Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Hợp đồng giảng dạy (hợp đồng thỉnh giảng)_BM-QTMG-02.00

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'hợp đồng giảng dạy (hợp đồng thỉnh giảng)_bm-qtmg-02.00', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quảĐánh giá tài liệu

4.2 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Hợp đồng giảng dạy (hợp đồng thỉnh giảng)_BM-QTMG-02.00 Hợp đồng giảng dạy (hợp đồng thỉnh giảng)_BM-QTMG-02.00 Biểu mẫu, văn bản, biểu mẫu hành chính, biểu mẫu dành cho học sinh, sinh viên, cán bộ viên chức, biểu mẫu báo cáo, thống kê
4.2 5 2715
 • 5 - Rất hữu ích 517

 • 4 - Tốt 2.198

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /HĐ-ĐHTG Mỹ Tho, ngày tháng năm 20 HỢP ĐỒNG THỈNH GIẢNG Căn cứ Quyết định số 132/2005/QĐ-TTg ngày 06/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Tiền Giang; Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Tiền Giang được ban hành theo Quyết định số ……../QĐ-ĐHTG ngày ………. của Trường Đại học Tiền Giang ; Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy của khoa .. ngày ….tháng .. năm 20…..; Theo sự bàn bạc thỏa thuận của hai bên, Hôm nay, ngày …….tháng ……. năm 20..…., chúng tôi gồm có: BÊN A: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG Địa chỉ: số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Mỹ Tho, Tiền Giang Điện thoại: 073 6250200 Tài khoản số: 945 02 00 00021 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Tiền Giang Do Ông (Bà): Hiệu trưởng làm đại diện BÊN B: Ông (Bà): …………………………… Học hàm, học vị: ………………. Địa chỉ: …………………………………………………………. Điện thoại: …………………………………………………… Đơn vị công tác: …………………………………………………………. Cùng thỏa thuận thống nhất ký hợp đồng giảng dạy và cam kết thực hiện đúng theo những điều khoản sau: Điều 1: Bên B đảm nhận việc giảng dạy các học phần của học kỳ:….. năm học 20…-20… thời gian giảng dạy từ ngày…….. đến ngày…….như sau: Sĩ Số Số tiết Stt Tên học phần Lớp số ĐV Ghi chú lớp HT TS LT TH 01 02 Điều 2: Trách nhiệm của hai bên : BÊN A: - Đảm bảo cơ sở vật chất để GV thực hiện tốt giờ giảng. - Tổ chức quản lý giảng dạy, học tập theo đúng Quy chế Đào tạo của Bộ GD&ĐT. - Thanh toán tiền giảng dạy cho Bên B theo hợp đồng. - Chuyển thuế thu nhập khấu trừ của bên B cho cơ quan thuế theo quy định hiện hành và giao lại biên lai cho bên B để đối chiếu hoàn thuế vào cuối năm. BÊN B: BM-QTMG-03/00 Trang 1/2
 2. - Thực hiện đúng các nội dung giảng dạy được quy định trong đề cương chi tiết học phần (đính kèm ). - Thực hiện đánh giá kết quả học tập của HS-SV trong quá trình giảng dạy theo Quy chế đào tạo …………… do Bộ GD&ĐT ban hành theo Quyết định số……………ngày ….. tháng ……. năm 20….. Cụ thể: + Có cột kiểm tra thường xuyên ít nhất…….cốt/SV + Hoàn tất bảng điểm kiểm tra thường xuyên chậm nhất 2 tuần sau khi kết thúc tuần thực giảng. - Ra đề thi kết thúc học phần theo nội dung giảng dạy, gồm 2 đề và 2 đáp án với hình thức thi ………. và thời lượng ……… phút (Theo quy định trong đề cương chi tiết học phần) - Chấm thi theo đúng tiến độ, hoàn thành sau 10 ngày kể từ ngày thi (kể cả ngày nghỉ). - Nộp thuế thu nhập khấu trừ theo quy định hiện hành cho bên A để chuyển cho cơ quan thuế Điều 3: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán: 1. Tổng giá trị hợp đồng: …………đồng ( ….triệu…. ngàn…. đồng chẵn), được tạm tính như sau: a/- Tiền Giảng dạy: …..tiết x …….đ/tiết x = ………đ b/- Tiền đề thi: (tính cho một bộ đề gồm 2 đề và 2 đáp án): …….đ Đề tự luận ……../bộ đề; đề trắc nghiệm ……./bộ đề (gồm ít nhất 40 câu, nếu đề trắc nghiệm kết hợp với tự luận thì phần trắc nghiệm phải có 30 câu). c/- Tiền chấm thi: . Lần 1 (100%): ……bài x ….. đ/bài = ……….đ . Lần 2 ( = …. % lần 1) : …….bài x …… đ/bài =………đ Sẽ thanh toán theo số lượng bài chấm thực tế với đơn giá thống nhất như sau: Bài tự luận: …..đ/bài Bài trắc nghiệm: …..đ/bài d/- Nộp thuế thu nhập khấu trừ: theo quy định hiện hành Khi kết thúc quá trình giảng dạy, Bên A sẽ thanh toán cho Bên B theo số tiết, số bài thực tế sau khi trừ thuế thu nhập khấu trừ 2. Phương thức thanh toán: Bên A thanh toán cho bên B bằng tiền mặt trực tiếp cho người giảng dạy bao gồm: - Chi phí giảng dạy, đề thi, chấm thi được thanh toán sau khi Trường Đại học Tiền Giang nhận kết quả điểm chấm bài thi. Điều 4: Cam kết chung - Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản ghi trong hợp đồng, không bên nào đơn phương thay đổi, hay hủy bỏ. Trong quá trình thực hiện nếu có gặp khó khăn vướng mắc, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc, giải quyết trên tinh thần hiểu biết và hợp tác thân thiện vì lợi ích chung. - Hợp đồng này được lập thành 05 bản có giá trị ngang nhau, Bên B giữ 01 bản, Bên A giữ 04 bản (Khoa, Phòng KHTV (2 bản), P. HC-TH). ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN A BM-QTMG-03/00 Trang 2/2

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Quyết định Số: 12/2012/QĐ-UBND BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26/11/2003; Căn cứ Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015; Căn cứ Chương trình số 03-CTr/TU, ngày 07/10/2011 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về việc thu hút vốn đầu tư giai đoạn 2011-2015; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,


Mẫu số: 02/HTBT

ĐỀ NGHỊ HOÀN THU THEO HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN GIỮA VIỆT NAM


MẪU CÔNG BỐ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA NHÀ MÁY ĐIỆN NĂM

MẪU CÔNG BỐ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA NHÀ MÁY ĐIỆN NĂM (Ban hành kèm theo Quy trình Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện trong hệ thống điện truyền tải ) Tới: Tên đơn vị phát điện Tel: Fax: Từ: Cấp điều độ có quyền điều khiển Tel: Fax: CÔNG BỐ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA NHÀ MÁY ĐIỆN NĂM Công bố số Năm áp dụng : :


Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ….Ngày…tháng…năm… ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở NHÀ CHUNG CƯ Kính gửi : Ủy ban nhân dân Thành phố………………… Tôi tên là (viết bằng chữ in hoa) :………………..Năm sinh : ........................................ CMND (hoặc.........................................) số:…….cấp ngày:………./……../ .................. Hộ khẩu thường trú số ..........................Đường ............................................................... Phường (xã, thị trấn) .............................Quận (huyện): ................................................... - Tên vợ (chồng) là : ..........................Năm sinh: .......................................................... CMND (hoặc.........................................) số……..cấp ngày...


Mẫu Lý lịch nghĩa vụ quân sự 2016

Mời các bạn tham khảo mẫu Lý lịch nghĩa vụ quân sự 2016 sau đây để biết được cấu trúc, cách thức trình bày và soạn thảo một bản Lý lịch nghĩa vụ quân sự 2016. Với các bạn chuyên soạn thảo văn bản hành chính và các bạn quan tâm tới lĩnh vực này thì đây là tài liệu hữu ích.


MẪU THÔNG BÁO Về việc đã gửi tiền vào ngân hàng

CÁC MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG (Ban hành kèm theo Quyết định số 09 /2012/QĐ-UBND Ngày 06 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh An Giang) Mẫu số 13


MẪU THẺ ĐĂNG KIỂM VIÊN TÀU BIỂN

PHỤ LỤC SỐ 3 MẪU THẺ ĐĂNG KIỂM VIÊN TÀU BIỂN (Ban hành kèm theo Thông tư số 65/2011/TT-BGTVT ngày 27/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)


Tờ khai yêu cầu tra cứu kiểu dáng công nghiệp

Tờ khai yêu cầu tra cứu kiểu dáng công nghiệp. Sở hữu công nghiệp chính là một trong hai bộ phận trụ cột của Sở hữu trí tuệ (bộ phận đang được quan tâm khác hiện nay là “quyền tác giả” hay còn gọi là “bản quyền”). Các đối tượng bảo hộ của pháp luật về SHCN gồm có sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp, nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, tên gọi xuất xứ hàng hóa, bí mật kinh doanh và quyền chống...


Giấy xuất hàng - Form EUR1

Tài liệu tham khảo chuyên ngành xuất nhập khẩu - Giấy xuất hàng - Form EUR1


BIỂU MẪU " HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT- MẪU SỐ 20/HĐTC"

Mẫu hợp đồng dùng thỏa thuận việc thế chấp quyền sử dụng đất theo mẫu số 20/HĐTC


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Mẫu tờ khai đăng ký tàu cá
 • 02/08/2010
 • 71.231
 • 997
HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP
 • 16/07/2010
 • 48.465
 • 288

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu