Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Giáo Trình How To Use AutoIt A Professional Manner part 49

Tham khảo tài liệu 'giáo trình how to use autoit a professional manner part 49', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quảĐánh giá tài liệu

4.6 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Giáo Trình How To Use AutoIt A Professional Manner part 49 Giáo Trình How To Use AutoIt A Professional Manner part 49 Thủ thuật lập trình, Hướng dẫn lập trình, Học lập trình, Sử dụng Auto, Thuần Hóa AutoIT, Học AiHO.
4.6 5 2558
 • 5 - Rất hữu ích 1.426

 • 4 - Tốt 1.132

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. The top of the control. If -1 is used then top will be computed according to top GUICoordMode. width [optional] The width of the control (default is the previously used width). height [optional] The height of the control (default is the previously used height). Return Value Success: trả lại ControlID Failure: Returns 0. Remarks This function attempts to embed an 'ActiveX Control' or a 'Document Object' inside the GUI. Not every control can be embedded. They must at least support an 'IDispatch' interface. 'Document Objects' will only be visible if the Windows style $WS_CLIPCHILDREN has been used in GUICreate(). The GUI functions GUICtrlRead and GUICtrlSet have no effect on this control. The object can only be controlled using 'methods' or 'properties' on the $ObjectVar. Related ObjCreate, ObjGet, ObjEvent, IsObj Example #include #include Opt('MustDeclareVars', 1)
 2. Example() ; Simple example: Embedding an Internet Explorer Object inside an AutoIt GUI ; ; See also: http://msdn.microsoft.com/workshop/browser/webbrowser/reference/objects/intern etexplorer.asp Func Example() Local $oIE, $GUIActiveX, $GUI_Button_Back, $GUI_Button_Forward Local $GUI_Button_Home, $GUI_Button_Stop, $msg $oIE = ObjCreate("Shell.Explorer.2") ; Create a simple GUI for our output GUICreate("Embedded Web control Test", 640, 580, (@DesktopWidth - 640) / 2, (@DesktopHeight - 580) / 2, BitOR($WS_OVERLAPPEDWINDOW, $WS_CLIPSIBLINGS, $WS_CLIPCHILDREN)) $GUIActiveX = GUICtrlCreateObj ($oIE, 10, 40, 600, 360) $GUI_Button_Back = GUICtrlCreateButton("Back", 10, 420, 100, 30) $GUI_Button_Forward = GUICtrlCreateButton("Forward", 120, 420, 100, 30) $GUI_Button_Home = GUICtrlCreateButton("Home", 230, 420, 100, 30) $GUI_Button_Stop = GUICtrlCreateButton("Stop", 330, 420, 100, 30) GUISetState() ;Show GUI $oIE.navigate("http://www.autoitscript.com") ; Waiting for user to close the window While 1 $msg = GUIGetMsg() Select Case $msg = $GUI_EVENT_CLOSE ExitLoop Case $msg = $GUI_Button_Home $oIE.navigate("http://www.autoitscript.com") Case $msg = $GUI_Button_Back $oIE.GoBack Case $msg = $GUI_Button_Forward $oIE.GoForward
 3. Case $msg = $GUI_Button_Stop $oIE.Stop EndSelect WEnd GUIDelete() EndFunc ;==>Example Function Reference GUICtrlCreatePic tạo một Picture control cho GUI. GUICtrlCreatePic ( filename, left, top [, width [, height [, style [, exStyle]]]] ) Parameters filename đường dẫn tới file ảnh left tọa độ X top tọa độ Y width chiều rộng height chiều cao kiểu. xem thêm GUI Control Styles Appendix. style default (-1) : $SS_NOTIFY forced style : $SS_BITMAP exStyle kiểu mở rộng. xem Extended Style Table. Return Value
 4. Success: trả lại ControlID Failure: Returns 0. Remarks để đặt các thuộc tính cho control ta dùng GUICtrlSet.... để thay đổi ảnh hiện thị tao dùng GUICtrlSetImage nếu bạn muốn kích thước control = kích thuwocs ảnh thì dùng width=height=0. To have a transparent picture it is needed to create the GUI window with WS_EX_LAYERED extended style. The left-top pixel will be used as the transparency color. If several pictures are created the last picture is defining the transparent color. See example 2. . để sử dụng nhiều kiểu trong style ta dùng BitOr($GUI_SS_DEFAULT_PIC, newstyle,...). để có thể dùng đc các biến trên ta cần phải khai báo thư viện #include in your script. Default resizing is $GUI_DOCKSIZE. If a picture is set as a background picture, as the other controls will overlap, it's important to disable the pic control and create it after the others controls: GuiCtrlSetState(-1,$GUI_DISABLE). This is not enough for Tab or Listview control which behave differently. In this case you need to create the picture with the $WS_CLIPSIBLINGS style, GuiCtrlSetState(-1,$GUI_ONTOP) is necessary for the Tab or Listview control. The extended style $GUI_WS_EX_PARENTDRAG can be used to allow the dragging of the parent window for windows that don't have a titlebar (no $WS_CAPTION style in GUICreate). mầu nền luôn luôn là trong suốt. GUICtrlSetBkColor() ko có hiệu lực. PNG có thể sử dụng với GDI+. xem vd3
 5. Related GUICoordMode (Option), GUICtrlSetImage, GUICtrlSet..., GUIGetMsg Example #include #include Opt('MustDeclareVars', 1) Global $gui, $guiPos, $pic, $picPos Example1() Example2() ;----- example 1 ---- Func Example1() Local $n, $msg GUICreate("My GUI picture", 350, 300, -1, -1, $WS_SIZEBOX + $WS_SYSMENU) ; will create a dialog box that when displayed is centered GUISetBkColor(0xE0FFFF) $n = GUICtrlCreatePic(@SystemDir & "\oobe\images\mslogo.jpg", 50, 50, 200, 50) GUISetState() ; Run the GUI until the dialog is closed While 1 $msg = GUIGetMsg() If $msg = $GUI_EVENT_CLOSE Then ExitLoop WEnd

Tài liệu cùng danh mục Kỹ thuật lập trình

Verilog HDL basics

This paper describes a compiler, which converts from Verilog to C. The output is then compiled to machine native code and tends to execute faster than native mode Verilog simulation because the compiler preserves only the synthesis semantics, not the simulation semantics, of Verilog and performs logic minimization. Busses of up to 32 or 64 bits can be modeled as C integers whereas larger busses are automatically split. We describe the motivation, method and quality of the results.


C# Căn Bản Toàn Tập part 8

Operators Category Arithmetic Logical String concatenation Increment and decrement Bit shifting Comparison Assignment Member access (for objects and structs) Indexing (for arrays and indexers)


MultiBooks - Tổng hợp IT - PC part 22

Tham khảo tài liệu 'multibooks - tổng hợp it - pc part 22', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


The definitive guide to grails second edition - phần 8

ý tưởng về dịch vụ web có được một giấc mơ của ngành công nghiệp IT cho những gì có vẻ như mãi mãi. Khả năng sáng tác các ứng dụng từ nhiều dịch vụ khác nhau có sẵn trên Web bước đầu đã được đưa ra bởi các tiêu chuẩn SOAP


Visual C# .NET Programming

Harold Davis Associate Publisher: Richard Mills Acquisitions Editor: Denise Santoro Lincoln Developmental Editor: Tom Cirtin Editor: Pete Gaughan Production Editor: Mae Lum Technical Editor: Matt Tagliaferri Electronic Publishing Specialists: Rozi Harris, Bill Clark, Interactive Composition Corporation Proofreaders:


Khám phá thanh tác vụ Windows 7

Nếu bạn đang dùng Windows 7, không nên bỏ qua bài viết này. Có thể vài tính năng taskbar bạn đã biết, nhưng cũng có thể còn một số tính năng bạn chưa biết. Windows Rõ ràng Microsoft đã thay đổi rất nhiều trên thanh tác vụ mới của


Manual programming Experience Handbook part 1

Manual programming is a product drawing experience, curricula were collected from various sources with high accuracy, reliable. Ebook uses a lot of materials gathered from various sources so all can take a number of English, but most have been very easy to understand translation. Manual can be a friend is indispensable for IT administrators. Hope you will be pleased with this notebook. Handbook of 180 par


Java Server Pages: A Code-Intensive Premium Reference- P21

Java Server Pages: A Code-Intensive Premium Reference- P21:Before you begin reading Pure JSP Java Server Pages, you might want to take a look at its basic structure. This should help you outline your reading plan if you choose not to read the text from cover to cover. This introduction gives you an overview of what each chapter covers.


Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng: Chương 2 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

Bài giảng "Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng - Chương 2: Các khái niệm cơ bản trong hướng đối tượng" trình bày các nội dung: Tổng quan về phân tích thiết kế hướng đối tượng OOAD, các đặc trưng của phương pháp hướng đối tượng, giới thiệu về hướng đối tượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


computer graphics c version phần 3

Area-điền vào các thuật toán và đồ họa các quá trình khác thường cần phải xác định các khu vực bên trong của đối tượng. Cho đến nay, chúng tôi đã thảo luận khu vực điền chỉ về hình dạng đa giác tiêu chuẩn. Trong hình học tiểu học, một hình đa giác thường được xác định


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

AutoIT Help part 143
 • 29/09/2010
 • 34.360
 • 518
Javascript bible_ Chapter 49
 • 08/08/2009
 • 10.044
 • 935
AJAX part 12
 • 13/08/2010
 • 46.067
 • 992
CHESS HISTORY & REMINISCENCES
 • 23/01/2013
 • 95.431
 • 700

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu