Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Dự án Dịch vụ sửa chữa xe máy tận nơi 24/7

Để góp phần phát triển ngành sửa chữa xe gắn máy, Công Ty TNHH Đầu tư và Phát triển Chấn Văn phối hợp cùng công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư Dự Án Việt tiến hành nghiên cứu và xây dựng “Dự án Dịch vụ sửa chữa xe máy Tận Nơi 24/7” tại TP.HCM nhằm phát huy tiềm năng và thế mạnh của doanh nghiệp cũng như đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------  ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

DỊCH VỤ SỬA CHỮA XE MÁY TẬN
NƠI 24/7

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHẤN VĂN
Địa điểm: TP.HCM

----Tháng 6/2018----

Dự án Dịch vụ sửa chữa xe máy Tận Nơi 24/7

___
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------  ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

DỊCH VỤ SỬA CHỮA XE MÁY TẬN
NƠI 24/7
CHỦ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN CHẤN VĂN

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
DỰ ÁN VIỆT

NGUYỄN HUỲNH VÂN VY

NGUYỄN BÌNH MINH

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt

2

Dự án Dịch vụ sửa chữa xe máy Tận Nơi 24/7

MỤC LỤC
CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU ......................................................................................... 6
I. Giới thiệu về chủ đầu tư. ........................................................................... 6
II. Mô tả sơ bộ thông tin dự án. .................................................................... 6
III. Sự cần thiết xây dựng dự án. .................................................................. 6
IV. Các căn cứ pháp lý.................................................................................. 8
V. Mục tiêu dự án. ........................................................................................ 8
CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN .............. 10
II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường ................................................................. 10
I. Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực hiện dự án. ................................... 11
I.1. Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án. ............................................ 11
I.2. Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án. ................................................. 15
II. Quy mô sản xuất của dự án. ................................................................... 17
II.2 Quy mô sản xuất của dự án .................................................................. 17
III. Địa điểm và hình thức đầu tư xây dựng dự án...................................... 17
IV. Phân tích các yếu tố đầu vào của dự án. ............................................... 18
CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ................................. 19
I. Phân tích qui mô, diện tích xây dựng công trình..................................... 19
II. Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ. .............................. 19
II.1. Giải pháp xây dựng ............................................................................. 19
II.2. Giải pháp thực hiện ............................................................................. 20
CHƯƠNG IV: CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN .............................. 21
I. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ
tầng. ..................................................................................................................... 21
II. Các phương án xây dựng công trình. ..................................................... 21
III. Phương án tổ chức thực hiện. ............................................................... 21
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt

3

Dự án Dịch vụ sửa chữa xe máy Tận Nơi 24/7

IV. Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án. ... 21
CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG
CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG..................... 22
I. Đánh giá tác động môi trường. ................................................................ 22
I.1 Giới thiệu chung: ................................................................................... 22
I.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường .................................... 22
I.3. Các tiêu chuẩn về môi trường áp dụng cho dự án ................................ 23
I.4. Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng ........................................... 23
II. Tác động của dự án tới môi trường. ....................................................... 23
II.1. Nguồn gây ra ô nhiễm ......................................................................... 24
II.2. Mức độ ảnh hưởng tới môi trường ...................................................... 25
II.3. Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường. .. 27
II.4. Kết luận: ............................................................................................. 29
CHƯƠNG VI: TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU
QUẢ CỦA DỰ ÁN ............................................................................................. 30
I. Tổng vốn đầu tư của dự án. ..................................................................... 30
II. Nguồn vốn thực hiện dự án. ................................................................... 34
III. Phân tích hiệu quá kinh tế và phương án trả nợ của dự án. .................. 38
III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư của dự án. ................................................. 38
III.2 Phương án vay..................................................................................... 39
III.3 Các thông số tài chính của dự án. ....................................................... 40
KẾT LUẬN ......................................................................................................... 42
I. Kết luận.................................................................................................... 42
II. Đề xuất và kiến nghị. ............................................................................. 42
PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN ......... 43
Phụ lục 1 Tổng mức, cơ cấu nguồn vốn của dự án thực hiện dự án........... 43
Phụ lục 2 Bảng tính khấu hao hàng năm của dự án. ................................... 43
Phụ lục 3 Bảng tính doanh thu và dòng tiền hàng năm của dự án.............. 43
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt

4

Dự án Dịch vụ sửa chữa xe máy Tận Nơi 24/7

Phụ lục 4 Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm của dự án. ............................... 43
Phụ lục 5 Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án. ...................................... 43
Phụ lục 6 Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn của dự án. ............ 43
Phụ lục 7 Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn có chiết khấu của dự án. .... 43
Phụ lục 8 Bảng Tính toán phân tích hiện giá thuần (NPV) của dự án. ...... 43
Phụ lục 9 Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) của dự án. . 43

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt

5

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Bài giảng Phân tích và lập dự án đầu tư: Chương 8 - ThS.Trần Thùy Linh

Kết cấu chương 8 Nội dung dự án đầu tư thuộc bài giảng Phân tích và lập dự án đầu tư nhằm trình bày về căn cứ, cơ sở xác định sự cần thiết phải đầu tư, các căn cứ pháp lý, điều kiện tự nhiên, tài nguyên, điều kiện kinh tế xã hội… , phân tích đánh giá, dự báo thị trường, khả năng thâm nhập thị trường, nhu cầu về sản phẩm.


Tài liệu CÁC HỌC THUYẾT QUẢN TRỊ KINH DOANH

Kinh doanh ra đời cùng với sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá, lúc đầu nó chưa phải là một ngành khoa học độc lập mà chỉ là một lĩnh vực kiến thức mang tính ước lệ, kinh nghiệm của các nhà kinh doanh và đến cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 mới tách thành một ngành khoa học mang tính độc lập với nhiều bước tiến khác nhau và nhiều trường phái khác nhau: trường phái cơ cấu và chế độ của hệ thống, trường phái quan hệ con người với con người trong hệ......


Quản lý dự án - Hình thành dự án

I- Chu trình dự án Là các thời kỳ và giai đoạn dự án phải trải qua, bắt đầu từ lúc có ý định đầu tư cho thời kỳ kết thúc dự án chuyển qua dự án mới. Trong một chu trình dự án có 3 thời kỳ: Thời kỳ 1: Chuẩn bị dự án Giai đọan 1: Nghiên cứu cơ hội đầu tư Giai đọan 2: Nghiên cứu tiền khả thi Pre-feasibility Giai đọan 3: Nghiên cứu khả thi Feasibility Giai đọan 4: Xây dựng công trình Giai đọan 5: Dự án họat động Vòng đời dự án SX-KD Giai đọan...


Giáo trình nguyên lý dự án đầu tư_4

Tham khảo tài liệu 'giáo trình nguyên lý dự án đầu tư_4', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 3 - ThS. Đặng Xuân Trường - ThS. Hoàng Quỳnh Anh

Nội dung cơ bản trong Bài giảng Quản lý dự án xây dựng Chương 2 Kiểm soát chi phí nhằm trình bày về kiểm soát chi phí theo công tác, đặc điểm của công trình xây dựng, hình thức kiểm soát chi phí truyền thống. Hình thức kiểm soát chi phí mới.


Quản lý dự án phần mềm - Phụ lục

Tài liệu tham khảo cuốn sách " Quản lý dự án phần mềm " trình bày cách tiếp cận tới những thế hệ thực hành về quản lý phần mềm. Việc quản lý công nghiệp phần mềm thực hiện trong những năm 1990 vẫn còn phản ánh các tiến trình chưa chín muồi với đặc điểm phân mảnh và lặp lại quá mức.


21 nguyên tắc của các triệu phú “tay trắng làm nên”

Bằng cách nghiên cứu các hành vi ứng xử của hàng ngàn triệu phú giàu lên nhờ vào chính bản thân mình, Brian Tracy - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành của Brian Tracy International, một công ty chuyên về đào tạo và phát triển cá nhân và các tổ chức, đã đúc rút được 21 phẩm chất làm nên thành công của họ. Bản thân Brian Tracy đã từng tư vấn cho hơn 1.000 công ty và hơn bốn triệu người ở Mỹ, Canada và 40 nước khác trên thế giới. Những nguyên tắc mà Tracy đưa......


Bài giảng Quản lý dự án: Chương 3 - TS. Phùng Tấn Việt

Nội dung trình bày trong chương 3 Xây dựng kế hoạch thực hiện, lập kế hoạch, dự đoán và phân bổ nguồn lực nằm trong bài giảng Quản lý dự án trình bày về lập kế hoạch dự án, quá trình hoạch định chi tiết.


BÀI GIẢNG MÔN KINH TẾ ĐẦU TƯ-Chương 5: THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Khái niệm: Thẩm định dự án đầu tư là việc tổ chức xem xét đánh giá một cách khách quan, khoa học và toàn diện các nội dung cơ bản có ảnh trực tiếp đến khả năng thực hiện và hiệu quả của của dự án để từ đó ra quyết định đầu tư cho phép đầu tư hoặc tài trợ vốn cho dự án. - Thẩm định dự án là quá trình độc lập, tách biệt với quá trình soạn thảo dự án. - Thẩm định dự án tạo cơ sở vững chắc cho hoạt động đầu tư có hiệu quả. - Các kết luận thẩm định là...


SWOT công cụ quan trọng trong hoạch định chiến lược

Bản phân tích SWOT cung cấp những thông tin hữu ích cho việc kết nối các nguồn lực và khả năng của công ty với môi trường cạnh tranh mà công ty đó hoạt động. Đây là công cụ trong việc hình thành và lựa chọn chiến lược. Mô hình sau đây cho chúng ta thấy việc phân tích SWOT liên quan như thế nào đến việc nghiên cứu môi trường trong và ngoài doanh nghiệp.


Tài liệu mới download

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 22000
 • 27/04/2010
 • 92.438
 • 874
TCVN 6427-2:1998
 • 08/08/2010
 • 16.921
 • 960

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu