Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ebook Henry Ford và tập đoàn FORD đặt thế giới lên bốn bánh xe: Phần 2 - NXB Trẻ

Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook "Henry Ford và tập đoàn FORD đặt thế giới lên bốn bánh xe" do NXB Trẻ ấn hành gồm các nội dung: Đặt cả thế giới trên những bánh xe, học tập thực sự là một việc vĩ đại, di sản của FORD, những đối thủ xứng tầm,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Chûúng 3.

ÀÙÅT CAÃ THÏË GIÚÁI
TRÏN NHÛÄNG BAÁNH XE
Moåi àiïìu àïìu coá thïí xaãy ra, chó cêìn ta coá niïìm
tin, búãi vò “Niïìm tin laâ chêët taåo ra moåi thûá maâ
chuáng ta hi voång, àoá laâ bùçng chûáng cuãa nhûäng
àiïìu chûa àûúåc nhòn thêëy nhûng röìi seä xaãy ra”.
Henry Ford

136

HENRY FORD & FORD

ÀÙÅT THÏË GIÚÁI LÏN BÖËN BAÁNH XE

137

trúã laåi vúái ûúác mú thuúã nhoã: bùæt tay vaâo nghiïn cûáu
àïí chïë taåo möåt chiïëc maáy caây.
Ban àêìu, Ford dûå àõnh saãn xuêët maáy caây dûåa

NHU CÊÌU XAÄ HÖÅI RÖÅNG LÚÁN HÚN NHIÏÌU.
PHAÃI LAÂM VIÏÅC TIÏËP!
Nhu cêìu trong cuöåc söëng cuãa con ngûúâi khöng
chó giúái haån úã nhûäng nhûäng chiïëc xe húi. Vaâ vúái
möåt con ngûúâi nhû Henry Ford, 15 triïåu chiïëc
Model T chûa thïí laâm öng maän nguyïån. Phaãi laâm
àûúåc nhiïìu hún thïë nûäa. Àoá chñnh laâ àöång lûåc
thöi thuác öng bûúác vaâo caác lônh vûåc khaác: saãn xuêët
maáy bay vaâ maáy caây.

trïn nhûäng nguyïn tùæc cuãa viïåc saãn xuêët xe húi:
nhoã, goån vaâ nheå. Tuy nhiïn, sau möåt vaâi lêìn thûã
nghiïåm, Ford nhêån ra rùçng quan àiïím naây khöng
phuâ húåp vúái thûåc tïë.
Troång lûúång quaá nhoã cuãa möåt chiïëc maáy caây chó
phaát huy taác duång khi noá chaåy trïn nhûäng con
àûúâng traãi nhûåa daânh cho xe húi. Coân khi di
chuyïín trïn nhûäng caánh àöìng thò ûu àiïím àoá laåi
trúã thaânh nhûúåc àiïím khöng thïí chêëp nhêån àûúåc:
Thûá nhêët: noá khöng thïí chaåy àûúåc trïn nhûäng
caánh àöìng göì ghïì hoùåc àang àoáng bùng. Khöëi
lûúång nhoã coá thïí laâm cho noá lêåt nhaâo bêët cûá luác
naâo.

*
* *

Ûúác mú àêìu tiïn cuãa Ford laâ saãn xuêët möåt chiïëc

Thûá hai: Khi laâm viïåc, noá phaãi chõu möåt lûåc keáo rêët

maáy caây àïí giaãm búát sûå vêët vaã vaâ tùng hiïåu quaã
trong cöng viïåc cuãa ngûúâi nöng dên. Ûúác mú naây

lúán cuãa chiïëc caây àûúåc lùæp àùçng sau. Nïëu khöng coá
möåt khöëi lûúång àuã lúán, noá coá thïí bõ keáo giêåt luâi laåi

tuy khöng àûúåc Ford thûåc hiïån trong nhûäng ngaây

phña sau.

àêìu bûúác vaâo sûå nghiïåp kinh doanh cuãa mònh.
Nhûng àiïìu àoá khöng àöìng nghôa vúái viïåc öng

Thûá ba: Àöång cú duâng àïí chúã maáy caây khöng
thïí giöëng nhû àöång cú duâng cho xe húi. Noá phaãi

hoaân toaân tûâ boã ûúác mú saãn xuêët nhûäng chiïëc

àûúåc lùæp möåt àöång cú coá cöng suêët lúán. Vaâ dô

maáy caây.
Sau sûå ra àúâi vaâ thaânh cöng cuãa chiïëc Model T,

nhiïn àöång cú àoá phaãi rêët nùång vaâ cöìng kïình.
Cuöëi cuâng, Ford àaä phaãi tûâ boã yá tûúãng saãn xuêët

Henry Ford àaä àûa cöng ty cuãa mònh phaát triïín lïn

möåt chiïëc maáy caây coá troång lûúång vaâ kñch thûúác

möåt bûúác múái, Ford Motor àaä trúã thaânh doanh
nghiïåp saãn xuêët xe húi haâng àêìu trïn thïë giúái. Vúái

nhoã.
Nùm 1915, chiïëc maáy caây àêìu tiïn àûúåc ra àúâi

khaã nùng taâi chñnh vaâ cöng nghïå cuãa cöng ty, Ford

taåi nhaâ maáy úã Dearborn, chuáng àûúåc goåi laâ nhûäng

138

ÀÙÅT THÏË GIÚÁI LÏN BÖËN BAÁNH XE

HENRY FORD & FORD

139

chiïëc Fordson. Tuy nhiïn nhûäng chiïëc saãn xuêët úã
àêy chó àûúåc duâng vúái muåc àñch thûã nghiïåm. Nhaâ

àaåi dûúng. Trong söë haâng hoáa bõ àaánh chòm àoá,
coá caã möåt khöëi lûúång lúán lûúng thûåc trïn àûúâng

maáy River Rouge múái laâ àõa àiïím chñnh saãn xuêët

àïën tiïëp tïë cho nûúác Anh – luác naây Anh àang rúi

maáy caây.
Àaánh giaá vïì quyïët àõnh naây cuãa Henry Ford, chó

vaâo cuöåc khuãng hoaãng lûúng thûåc trêìm troång.

coá thïí coi àêy chó laâ möåt quyïët àõnh àïí thoãa maän

lûúng thûåc tûâ luåc àõa chêu Êu àïí àaáp ûáng nhu cêìu

nhûäng khao khaát tûâ thuúã nhoã. Búãi vò trong thúâi

haâng ngaây cuãa mònh. Khi Thïë chiïën thûá nhêët diïîn

Trûúác àêy nûúác Anh vêîn liïn tuåc phaãi nhêåp khêíu

gian naây, taåi Myä maáy caây vêîn chûa trúã thaânh

ra, nguöìn cung cêëp lûúng thûåc tûâ luåc àõa bõ cùæt boã

phûúng tiïån saãn xuêët chñnh trong nöng nghiïåp.

hoaân toaân. Nûúác Anh phaãi tòm nguöìn nhêåp khêíu

Kiïíu canh taác cuä vúái nhûäng chiïëc caây àûúåc keáo

lûúng thûåc tûâ khùæp moåi núi trïn thïë giúái. Nhûng

bùçng hai hoùåc böën con ngûåa vêîn laâ hònh aãnh

àïën nùm 1917, khi Àûác tiïën haânh cuöåc chiïën taâu

chñnh xuêët hiïån trïn nhûäng caánh àöìng bao la cuãa

ngêìm, viïåc nhêåp khêíu lûúng thûåc trúã nïn bêëp

nûúác Myä. Phaãi àúåi àïën hai mûúi nùm sau khi Ford

bïnh hún bao giúâ hïët. Ngûúâi Anh chó coân duy nhêët

saãn xuêët maáy caây, chuáng múái trúã thaânh cöng cuå

möåt caách giaãi quyïët laâ dûåa vaâo nïìn nöng nghiïåp

saãn xuêët thöng duång. Vaâ thûåc tïë laâ nhûäng dêy

nöåi àõa àïí coá thïí tûå baão àaãm àûúåc nhu cêìu trong

chuyïìn àûúåc lùæp àùåt àïí saãn xuêët maáy caây taåi River

nûúác.

Rouge chûa bao giúâ àûúåc sûã duång hïët cöng suêët.

Nhûng trong luác naây, nïìn nöng nghiïåp Anh laåi

Tuy khöng thaânh cöng úã Myä, nhûng taåi Anh

gùåp phaãi khoá khùn trêìm troång vïì nhên lûåc. ÚÃ caác

nhûäng chiïëc Fordson thûåc sûå àaä laâm nïn àûúåc möåt

vuâng nöng thön, hêìu hïët àaân öng àûúåc àöång viïn

kyâ tñch trong thúâi gian Thïë chiïën thûá nhêët.

ra trêån, lao àöång chñnh trïn àöìng ruöång laâ àaân baâ

Trong nhûäng nùm 1917-1918, tuy nûúác Àûác

vaâ treã em. Cöång thïm vaâo àoá, nûúác Anh coân phaãi

àang phaãi àöëi mùåt vúái nguy cú thêët baåi àaä liïìn kïì,

coäng trïn vai gaánh nùång àaãm baão lûúng thûåc cho

nhûng vúái baãn chêët hiïëu chiïën, giúái quên sûå Àûác

nûãa triïåu quên Myä àang àoáng úã Anh hoùåc àang

vêîn quyïët àõnh tiïën haânh möåt cuöåc chiïën taâu ngêìm

tham chiïën úã Phaáp.

chöëng laåi nûúác Anh, vúái hy voång coá thïí xoay

Nhûäng khoá khùn àoá buöåc Anh phaãi àûa cöng

chuyïín cuåc diïån chiïën tranh. Lêìn àêìu tiïn trong

nghïå múái vaâo saãn xuêët nöng nghiïåp. Vaâ nhûäng

lõch sûã, ngûúâi Anh phaãi àûúng àêìu vúái kiïíu chiïën

chiïëc maáy caây laâ phûúng tiïån khaã thi nhêët àïí giaãi

tranh naây. Vaâ thiïåt haåi thò rêët nùång nïì: 5 triïåu têën
haâng hoáa bõ taâu ngêìm Àûác àaánh chòm xuöëng àaáy
140

HENRY FORD & FORD

quyïët tònh traång thiïëu nhên lûåc. Nhûng luác naây, têët
caã caác cú súã cöng nghiïåp cuãa Anh àïìu àang phaãi
ÀÙÅT THÏË GIÚÁI LÏN BÖËN BAÁNH XE

141

hoaåt àöång hïët cöng suêët àïí cung cêëp trang bõ
chiïën tranh cho quên àöåi.

Tïn tuöíi cuãa Ford Motor vaâ Henry Ford gùæn liïìn
vúái nhûäng chiïëc xe húi giaá reã. Chiïën lûúåc kinh

Chñnh phuã Anh àaä liïn hïå vaâ àùåt haâng vúái Ford

doanh cuãa Ford laâ saãn xuêët xe húi. Nhûng cuâng

Motor söë lûúång maáy caây lúán. Nhûng yïu cêìu phaãi

vúái sûå phaát triïín cuãa cöng ty vaâ yïu cêìu múái cuãa

coá cuöåc thûã nghiïåm chêët lûúång ngay taåi Anh. Lêåp

tònh hònh thïë giúái, cöng ty Ford Motor khöng thïí

tûác, hai chiïëc maáy caây àêìu tiïn do Ford Motor saãn
xuêët àûúåc mang àïën Anh.
Coá têët caã hai cuöåc thûã nghiïåm àûúåc diïîn ra. Caã
hai chiïëc Fordson àïìu thûåc hiïån rêët töët nhiïåm vuå
cuãa mònh. Noá coá thïí laâm viïåc caã trïn àêët rùæn vaâ àêët
nheå. Vúái möåt chiïëc caây hai raänh àûúåc lùæp úã phña
sau, noá coá thïí taåo ra nhûäng raänh caây coá àöå sêu 5
inch vaâ bïì ngang laâ 16 inch. Sau cuöåc kiïím tra,
chñnh phuã Anh àaä àùåt haâng mua 5.000 chiïëc maáy
caây cuãa Ford Motor, giaá möîi chiïëc laâ 1.500 àöla.
Chó hai thaáng sau, têët caã söë lûúång maáy caây àùåt
haâng àûúåc àûa lïn taâu. Vaâ möåt tuêìn sau chuáng àaä
xuêët hiïån trïn nhûäng caánh àöìng úã Anh. Sûå xuêët
hiïån cuãa maáy caây Fordson àaä chûáng minh àûúåc
ngay taác duång cuãa noá trong vuå thu hoaåch nùm àoá.
Duâ khöng coá möåt con söë thöëng kï naâo àûúåc cöng
böë, nhûng tûâ thúâi àiïím àoá trúã ài, khöng ai coân
nhùæc àïën sûå khoá khùn trong vêën àïì lûúng thûåc
cuãa nûúác Anh nûäa.
Coá thïí noái möåt caách khöng cûúâng àiïåu rùçng,
5.000 chiïëc maáy caây cuãa Ford Motor àûúåc gûãi àïën
Anh kõp thúâi àaä cûáu nûúác Anh thoaát khoãi möåt cuöåc
khuãng hoaãng vïì lûúng thûåc àang cêån kïì.
*

142

*

àûáng ngoaâi cuöåc chúi trong lônh vûåc haâng khöng
vúái nhûäng chiïëc maáy bay àang ngaây caâng trúã nïn
thöng duång vúái möåt söë ûu thïë tuyïåt àöëi so vúái xe
húi.
Nùm 1920 Ford quyïët àõnh goáp vöën cuâng 19 nhaâ
àêìu tû khaác, àêìu tû vaâo möåt nhaâ maáy saãn xuêët
maáy bay: Start Metal. Àïën nùm 1925 thò Ford mua
laåi toaân böå cöí phêìn cuãa cöng ty naây, vaâ biïën noá
thaânh möåt böå phêån cuãa Ford Motor.
Caác kyä sû cuãa Ford àaä nghiïn cûáu caãi tiïën nhûäng
àöång cú sûã duång cho xe húi àïí coá thïí lùæp àùåt
thaânh àöång cú maáy bay. Àïën nùm 1926, möåt mêîu
maáy bay àêìu tiïn àûúåc ra àúâi: nhûäng chiïëc Ford
Tri-Motor (trong ngaânh haâng khöng ngûúâi ta
thûúâng goåi laâ “Con ngöîng thiïëc”). Trong thúâi gian
töìn taåi cuãa mònh, tûâ nùm 1926-1933, Ford TriMotor àûúåc saãn xuêët töíng cöång 199 chiïëc. Àûúåc
baán ra nhiïìu núi trïn thïë giúái, phuåc vuå caã ngaânh
haâng khöng dên duång vaâ quên sûå (Ford Tri-Motor
àûúåc sûã duång nhiïìu nhêët trong lûåc lûúång khöng
quên Canada).
Sau ba nùm ra àúâi, Ford Tri-Motor àûúåc sûã duång
trong nhûäng chuyïën bay xuyïn luåc àõa tûâ búâ Àaåi

*
HENRY FORD & FORD

ÀÙÅT THÏË GIÚÁI LÏN BÖËN BAÁNH XE

143

Têy dûúng àïën Thaái Bònh dûúng, chuã yïëu laâ tuyïën
New York - San Diego. Möåt chiïëc Ford Tri-Motor coá
thïí chúã ba ngûúâi trong phi haânh àoaân (hai phi
cöng vaâ möåt tiïëp viïn) cuâng taám hoùåc chñn haânh

TIÏËN RA THÏË GIÚÁI

khaách.
Giöëng nhû nhûäng chiïëc xe húi, nhûäng chiïëc maáy
bay do Ford Motor saãn xuêët cuäng coá kiïíu daáng
àeåp, giaá reã vaâ hïå söë an toaân cao.
Trïn cú súã cuãa nhûäng chiïëc Ford Tri-Motor, Ford
tiïëp tuåc caãi tiïën vaâ cho ra àúâi chiïëc Douglas DC-2
vaâo nùm 1932. So vúái nhûäng chiïëc Ford Tri-Motor
thò Douglas DC-2 coá nhûäng thöng söë kyä thuêåt ûu
viïåt hún Ford Tri-Motor.

Khi nhûäng chiïëc Model T chiïëm lônh thõ trûúâng
nûúác Myä, Henry Ford bùæt àêìu nghô àïën viïåc àûa
nhûäng saãn phêím cuãa mònh tiïën ra thõ trûúâng thïë
giúái.
Thöng thûúâng, yá tûúãng múã röång kinh doanh ra
nûúác ngoaâi àûúåc bùæt àêìu tûâ nhûäng bûúác khaão saát
thõ trûúâng hay nhu cêìu taåi núi maâ haâng hoáa cuãa

Douglas DC-2 coá thïí chúã 14 haânh khaách cuâng

hoå seä tiïu thuå. Nhûng àöëi vúái Henry Ford vaâ Ford

phi haânh àoaân. Noá àûúåc saãn xuêët búãi têåp àoaân
Douglas Aircraft vaâ Ford laâ möåt trong nhûäng cöí

chiïëc xe Ford ra thõ trûúâng thïë giúái laåi bùæt nguöìn

Motor thò khöng phaãi vêåy. Quyïët àõnh àûa nhûäng

àöng chñnh. Trong giai àoaån nhûäng nùm 30, Dou-

tûâ möåt giaãi àua xe taåi baäi biïín Palm.

glas laâ àöëi thuã caånh tranh chñnh cuãa Boeing 247
do United Airline saãn xuêët. Vúái thúâi gian töìn taåi

chûác vúái nhûäng chiïëc xe tham dûå àïën tûâ nhiïìu núi

cuãa mònh, Douglas trúã thaânh loaåi maáy bay thaânh
cöng nhêët trong lõch sûã vúái hïå söë an toaân gêìn nhû
laâ tuyïåt àöëi. Ngoaâi ra, Ford Motor coân saãn xuêët caác
loaåi maáy bay daânh cho lûåc lûúång khöng quên Myä.

Taåi àêy, nùm 1905 möåt giaãi àua xe lúán àûúåc töí
trïn thïë giúái. Ford cuäng àem chiïëc Model C maâ
mònh àang saãn xuêët àïën tham dûå cuöåc thi. Trong
cuöåc àua, möåt vuå va chaåm maånh khiïën möåt chiïëc
xe cuãa Phaáp bõ loaåi khoãi àûúâng àua. Quan saát
chiïëc xe vûâa bõ loaåi, Ford nhêån thêëy rùçng chiïëc xe
cuãa Phaáp coá hònh daáng nhoã hún vaâ nhiïìu chi tiïët
hiïån àaåi hún so vúái nhûäng chiïëc Model C maâ öng
àang saãn xuêët. Sau cuöåc àua, Ford thaáo rúâi möåt
boáng àeân trûúác cuãa chiïëc xe àïí xem xeát. So vúái böå
phêån cuâng loaåi cuãa chiïëc Model C, noá saáng hún

144

HENRY FORD & FORD

ÀÙÅT THÏË GIÚÁI LÏN BÖËN BAÁNH XE

145

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Ebook Kinh tế xã hội Việt Nam thực trạng, xu thế và giải pháp: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Kinh tế xã hội Việt Nam thực trạng, xu thế và giải pháp", phần 2 cung cấp cho người đọc các số liệu thống kê kinh tế, xã hội Việt Nam 5 năm 1991-1995 và kết quả một số cuộc điều tra lớn được tiến hành trên quy mô cả nước trong thời gian gần đây. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Sơn

Chương 7 Chính sách tự do hóa thương mại thuộc bài giảng lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế, trong chương này trình bày mục tiêu nhằm tìm hiểu nội dung, phương thức và tác dụng của chính sách tự do hóa thương mại, nắm vững các vấn đề kết hợp tự do hóa thương mại với tự do hóa tài chính và đầu tư để phát huy tối đa hiệu quả của chính sách tự do hóa thương mại.


2002 Economic Census Management of Companies and Enterprises Subject Series

All public records must have an approved retention schedule in place before they can be destroyed or otherwise disposed of. As indicated above under Retention Requirements for Electronic Records (page 11), retention periods are determined by the content, nature, and purpose of records, and are set based on the legal, fiscal, administrative and historical values, regardless of physical format in which they reside or the method by which they are transmitted. Electronic communications, as with records in other formats, can have a variety of purposes and relate to a variety of program functions and activities. Therefore, there is no single...


Ebook Kinh tế học (Tập 1) (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Kinh tế học" của tác giả Paul A. Samuelson giới thiệu tới người đọc những khái niệm cơ bản về kinh tế; kinh tế học vi mô - Cung, cầu và thị trường sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


The market of planting production forest products in the northern mountainous provinces and development policies

The Ministry of Agriculture and Rural Development has entrusted the Vietnam Forestry Science Institute with research into and development of “Effective and sustainable planting of production forests in the Northern mountainous region”. This paper provides some initial results from surveys on the marketing of products from such forests in the Northern mountainous provinces.


Giáo trình phân tích khả năng phát triển nền kinh tế thị trường thuần túy trong khối công nghiệp p1

Trước hết đó là quan niệm sức lao động là hàng hoá cho nên hình thức thể hiện dưới dạng "hợp đồng lao động" và được pháp luật đảm bảo thông qua Bộ luật lao động và các cơ quan thực thi. Chính sự tồn tại và phát triển của kinh tế tư bản tư nhân đang làm thay đổi cách nghĩ thụ động về việc làm, việc làm không phải chỉ do Nhà nước tạo ra cho người lao động mà người lao động sẽ tự tạo việc làm, tự kiếm sống và làm giàu. Lao động trước...


Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 6 - Trần Thị Thu Trang

Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 6 - Một số vấn đề xã hội đối với người lao động cung cấp cho người học các kiến thức: Phúc lợi cho người lao động, bảo hiểm xã hội, trợ cấp và cứu trợ xã hội,...


Bài giảng môn học Kinh tế công cộng - ThS. Phạm Xuân Hòa

Bài giảng Kinh tế công cộng gồm 6 chương nhằm trình bày về tổng quan về vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường và đối tượng nghiên cứu của môn học kinh tế công cộng, chính phủ với vai trò phân bổ nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, chính phủ với vai trò phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội, chính phủ với vai trò ổn định kinh tế vĩ mô, lựa chọn công cộng, những công cụ chính sách can thiệp chủ yếu của chính phủ trong nền kinh tế thị trường.


ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN LẦN 1 ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN LẦN 1 - Mã số đề: IT001.0809.11.20.TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM

Lưu tệp tin tenlop_tensinhvien.xls (tên tệp tin là tiếng Việt – không dấu) và thực hiện các yêu cầu sau: Yêu cầu thiết kế: - Thiết kế trang tính theo mẫu cho sẵn. - Thiết lập Data Validation o Cho cột Doanh số đăng ký, chỉ cho phép dữ liệu nhập là số nguyên ≥ 0 o Cho các cột MH1 đến MH5, chỉ cho phép dữ liệu nhập là số nguyên


Bài giảng Tài chính phát triển - Bài 06: Các dòng vốn tư nhân quốc tế

Nội dung của Bài giảng Tài chính phát triển Bài 06 Các dòng vốn tư nhân quốc tế nhằm trình bày về phân loại vốn nước ngoài, cán cân thanh toán quốc tế, cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam. Vận động của các dòng vốn tư nhân nước ngoài vào các nước đang phát triển.


Tài liệu mới download

Mẫu Bản cảnh cáo nhân viên
  • 19/05/2015
  • 83.311
  • 893

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu