Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ebook Thông tin quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố Hà Nội (phía Bắc sông Hồng)

Nội dung của ebook cung cấp những thông tin bổ ích giúp nhà đầu tư, nhà quản lý, nhà nghiên cứu, nhà quy hoạch kiến trúc,... hiểu rõ hơn về các quy hoạch phân khu đô thị nằm trong khu vực phía Bắc sông Hồng, góp phần xây dựng thủ đô Hà Nội hiện đại và giàu bản sắc văn hóa.Đánh giá tài liệu

4.7 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Ebook Thông tin quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố Hà Nội (phía Bắc sông Hồng) Ebook Thông tin quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố Hà Nội (phía Bắc sông Hồng) Ebook Quy hoạch phân khu, Thành phố Hà Nội, Địa bàn thành phố Hà Nội, Quy hoạch phân khu đô thị, Quy hoạch thủ đô Hà Nội
4.7 5 71
 • 5 - Rất hữu ích 50

 • 4 - Tốt 21

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HANOI PEOPLE’S COMMITTEE

THÔNG TIN

QUY HOẠCH PHÂN KHU
PHÍA BẮC SÔNG HỒNG
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
ZONING AREAS IN NOTHERN OF
RED RIVER IN HANOI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HANOI PEOPLE’S COMMITTEE

THÔNG TIN
QUY HOẠCH PHÂN KHU
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(PHÍA BẮC SÔNG HỒNG)

INFOMATION OF URBAN ZONING PLANS OF HANOI
(RED RIVER NORTH AREA)

NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI
HANOI PUBLISHING HOUSE

MỤC LỤC

TABLE OF CONTENTS

Lời giới thiệu

3

Introduction

3

Tổng quan về hạ tầng kỹ thuật phía Bắc sông Hồng

5

Overview of technical infrastructure in the Red
river North area

5

Thông tin đồ án quy hoạch phân khu đô thị N1,
tỷ lệ 1/2.000

8

Information of the urban zoning plan scheme N1,
scale 1/2.000

8

Thông tin đồ án quy hoạch phân khu đô thị N2,
tỷ lệ 1/2.000

10

Information of the urban zoning plan scheme N2,
scale 1/2.000

10

Thông tin đồ án quy hoạch phân khu đô thị N3,
tỷ lệ 1/5.000

12

Information of the urban zoning plan scheme N3,
scale 1/5.000

12

Thông tin đồ án quy hoạch phân khu đô thị N4,
tỷ lệ 1/5.000

14

Information of the urban zoning plan scheme N4,
scale 1/5.000

14

Thông tin đồ án quy hoạch phân khu đô thị N5,
tỷ lệ 1/5.000

16

Information of the urban zoning plan scheme N5,
scale 1/5.000

16

Thông tin đồ án quy hoạch phân khu đô thị N6,
tỷ lệ 1/5.000

18

Information of the urban zoning plan scheme N6,
scale 1/5.000

18

Thông tin đồ án quy hoạch phân khu đô thị N7,
tỷ lệ 1/5.000

20

Information of the urban zoning plan scheme N7,
scale 1/5.000

20

Thông tin đồ án quy hoạch phân khu đô thị N8,
tỷ lệ 1/5.000

22

Information of the urban zoning plan scheme N8,
scale 1/5.000

22

Thông tin đồ án quy hoạch phân khu đô thị N9,
tỷ lệ 1/5.000

24

Information of the urban zoning plan scheme N9,
scale 1/5.000

24

Thông tin đồ án quy hoạch phân khu đô thị N10,
tỷ lệ 1/2.000

26

Information of the urban zoning plan scheme N10,
scale 1/2.000

26

Thông tin đồ án quy hoạch phân khu đô thị N11,
tỷ lệ 1/5.000

28

Information of the urban zoning plan scheme N11,
scale 1/5.000

28

Thông tin đồ án quy hoạch phân khu đô thị GN,
tỷ lệ 1/5.000

30

Information of the urban zoning plan scheme GN,
scale 1/5.000

30

Thông tin đồ án quy hoạch phân khu đô thị
GN(B), tỷ lệ 1/5.000

32

Information of the urban zoning plan scheme
GN(B), scale 1/5.000

32

Thông tin đồ án quy hoạch phân khu đô thị
GN(C), tỷ lệ 1/5.000

34

Information of the urban zoning plan scheme
GN(C), scale 1/5.000

34

Các chương trình ưu tiên đầu tư

36

Priortized investment programs

36

Thông tin về nhà đầu tư

39

Information of investors

39

LỜI GIỚI THIỆU

INTRODUCTION

Hà Nội là Thủ đô của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt
Nam, trung tâm đầu não về chính trị - hành chính quốc gia, trung
tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch
quốc tế. Với lợi thế về vị trí địa lý - chính trị và với lịch sử phát
triển lâu đời, Hà Nội luôn giữ vai trò quan trọng hàng đầu của cả
nước, có sức hút và tác động rộng lớn đối với quốc gia và khu
vực Đông Nam Á.

Ha Noi is the Capital of the Socialist Republic of Viet Nam, the
national political - administrative center, a large center of culture,
science, education, economy and international transaction.
With advantages of geo-political location and long-standing
development history, Ha Noi always plays an important role,
exerts great attractions and impacts on the country and the
South-East Asia.

Ngày 26/7/2011, đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến
năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg. Đây là những
định hướng căn bản cho mô hình phát triển kinh tế - xã hội của
Hà Nội và đặc biệt là xây dựng một viễn cảnh về một Thủ đô Hà
Nội phát triển bền vững, đồng bộ, hiện đại, hài hòa giữa văn
hóa, bảo tồn di sản, di tích lịch sử với phát triển kinh tế, một
Hà Nội “Xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại”.

On 26/7/2011, the Urban Master Plan of Ha Noi Capital to 2030
and Vision to 2050 was approved by the Prime Minister by
Decision No. 1259 / QD-TTg. This is the basic orientation for the
social economic development model of Ha Noi and especially to
build a vision of a Ha Noi Capital of sustainable comprehensive
modern development, combining harmoniously culture, heritage,
historic sites conservation, with economic development, of a
“green, cultural, civilized, modern” Ha Noi.

Thủ đô được phát triển trên nền tảng gìn giữ những giá trị về
cảnh quan tự nhiên với những dãy núi Ba Vì, Tam Đảo, Hương
Sơn, những khoảng không gian xanh gắn với vùng nông nghiệp
trù phú và những làng nghề truyền thống, hệ thống các di tích
Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng hàng ngàn di sản khác, nơi ẩn
chứa bề dày lịch sử 1000 năm văn hiến tạo ra một Hà Nội mang
đặc trưng riêng mà khó thành phố nào có được. Thủ đô cũng cần
phải được xây dựng theo hướng là thành phố năng động và hiện
đại với kết cấu hạ tầng tiên tiến, các khu đô thị đồng bộ hoàn
chỉnh đi liền với xây dựng, duy trì và phát triển lối sống văn minh
thanh lịch của người Hà Nội xưa và nay.

The Capital is developed on the basis of preserving the values
of the natural landscape with Ba Vi, Tam Dao, Huong Son
mountains, green spaces associated with rich agricultural
areas and traditional villages, the system of Van Mieu - Quoc
Tu Giam monument and thousands other heritages, which hide
a rich history of 1000 years of civilization to create an unique
Ha Noi that no other cities could have. The Capital also needs
to be developed as a dynamic and modern city with advanced
infrastructure, comprehensive urban areas associated with
building, maintaining sound and civilized lifestyle of Ha Noi of the
past and the present.

Với mục tiêu để tiếp nhận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư
trực tiếp của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, Hà Nội
đã xây dựng một môi trường đầu tư hấp dẫn, mà trong đó công
tác quy hoạch xây dựng đô thị được xác định có vai trò quan trọng
trong hoạch định các chính sách đầu tư. Nhằm cụ thể hóa Quy
hoạch chung thủ đô Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt, tại khu vực phía Bắc sông Hồng, UBND Thành phố đã phê
duyệt các đồ án lớn như: Quy hoạch chung xây dựng huyện Sóc
Sơn, quy hoạch chung đô thị vệ tinh Sóc Sơn, các Quy hoạch
phân khu đô thị N và GN, quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường
Nhật Tân - Nội Bài… nhằm phục vụ công tác lập dự án đầu tư xây
dựng theo quy hoạch đã được phê duyệt. Trong khuôn khổ tài liệu
này mong muốn giới thiệu tới người đọc những nội dung cơ bản
về các quy hoạch phân khu nằm trong phạm vi khu vực phía Bắc
sông Hồng, bao gồm các quy hoạch phân khu đô thị từ N1 đến
N11, Quy hoạch phân khu đô thị GN, GN(B) và GN(C).

With the aim to receive and effectively use direct Capital
investment resources from local and foreign investors, Ha Noi
has built an attractive investment environment, in which the urban
planning is defined as having an important role in the formulation
of investment policy. To concretize the Urban Master Plan of Ha
Noi Capital approved by the Prime Minister, the Ha Noi People’s
Committee approved large schemes: Construction master plan
of Soc Son rural district, urban master plan of Soc Son satellite
town, urban zoning plans of N and GN, detailed urban plan for
the two sides of Nhat Tan - Noi Bai road... in order to serve the
construction investment project development in accordance with
the approved urban plan. Within the framework of this document
we wish to convey to the readers main contents of urban zoning
plans for areas located in the North of the Red river, comprising
urban zoning plans of N1 to N11, urban zoning plans of GN,
GN(B) and GN(C).

Hy vọng đây sẽ là những thông tin bổ ích giúp nhà đầu tư, nhà
quản lý, nhà nghiên cứu, nhà quy hoạch kiến trúc,... hiểu rõ hơn
về các quy hoạch phân khu đô thị nằm trong khu vực phía Bắc
sông Hồng, góp phần xây dựng thủ đô Hà Nội hiện đại và giàu
bản sắc văn hóa.

Hopefully the document will be a kind of useful information to
help investors, regulators, researchers, architects, city planners,
... to have a better understanding of the urban zoning plans of the
Red River North area, contributing to building a modern Ha Noi
Capital with rich cultural identity.

4

Tài liệu cùng danh mục Quy hoạch - Đô thị

Giáo trình-Luật hành chính đô thị&nông thôn-bài 7

Bài 7: BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1.1 Phạm vi áp dụng - Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chỉ áp dụng trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế. Trường hợp cộng đồng dân cư xây dựng, chỉnh trang các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng bằng nguồn vốn do nhân dân đóng góp hoặc Nhà nước hỗ trợ không thuộc phạm vi...


Giáo trình quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy lợi - Chương 1

Những Khái Niệm Mở Đầu Về Môn Học 1.1. Nhiệm vụ, nội dung cơ bản môn học Nước là một yếu tố không thể thiếu được đối với sự sống nói chung, đối với đời sống của con người nói riêng, thực tế đã chứng tỏ rằng ở đâu có nước là ở đó có sự sống. Lịch sử phát triển của loài người luôn luôn gắn liền với nước, trong buổi bình minh của nhân loại, đời sống của con người còn phụ thuộc tất cả vào thiên nhiên, vì thế, họ đã phải tìm đến sinh sống bên những...


Tiểu luận: Nguyên nhân và thực trạng giao thông ở các đô thị của nước ta

Tiểu luận: Nguyên nhân và thực trạng giao thông ở các đô thị của nước ta trình bày cơ sở triết học về giao thông, thực trạng giao thông, nguyên nhân và giải pháp.


Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 - Chapter 14: Tax consequences of home ownership

After completing this unit, you should be able to: Determine whether a home is considered a principal residence, a residence (not principal), or a nonresidence for tax purposes, compute the taxable gain on the sale of a residence and explain the requirements for excluding the gain on the sale, determine the amount of allowable interest expense deductions on loans secured by a residence,...


Ebook Quy hoạch xây dựng và phát triển điểm dân cư nông thôn: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Quy hoạch xây dựng và phát triển điểm dân cư nông thôn" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Mở đầu, hiện trạng các điểm dân cư nông thôn ở nước ta, cơ cấu tổ chức điểm dân cư nông thôn. Mời các bạn tham khảo.


giáo trình quy hoach sử dụng đất phần 2

quyển theo chiều thẳng từ trên xuống dưới, trong đó bao gồm : Không khí, đất và lớp địa chất, nước, quần thể thực vật và động vật và kết quả của những hoạt động bởi con người trong việc sử dụng đất đai ở quá khứ, hiện tại và trong tương lai” (Lê Quang Trí, 1996). Tuy nhiên đến năm 1993, trong Hội nghị quốc tế về Môi trường ở Rio de Janerio, Brazil, (1993), thì đất đai về mặt thuật ngữ khoa...


Cung - Cầu bất động sản và các yếu tố ảnh hưởng tới Cung - Cầu bất động sản

Cầu về BĐS là khối lượng hàng hoá BĐS mà người tiêu dùng sẵn sàng chấp nhận và có khả năng thanh toán để nhận được khối lượng hàng hoá BĐS đó trên thị trường.


Bài giảng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội

Bài giảng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội gồm có các nooijd ung chính sau đây: Cơ sở lý luận quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, Nội dung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, giới thiệu quy trình quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đã áp dụng trên thế giới và Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.


Nuclear Power Plant Design and Seismic Safety Considerations

Trong Ấn Độ, đá nghiền ngành Công nghiệp ước tính có hàng năm doanh thu Rs. 5.000 triệu rupee (tương đương 1 tỷ USD) và do đó một khu vực kinh tế quan trọng. Lĩnh vực này được ước tính được cung cấp trực tiếp việc làm cho hơn 500.000 người tham gia vào các hoạt động khác nhau như khai thác mỏ, nhà máy nghiền, vận chuyển đá khai thác và sản phẩm nghiền vv Hầu hết các các nhân viên là từ khu vực nông thôn và kinh tế lạc hậu cơ hội việc làm còn hạn chế và do đó nó mang ý nghĩa...


Phát triển đô thị bền vững

Trên thực tế, khái niệm “phát triển đô thị bền vững” rất đa dạng. Về quản lý hành chính đô thị, người ta nhấn mạnh đến mối quan hệ giữa cơ quan công quyền và người dân, về môi trường thì nhấn mạnh đến thái độ ứng xử của thế hệ hiện tại trong việc khai thác tài nguyên để dành lại cho các thế hệ mai sau. Chưa kể mỗi quốc gia tùy theo từng đặc điểm chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội ở mỗi giai đoạn lại đưa ra những định nghĩa cũng như các......


Tài liệu mới download

Bài tập trắc nghiệm VERB FORM
 • 17/03/2011
 • 45.266
 • 814
KỸ THUẬT NUÔI LƯƠN
 • 17/04/2011
 • 21.216
 • 335

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu