Tìm kiếm tài liệu miễn phí

HÀM VÀ CÔNG THỨC FUNCTION AND FORMULAS

Tiń h tần suất. Kêt́ qua ̉ la ̀ một mãng cać gia ́ tri ̣ đếm được từ bản số liệu tương ứng với cać khoan̉ g cać gia ́ tri.Đánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


HÀM VÀ CÔNG THỨC FUNCTION AND FORMULAS HÀM VÀ CÔNG THỨC FUNCTION AND FORMULAS thủ thuật máy tính, Microsoft Excel, công thức FUNCTION AND FORMULAS, ứng dụng hàm chuỗi
4.9 5 2393
 • 5 - Rất hữu ích 2.214

 • 4 - Tốt 179

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
 2. 88 8 HÀM VÀ CÔNG THỨC Điêm thi ̉ FUNCTION AND FORMULAS 33 94 91 55 #VALUE! 79 68 Min: Tim gia tri nho nhất 36 45 ̀ ̣́ ̉ Max:  Tim gia tri lớn nhất 56 54 ̀ ̣́ Count:  Đêm số ô co gia tri la số 94 63 ́ ́ ̣́̀            trong bang dữ liệu 58 85 ̉ Countif: Đêm số ô thoa điều kiện 40 51 ́ ̃             nao đo trong bang dữ liệu ̀ ́ ̉ Mode:  Tim số yếu vị ̀ Median:  Tim số trung vị ­ Gia tri nho nhất ̀ ̣́ ̉ Average:  Tinh gia tri trung binh ­ Gia tri nho nhất ́ ̣́ ̀ ̣́ ̉ Stdev: Tinh độ lệch chuẩn mẫu ­ Sô dữ liệu ́ ́ Stdevp: Tinh độ lệch chuẩn tổng thể ­ Sô dữ liệu >50 ́ ́ Var:  Tinh phương sai ­ Sô yếu vị ́ ́ Varp:  Tinh phương sai ­ Sô trung vị ́ ́ Normdist Gia tri phân phối chuẩn ­ Gia tri trung binh ̣́ ̣́ ̀ Norminv Tim x trong phân phối ­ Đô lệch chuẩn mẫu ̀ ̣ chuân ­ Đô lệch chuẩn tổng thể ̉ ̣ ­ Phương sai mâu ̃ ­ Phương sai tông thể ̉   ­ Tinh Normdist tai x=µ ́ ̣ FREQUENCY   ­ Biêt Normdist=0.5, tim x ́ ̀   ­ Số phần tử mẫu   ­ Standard Error FREQUENCY(data_array,bins_array) Tinh tần suất. Kêt qua la một mang cac gia  ́ ́ ̉̀ ̃ ́ ́ Đêm số điểm thi trong 'nưa khoang' dung ha ́ ̉ ̉ ̀ tri đếm được từ ban số liệu tương ứng với  ̣ ̉ Min ­­> (µ­1σ) cac khoang cac gia tri. ́ ̉ ́ ̣́ (µ­1σ) ­­> (µ+1σ) (µ+1σ) ­­> Max data_array: ban số liệu ̉ bins_array: day ô la cac khoang ̃ ̀́ ̉ giá trị cân đêm ̀ ́ Chú ý: x - Phai nhân tổ hợp phim ̉ ́ ́ 12 Ctrl+Shift+Enter 15 18 Correl: Tim hệ số tương quan 21 ̀ cua 2 biến 25 ̉ Covar Tinh hiệp phương sai 27 ́ cua 2 biến 30 ̉  ­ Tinh hệ số tương quan cua x va y ́ ̉ ̀
 3.  ­ Tinh hiệp phương sai của x và y ́
 4. 37 76 30 95 94 87 88 88 42 85 49 88 79 87 63 46 81 34 81 52 98 69 88 58 30 66 69 91 95 61 76 96 61 54 38 97 75 39 33 56 30 30.00 0.004331 5 98 ­1.5 34.42 0.006023 4 6 ­1 45.18 0.011253 ­0.5 55.93 0.016373 0.016373 0 66.68 0.018553 0.018553 0.5 77.43 0.016373 0.016373 67 1 88.18 0.011253 22 2 99.00 0 1 2 3 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 103.50 0 ong 'nưa khoang' dung ham FREQUENCY ̉ ̉ ̀ ̀ > Min va ≤ (µ­1σ) ̀ y 100 125 135 160 220 280 320 uan cua x va y ̉ ̀
 5. sai của x và y
 6. 7 8 8 9 9
 7. HÀM VÀ CÔNG THỨC FUNCTION AND FORMULAS #VALUE! Combin Tinh số tổ hợp 2 C ́ 3 Exp Ham e mũ e2 ̀ Abs Ham lấy gia tri tuyệt đối |­3| ̀ ̣́ Int Ham lấy phần nguyên 3.8 ̀ Fact Ham gia thừa 3! ̀ Ln Ham lấy logaric cơ số e ln(e) ̀ log24 Log Tinh logaric ́ log10100 Log10 Tinh logaric cơ số 10 ́ Mod Tinh phần dư trong  10/3 ́ phep chia ́ Quotient Lây phần nguyên sau khi chia  10/3 ́ Rand Lây số ngẫu nhiên  ́ tư 0 đến 1 ̀ Randbetween Lây 1 số ngẫu nhiên từ 10 ­­> 30 ́ Lây số ngẫu nhiên ́ trong khoang nao đó ̉ ̀ Chu y: Phai vao Add­Ins thêm vao ́́ ̉ ̀ ̀    Analysis ToolPak đê co ham nay ̉́̀ ̀ Round Lây tron số Lam tron 10 cho số 33.55 ́ ̀ ̀ ̀ Làm tròn bỏ phần thập phân của 33.55 Product Tinh tich cac phần tử trong 1 3 ́ ́ ́ trong mang 4 5 ̃ Sum Tinh tổng cac phần tử Tinh tổng H33:I34 ́ ́ ́ trong mang̃ Sumif Tinh tổng cac phần tử  Tinh tổng cac số lớn hơn ́ ́ ́ ́ trong mang với cac phần tử trung bình của mảng H33:I34 ̃ ́ cua mang hay cac phần tử ̉ ̃ ́ tương ưng với cac phần tử ́ ́ cua mang thoa man môt ̉ ̃ ̉ ̃ ̣
 8. điêu kiện nao đó ̀ ̀ Sumifs Tinh tổng cac phần tử  Tinh tổng cac số từ 2­­>4 ́ ́ ́ ́ trong man với cac phần tử cua H33:I34 ̃ ́ ̉ cua man hay cac phần tử ̉ ̃ ́ tương ưng với cac phần tử ́ ́ cua man thoa man nhưng ̉ ̃ ̉ ̃ ̃ điêu kiện nao đó Date T/cây Khach hang ̀ ̀ ́ ̀ Mon Tao Mpp1 ́ Tue Nho Mpp2 Wed Nho Mpp1 Wed Tao Mpp2 ́ Wed Nho Mpp2 Tinh doanh thu từ Nho ban cho khach hang la Mpp1 ́ ́ ́ ̀ ̀ Sumproduct A B Tinh tổng cac tich cua cac 1 20 ́ ́́ ̉ ́ phân tử tương ứng cua  3 10 ̀ ̉ hai ma trân 5 10 ̣ A x B = Mdeterm Tinh đinh thức cua ma trận ́ ̣ ̉ 2 3 1 3 2 3 1 1 2 |C| = Minverse Tinh ma trận nghich đao ́ ̣ ̉ Mmult Tinh tich cua 2 ma trận ́ ́ ̉ = C x A Chú ý: - Kêt quả cua ham MINVERSE ́ ̉ ̀ và ham MMULT la ̀ môt ma trân ̀ ̣ ̣ nên phai dung tổ hợp phim ̉ ̀ ́ Ctrl+Shift+Enter
 9. n của 33.55
 10. Doanh thu  1,000,000   200,000   1,500,000   2,500,000   500,000   cho khach hang la Mpp1 ́ ̀ ̀ = C =C­1
 11. HÀM VÀ CÔNG THỨC FUNCTION AND FORMULAS #VALUE! FV FV(rate,nper,pmt,pv,type) Tính gia tri tương lai cua một khoan đầu  1) Tinh số tiền co được vao cuối năm 2012 dung ham ̣́ ̉ ̉ ́ ́ ̀ ̀ ̀ tư vơi gia thiết la số tiền đầu tư mỗi thời  ́ ̉ ̀  ­ Đâu năm 2009 gưi vao ngân hang: ̀ ̉ ̀ ̀ đoan không đổi va lai suất cua cac thời  ̣ ̀̃ ̉ ́  ­ Đâu mỗi năm tư 2009 đến 2012 gửi vao ngân hang ̀ ̀ ̀ ̀ đoan không đổi ̣  ­ Lai suất hang năm cua ngân hang: ̃ ̀ ̉ ̀ 2009 2010 2011 Chú ý: - Nêu không có PMT (pmt=0) thì giá trị ́ ̉ ̃ ̉ ̀ cua FV vân không đôi khi Type băng 0 hay 1 - Thông thường, ham FV dung để quy ̀ ̀ đôi giá trị tiên tệ ở thời điêm hiên tai về ̉ ̀ ̉ ̣ ̣ giá trị ở thời điêm tương lai ̉ 2) Tinh số tiền co được vao cuối năm 2012 dung ham ́ ́ ̀ ̀ ̀  ­ Đâu năm 2009 gưi vao ngân hang: ̀ ̉ ̀ ̀  ­ Cuôi mỗi năm tư 2009 đến 2012 gửi vao ngân han ́ ̀ ̀ ̀  ­ Lai suất hang năm cua ngân hang: ̃ ̀ ̉ ̀ 2009 2010 2011 400 4 585.64 200 3 266.20 200 2 242.00 200 1 220.00 200 0 200.00
 12. 1513.84 3) Quy đôi gia tri hiện tai về tương lai ̉ ̣́ ̣  ­ Đâu năm 2009 gưi vao ngân hang: ̀ ̉ ̀ ̀  ­ Lai suất hang năm cua ngân hang: ̃ ̀ ̉ ̀ Cuôi năm 2012 số tiền co được trong ngân hang ́ ́ ̀ 1) Tinh số tiền cần gửi vao ngân hang la bao nhiêu (d PV ́ ̀ ̀ ̀  ­ Để cuôi năm 2012 co được số tiền la: ́ ́ ̀ PV(rate,nper,pmt,fv,type)  ­ Đâu mỗi năm tư 2009 đến 2012 gửi vao ngân hang ̀ ̀ ̀ ̀ Tính gia tri hiện tai cua một khoan đầu tư   ­ Lai suất hang năm cua ngân hang: ̣́ ̣ ̉ ̉ ̃ ̀ ̉ ̀ vơi gia thiết la số tiền đầu tư mỗi thời  ́ ̉ ̀ đoan không đổi va lai suất cua cac thời  ̣ ̀̃ ̉ ́ đoan không đổi ̣ 2009 2010 2011 Chú ý: - Nêu không có PMT (pmt=0) thì giá trị ́ ̉ ̃ ̉ ̀ cua PV vân không đôi khi Type băng 0 hay 1 2) Tinh số tiền cần gửi vao ngân hang la bao nhiêu (d ́ ̀ ̀ ̀  ­ Để cuôi năm 2012 co được số tiền la: ́ ́ ̀ - Thông thường, ham PV dung để quy ̀ ̀ đôi giá trị tiên tệ ở thời điêm tương lai về ̉ ̀ ̉  ­ Cuôi mỗi năm tư 2009 đến 2012 gửi vao ngân han ́ ̀ ̀ ̀ giá trị ở thời điêm hiên tai ̉ ̣ ̣  ­ Lai suất hang năm cua ngân hang: ̃ ̀ ̉ ̀ 2009 2010 2011 ­10000 4 ­6830.13 1000 4 683.01 1000 3 751.31 1000 2 826.45 1000 1 909.09
 13. ­3660.27 3) Quy đôi gia tri tương lai về hiện tai ̉ ̣́ ̣  ­ Cuôi năm 2012 muôn co số tiền trong ngân hang: ́ ́ ́ ̀  ­ Lai suất hang năm cua ngân hang: ̃ ̀ ̉ ̀ Đâu năm 2009 phai gửi tiền vao trong ngân hang ̀ ̉ ̀ ̀ 1) Tinh số tiền cần tra ngân hang (dung ham PMT) PMT ́ ̉ ̀ ̀ ̀  ­ Vay ngân hang đầu năm 2009 với số tiền la: ̀ ̀  ­ Lai suất hang năm cua ngân hang: PMT(rate,nper,pv,fv,type) ̃ ̀ ̉ ̀  ­ Tra ngân hang cuôi môi năm từ năm 2009 đến 201 Tính sô tiền phai tra cố đinh cua mỗi kỳ  ̉ ̀ ́ ̃ ́ ̉ ̉ ̣ ̉ khi vay ngân hang hay tinh số tiền cố  Cuôi mỗi năm phai tra ngân hang: ̀ ́ ́ ̉ ̉ ̀ đinh phai gửi vao ngân hang mỗi ky để  ̣ ̉ ̀ ̀ ̀ co được một số tiền tiết kiệm nao đo  ́ ̀ ́ trong tương lai vơi gia thiết la lai suất cua  ́ ̉ ̀̃ ̉ cac thời đoan không đổi ́ ̣ 2009 2010 2011 2) Tinh số tiền cần gửi ngân hang (dung ham PMT) ́ ̀ ̀ ̀  ­ Cuôi năm 2012 co được số tiền la: ́ ́ ̀  ­ Lai suất hang năm cua ngân hang: ̃ ̀ ̉ ̀  ­ Gưi vao ngân hang đâu môi năm từ năm 2009 đến  ̉ ̀ ̀ ̀ ̃ Đâu mỗi năm phai gửi vao ngân hang: ̀ ̉ ̀ ̀ 2009 2010 2011  1,958.8  2867.9 2009
 14.  1,958.8  2607.2 2010  1,958.8  2370.2 2011  1,958.8  2154.7 2012 10,000 1) Tinh gia tri hiện tai cua dong ngân lưu (dung ham N ́ ̣́ ̣ ̉ ̀ ̀ ̀  ­ Suât chiết khấu: ́ NPV  ­ Dong ngân lưu ̀ 2009 2010 2011 NPV(rate,value1,value2, ...) $1,000 $3,000 Tính gia tri hiện tai rong cua một dự an  Gia tri hiện tai rong  ̣́ ̣̀ ̉ ́ ̣́ ̣ ̀ đâu tư dựa vao suất chiết khấu va dong  ̀ ̀ ̀̀ ngân lưu 2009 2010 2011 Chú ý: - Ham NPV sẽ qui cac giá trị trong dong ̀ ́ ̀ 2) Tinh gia tri hiện tai cua dong ngân lưu (dung ham N ́ ̣́ ̣ ̉ ̀ ̀ ̀ ngân lưu về giá trị hiên tai ̣ ̣  ­ Suât chiết khấu: ́  ­ Dong ngân lưu ̀ - Khi tinh NPV cua dong ngân lưu thì giá ́ ̉ ̀ 2009 2010 2011 trị ở thời điêm hiên tai trong dong ngân ̉ ̣ ̣ ̀ ­$3,000 $1,000 $3,000 lưu sẽ không cân quy đôi nghia là không ̀ ̉ ̃ Gia tri hiện tai rong  đưa vao lam đôi số cua ham NPV ̀ ̀ ́ ̉ ̀ ̣́ ̣ ̀ 2009 2010 2011 1) Tinh suất thu lợi nội tai cho dong ngân lưu (dung ha ́ ̣ ̀ ̀ IRR IRR(values,guess)
 15. IRR  ­ Dong ngân lưu ̀ 2009 2010 2011 IRR(values,guess) ­$5,000 $1,000 $3,000 Tính suât thu lợi nội tai cho dong ngân  ́ ̣ ̀ Gia tri hiện tai rong  ̣́ ̣ ̀ lưu. Điêu kiện khoang thời gian giữa cac  ̀ ̉ ́ gia tri trong dong ngân lưu phai như  ̣́ ̀ ̉ nhau. 2009 2010 2011 Chú ý: - Ham IRR có luc cân phai được cung ̀ ́ ̀ ̉ câp môt giá trị dự đoan để giup nó tim ra ́ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̉ kêt qua. - Ham IRR chăng qua là bai toan tim ̀ ̉ ̀ ́̀ 'rate' để NPV=0. Do đo, nó sẽ lam phep ́ ̀ ́ thử cho 'rate' để thoã NPV = 0, phương phap dò tim nay đôi luc không tim ra ́ ̀ ̀ ́ ̀ nghiêm nên cân sự trợ giup giá trị dự ̣ ̀ ́ đoan là Guess ́
 16. cuối năm 2012 dung ham FV ̀ ̀ ân hang: ­$400 ̀ ́n 2012 gửi vao ngân hang: ­$200 ̀ ̀ ân hang: 10% ̀ $1,606.66 2012 cuối năm 2012 dung ham FV ̀ ̀ ân hang: ­$400 ̀ ́n 2012 gửi vao ngân hang: ­$200 ̀ ̀ ân hang: 10% ̀ $1,513.84 2012
 17. ̀ tương lai ân hang: ­$400 ̀ ân hang: 10% ̀ ược trong ngân hang $585.64 ̀ gân hang la bao nhiêu (dung ham PV) ̀ ̀ ̀ ̀ ̣c số tiền la: $10,000 ̀ ́n 2012 gửi vao ngân hang: ­$1,000 ̀ ̀ ân hang: 10% ̀ ­$3,343.28 2012 gân hang la bao nhiêu (dung ham PV) ̀ ̀ ̀ ̀ ̣c số tiền la: $10,000 ̀ ́n 2012 gửi vao ngân hang: ­$1,000 ̀ ̀ ân hang: 10% ̀ ­$3,660.27 2012 2012 2012 2011 2010 2009
 18. ề hiện taị số tiền trong ngân hang: $1,000 ̀ ân hang: 10% ̀  vao trong ngân hang ­$683.01 ̀ ̀  hang (dung ham PMT) ̀ ̀ ̀ 2009 với số tiền la: $10,000 ̀ ân hang: 10% ̀ ăm từ năm 2009 đến 2012 ­$3,154.71 2012  hang (dung ham PMT) ̀ ̀ ̀ ố tiền la: $10,000 ̀ ân hang: 10% ̀ ôi năm từ năm 2009 đến 2012 ̃ ngân hang: ­$1,958.83 ̀ 2012

Tài liệu cùng danh mục Tin học văn phòng

TẠO REPORT BẰNG CHỨC NĂNG DESIGN

Report header : tiêu đề đầu của Report ( nội dung của thành phần này sẽ luôn xuất hiện đầu tiên trên màn hình).


Giáo trình hướng dẫn phân tích ứng dụng lập trình bằng ngôn ngữ visual basic trên excel p9

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hướng dẫn phân tích ứng dụng lập trình bằng ngôn ngữ visual basic trên excel p9', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Vì sao người dùng Việt hay "chê" phần mềm miễn phí?

Vì sao người dùng Việt hay "chê" phần mềm miễn phí? Những nguyên nhân nào khiến cho người không không khoái các sản phẩm miễn phí cho dù chúng rất tốt? Các sản phẩm phần mềm miễn phí (bao gồm cả nguồn đóng và nguồn mở) là một phần tất yếu của thế giới phần mềm hiện nay. Chúng đang cực kỳ phổ biến, đóng góp một phần quan trọng trong việc phát triển công nghệ, đặc biệt là tại các quốc gia không có điều kiện về kinh tế để sử dụng các phần mềm có giá cao. Song, có...


Apple iphone 100 need to know time savers phần 7

Do đó, quan trọng và khôn ngoan để có một hạnh phúc công khai cho sản phẩm, mà là những gì Apple đã. Khi chuẩn bị nhận thức của nhân dân đối với sản phẩm và trình bày nó như là một sản phẩm mới và cách mạng toàn bộ nhưng sáng tạo, mà không có hiện tại công nghệ tiện ích có thể đối thủ,


Tạo ảnh Zombie trong dịp lễ Halloween bằng Photoshop

Quản Trị Mạng - Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn một vài bước cơ bản để tạo ra những tấm ảnh vui về chủ đề Zombie trong dịp lễ hội Halloween đang đến gần. Chỉ cần một chút kinh nghiệm xử lý, khả năng sáng tạo và những bức ảnh phù hợp, với sự hỗ trợ đắc lực của chương trình xử lý đồ họa Adobe Photoshop quen thuộc, các bạn sẽ nhanh chóng tạo được những tác phẩm phù hợp với yêu cầu trong khoảng thời gian rất ngắn. ...


Việt Nam thuộc top 5 mục tiêu tấn công công nghệ nhiều nhất

Việt Nam thuộc top 5 mục tiêu tấn công công nghệ nhiều nhất Trong quý II, Kaspersky Lab đã ngăn chặn hơn 540 triệu âm mưu xâm phạm máy tính toàn cầu và Việt Nam là một trong 5 quốc gia bị tấn công nhiều nhất. Kaspersky Lab vừa công bố bản tổng kết tình hình bảo mật quý II. Theo đó, các sản phẩm của hãng đã ngăn chặn hơn 540 triệu âm mưu xâm phạm máy tính người dùng toàn cầu và Việt Nam là một trong 5 quốc gia bị tấn công nhiều nhất. ...


Tối ưu hóa công việc kinh doanh với Google Apps- P2

Tham khảo tài liệu 'tối ưu hóa công việc kinh doanh với google apps- p2', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Gỡ khó khi mở các tập tin tương ứng trong Windows 7

Gỡ khó khi mở các tập tin tương ứng trong Windows 7 Bạn cài thử các ứng dụng để mở một dạng tập tin. Khi xóa ứng dụng đã cài, nhưng chưa xóa sạch nên tập tin vẫn đang được thiết lập mở với ứng dụng đã cài nhầm. Mỗi tập tin đều được phân biệt bởi phần tên và phần mở rộng khác nhau. Với mỗi phần mở rộng đó, Windows sẽ thiết lập một chương trình mặc định để mở khi kích đôi chuột trái hay khi chọn Open trên menu chuột phải....


10 cách để yên tâm sử dụng đồ hi-tech

Cuộc sống bận rộn với công việc, học tập, vui chơi giải trí làm cho chúng ta sao nhãng bảo vệ sức khỏe và tạo thói quen xấu sử dụng máy tính. Bài viết này sẽ giúp bạn nhận diện 10 thói xấu thường gặp và cách khắc phục. Sử dụng laptop, smartphone trên giường có thể tạo thói quen không tốt ảnh hưởng đến giấc ngủ 1.


Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 4 - Trường Cao Đẳng nghề ISPACE

Nội dung bài 4 Chia sẽ và cài đặt thông số trong Msword trong bài giảng Tin học văn phòng trình bày về các nội dung chính xem tài liệu ở nhiều chế độ, bảo lệ tài liệu, chia sẽ tài liệu trực tiếp, tạo Temple cho word và cài đặt thông số cho word.


Tài liệu mới download

Biomaterials in Orthopedics
 • 29/01/2013
 • 11.039
 • 190
Bolt-tightening Handbook
 • 18/07/2012
 • 30.629
 • 265

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Giáo trình về Access
 • 26/12/2012
 • 31.220
 • 258
Đề thi Word-Đề 2
 • 16/02/2012
 • 37.398
 • 942
Tạp chí tin học Echip số 446
 • 27/09/2011
 • 87.655
 • 779

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu