûâ trang thöëng kï thöng tin
nhû Viïåt Nam. Thöëng kï múái àêy trïn Coinmarketcap
Coinmarketcap.com)
- trang thöëng kï thöng tin cuãa têët caã caác àöìng tiïìn aão
Ngay tûâ thúâi àiïím cuöëi nùm 2016, àêìu nùm 2017
coân cho thêëy Viïåt Nam àûáng àêìu trong danh saách Bitcoin nhêån àûúåc cuá hñch sau khi öng Donald Trump
caác quöëc gia truy cêåp nhiïìu nhêët vaâo caác trang Coin bêët ngúâ àùæc cûã Töíng thöëng Myä. Viïåc öng àïì xuêët
àa cêëp MLM (Multi Level Marketing) vaâ top 5 trong
àaánh thuïë tiïìn chuyïín tûâ Myä sang Mexico àaä khiïën
danh saách caác quöëc gia truy cêåp nhiïìu nhêët vaâ caác nhu cêìu sûã duång tiïìn aão tùng voåt. Coá thïí thêëy giaá
saân giao dõch tiïìn aão. Söë lûúång ngûúâi tham gia thõ Bitcoin cuäng coá nhûäng biïën àöång maånh nhêët tûâ cuöëi
trûúâng  Bitcoin  taåi  Viïåt  Nam  gia  tùng  lïn  khoaãng thaáng 4 vaâ thaáng 6, àêy laâ nhûäng thúâi àiïím Nhêåt
60.000. Vêåy thûåc tïë ngûúâi Viïåt Nam àang quan têm
Baãn vaâ Nga chêëp nhêån tiïìn aão laâ cöng cuå thanh toaán.
àiïìu gò úã Bitcoin? Nïëu hiïån nay internet phöí biïën Giúái taâi chñnh bùæt àêìu noái vïì Bitcoin nhû möåt àïì
duâng  àïí  truyïìn  taãi  thöng tin thò  cêu  chuyïån cuãa xuêët nghiïm tuác, coân thõ trûúâng àaä baân àïën viïåc ra
Blockchain laâ cêu chuyïån cöng nghïå laâm sao chuyïín
mùæt húåp àöìng tûúng lai Bitcoin. Sûå ra mùæt saãn phêím
giaá giaá trõ tûâ ngûúâi nay sang ngûúâi kia, vaâ Bitcoin laâphaái sinh cho tiïìn kyä thuêåt söë seä laâ bûúác ài quan
möåt trong nhûäng ûáng duång àêìu tiïn. Tûâ möåt saãn troång trong viïåc cöng nhêån Bitcoin nhû laâ möåt loaåi
phêím gêy toâ moâ trong giúái cöng nghïå tûâ nùm 2016, taâi saãn húåp phaáp. Tûâ nûãa cuöëi thaáng 11, giaá Bitcoin
sang nùm 2017 Bitcoin tùng giaá maånh meä, haâng triïåu
bùæt àêìu tùng maånh, möåt phêìn nhúâ sûå quan têm lïn

55 cöng àoaâ
Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc
Söë 10 thaáng 12/2017

KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN
ca o cuãa caác nhaâ àêìu tû trong dõp lïî Taå ún vaâ Black baán ma tuáy, rûãa tiïìn, tröën thuïë, giao dõch vaâ thanh
Friday.
toaán phi phaáp. Tûâ àoá gêy thêët thu Ngên saách Nhaâ
Chuã yïëu moåi ngûúâi àöí xö vaâo Bitcoin laâ àêìu cú, nûúác, laâ cöng cuå cho höëi löå, mua baán vuä khñ, gêy
mua àïí chúâ giaá lïn vaâ baán. Möåt phêìn nûäa àöìng tiïìn chaãy maáu ngoaåi tïå vaâ nhiïìu bêët öín cho thõ trûúâng
aão naây cuäng àûúåc coi laâ cöng cuå chuyïín tiïìn êín taâi chñnh.
danh. Nhiïìu quöëc gia lúán Myä, Nhêåt Baãn, Nga, Anh
Thûá hai, nïëu chêëp nhêån Bitcoin laâ phûúng tiïån
àaä chêëp nhêån giao dõch Bitcoin taåi caác ngên haâng. thanh toaán húåp phaáp thò seä aãnh hûúãng àïën chuã
Caác giao dõch mua baán Bitcoin dêìn thay thïë caác quyïìn quöëc gia vïì phaát haânh tiïìn tïå. Luác naây àöìng
hònh thûác truyïìn thöëng. Hïå thöëng BTM (giao dõch tiïìn do Ngên haâng nhaâ nûúác phaát haânh coá thïí seä ñt
tûå àöång Bitcoin) trïn thïë giúái dêìn hònh thaânh vaâ àûúåc sûã duång, nhêët laâ trong àiïìu kiïån àöìng tiïìn
phaát triïín röång raäi àïí phuåc vuå nhu cêìu thanh toaán VND chûa coá giaá trõ cao vaâ öín àõnh nhû hiïån nay.
bùçng Bitcoin.
Ngûúâi dên coá thïí àöí xö nùæm giûäa Bitcoin, tûâ àoá
Ruãi ro thõ trûúâng Bitcoin taåi Viïåt Nam
aãnh hûúãng àïën hiïåu quaã àiïìu haânh chñnh saách tiïìn
Bïn caånh nhûäng múái meã vaâ cú höåi, ngûúâi tham tïå cuãa Ngên haâng nhaâ nûúác.
gia vaâo cuöåc chúi naây cuäng chõu khöng ñt ruãi ro:
Thûá ba,  Bitcoin  laâ  tiïìn  aão àûúåc  lûu giûä  dûúái
tûâ nhûäng bêët trùæc vöën coá cuãa mö hònh múái àïën
daång kyä thuêåt söë nïn nguy cú bõ têën cöng, àaánh
nhûäng hoaåt àöång lûâa àaão, gian lêån àa cêëp nuáp cùæp, thay àöíi dûä liïåu hoùåc bõ ngûâng giao dõch laâ rêët
boáng tiïìn aão... Nhûäng ruãi ro ngaây caâng lúán theo lúán. Àêìu nùm 2014, giaá Bitcoin àaä suåt giaãm maånh
quy mö àêìu tû, trong böëi caãnh maâ Viïåt Nam cuäng sau khi 02 saân giao dõch Bitcoin lúán nhêët thïë giúái laâ
nhû nhiïìu nûúác chûa coá möåt khuön khöí phaáp lyá Mt.Gox vaâ BitStamp taåm ngûâng cho khaách haâng
àêìy àuã vaâ cêåp nhêåt àïí àiïìu chónh vúái caác saãn ruát tiïìn vò sûå cöë kyä thuêåt. Myä cuäng àaä bùæt giûä 04
phêím  múái. Hiïån  nay, taåi Viïåt Nam ngaây 21/7/ nhên vêåt bõ tònh nghi sûã duång Bitcoin cho caác giao
2017 Ngên haâng Nhaâ nûúác coá cöng vùn söë 574/ dõch töåi phaåm.  
NHNN -PC gûãi vùn phoâng chñnh phuã traã lúâi vïì
Thûá tû, do giaá trõ àöìng Bitcoin biïën àöång maånh
vêën  àïì  tiïìn  aão.  Khöng  chêëp  nhêån  tiïìn  aão  laâ vaâ phûác taåp trong thúâi gian ngùæn nïn hoaåt àöång
phûúng tiïån thanh toaán. Trûúác àoá Ngên haâng Nhaâ àêìu tû vaâo Bitcoin êín chûáa nhiïìu nguy cú vïì bong
nûúác cuäng àaä trònh baây chñnh phuã ban haânh Nghõ boáng, tiïìm êín gêy thiïåt haåi cho ngûúâi àêìu tû. Àiïín
àõnh 80/2016/NÀ-CP vïì sûãa àöíi böí sung möåt söë hònh nhû trong nùm 2017 giaá Bitcoin biïën àöång
àiïìu cuãa NÀ101/2014/NÀ-CP vïì thanh toaán khöng
maånh, coá thúâi àiïím giaá Bitcoin phi thùèng àûáng
duâng tiïìn mùåt. Theo caác quy àõnh àaä dêîn Bitcoin tùng caã nghòn USD/ngaây, biïn àöå mua vaâo - baán
khöng phaãi laâ phûúng tiïån thanh toaán húåp phaáp ra chïnh lïåch haâng chuåc triïåu VND/Bitcoin. Nhûng
taåi Viïåt Nam; viïåc phaát haânh, cung ûáng, sûã duång coá nhûäng thúâi àiïím suåt giaãm maånh nhû khoaãng
Bitcoin  vaâ  caác  loaåi  tiïìn  aão tûúng tûå  khaác  laâmthúâi gian tûâ ngaây 20/12/2017 - 26/12/2017. Bitcoin
phûúng tiïån thanh toaán laâ haânh vi bõ cêëm taåi Viïåt khöng bõ chi phöëi vaâ kiïím soaát giao dõch búãi cú
Nam. Tûâ ngaây 1/1/2018 haânh vi phaát haânh, cung quan quaãn lyá nhaâ nûúác naâo, do àoá, ngûúâi súã hûäu
ûáng, sûã duång caác phûúng tiïån thanh toaán khöng Bitcoin seä chõu toaân böå ruãi ro vò khöng coá cú chïë
húåp phaáp (bao göìm caã Bitcoin vaâ caác loaåi tiïìn aãobaão vïå quyïìn lúåi.
tûúng tûå khaác) seä bõ xûã phaåt haânh chñnh tûâ 150 Hûúáng ài cho thõ trûúâng Bitcoin taåi Viïåt Nam
200 triïåu àöìng vaâ coá thïí bõ truy cûáu traách nhiïåm
Vúái nhûäng ruãi ro àaä àûúåc nhêån diïån, trong thúâi
hònh sûå theo quy àõnh taåi àiïím h khoaãn 1 Àiïìu gian sùæp túái àïí àaãm baão cho thõ trûúâng tiïìn aão noái
206 Böå luêåt Hònh sûå 2015 (àaä àûúåc sûãa àöíi, böí chung vaâ Bitcoin noái riïng vaâo khuön khöí, taác giaã
sung nùm 2017). Coá nhiïìu lyá do dêîn àïën viïåc
coá möåt söë àïì xuêët nhû sau:
Ngên haâng Nhaâ nûúác Viïåt Nam khöng chêëp nhêån
Thûá nhêët, xêy dûång möåt khung phaáp lyá quaãn lyá
Bitcoin laâ phûúng tiïån thanh toaán nhû:
tiïìn aão. Hiïån nay möåt söë nûúác lúán trïn thïë giúái
Thûá nhêët, nhûäng giao dõch nïëu chêëp nhêån thanh
nhû Myä, Phaáp, Àûác, Anh, Nhêåt Baãn, Canada...
toaán bùçng Bitcoin coá tñnh êín danh cao, do àoá Bitcoin àaä xêy dûång khung phaáp lyá, chñnh saách àïí quaãn lyá
coá thïí trúã thaânh cöng cuå cho töåi phaåm nhû: buön hoaåt àöång kinh doanh, sûã duång tiïìn aão. Taåi Viïåt
56 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân
Söë 10 thaáng 12/2017

KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN
Nam hiïån khung phaáp lyá cho caác loaåi taâi saãn aão Thûá ba, Nhaâ nûúác cêìn coá chñnh saách baão vïå
nhû Luêåt phoâng chöëng rûãa tiïìn nùm 2012, Thöng
quyïìn lúåi cho ngûúâi súã hûäu tiïìn aão. Giúái àêìu cú
tû 24 cuãa  Böå Thöng tin vaâ  Truyïìn thöng, Nghõ Bitcoin taåi Viïåt Nam àang hoaåt àöång cûåc kyâ nhöån
àõnh söë 72... vêîn chûa àûúåc roä raâng vïì taâi saãn aão, nhõp, hêìu nhû ai cuäng coá thïí tham gia maâ khöng
tiïìn aão. Theo àoá taâi saãn aão àûúåc hiïíu laâ nguöìn taâigùåp bêët cûá raâo caãn naâo. Cöång àöìng kinh doanh àêìu
nguyïn trïn maång maáy tñnh àûúåc xaác àõnh giaá trõ cú tiïìn aão àang coá nhûäng nguy cú lúán vïì bong boáng,
bùçng tiïìn vaâ coá thïí chuyïn giao trong caác giao
lûâa àaão... Ngûúâi súã hûäu vaâ àêìu tû vaâo Bitcoin seä
dõch dên sûå, taâi saãn aão bao göìm caã hûäu hònh vaâ chõu toaân böå ruãi ro vò khöng coá cú chïë baão vïå quyïìn
vö hònh. Tuy nhiïn, möåt söë loaåi hònh tûúng tûå tiïìn lúåi. Vïì lyá thuyïët, Bitcoin coá thïí lïn giaá túái haâng
àiïån tûã  dûúái daång lûu trûä  giaá trõ àang  àûúåc sûãchuåc nghòn USD vaâ coá thïí vúä têët caã chó sau möåt
duång nhû theã àiïån thoaåi traã trûúác coá tñnh nùng sûã àïm. Vò vêåy, Nhaâ nûúác cêìn quan têm vaâ coá nhûäng
duång  mua  haâng  hoáa,  dõch  vuå  qua  maång,  theã biïån phaáp, chñnh saách àïí baão vïå quyïìn lúåi cho nhûäng
gameonline... Nhûäng loaåi hònh naây khöng do ngên
ngûúâi súã hûäu, kinh doanh Bitcoin. Tùng cûúâng cöng
haâng hay töí chûác dõch vuå thanh toaán àûúåc Ngên taác an ninh maång, traánh trûúâng húåp caác Hacker truåc
haâng Nhaâ nûúác cêëp pheáp phaát haânh nhûng chûa lúåi tûâ sú húã löî höíng baão mêåt àïí khai thaác thöng tin
coá khung phaáp lyá quaãn lyá. Roä raâng phaáp luêåt Viïåt
cuãa caác khaách haâng caá nhên.
Nam chûa laâm roä sûå khaác biïåt giûäa tiïìn aão vaâ tiïìn Thûá tû, Nhaâ nûúác cêìn quyïët liïåt cêëm caác giao
àiïån tûã, Bitcoin laâ tiïìn, haâng hoáa, taâi saãn hay möåtdõch tiïìn aão do tû nhên phaát haânh. Nhaâ nûúác cêìn
cöng  cuå  taâi  chñnh.  Búãi  coá  quan  àiïím  cho  rùçng coá biïån phaáp maånh tay xûã lyá nhûäng ngûúâi lúåi duång
Bitcoin khöng phaãi laâ tiïìn, khöng phaãi laâ phûúng Bitcoin àïí truåc lúåi gêy aãnh hûúãng àïën nïìn kinh tïë.
tiïån thanh toaán nïn khöng bõ àiïìu chónh búãi caác
Thûá nùm, Nhaâ nûúác cêìn tuyïn truyïìn cho ngûúâi
vùn baãn phaáp quy hiïån haânh. Quy àõnh vïì sûã duång dên hiïíu vïì nhûäng quy àõnh múái, nhûäng ruãi ro khi
tiïìn àiïån tûã taåi Viïåt Nam hiïån nay chuã yïëu àûúåc sûã duång vaâ khai thaác àöìng Bitcoin trïn caác phûúng
quy àõnh trong caác thöng tû cuãa Ngên haâng Nhaâ
tiïån thöng tin àaåi chuáng nhû tivi, website, maång
nûúác. Trong Luêåt Ngên haâng Nhaâ nûúác 2010, Luêåt xaä höåi...
caác Töí chûác tñn duång 2010, Phaáp lïånh Ngoaåi höëi Trong xu hûúáng chung cuãa nïìn kinh tïë vaâ thõ
2013 khöng coá quy àõnh cêëm vúái giao dõch sûã duång trûúâng taâi chñnh thïë giúái, trûúác thûåc traång biïën àöång
tiïìn aão. Luêåt Giao dõch àiïån tûã 2015, Nghõ àõnh söìi truåt liïn tuåc cuãa àöìng Bitcoin, Chñnh phuã Viïåt
52 cuãa Chñnh phuã thò tiïìn aão khöng nùçm trong Nam cêìn coá sûå quan têm túái diïîn biïën cuãa tiïìn aão
danh muåc haâng hoáa, dõch vuå kinh doanh bõ cêëm noái chung vaâ àöìng Bitcoin noái riïng, tûâ àoá coá nhûäng
theo hònh thûác thûúng maåi àiïån tûã. Nhû vêåy, Chñnh biïån phaáp, chñnh saách quaãn lyá phuâ húåp nhùçm öín
phuã cêìn coá hûúáng àûa Bitcoin vaâ caác loaåi tiïìn aão àõnh thõ trûúâng taâi chñnh. 

khaác, tiïìn àiïån tûã, taâi saãn aão vaâo khung phaáp lyá
riïng laâ Nghõ àõnh, böí sung Luêåt àïí quaãn lyá vúái Taâi liïåu tham khaão
1. Böå Luêåt hònh sûå Viïåt Nam 2015
caác phaát sinh trong böëi caãnh múái.
2. Luêåt Ngên haâng  Nhaâ nûúác 2010
Thûá hai, ban haânh caác chñnh saách thuïë àöëi vúái 3.  Luêåt  caác  Töí chûác  tñn duång  2010
àêìu tû, kinh doanh tiïìn aão. Khi nhûäng giao dõch êín
4. Luêåt Giao dõch àiïån tûã 2015
danh gêy thêët thu cho Ngên saách Nhaâ nûúác, trúã 5.  Luêåt phoâng  chöëng  rûãa tiïìn 2012
thaânh cöng cuå cho tröën thuïë, Nhaâ nûúác cêìn coá caác 6.  Phaáp  lïånh  quaãn  lyá  Ngoaåi  höëi  2005  (sûãa  àöíi  böí  sung  nùm
2013)
chñnh saách quy àõnh. Nûúác Myä hiïån àaä coá quy àõnh 7. Nghõ àõnh 52 cuãa Chñnh phuã vïì tiïìn aão
vïì viïåc àaánh thuïë trïn thu nhêåp dûåa trïn tiïìn àiïån
8. Thöng  tû 24 cuãa Böå thöng tin vaâ truyïìn thöng
tûã. Vúái Viïåt Nam  coá thïí dûåa  trïn  lûúng  traã  cho 9. Bitcoin - sûå aãnh hûúãng cuãa noá àöëi vúái quy luêåt lûu thöng tiïìn
tïå trong thúâi àaåi hiïån nay (Ths. Nguyïîn Phûúác Taâi, Ths. Nguyïîn
nhên viïn àïí coá chñnh saách thuïë vúái caác doanh
Thuêån Quyá - ÀH Àöìng  Thaáp)
nghiïåp àêìu tû kinh doanh Bitcoin. Nhaâ nûúác cêìn
10.  https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/
xêy dûång haâng raâo thuïë khi ngûúâi dên mua haâng 11.Craig  K.  Elwell,  M.  Maureen  Murphy,  Michael  V.  Seitzinger
hoáa tûâ caác diïîn àaân nûúác ngoaâi vaâ thanh toaán bùçng (2013),  “Bitcoin:  Questions,  Answers, and  Analysis  of  Legal
Issues”.
Bitcoin.

57 cöng àoaâ
Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc
Söë 10 thaáng 12/2017

Tài liệu cùng danh mục Ngân hàng - Tín dụng

Giáo trình tiền tệ - Chương 4

• TCDN là phạm trù phản ánh các q/hệ trong quá trình tạo lập và chi tiêu các quỹ tiền tệ của DN • * Sự vận động trong KD của DN bắt đầu từ một khoản tiền được gọi là vốn và kết thúc chu kỳ đó bằng việc thu một khoản tiền được gọi là doanh thu.


THE THEOR YOF MONEY AND CREDIT: New edition, enlarged with an essay on Monetary Reconstruction

FORTY years have passed since the first German-language edition of this volume was published. In the course of these four decades the world has gone through many disasters and catastrophes. The policies that brought about these unfortunate events have also affected the nations' currency systems. Sound money gave way to progressively depreciating fiat money. All countries are to-day vexed by inflation and threatened by the gloomy prospect of a complete break-down of their currencies.


Nhà băng đua tăng lãi suất không kỳ hạn

Mức trên vẫn chưa thấm vào đâu khi Ngân hàng Hàng hải (Maritime Bank) tung ra thị trường sản phẩm M - Business dành cho tài khoản tiền gửi thanh toán của doanh nghiệp với lãi suất không kỳ hạn lên 10% một năm. Tiếp đó, hôm 25/3, ACB công bố biểu lãi suất huy động mới, điều chỉnh tăng mạnh ở tiền gửi đầu tư trực tuyến không kỳ hạn lên 6% - 9,6% một năm (trước đó từ 3,72% - 6% một năm). Cá biệt, tại SeABank, tiền gửi của khách hàng được hưởng lãi suất tới 9-12% một...


Financial Innovations for Catastrophic Risk: Cat Bonds and Beyond

With joint and several guarantees, each guaranteeing Member State would be liable not only for its own share of Stability Bond issuance but also for the share of any other Member State failing to honour its obligations 13 . Even under this guarantee structure, it cannot be completely excluded that the rating of the Stability Bonds could be affected if a limited number of AAA-rated Member States would be required to guarantee very large liabilities of other lower-rated Member States. There is also a risk that in an extreme situation a cascade of rating downgrades could be set in motion,...


Cung tiền - lãi suất cơ bản đồng tiền chuyển đổi

Câu hỏi 1: Thế nào là dòng tiền tự do chuyển đổi? Phân tích những điểm lợi và bất lợi của việc cho phép tự do chuyển đổi tiền tệ? Đồng tiền tự do chuyển đổi là là quyền chuyển đổi đồng nội tê sang 1 ngoại tệ bất kỳ theo tỷ giá xác định mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Tiền tệ có ba chức năng là: thước đo giá trị,trung gian trao đổi và chức năng bảo tồn giá trị. Trên thị trường quốc tế, các đồng tiền được trao đổi, mua bán với nhau tuỳ...


4 nguyên tắc giải cứu khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu

Bài viết giới thiệu tới người đọc một số nguyên tắc giải cứu khủng hoảng kinh tế bao gồm: Phối hợp hài hòa sử dụng bàn tay Nhà nước và bàn tay thị trường trong mô hình nhà nước kiểu mới, đa dạng hóa và phối hợp các nguồn lực trong nước và quốc tế, coi trọng chính sách đồng bộ và chú ý tới tính 2 mặt của các giải pháp chính sách,... Mời các bạn cùng tham khảo.


A New Angle on Sovereign Credit Risk - E-RISC: Environmental Risk Integration in Sovereign Credit Analysis

1 Generally speaking, the better your credit, the lower the cost of obtaining that credit, usually in the form of interest rates and fees. That means, you’ll have more available for savings and spending. Lenders will have more confidence in your ability and commitment to repay the loan on time and in full. Conversely, if your credit history is not strong, you’ll probably pay higher interest rates and fees and have less money available for savings and spending. You could end up being short on money and playing “catch-up,” juggling between payments on several bills. Over time, higher rates and fees translate into the loss of literally thousands of...


Cần tiếp tục hoàn thiện và phối hợp đồng bộ các giải pháp kiềm chế lạm phát

Bài viết Cần tiếp tục hoàn thiện và phối hợp đồng bộ các giải pháp kiềm chế lạm phát tìm hiểu về diễn biến lạm phát tại các khu vực lớn trên thế giới; lo ngại lạm phát tại châu Á tiếp tục gia tăng, vì sao lạm phát của VN cao hơn các nước trong khu vực.


CHƯƠNG 3. ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Tổ chức tín dụng (TCTD) là một doanh nghiệp được thành lập theo Luật Các Tổ chức tín dụng và các qui định khác của pháp luật để thực hiện hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên nhận tiền gửi, sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán.


Phá giá đồng Việt Nam: Bao nhiêu thì đủ?

Bài viết Phá giá đồng Việt Nam: Bao nhiêu thì đủ? tìm hiểu về phá giá đồng Việt Nam có thúc đẩy được xuất khẩu? Phá giá đồng Việt Nam bao nhiêu thì đủ? Đồng Việt Nam lên giá có khiến các doanh nghiệp VN thua trên sân nhà? Và một số nội dung khác.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu