Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ebook 321 Bài tập trắc nghiệm bất PT- Mũ - Logarit

Ebook 321 bài tập trắc nghiệm bất PT- Mũ - Logarit do Nguyễn Bảo Dương tổng biên tập và sưu tập trình bày nội dung về các đề thi, ôn tập về môn Toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

NGUYỄN BẢO VƯƠNG

TỔNG BIÊN TẬP VÀ SƯU TẦM

321 BÀI TẬP TRẮC
NGHIỆM BẤT PT – MŨ LOGARIT
1
log3 x 2  5 x  6  log 1 x  2  log 1  x  3
2 3
3

321 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM BPT – MŨ – LOGARIT
GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG

Câu 1: BÊt ph-¬ng tr×nh: log2  3x  2   log2  6  5x  cã tËp nghiÖm lµ:
A. (0; +)

 6
B.  1; 
 5

1 
C.  ;3 
2 

D.  3;1

C©u 2: BÊt ph-¬ng tr×nh: log4  x  7   log2  x  1 cã tËp nghiÖm lµ:
A. 1;4 

B.  5; 

C. (-1; 2)

D. (-; 1)

Câu 3: Cho hàm số y  x(e x  ln x) . Chọn phát biểu đúng:
A. Hàm số đồng biến với mọi x>0.
B. Hàm số đồng biến với mọi x 0.
Câu 4 : Cho a > 1. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
A. loga x > 0 khi x > 1

B. loga x < 0 khi 0 < x < 1

C. Nếu x1 < x2 thì loga x1  loga x2

D. Đồ thị hàm số y = loga x có tiệm cận ngang là trục

hoành

Câu 5: Số nào dưới đây thì nhỏ hơn 1?
A. log  0,7 

C. log  e

B. log 3 5


D. loge 9

3

Câu 6: Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?
1
C. log0,3 0,8  0
3
Câu 7: Nghiệm của bất phương trình log2 x  3 là:

D. logx2 3 2016  logx2 3 2017

A. x  3
B. x  8
C. 0  x  8
Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình log2 x  3 là:

D. x  8

1
1
A. (; ]
B. S= [ ; )
C. (0;8)
8
8
Câu 9: Nghiệm của bất phương trình log 1 2x  3  0 là:

1
D. (0; ]
8

A. log3 5  0

B. log3 4  log 4

2

1

TÀI LIỆU ÔN THI THPT QG 2017

A. 0  x  log2 3

BIÊN TẬP VÀ SƯU TẦM

C. 2  x  log3 2

B. x  2

D. x  2

Câu 10: . Cho hai số thực a và b, với 1  a  b . Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng ?

A. log a b  1  log b a .

B. 1  log a b  log b a .

C . log b a  log a b  1.

D. log b a  1  log a b .

Câu 11: Nghiệm của bất phương trình log2 2 x  3log2 x  2
A. 1  x  2
B. 2  x  4
C. 2  x  4
2
Câu 12: Nghiệm của bất phương trình log 5 x  6 log2 x  5

D. 1  x  2

x  5
 x  32
x  32
A. 
B. 
C. 
x  1
0  x  1
 x 1
2
Câu 13: Nghiệm của bất phương trình (ln x)  2 ln x  1 là:

x  32
D. 
 x 1

A.
B. x  1
C. x  R \ { }
xe
1
Câu 14: Cho hàm số y  ln(x  1) . Nghiệm của bất phương trình y'  0

D. x  R

A.
B. x  1
C. x  R \ {-1
xR
}
Câu 15: Tập nghiệm bất phương trình ln(x  2017)  0 là:

D. x 

A. (2017; )

B. S= (;2017)

C. (2017;2018)

D. 

Câu 16: Nghiệm của bất phương trình 2log 2 x  1  2  log 2  x  2  là
A. 2  x  3

B. x  2

C. 3  x

D. 2  x  3

Câu 17: Nghiệm của bất phương trình log2  x  1  2log2  5  x   1  log2  x  2 là
A. 1  x  2

B. 4  x  3

C. 2  x  5

D. 2  x  5

Câu 18: Tập nghiệm của bất phương trình log 1 (5 x  1)  5 là
2

1

A.  ;  
5


 1 31 
B.   ; 
 5 5

 31

C.  ;  
 5


1   31


D.  ;     ;  
5  52

321 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM BPT – MŨ – LOGARIT
GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG

Câu 19: Tập nghiệm của bất phương trình log 4

1  3x
 1 là
x 1

1

A.  ;    1;5 
3


1

B.  ;    1;  
3


 1 
C.   ;5 
 3 

D. 1;5 

Câu 20: Nghiệm của bất phương trình log 2 x 64  log x2 16  3 là
A. 0  x  1

B. x  R

C. 0  x  1

D. x  1

Câu 21: Tìm m để bất phương trình log 2 x  m log x  m  3  0 có nghiệm x  1
 m  3
A. 
m  6

B. 3  m  6

C. m  3

D. m  6

Câu 22: Nghiệm của bất phương trình log 2  x  1  2 là:
A. x  2

B. x  2

C. x  3

D. x  3

Câu 23: Nghiệm của bất phương trình log 1 x  2 là:
3

A. x 

1
9

B. x  3

C. x  3 2

D. x 

1
9

Câu 24: Tập các số x thỏa mãn log 2  x  4   1  0 là:
5
A.  ;

13 

2

13B.  ;  
2


C.  4;  

 13 
 2


D.  4;

Câu 25: Nghiệm của bất phương trình log 4  3x  1  log 4  x  3 là:
A. x  3

B. x  2

C. x  

1
3

D. 2  x  3

Câu 26: Tập nghiệm của bất phương trình log3  x  3  log3  x  5  1 là:
3

TÀI LIỆU ÔN THI THPT QG 2017

A.  5;6 

B.  5;  

BIÊN TẬP VÀ SƯU TẦM

C.  6;  

D.  2;6 

Câu 27: Nghiệm của bất phương trình log 1  2 x  3  0 là:
2

A. log 2 3  x  2

B. x  2

C. x  2

D. 0  x  2

Câu 28: Nghiệm của bất phương trình log 1  x 2  6 x  8  2log5  x  4   0 là:
5

A. log 2 3  x  2

B. x  2

C. x  2

D. 0  x  2

Câu 29: Tập nghiệm của bất phương trình 2log 2  x  1  log 2  5  x   1 là:
A. 1;5 

B.  3;3

C. 3;5

D. 1;3

Câu 30: Nghiệm của bất phương trình log 2  x  1  2log 4 5  x   1  log 2  x  2  là:
A. 1  x  2

B. 2  x  5

C. 2  x  3

D. Đáp án khác
1
2

Câu 31: Nghiệm của bất phương trình log3 x 2  5 x  6  log 1 x  2  log 1  x  3 là:
3

A. x  5

B. x  3

C. 3  x  5

3

D. x  10

Câu 32: log a b  0 khi.
a  1
b  1

A. 

a  1
0  b  1

B. 

0  a  1
b  1

C. 

a  1
b  1

D. 

Câu 33: Bất phương trình log 2 x  1có nghiệm là:
A. x  2

B. 0  x  2

C. 0  x  2

D. x  2

Câu 34: Cho hàm số y  ln 2 x . Khi đó bất phương trình y ''  0 có nghiệm là:
A. x  e

B. x  e

C. x  0

D. 0  x  e

4

Tài liệu cùng danh mục Đề thi - Kiểm tra

Đề thi tuyển sinh đại học môn Vật lý (năm 2014)

Xin giới thiệu tới các bạn học sinh, sinh viên "Đề thi tuyển sinh đại học môn Vật lý (năm 2014)" chính thức của Bộ giáo dục. Bộ đề thi dành cho khối A và A1 với 6 mã đề thi với mỗi mã đề thi gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm có kèm đáp án. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.


25 đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí 25 đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi


Đề kiểm tra KS lần 1 môn Toán lớp 12 năm 2017-2018 - THPT Lý Thánh Tông - Mã đề 002

Mời các bạn và quý thầy cô cùng tham Đề kiểm tra KS lần 1 môn Toán lớp 12 năm 2017-2018 của trường THPT Lý Thánh Tông Mã đề 002 có kèm đáp án để giúp học sinh hệ thống kiến thức đã học cũng như giúp giáo viên trau dồi kinh nghiệm ra đề thi.


Đề luyện ôn thi tốt nghiệp (số 09)

Tham khảo tài liệu 'đề luyện ôn thi tốt nghiệp (số 09)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề thi thử tốt nghiệp môn hóa 12

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề thi thử tốt nghiệp môn hóa 12 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi


Đề khảo sát chất lượng lần 3 môn Lịch sử lớp 10 năm 2017 - THPT Đồng Đầu - Mã đề 125

Đề khảo sát chất lượng lần 3 môn Lịch sử lớp 10 năm 2017 của trường THPT Đồng Đầu Mã đề 125 gồm các câu hỏi phục vụ cho các bạn học sinh tham khảo nhằm củng cố kiến thức môn Lịch sử, luyện kiểm tra và giúp các thầy cô giáo trau dồi kinh nghiệm ôn tập cho kỳ thi này.


Đề thi luyện tốt nghiệp THPT

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT lớp 12 - Môn tiếng anh Theo cấu trúc quy định của Bộ Giáo dục Và Đào tạo (100% trắc nghiệm) - Phonetics - 5 câu - Vocabulary and Grammar - 25 câu - Reading - 10 câu - 2 bài đọc hiểu - Writing - 10 câu - 2 dạng bài viết


Đề kiểm tra học kỳ II năm học 2015-2016 môn Toán lớp 11 (kèm đáp án) - THPT Tuyên Hóa

Đề kiểm tra học kỳ II năm học 2015-2016 môn Toán lớp 11 (kèm đáp án) sau đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh lớp 11 cũng như giáo viên bộ môn. Tham khảo đề thi để nắm bắt được cấu trúc đề thi cũng như cách giải.


Đề thi tuyển sinh đại học năm 2005 môn Toán, khối D (Đề chính thức) - Bộ Giáo dục & Đào tạo

  Mời các bạn tham khảo Đề thi tuyển sinh đại học năm 2005 môn Toán, khối D (Đề chính thức) của Bộ Giáo dục & Đào tạo sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả.


Để bài thi tốt nghiệp THPT 2010 đạt hiệu quả

Các môn thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2010 đều có đặc điểm riêng. Vì vậy, thí sinh cần có những lưu ý để bài thi tốt nghiệp đạt hiệu quả.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Đề kiểm tra vật lí lớp 10
  • 31/05/2011
  • 26.358
  • 589

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu