Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Bằng phương pháp thống kê mô tả và sử dụng chỉ tiêu Hlv(GO), nghiên cứu được dùng để đánh giá hiệu quả kinh tế của nguồn vốn đầu tư cho từng ngành kinh tế và toàn bộ nền kinh tế. Nghiên cứu cho thấy đầu tư công ở huyện Vũng Liêm từ năm 2012 đến 2016 chủ yếu tập trung đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng, kế đến là ngành nông nghiệp nhưng hiệu quả đầu tư chưa tương xứng, trái lại công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ chưa được quan tâm đầu tư đúng mức nhưng hiệu quả đầu tư mang lại khá cao và tương đối ổn định.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH, SỐ 29, THÁNG 3 NĂM 2018

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CÔNG TẠI
HUYỆN VŨNG LIÊM, TỈNH VĨNH LONG
SOLUTIONS TO IMPROVE THE PUBLIC INVESTMENT EFFICIECY AT
VUNG LIEM DISTRICT, VINH LONG PROVINCE
Nguyễn Văn Nguyện1 , Trần Vũ Phong2

Tóm tắt – Đầu tư công là hoạt động đầu tư
của Nhà nước nhằm phục vụ nhu cầu của xã hội,
vì lợi ích chung của cộng đồng. Nghiên cứu đầu
tư công được triển khai dưới góc độ ngành kinh
tế mà nguồn vốn đầu tư công tác động. Bằng
phương pháp thống kê mô tả và sử dụng chỉ tiêu
Hlv(GO) , nghiên cứu được dùng để đánh giá hiệu
quả kinh tế của nguồn vốn đầu tư cho từng ngành
kinh tế và toàn bộ nền kinh tế. Nghiên cứu cho
thấy đầu tư công ở huyện Vũng Liêm từ năm 2012
đến 2016 chủ yếu tập trung đầu tư cho xây dựng
kết cấu hạ tầng, kế đến là ngành nông nghiệp
nhưng hiệu quả đầu tư chưa tương xứng, trái
lại công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương
mại – dịch vụ chưa được quan tâm đầu tư đúng
mức nhưng hiệu quả đầu tư mang lại khá cao
và tương đối ổn định. Nguyên nhân là do thiếu
sự tập trung nguồn lực đầu tư, quá trình đầu
tư dàn trải, manh mún, chưa tìm được khâu đột
phá trong từng ngành, lĩnh vực. Qua đó, khẳng
định đầu tư công ở Vũng Liêm dù có hiệu quả
nhưng còn nhiều hạn chế cần khắc phục. Kết quả
nghiên cứu là tham chiếu hữu ích cho việc xác
định khâu đột phá và đề ra giải pháp thiết thực
nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công tại huyện.
Từ khóa: Đầu tư công, hiệu quả đầu tư
công, huyện Vũng Liêm.

economic sectors, in which public investment
funds have effect. By using the statistical method
and Hlv(GO) , this study evaluated the economic
efficiency of investment capital for each economic sector and the economy as a whole. The
study found that public investment in Vung Liem
district from 2012 to 2016 mainly focused on
infrastructure construction, followed by agriculture, but the investment efficiency was not inadequate. On the contrary, the industries - small
handicrafts, trades and services have not been
properly invested but the investment efficiency
was quite high and relatively stable. This is due
to the lack of focus on investment resources the,
investment process spreading and scattering, not
found breakthrough in each sector. This shows
that public investment in Vung Liem is effective,
but there are many limitations to overcome. Research results are useful references for defining
breakthroughs and practical solutions to improve
the district’s public investment efficiency.
Keywords: Public investment, public investment efficiency, Vung Liem district.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đầu tư công là lĩnh vực nghiên cứu thu hút
sự quan tâm của nhiều nhà khoa học cũng như
các nhà hoạch định chính sách. Có nhiều góc độ
nghiên cứu hoạt động đầu tư công như theo dòng
vốn, dòng dự án hay ngành kinh tế. Nghiên cứu
sẽ tiếp cận đầu tư công theo góc độ ngành kinh
tế mà nguồn vốn đầu tư công tác động, vì hai
lí do: (1) Tính đến thời điểm này, trên địa bàn
tỉnh Vĩnh Long nói chung, huyện Vũng Liêm nói
riêng, chưa có một nghiên cứu nào đi sâu đánh
giá hiệu quả đầu tư công dưới góc độ ngành kinh
tế, đây là điểm mới trong nghiên cứu. (2) Đầu

Abstract – Public investment is the State’s
investment activity to serve the society needs
and community benefits. The public investment
research has been carried out in terms of the
1

Viện Phát triển Nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh
Email: nguyenvannguyenrdi@tvu.edu.vn
2
Ban Tổ chức Huyện ủy huyện Vũng Liêm, tỉnh
Vĩnh Long
Ngày nhận bài: 28/12/2017; Ngày nhận kết quả bình
duyệt: 02/3/2018; Ngày chấp nhận đăng: 11/4/2018

20

TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH, SỐ 29, THÁNG 3 NĂM 2018

tư công với mục đích cuối cùng là phục vụ phát
triển kinh tế - xã hội, trong đó tạo điều kiện nền
tảng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội
là trọng tâm, cũng là chủ trương, quan điểm của
Đảng và Nhà nước.
Huyện Vũng Liêm là một trong tám đơn vị
hành chính thuộc tỉnh Vĩnh Long, có diện tích tự
nhiên 309,57 km2 , toàn huyện có 20 xã – thị trấn,
dân số 161.604 người, gần 80% hộ dân sống bằng
nghề trồng lúa và vườn cây ăn trái, còn lại kinh
doanh thương mại, mua bán nhỏ và ngành nghề
khác [1]. Trong những năm qua, huyện đã được
sự quan tâm hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước, các cấp
chính quyền bằng nhiều hình thức, góp phần làm
thay đổi bộ mặt của địa phương, đặc biệt là sự
cải thiện đáng kể về kết cấu hạ tầng phục vụ phát
triển kinh tế - xã hội và cuộc sống nhân dân từng
bước được nâng lên. Với những nguồn đầu tư xây
dựng nông thôn mới, phát triển đô thị, trong đó
đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh
tế - xã hội đồng bộ, đảm bảo hiệu quả tổng hợp,
tính kết nối hệ thống là một trong các khâu đột
phá mà Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vũng
Liêm lần thứ XI đã xác định đến năm 2025.
Tuy nhiên, hiện nay, với chỉ đạo của Chính phủ
về cắt giảm đầu tư công, đầu tư có mục tiêu và
trong điều kiện ngân sách của huyện còn nhiều
khó khăn, cùng với công tác huy động các tổ
chức, cá nhân và dân cư đóng góp vào đầu tư
công của huyện còn nhiều hạn chế, thì việc sử
dụng nguồn vốn đầu tư công để đầu tư vào đâu,
ngành, lĩnh vực nào cho đạt hiệu quả cao là rất
quan trọng nhằm vừa đảm bảo các mục tiêu phát
triển kinh tế - xã hội, vừa nâng cao chất lượng
cuộc sống nhân dân. Bài viết này nhằm mục tiêu
trình bày kết quả nghiên cứu trên cơ sở phân tích
kết quả, hiệu quả đầu tư công tại huyện Vũng
Liêm, tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2012 – 2016,
đây chính là cơ sở khoa học cho việc đề ra các
giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công tại huyện
đến năm 2025.
II.

KINH TẾ - XÃ HỘI

(bao gồm đầu tư cho quy hoạch, xây dựng cơ sở
hạ tầng, nguồn nhân lực, dịch vụ công). Nhóm
tác giả đã sử dụng hệ số HlV (GO) (mức tăng giá
trị sản xuất so với toàn bộ vốn đầu tư phát triển,
phát huy tác dụng trong kì nghiên cứu) để đánh
giá hiệu quả kinh tế của đầu tư công; đánh giá
hiệu quả xã hội của đầu tư công qua tỉ lệ hộ
nghèo và thu nhập bình quân đầu người [2]. Tuy
nhiên, nghiên cứu chưa đưa ra được khâu đột phá
trong từng ngành, lĩnh vực để tập trung nguồn lực
đầu tư, cũng như đề xuất giải pháp đầu ra cho
sản phẩm ngành nông nghiệp đang gặp nhiều khó
khăn.
Vốn đầu tư phân theo ngành kinh tế cũng được
thể hiện trong các nghiên cứu [3], [4] gồm vốn
đầu tư cho ngành nông nghiệp, công nghiệp và
dịch vụ. Các nghiên cứu phân tích hiệu quả đầu
tư công theo dòng dự án đầu tư thông qua hệ số
ICOR. Tuy nhiên, ở cấp huyện thì việc sử dụng hệ
số ICOR để tính hiệu quả đầu tư công là không
có cơ sở tính toán, vì liên quan đến chỉ tiêu GDP.
Nhìn chung, các công trình nghiên cứu đã giúp
làm rõ hơn vấn đề về hiệu quả đầu tư công nói
chung và đầu tư từ ngân sách nhà nước nói riêng.
Các công trình chủ yếu sử dụng phương pháp
định tính, thống kê mô tả và phân tích tổng hợp,
đồng thời đánh giá được nhiều khía cạnh của
hiệu quả mà đầu tư công mang lại cho phát triển
kinh tế – xã hội. Nghiên cứu này sẽ kế thừa mô
hình nghiên cứu của [2]–[4] tức là nội dung đầu
tư công bao gồm đầu tư cho phát triển chung và
bốn ngành kinh tế là nông nghiệp – lâm nghiệp –
thuỷ sản, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, xây
dựng, thương mại – dịch vụ (Hình 1); sử dụng chỉ
tiêu HlV (GO) để phân tích, đánh giá hiệu quả đầu
tư của từng ngành kinh tế và toàn bộ nền kinh
tế của huyện. Đồng thời, qua phân tích, đánh giá
tình hình và kết quả, hiệu quả đầu tư, nghiên cứu
sẽ đề xuất khâu đột phá đầu tư cho từng ngành
kinh tế để nâng cao hiệu quả đầu tư công.

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu nội dung đầu tư công bao gồm
nghiên cứu lượng vốn đầu tư công, phân bổ
nguồn đầu tư theo lĩnh vực đầu tư, kết quả thực
hiện các hoạt động đầu tư và hiệu quả kinh tế từ
nguồn vốn đầu tư.

Nghiên cứu đầu tư công theo góc độ đầu tư cho
phát triển các ngành trong nền kinh tế như đầu tư
cho phát triển nông nghiệp; công nghiệp – tiểu
thủ công nghiệp; xây dựng; thương mại – dịch
vụ và đầu tư phát triển chung các ngành kinh tế
21

TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH, SỐ 29, THÁNG 3 NĂM 2018

KINH TẾ - XÃ HỘI

Hình 1: Nội dung đầu tư công

III.

IV.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

A. Phương pháp thu thập thông tin

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ
THẢO LUẬN

A. Thực trạng vốn đầu tư công tại huyện
Vũng Liêm

Thông tin thứ cấp thu thập chủ yếu từ báo
cáo, kế hoạch, nghị quyết của Hội đồng Nhân
dân, Ủy ban Nhân dân huyện Vũng Liêm và các
ngành chuyên môn; niên giám thống kê huyện
Vũng Liêm... Bên cạnh đó, nghiên cứu còn dùng
phương pháp chuyên gia, thu thập ý kiến đánh
giá của những người đại diện trong các lĩnh vực
nghiên cứu để xác định mục tiêu, định hướng và
giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công, giúp
cho quá trình nghiên cứu giảm thời gian và công
sức.

Trong những năm qua, đầu tư được đánh giá là
nhân tố rất quan trọng, quyết định mức độ tăng
trưởng kinh tế, giảm nghèo ở Việt Nam nói chung
và huyện Vũng Liêm nói riêng. Cơ cấu vốn đầu
tư phân theo nguồn đầu tư (Bảng 1) cho thấy:
Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước chiếm tỉ lệ rất
cao, từ 97,87% đến 98,79% so với tổng vốn đầu
tư và có xu hướng giảm dần qua từng năm; vốn
góp dân cư, tổ chức, cá nhân đóng góp chiếm từ
0,82% đến 1,52% so với tổng vốn đầu tư và có xu
hướng tăng lên; vốn nước ngoài chiếm tỉ lệ nhỏ
từ 0,35% đến 0,77% và không đều. Nhìn chung,
nguồn vốn đầu tư công của huyện có chuyển biến
tích cực, tỉ lệ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước
đang giảm dần, tỉ lệ vốn đầu tư ngoài ngân sách
nhà nước có xu hướng tăng, chứng tỏ việc huy
động các nguồn lực phục vụ đầu tư công đang
phát huy hiệu quả, điều này hoàn toàn phù hợp
với xu thế phát triển và chủ trương cắt giảm đầu
tư công của Chính phủ.
Cơ cấu vốn đầu tư công phân theo ngành kinh
tế (Bảng 2) cho thấy: vốn đầu tư cho ngành xây
dựng rất lớn, chiếm từ 54,7 – 64,4% so với tổng
vốn đầu tư; kế đến là vốn đầu tư cho phát triển
chung các ngành kinh tế chiếm từ 17,7 – 23,9%
so tổng vốn đầu tư; tiếp theo vốn đầu tư phân
cho các ngành nông nghiệp – lâm nghiệp – thuỷ
sản chiếm từ 4,9 – 10,8%, công nghiệp – tiểu thủ
công nghiệp chiếm 4,6 – 5,7%, thương mại – dịch
vụ chiếm 3,7 – 5,8% so với tổng vốn đầu tư. Qua

B. Phương pháp phân tích thông tin
Để đánh giá hiệu quả đầu tư công cho các
ngành kinh tế huyện và toàn bộ nền kinh tế,
nghiên cứu dùng chỉ tiêu Hlv(GO) . Đây là chỉ
tiêu thường dùng để đánh giá hiệu quả kinh tế
của hoạt động đầu tư ở cấp độ ngành, địa phương
và toàn bộ nền kinh tế.
Hlv(GO) = 4GO/IvP HT D

[5]
Trong đó:
- 4GO: Giá trị sản xuất tăng thêm trong kì
nghiên cứu của ngành, địa phương.
- IvP HT D : Vốn đầu tư phát huy tác dụng trong
kì nghiên cứu của ngành, địa phương.
Chỉ tiêu Hlv(GO) cho biết một đơn vị vốn đầu
tư phát huy tác dụng trong kì nghiên cứu đã tạo ra
được bao nhiêu đơn vị mức tăng giá trị sản xuất
trong kì nghiên cứu cho các ngành, địa phương.
22

TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH, SỐ 29, THÁNG 3 NĂM 2018

KINH TẾ - XÃ HỘI

Bảng 1: Vốn đầu tư công phân theo nguồn đầu tư
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Tổng vốn
1. Vốn ngân sách nhà nước
Cơ cấu (%)
2. Vốn dân cư, tổ chức góp
Cơ cấu (%)
3. Vốn nước ngoài
Cơ cấu (%)

2012
257.237
254.130
98,79
2.200
0,86
907
0,35

2013
253.950
250.300
98,56
2.637
1,04
1.013
0,34

Năm
2014
234.276
230.557
98,41
1.927
0,82
1.792
0,76

2015
292.260
287.000
98,2
3.019
1,03
2.241
0,77

2016
275.877
270.000
97,87
4.200
1,52
1.677
0,61

(Nguồn: Số liệu từ Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Vũng Liêm)

đây cho thấy vốn đầu tư công phân bố chưa hợp
lí, trong đó dành nhiều nguồn vốn cho ngành xây
dựng, ưu tiên đầu tư cho ngành nông nghiệp –
lâm nghiệp – thuỷ sản, nhưng chưa quan tâm đầu
tư cho ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp
và thương mại – dịch vụ nên ảnh hưởng đến quá
trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện.

- Đầu tư cho ngành nông nghiệp - lâm nghiệp
- thủy sản
Năm 2013 – 2015, các chỉ tiêu Hlv(GO) >0 cho
thấy, nguồn vốn đầu tư công đạt hiệu quả kinh tế
và giá trị sản xuất năm sau cao hơn năm trước,
đặc biệt tăng đột biến vào năm 2014, đạt 1,11
lần; nếu tính theo mức đầu tư thì năm 2014 cao
hơn chút ít so với năm 2013 và thấp hơn nhiều so
với năm 2015 nhưng hiệu quả mang lại rất cao.
Thực tế, các năm 2014 - 2015, huyện đang quyết
liệt triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành
nông nghiệp, mở rộng mô hình cánh đồng mẫu
lớn nâng cao giá trị sản xuất; xây dựng các mô
hình luân canh cây màu như bắp lai, đậu nành
trên đất ruộng có hiệu quả; bưởi da xanh, sầu
riêng, cam sành được mùa và giá cả ổn định;
người chăn nuôi, đặc biệt chăn nuôi bò có lợi
nhuận cao do nguồn cung trong nước chưa đảm
bảo. Năm 2012 và 2016, nguồn đầu tư không đạt
hiệu quả Hlv(GO)

Tài liệu cùng danh mục Quỹ đầu tư

Ươm tạo doanh nghiệp - mô hình kinh doanh hấp dẫn

Từ đầu thập kỷ 90, ở Mỹ, hoạt động Ươm tạo doanh nghiệp (UTDN) đã nổi lên như một mô hình kinh doanh hấp dẫn. Những doanh nhân có vốn trong tay nhưng “ngại” thành lập các công ty do chưa có nhiều kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực sản xuất hay kinh doanh có thể lựa chọn phương thức kinh doanh này.


Đầu tư chứng khoán: 10 "kế sách" lợi nhuận thời khủng hoảng

Mùa công bố kết quả kinh doanh soát xét quý II cho thấy, các DN niêm yết đã và đang nỗ lực tạo ra lợi nhuận với rất nhiều chiêu thức, trong đó không loại trừ giải pháp mang tính kỹ thuật. 1. Thanh lý bớt tài sản: Đây là xu hướng nổi bật của nhóm DN ngành hàng hải với trào lưu bán tàu cũ. Chẳng hạn, để hướng tới mục


Concept paper on proposed Alternative Investment Funds Regulations

The study covered mutual fund expense ratios (not including market impact costs) and the behavior of these ratios with respect to mutual fund complexes and individual product lines with various amounts of assets under management. In particular, the study covered all 533 mutual fund complexes that existed in the United States during the years 1990 to 1994, encompassing assets totaling about $2 trillion at the end of the period. A mutual fund complex is a "sponsor" which may offer anywhere from...


Characteristics of Mutual Fund Investors, 2011

For example, SLAT Prime Obligation Fund disclosed a variety of asset purchases occurring in the year ended June 30, 2009, but did not disclose transaction dates. Second, even if the date of the support was disclosed, in many cases that date represented when the sponsor chose to provide direct support, but the direct support may have been preceded by indirect support such as guarantees that were important in stabilizing the NAV, reassuring investors and preventing runs. Finally, for some funds, AUM data were not available daily or even monthly for the periods reviewed, and thus a perfect match could...


Các lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại

Lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại bắt đầu với bài viết của Modigliani và Miller vào năm 1958 (gọi tắt là học thuyết MM). Theo học thuyết MM, sự lựa chọn giữa vốn chủ sở hữu (VCSH) và nợ không liên quan đến giá trị của công ty. Nói một cách khác, học thuyết này chỉ ra một hướng là các giả thuyết về cấu trúc vốn nên tốt hơn bằng cách nào, cho thấy dưới điều kiện nào thì cấu trúc vốn không liên quan đến giá trị doanh nghiệp. Lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại được...


Những bài học về đầu tư - Phần V

Hãy nhớ đến việc: “Để độc lập về tài chính, hãy nghĩ đến việc kinh doanh của mình”. Một khi biết lo việc của mình, một kế hoạch phù hợp với bạn nhất định sẽ từ từ hiện ra. Do đó bạn hãy kiên nhẫn, nhưng nếu mỗi ngày đi được một bước bạn sẽ càng có cơ hội đạt được những gì bạn muốn có trong đời


Manila, Philippines Asian Development Bank Headquarters

The main findings of our initial research with regard to the structure of the European microfinance market are still valid. We are not going to repeat the analysis here but refer the interested reader to the details of the original paper (see Kraemer-Eis and Conforti, 2009). We can summarise our findings at the time in the following way:  SMEs constitute the backbone of entrepreneurship in the EU, irrespective of national boundaries. The majority of these companies are micro-enterprises; in the EU-27, 92% of the companies have fewer than 10 employees. The ability of a financial system to reach...


HIGHLIGHTS OF THE AUTHORISATION REQUIREMENTS FOR FUND DISTRIBUTION IN HONG KONG

The Manager is responsible for the day-to-day management of the Fund and its investment portfolio in compliance with the Fund’s constating documents. The Manager monitors and evaluates the performance of the Fund, pays for the investment management services of the investment advisors and provides all related administrative services required by the Fund. As compensation for its services the Manager is entitled to receive a fee payable monthly, calculated at the maximum annual rates included in Note 8(d)....


13th Annual International Conference on private Investment Funds

The period from 2006 to 2012 saw a number of major events, a very significant one being the global meltdown in the banking and financial services industry (BFSI), which had knock-on effects on almost all business sectors. Considering that we now live in a connected world, India faced its own share of consequences although companies in the BFSI segment remained relatively unaffected by the turmoil seen in the Western world. It seemed as though the tighter regulatory regime had paid a dividend in an imploding global scenario. The relevant indices and statistics— including stock markets—reflected the stress the Indian environment went through. This...


Decision Rules

Although we use the term “cash flow”, the dollar values used might not be the same as the actual cash amounts. In some instances, actual ‘market prices’ do not reflect the true value of the project’s input or output.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Ch. 1: Introduction
  • 21/02/2013
  • 59.808
  • 510

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu