Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Giáo trình phân tích khả năng nhận diện quan điểm về nền kinh tế đã và đang tồn tại nhiều hình thức sở hữu p9

Hải quan Thủ đô kết hợp với Công an Quản lý thị trường, Cục thuế, Kho bạc, Cơ quan văn hoá, Viện kiểm soát, kiểm lâm… tham gia Ban chỉ đạo 127 của Thành phố đã có những thành tích trong công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại. Đóng góp vào công cuộc đổi mới của thủ đô, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động kinh tế đối ngoại, du lịch trên thành phố và các vùng lân cận. Bên cạnh đó, để làm...Đánh giá tài liệu

4.0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Giáo trình phân tích khả năng nhận diện quan điểm về nền kinh tế đã và đang tồn tại nhiều hình thức sở hữu p9 Giáo trình phân tích khả năng nhận diện quan điểm về nền kinh tế đã và đang tồn tại nhiều hình thức sở hữu p9 giáo trình đại học, tài liệu mạng, giáo trình cơ điện, giáo trình thiết kế, tài liệu kế toán
4.0 5 2328
 • 5 - Rất hữu ích 76

 • 4 - Tốt 2.252

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. C - KÕt luËn H¶i quan Thñ ®« kÕt hîp víi C«ng an Qu¶n lý thÞ tr­êng, Côc thuÕ, Kho b¹c, C¬ quan v¨n ho¸, ViÖn kiÓm so¸t, kiÓm l©m… tham gia Ban chØ ®¹o 127 cña Thµnh phè ®· cã nh÷ng thµnh tÝch trong c«ng t¸c ®Êu tranh chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. §ãng gãp vµo c«ng cuéc ®æi míi cña thñ ®«, gi÷ v÷ng an ninh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi, thóc ®Èy m¹nh mÏ ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i, du lÞch trªn thµnh phè vµ c¸c vïng l©n cËn. Bªn c¹nh ®ã, ®Ó lµm tèt nhiÖm vô trong giai ®o¹n tíi, thµnh phè Hµ Néi cÇn ph¶i nç lùc, phÊn ®Êu nhiÒu h¬n n÷a, ph¸t huy néi lùc kh¾c phôc khã kh¨n, söa ch÷a thiÕu sãt tån t¹i trong c«ng cuéc chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ®Ó xøng ®¸ng víi vÞ trÝ vµ vai trß cña m×nh.
 2. lêi cam kÕt Em xin cam ®oan néi dung cña bµi TiÓu luËn lµ do em tù tæng hîp th«ng tin cña b¸o, ®µi vµ dïng kh¶ n¨ng ph©n tÝch cña m×nh ®Ó viÕt ra. Chø kh«ng ph¶i ®i sao chÐp hay lÊy bµi cña ng­êi kh¸c.
 3. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Thêi b¸o Kinh tÕ 2. T¹p chÝ th«ng tin vµ lý luËn 3. B¸o Th­¬ng m¹i sè 4, 5, 6, 7 n¨m 2004 4. T¹p chÝ th«ng tin tµi chÝnh 5. Tõ ®iÓn tiÕng viÖt 6. LuËt Th­¬ng m¹i ViÖt Nam
 4. Môc lôc A. Lêi nãi ®Çu ................................................................................ 1 B. Néi dung ..................................................................................... 2 I. Lý luËn chung vÒ bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ....................... 2 1. Kh¸i niÖm vÒ bu«n lËu ...................................................................... 2 2. Kh¸i niÖm vÒ gian lËn th­¬ng m¹i ..................................................... 2 3. Mèi quan hÖ gi÷a bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ........................... 3 II. Thùc tr¹ng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ë thµnh phè Hµ Néi hiÖn nay ......................................................................................................... 3 1. T×nh h×nh bu«n lËu, gian lËn th­¬ng m¹i ........................................... 3 2. Chèng bu«n lËu, gian lËn th­¬ng m¹i ................................................ 5 3. Nguyªn nh©n ..................................................................................... 8 4. HËu qu¶............................................................................................. 8 III. C¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ë thµnh phè Hµ Néi ........................................................................................ 8 C. KÕt luËn................................................................................... 10
 5. Lêi cam kÕt ................................................................................. 11 Tµi liÖu tham kh¶o ................................................................ 12

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Lecture Basic statistics for business and economics - Chapter 4: Describing data: Displaying and exploring data

When you have completed this chapter, you will be able to: Construct and interpret a dot plot, identify and compute measures of position, construct and analyze a box plot, compute and describe the coefficient of skewness, create and interpret a scatter diagram, develop and explain a contingency table.


Global Intellectual Property Law

Intellectual property plays an increasingly vital role in global trade and economic development. Globalisation of trade means that intangible informa- tional resources are now produced, exchanged and consumed anywhere and everywhere defying jurisdictional borders. Intellectual property has moved into the mainstream of national economic and developmental planning; in the recent past it has also emerged as a central element of multilateral trade rela- tions.


Ebook Research methodology - Methods and techniques (2nd edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Research methodology - Methods and techniques" has contents: Research methodology - An introduction; defining the research problem, research design, sampling design, measurement and scaling techniques, methods of data collection, processing and analysis of data, sampling fundamentals.


Bài giảng Khoa học, quản lý và công nghệ dịch vụ (SSME): Chương 1 - PGS.TS. Hà Quang Thụy

Bài giảng Khoa học, quản lý và công nghệ dịch vụ (SSME): Chương 1 của PGS.TS. Hà Quang Thụy nhằm giúp cho các bạn biết được kinh tế tri thức, kinh tế thông tin và kinh tế dịch vụ. Với các bạn chuyên ngành Kinh tế thì đây là tài liệu hữu ích.


Tổng quan về doanh nghiệp thương mại dịch vụ - Th.S Nguyễn Thị Lan

Hoạt động thương mại dịch vụ là hoạt động lưu thông, phân phối hàng hóa trong nước và quốc tế. Hoạt động dịch vụ là ngành kinh doanh các sản phẩm không có hình thái vật chất cụ thể, sản xuất và tiêu thụ ngay. thương mại: tất cả các sản phẩm thuộc mọi ngành nghề doanh nghiệp mua về với mục đích là để bán, nông lâm, thủy sản, vật tư thiết bị.............


Bài giảng nguyên lý thống kê kinh tế (Huỳnh Huy Hạnh) - Chương 1

Thống kê học nghiên cứu các hiện tượng kinh tế - xã hội, không nghiên cứu các hiện tượng tự nhiên - kỹ thuật.Như vậy, đối tượng nghiên cứu của thống kê học là mặt lượng trong mối liên hệ mật thiết với mặt chất của các hiện tượng và quá trình kinh tế xã hội số lớn trong điều kiện thời gian và không gian cụ thể.


TÓM TẮT KINH TẾ MỸ

Cảng Baltimo, giống như các hải cảng chính khác tại bờ Đông, bờ Tây và bờ Vịnh, đã chứng tỏ vai trò ngày càng lớn của thương mại đối với nền kinh tế Mỹ. (© AP Images/Roberto Borea) -3- Một câu nói cách ngôn của các nhà kinh tế học là: “Khi nước Mỹ hắt xì hơi, thì cả thế giới đều bị cảm lạnh”. Theo Hội đồng phi lợi nhuận về Cạnh tranh, trong giai đoạn từ năm 1995 đến năm 2005, nước Mỹ đóng góp trực tiếp vào một phần ba mức độ tăng trưởng của nền kinh tế...


Phát triển hệ thống các khu kinh tế ở nước ta

Bài viết Phát triển hệ thống các khu kinh tế ở nước ta giới thiệu tới các bạn về các khu kinh tế đã được xây dựng ở nước ta, tính hiệu quả của nó và đề ra một số giải pháp nhằm phát triển hệ thống các khu kinh tế ở nước ta .


Chương 11: Mở rộng xuất khẩu và thúc đẩy đầu tư nước ngoài

rên thị trường thế giới, ngày càng có nhiều sản phẩm được sản xuất với nguồn gốc thương hiệu địa phương rõ ràng. Hầu hết khách hàng đều biết rằng trà chất lượng cao có nguồn gốc từ Sri Lanka (Ceylon), các sản phẩm điện tử được xem là chuẩn mực của Nhật, và sản phẩm Batik được các nhân công lành nghề Indonesia sản xuất.


Lecture Economics (6/e): Chapter 23 - Stephen L. Slavin

In this chapter, the following content will be discussed: The graph of the monopolist, how monopolist’s profits are calculated, the monopolist in the short run and long run, barriers to entry, limits to monopoly power, economies of scale and natural monopoly, what makes bigness bad?


Tài liệu mới download

Mẫu Bản cảnh cáo nhân viên
 • 19/05/2015
 • 83.325
 • 894

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu