Tìm kiếm tài liệu miễn phí

ĐÔ THỊ HÓA & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (Week 9, 23 April 2012) - ĐÔ THỊ HÓA TẠI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN

SLUM CITIES (xem phim & ghi nhận) CITIES & POLLUTION (xem phim & ghi nhận) .ĐÔ THỊ HÓA TẠI VIỆT NAM: HIỆN TRẠNG Tỷ lệ ngươi 15 tuỏ i: 4,6% (nông thôn: 2,3%) Tỷ lệ ngươi 15 tuỏ i và có bà ng cá p chuyên môn: 25% ̀ (8%: Nông thôn) 1990: 500 đo thị 2000: 649 đo thị 2003: 656 đo thị 2009: 753 đo thị .ĐÔ THỊ HÓA TẠI VIỆT NAM: HIỆN TRẠNGĐánh giá tài liệu

4.7 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


ĐÔ THỊ HÓA & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (Week 9, 23 April 2012) - ĐÔ THỊ HÓA TẠI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÓA & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (Week 9, 23 April 2012) - ĐÔ THỊ HÓA TẠI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN đô thị hóa, phát triển bền vững, quy hoạch đô thị, đô thị bền vững, hệ thống pháp lý, giải pháp quy hoạch
4.7 5 1639
 • 5 - Rất hữu ích 1.184

 • 4 - Tốt 455

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. ĐÔ THỊ HÓA & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (Week 9, 23 April 2012) LỚP CAO HỌC K2011. Chuyên Ngành: QLMT CBGD: TS. Võ Lê Phú, Khoa Môi Trường, ĐHBK TPHCM volephu@hcmut.edu.vn or phulevo@gmail.com
 2. ĐÔ THỊ HÓA TẠI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN Cá c vá n đề về quả n lý đô thị tạ i CURITIBA, Brazil (xem phim tuà n trươc: 17/4/2012) ́  Urban sprawl  Urban space & culture (mall & walk place)  Municipal Waste Management SLUM CITIES (xem phim & ghi nhận) CITIES & POLLUTION (xem phim & ghi nhận)
 3. ĐÔ THỊ HÓA TẠI VIỆT NAM: HIỆN TRẠNG  Tó c đọ đo thị hó a tạ i Việ t nam: 30%  thá p so vơi ́ khu vưc ĐNA. ̣  Hà Nọ i & Tp.HCM: chiế m 1/3 dan só đo thị củ a cả nươc. ́  Tỷ lệ ngươi >15 tuỏ i: 4,6% (nông thôn: 2,3%) ̀  Tỷ lệ ngươi >15 tuỏ i và có bà ng cá p chuyên môn: 25% ̀ (8%: Nông thôn)  1990: 500 đo thị  2000: 649 đo thị  2003: 656 đo thị  2009: 753 đo thị Nguồn: UNFPA, 2009
 4. ĐÔ THỊ HÓA TẠI VIỆT NAM: HIỆN TRẠNG Só họ gia đình có nguò n nươc cá p tạ i đo ́ thị: 96,8% (so vơi ́ 86,6% ơ nông thôn) ̉ Tỏ ng só 753 đo thị: 9 đô thị loại 1; 12 đô thị loại 2; 45 đô thị loại 3; 41 đô thị loại 4; 643 đô thị loại 5.
 5. ĐÔ THỊ HÓA TẠI VIỆT NAM Dân số đô thị tăng nhanh trong thạ p niên 1999-2009 1999: 23,7% 2009: 29,6%  25,4 triệ u ngươi tạ i đô thị ̀ Dự bá o dân số đô thị đạ t 38% và o năm 2015 & 45% và o năm 2020. (Vision of Urban Development to 2050)
 6. ĐÔ THỊ HÓA TẠI VIỆT NAM Mưc độ đô thị hó a không đề u ́ giưa cá c thà nh phố, tỉnh thà nh ̃ (20-30%) Chủ yế u tạ p trung ơ cá c tỉnh ̉ phía Nam.  60%, cao hơn các khu vực khác Chênh lệ ch lơn về mưc só ng ́ ́ giưa khu vưc đô thị & nông thôn ̃ ̣ Điện: 4,3% NT không có điện vs 0,2% ĐT Nước: 96,8% ĐT vs 86,6% NT
 7. ĐÔ THỊ HÓA TẠI VIỆT NAM 1999 2009
 8. THÁCH THỨC TỪ ĐÔ THỊ HÓA TẠI VIỆT NAM  Dân số đô thị: 34% (2012)  Đó i nghề o cũ ng tăng song hà nh vơi ́ mưc độ đô thị hó a ́  Giao thông đô thị: xe máy vẫn chiếm ưu thế  Ô tô ngà y cà ng gia tăng  á p lưc ̣ cho hệ thó ng giao thông  hạn chế ô tô bằng cách tăng các chi phí  Ô nhiễ m nươc & thiế u điề u kiệ n vệ ́ sinh  thiệt hại kinh tế (0,5% GDP/năm).
 9. ĐÔ THỊ HÓA TẠI VIỆT NAM Xem phim tư liệu: SLUM CITIES – A Shifting World (90 phút)  Như thế nào là một Slum City?  Giải pháp của Ấn Độ cho Slum City?  Tính bền vững của giải pháp này?

Tài liệu cùng danh mục Quy hoạch - Đô thị

Ô nhiễm giao thông và BẠN

Ô nhiễm giao thông và BẠN. Tác động tiềm tàng của ô nhiễm không khí do giao thông ở Thành phố Hải Phòng. Dự án do Chương trình Asia Pro Eco II của Cộng đồng Châu Âu tài trợ. Dự án: Quy hoạch tổng hợp giao thông thành phố Hải Phòng, Việt Nam. Ô nhiễm không khí là gì? Giao thông gây ra ô nhiễm không khí như thế nào? Ô nhiễm không khí xảy ra khi không khí chứa một số lượng đủ lớn khí ga, bụi, khói hoặc một chất nào đó có thể gây hại tới môi...


Cẩm nang hướng dẫn cho người lái xe: Cục quản lý phương tiện cơ giới Maryland

Nội dung của tài liệu trình bày các nội dung: yêu cầu của bài thi lấy giấy phép lái xe, yêu cầu quy trình cấp giấy phép lái xe, lái xe cơ bản, đèn tín hiệu, biển báo và ký hiệu trên mặt đường, tình huống và điều kiện lái xe, hành vi lái xe nguy hiểm, nhường đường, va chạm giao thông và dừng xe, các quy định cấm, lỗi vi phạm và hình phạt khác và một số thông tin quan trọng khác.


A Companion to Urban Economics - Arnott and McMillen - Part 2

P A R T I I Urban Land Use Land rents, population densities, building heights, and lot sizes vary dramatically within urban areas. Central business areas may have 60-story office buildings, while small, two- or three-story buildings lie unused and boarded up just a mile or two away.


Quản lý môi trường và phát triển đô thị ở Việt Nam ( Chương 3)

Tài liệu "Quản lý môi trường và phát triển đô thị ở Việt Nam ( Chương 3)" gồm các nội dung về cung ứng hiện tại về phát triển năng lực ở Việt Nam. Cùng tham khảo nhé.


Ebook Đánh giá đô thị hóa Việt Nam

Cuốn Đánh giá đô thị hóa Việt Nam dưới đây bao gồm 5 chương trình bày các kiến thức về sự phát triển hệ thống đô thị Việt Nam, mở rộng đô thị và phát triển không gian tại các đô thị Việt Nam, tiếp cận các dịch vụ cơ bản, kết nối danh mục đầu tư đô thị Việt Nam.


Những thành phố bên bờ địa ngục

Cùng với sự lao dốc của thị trường chứng khoán với hơn 3000 tỷ đô-la bốc hơi trong những ngày đầu tháng 7/2015, câu chuyện về sự xuất hiện của những “thành phố ma” hay đô thị ma (ghost town) khổng lồ ở Trung Quốc thời gian qua đã thu hút sự quan tâm của nhiều độc giả ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Nhiều phóng viên của các hãng tin lớn đã đến tận nơi “mục sở thị”, đưa tin và viết bài về những thành phố này. Gọi là những thành phố ma bởi vì những nơi đó không có hoặc hầu như không có người ở. Tuy nhiên, đây là một phần nhỏ của tảng băng chìm khổng lồ về đầu tư lãng phí tại Trung Quốc với 6.800 tỷ đô-la đổ xuống sông xuống bể chỉ trong bốn năm từ 2009-2013. May mắn hơn, Việt Nam chưa có những thành phố ma nhưng cũng đang tiềm ẩn những nguy cơ tiềm tàng từ những “đô thị bên bờ địa ngục”(ĐTBBĐN) trị giá hàng ngàn tỷ đồng.


Bài giảng : Quy hoạch lâm nghiệp vụ điều chế rừng part 7

vμ qua ®ã lîi dông s¶n phÈm ®· thμnh thôc. §Ó x¸c ®Þnh l−îng khai th¸c, ®ßi hái ph¶i cã c¸c c¬ së kü thuËt: t¨ng tr−ëng, cÊu tróc chuÈn, thμnh thôc, c−êng ®é khai th¸c... Cô thÓ cÇn x¸c ®Þnh: • • • M« h×nh cÊu tróc N-D chuÈn cho tõng kiÓu rõng, ®iÒu kiÖn lËp ®Þa. §−êng kÝnh øng víi tuæi thμnh thôc sè l−îng hoÆc c«ng nghÖ cña nhãm loμi môc ®Ých kinh doanh. C−êng ®é khai th¸c hîp lý nh»m xóc tiÕn tèt t¸i sinh vμ sinh tr−ëng c¸c loμi c©y môc ®Ých sau khai th¸c, rõng cã...


Giáo trình -Quy hoạch phát triển nông thôn -chương 2

Chương 2 ĐẶC TRƯNG CỦA VÙNG NÔNG THÔN VÀ SỰ CẦN THIẾT PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA VỪNG NÔNG THÔN 1.1. Khái niệm vùng nông thôn Vùng nông thôn được quan niệm khác nhau ở mỗi nước vì điều kiện kinh tế - xã hội, điều kiện tự nhiên ở mỗi nước khác nhau. Cho đến nay chưa có một khái niệm nào được chấp nhận một cách rộng rãi về nông thôn. Để có được định nghĩa nô lo thôn, người ta so sánh nông thôn và thành thị. Trong khi so sánh...


The Tampa Center City Plan Connecting Our Neighborhoods and Our River for Our Future

The choices we make in our everyday lives about our homes, transport, food and the goods we buy have impacts right across the world – from Indonesian rainforests to the Antarctic. The amount we consume has a direct effect on climate change and species loss. For example, the products we consume in the UK could be flown in from half way around the world and be made...


ĐÔ THỊ HÓA & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (Week 3-4, 20 Mar 2012)

10 NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ ĐÔ THỊ BỀN VỮNG XÁC LẬP CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN MỘT CÁCH CẨN THẬN Đảm bảo tính ưu tiên; Đảm bảo khả năng tài chính; Tránh các giải pháp tốn kém; Việc xác lập ưu tiên nên dựa trên các nền tảng đã được nghiên cứu & phân tích trước đó.


Tài liệu mới download

Bệnh Viêm phổi ở trẻ em
 • 28/09/2012
 • 63.497
 • 131
Tên Sát Nhân Có Tài Mở Khóa
 • 21/05/2013
 • 16.389
 • 881
Cái Chết Cô Ca Sĩ Trẻ
 • 19/05/2013
 • 72.145
 • 822

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

CITY OF FEARS, CITY OF HOPES
 • 11/06/2013
 • 84.680
 • 734
Quy Hoạch Vườn Chim Bạc Liêu
 • 20/06/2013
 • 62.312
 • 276
A City Tailored to Women
 • 11/06/2013
 • 73.772
 • 474

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu