Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ebook 321 Bài tập trắc nghiệm bất PT- Mũ - Logarit

Ebook 321 bài tập trắc nghiệm bất PT- Mũ - Logarit do Nguyễn Bảo Dương tổng biên tập và sưu tập trình bày nội dung về các đề thi, ôn tập về môn Toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

NGUYỄN BẢO VƯƠNG

TỔNG BIÊN TẬP VÀ SƯU TẦM

321 BÀI TẬP TRẮC
NGHIỆM BẤT PT – MŨ LOGARIT
1
log3 x 2  5 x  6  log 1 x  2  log 1  x  3
2 3
3

321 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM BPT – MŨ – LOGARIT
GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG

Câu 1: BÊt ph-¬ng tr×nh: log2  3x  2   log2  6  5x  cã tËp nghiÖm lµ:
A. (0; +)

 6
B.  1; 
 5

1 
C.  ;3 
2 

D.  3;1

C©u 2: BÊt ph-¬ng tr×nh: log4  x  7   log2  x  1 cã tËp nghiÖm lµ:
A. 1;4 

B.  5; 

C. (-1; 2)

D. (-; 1)

Câu 3: Cho hàm số y  x(e x  ln x) . Chọn phát biểu đúng:
A. Hàm số đồng biến với mọi x>0.
B. Hàm số đồng biến với mọi x 0.
Câu 4 : Cho a > 1. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
A. loga x > 0 khi x > 1

B. loga x < 0 khi 0 < x < 1

C. Nếu x1 < x2 thì loga x1  loga x2

D. Đồ thị hàm số y = loga x có tiệm cận ngang là trục

hoành

Câu 5: Số nào dưới đây thì nhỏ hơn 1?
A. log  0,7 

C. log  e

B. log 3 5


D. loge 9

3

Câu 6: Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?
1
C. log0,3 0,8  0
3
Câu 7: Nghiệm của bất phương trình log2 x  3 là:

D. logx2 3 2016  logx2 3 2017

A. x  3
B. x  8
C. 0  x  8
Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình log2 x  3 là:

D. x  8

1
1
A. (; ]
B. S= [ ; )
C. (0;8)
8
8
Câu 9: Nghiệm của bất phương trình log 1 2x  3  0 là:

1
D. (0; ]
8

A. log3 5  0

B. log3 4  log 4

2

1

TÀI LIỆU ÔN THI THPT QG 2017

A. 0  x  log2 3

BIÊN TẬP VÀ SƯU TẦM

C. 2  x  log3 2

B. x  2

D. x  2

Câu 10: . Cho hai số thực a và b, với 1  a  b . Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng ?

A. log a b  1  log b a .

B. 1  log a b  log b a .

C . log b a  log a b  1.

D. log b a  1  log a b .

Câu 11: Nghiệm của bất phương trình log2 2 x  3log2 x  2
A. 1  x  2
B. 2  x  4
C. 2  x  4
2
Câu 12: Nghiệm của bất phương trình log 5 x  6 log2 x  5

D. 1  x  2

x  5
 x  32
x  32
A. 
B. 
C. 
x  1
0  x  1
 x 1
2
Câu 13: Nghiệm của bất phương trình (ln x)  2 ln x  1 là:

x  32
D. 
 x 1

A.
B. x  1
C. x  R \ { }
xe
1
Câu 14: Cho hàm số y  ln(x  1) . Nghiệm của bất phương trình y'  0

D. x  R

A.
B. x  1
C. x  R \ {-1
xR
}
Câu 15: Tập nghiệm bất phương trình ln(x  2017)  0 là:

D. x 

A. (2017; )

B. S= (;2017)

C. (2017;2018)

D. 

Câu 16: Nghiệm của bất phương trình 2log 2 x  1  2  log 2  x  2  là
A. 2  x  3

B. x  2

C. 3  x

D. 2  x  3

Câu 17: Nghiệm của bất phương trình log2  x  1  2log2  5  x   1  log2  x  2 là
A. 1  x  2

B. 4  x  3

C. 2  x  5

D. 2  x  5

Câu 18: Tập nghiệm của bất phương trình log 1 (5 x  1)  5 là
2

1

A.  ;  
5


 1 31 
B.   ; 
 5 5

 31

C.  ;  
 5


1   31


D.  ;     ;  
5  52

321 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM BPT – MŨ – LOGARIT
GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG

Câu 19: Tập nghiệm của bất phương trình log 4

1  3x
 1 là
x 1

1

A.  ;    1;5 
3


1

B.  ;    1;  
3


 1 
C.   ;5 
 3 

D. 1;5 

Câu 20: Nghiệm của bất phương trình log 2 x 64  log x2 16  3 là
A. 0  x  1

B. x  R

C. 0  x  1

D. x  1

Câu 21: Tìm m để bất phương trình log 2 x  m log x  m  3  0 có nghiệm x  1
 m  3
A. 
m  6

B. 3  m  6

C. m  3

D. m  6

Câu 22: Nghiệm của bất phương trình log 2  x  1  2 là:
A. x  2

B. x  2

C. x  3

D. x  3

Câu 23: Nghiệm của bất phương trình log 1 x  2 là:
3

A. x 

1
9

B. x  3

C. x  3 2

D. x 

1
9

Câu 24: Tập các số x thỏa mãn log 2  x  4   1  0 là:
5
A.  ;

13 

2

13B.  ;  
2


C.  4;  

 13 
 2


D.  4;

Câu 25: Nghiệm của bất phương trình log 4  3x  1  log 4  x  3 là:
A. x  3

B. x  2

C. x  

1
3

D. 2  x  3

Câu 26: Tập nghiệm của bất phương trình log3  x  3  log3  x  5  1 là:
3

TÀI LIỆU ÔN THI THPT QG 2017

A.  5;6 

B.  5;  

BIÊN TẬP VÀ SƯU TẦM

C.  6;  

D.  2;6 

Câu 27: Nghiệm của bất phương trình log 1  2 x  3  0 là:
2

A. log 2 3  x  2

B. x  2

C. x  2

D. 0  x  2

Câu 28: Nghiệm của bất phương trình log 1  x 2  6 x  8  2log5  x  4   0 là:
5

A. log 2 3  x  2

B. x  2

C. x  2

D. 0  x  2

Câu 29: Tập nghiệm của bất phương trình 2log 2  x  1  log 2  5  x   1 là:
A. 1;5 

B.  3;3

C. 3;5

D. 1;3

Câu 30: Nghiệm của bất phương trình log 2  x  1  2log 4 5  x   1  log 2  x  2  là:
A. 1  x  2

B. 2  x  5

C. 2  x  3

D. Đáp án khác
1
2

Câu 31: Nghiệm của bất phương trình log3 x 2  5 x  6  log 1 x  2  log 1  x  3 là:
3

A. x  5

B. x  3

C. 3  x  5

3

D. x  10

Câu 32: log a b  0 khi.
a  1
b  1

A. 

a  1
0  b  1

B. 

0  a  1
b  1

C. 

a  1
b  1

D. 

Câu 33: Bất phương trình log 2 x  1có nghiệm là:
A. x  2

B. 0  x  2

C. 0  x  2

D. x  2

Câu 34: Cho hàm số y  ln 2 x . Khi đó bất phương trình y ''  0 có nghiệm là:
A. x  e

B. x  e

C. x  0

D. 0  x  e

4

Tài liệu cùng danh mục Đề thi - Kiểm tra

Đề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Ngữ văn lớp 9 năm 2015

"Đề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Ngữ văn lớp 9 năm 2015" gồm 3 câu hỏi tự luận với thời gian làm bài trong vòng 90 phút, đề kiểm tra sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới.


Đề thi HSG cấp trường lớp 9 môn Tin học năm 2017-2018 - THCS Ngô Quyền

Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh Đề thi HSG cấp trường lớp 9 môn Tin học năm 2017-2018 - THCS Ngô Quyền sẽ là tư liệu hữu ích. Mời các bạn tham khảo.


Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD năm 2018 lần 1 - THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang - Mã đề 106

Hi vọng Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD năm 2018 lần 1 - THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang - Mã đề 106 sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các bạn trong quá trình học tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình. Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề kiểm tra HK 2 môn Ngữ văn lớp 12 năm 2014

Hãy tham khảo Đề kiểm tra HK 2 môn Ngữ văn lớp 12 năm 2014 giúp các bạn học sinh có thêm nguồn tài liệu để tham khảo cũng như củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi!


Đề thi học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 10 năm 2014 - THPT Quảng Trạch

Đề thi học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 10 năm 2014 - THPT Quảng Trạch này giúp các em học sinh ôn tập kiến thức, ôn tập kiểm tra, thi cuối kỳ, rèn luyện kỹ năng để các em nắm được toàn bộ kiến thức chương trình văn 10


Đề thi thử tốt nghiệp THPT Vật lí - THPT Nguyễn Trãi (2013-2014)

Nhằm giúp cho học sinh ôn tập, luyện tập và vận dụng các kiến thức vào việc giải các bài tập được tốt hơn mời các bạn tham khảo đề thi thử tốt nghiệp THPT Vật lí - THPT Nguyễn Trãi (2013-2014).


Đề thi HK 1 môn Địa lí lớp 11 năm 2017-2018 - THPT Krông Nô - Mã đề 210

Đề thi HK 1 môn Địa lí lớp 11 năm 2017-2018 - THPT Krông Nô - Mã đề 210 sẽ giúp các bạn biết được cách thức làm bài thi trắc nghiệm cũng như củng cố kiến thức của mình, chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo.


2 Đề kiểm tra HK 1 môn Toán lớp 10 năm 2017 - THPT Trần Quang Khải

Tài liệu 2 Đề kiểm tra HK 1 môn Toán lớp 10 năm 2017 của trường THPT Trần Quang Khải sẽ cung cấp kiến thức hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 10 để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo.


ĐỀ THI THAM KHẢO TN-THPT Môn thi: TIẾNG ANH - Mã đề thi 130

Tham khảo tài liệu 'đề thi tham khảo tn-thpt môn thi: tiếng anh - mã đề thi 130', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP MÔN: HÓA HỌC 12 – MÃ ĐỀ: 324

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử tốt nghiệp môn: hóa học 12 – mã đề: 324', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

TCVN 5253:90
  • 08/08/2010
  • 71.401
  • 245

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu