Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đồ án tốt nghiệp: Quy hoạch và tổ chức giao thông nút giao Trần Hưng Đạo, Đề Thám, Tp. Hồ Chí Minh

Đồ án này có kết cấu nội dung gồm 7 chương. Chương 1: Điều kiện tự nhiên và khái quát giao thông vận tải TP.HCM. Chương 2: Cơ sở lí luận về nút giao thông và tổ chức giao thông. Chương 3: Hiện trạng giao thông tại nút. Chương 4: Đề xuất phương án cải tạo nút. Chương 5: Tổng quan phương án thiết kế cầu vượt bằng thép tại nút giao Nguyễn Thái Học – Trần Hưng Đạo, Quận 1. Chương 6: Tổ chức phân luồng giao thông cho giải pháp xây dựng cầu vượt bằng thép tại nút giao. Chương 7: Đánh giá tác động môi trường công trình cầu vượt bằng thép.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH GIAO THÔNG

MỤC LỤC
PHẦN I: LỜI MỞ ĐẦU ..............................................................................................1
1. Đặt vấn đề ...............................................................................................................1
2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ......................... Error! Bookmark not defined.
3. Mục đích nghiên cứu. ............................................ Error! Bookmark not defined.
4. Các căn cứ pháp lý ..................................................................................................2
5. Các quy hoạch liên quan .........................................................................................2
6. Kết cấu của LVTN: .................................................................................................2
PHẦN II: NỘI DUNG ................................................................................................4
CHƢƠNG 1: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, HIỆN TRẠNG KINH TẾ XÃ HỘI VÀ
KHÁI QUÁT GTVT TP. HỒ CHÍ MINH ..................................................................4
1.1. Điều kiện tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh.........................................................4
1.1.1. Điều kiện địa hình .............................................................................................4
1.1.2. Đặc điểm khí tƣợng ...........................................................................................4
1.1.3. Đặc điểm địa chất ..............................................................................................6
1.1.4. Đặc điểm thủy văn và nguồn nƣớc....................................................................6
1.2. Hiện trạng kinh tế xã hội TP.HCM. .....................................................................8
1.3. Khái quát giao thông vận tải TP.HCM. .............................................................10
1.3.1. Hiện trạng giao thông TP.HCM ......................................................................10
1.3.2. Hiện trạng phƣơng tiện, vận tải và ATGT TP.HCM ......................................13
1.4. Qui hoạch phát triển GTVT thành phố Hồ Chí Minh ........................................16
1.4.1. Đƣờng bộ........................................................................................................16
1.4.2. Quy hoạch mạng lƣới giao thông đƣờng sắt ...................................................19
1.4.3. Quy hoạch mạng lƣới giao thông đƣờng thuỷ ................................................21
1.4.4. Hệ thống cảng biển.........................................................................................22
1.4.5. Hệ thống cảng sông .........................................................................................22
1.4.6. Quy hoạch hệ thống cảng hàng không ............................................................22

SVTH: Nguyễn Thị Bích Trâm- QG09

i

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH GIAO THÔNG

CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ NÚT GIAO THÔNG VÀ TỔ CHỨC
GIAO THÔNG ..........................................................................................................23
2.1. Cơ sở lí luận về nút giao thông ..........................................................................23
2.1.1. Khái niệm nút về nút giao thông. ....................................................................23
2.1.2. Phân loại nút giao thông. [1] ...........................................................................25
2.1.3. Đánh giá mức độ an toàn, phức độ phức tạp của nút giao thông. ...................26
2.1.4. Lựa chọn loại hình nút.[6] ...............................................................................29
2.1.5. Tính toán khả năng thông hành của nút giao . ................................................33
2.1.6. Yêu cầu khi thiết kế nút giao thông. [4] ..........................................................35
2.2.1. Định nghĩa[4] ..................................................................................................36
2.2.2. Mục đích của tổ chức giao thông. [2] .............................................................36
2.2.3. Các biện pháp tổ chức giao thông [2] .............................................................37
2.3.2. Các giải pháp tổ chức giao thông cho nút đồng mức ......................................40
2.3.3. Giải pháp tổ chức giao thông cho nút khác mức [5] .......................................46
CHƢƠNG 3: HIỆN TRẠNG GIAO THÔNG TẠI NÚT .........................................49
3.1. Vị trí, quy mô của nút. .......................................................................................49
3.1.1. Vị trí nút ..........................................................................................................49
3.1.2. Quy mô của nút. ..............................................................................................50
3.2. Hiện trạng cơ sở hạ tầng tại nút. ........................................................................55
3.3. Hiện trạng tổ chức giao thông tại nút. ...............................................................59
3.4. Mức độ phức tạp, độ nguy hiểm của nút và khả năng thông hành của nút ..............63
3.4.1. Mức độ phức tạp của nút. ................................................................................63
3.4.2. Độ nguy hiểm của nút .....................................................................................64
3.4.3. Khả năng thông hành của nút ..........................................................................65
3.5. Hiện trạng tham gia giao thông tại nút. ..............................................................66
3.6. Đánh giá hiện trạng nút giao thông Nguyễn Thái Học – Trần Hƣng Đạo. ........70
3.6.1. Đánh giá cơ sở hạ tầng phục vụ giao thông của nút. ......................................70
3.6.2. Đánh giá tình hình tổ chức giao thông tại nút. ................................................71
CHƢƠNG 4: ĐỀ XUẤT PHƢƠNG ÁN CẢI TẠO NÚT ........................................72

SVTH: Nguyễn Thị Bích Trâm- QG09

ii

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH GIAO THÔNG

4.1. Khảo sát giao thông. ...........................................................................................72
4.1.1. Khảo sát giao thông tại nút .............................................................................72
4.1.2. Khảo sát giao thông khu vực Quận 1 ..............................................................75
4.2. Dự báo nhu cầu giao thông ................................................................................77
4.2.1. Phƣơng pháp dự báo........................................................................................77
4.2.2. Dự báo nhu cầu giao thông qua nút ở năm 2020 ............................................79
4.2.3. Dự báo nhu cầu giao thông khu vực Quận 1 ở năm 2020...............................80
4.3. Cơ sở xây dựng phƣơng án cải tạo nút...............................................................81
4.3.1. Cơ sở thực tiễn ................................................................................................81
4.3.2. Cơ sở lý thuyết. ...............................................................................................81
4.4. Khảo sát lấy ý kiến ngƣời dân. ...........................................................................82
4.4.1. Phƣơng pháp khảo sát .....................................................................................82
4.4.2. Kết quả khảo sát .............................................................................................83
CHƢƠNG 5: TỔNG QUAN PHƢƠNG ÁN THIẾT KẾ CẦU VƢỢT BẰNG THÉP
TẠI NÚT GIAO NGUYỄN THÁI HỌC – ...............................................................93
TRẦN HƢNG ĐẠO, QUẬN 1 .................................................................................93
5.1. Giải pháp xây dựng cầu vƣợt bằng thép tại nút .................................................93
5.1.1. Lựa chọn vị trí xây dựng cầu thép ..................................................................93
5.1.2. Tính toán bề rộng cần thiết của cầu thép. .......................................................94
5.1.3. Đánh giá mức độ phức tạp và độ nguy hiểm của nút giao khi xây dựng cầu .97
5.2. Sơ lƣợc về giải pháp thi công cầu thép. .............................................................99
5.2.1. Mặt bằng bố trí thi công. .................................................................................99
5.2.2. Bố trí dây chuyền thi công. .............................................................................99
5.2.3. Trình tự thi công............................................................................................100
5.3. Quy mô đầu xây dựng. .....................................................................................102
5.3.1. Thiết kế cầu ...................................................................................................102
5.3.2. Thiết kế đƣờng ..............................................................................................105
5.3.3. Giải pháp thiết kế nút giao ............................................................................106

SVTH: Nguyễn Thị Bích Trâm- QG09

iii

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH GIAO THÔNG

CHƢƠNG 6: TỔ CHỨC PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG CHO GIẢI PHÁP XÂY
DỰNG CẦU VƢỢT BẰNG THÉP TẠI NÚT GIAO ............................................107
6.1. Hiện trạng tổ chức giao thông ..........................................................................107
6.2. Phạm vi chiếm dụng rào chắn ..........................................................................112
6.3. Phục vụ giai đoạn thi công cầu thép ................................................................112
6.4. Phục vụ giai đoạn đƣa cầu thép vào khai thác .................................................121
CHƢƠNG 7: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CÔNG TRÌNH CẦU
VƢỢT BẰNG THÉP ..............................................................................................125
7.1. Khái niệm cơ bản về đánh giá tác động môi trƣờng. .......................................125
7.1.1. Khái niệm ......................................................................................................125
7.1.2. Mục tiêu của ĐTM ........................................................................................125
7.2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trƣờng ...........................125
7.2.1. Về chất lƣợng môi trƣờng không khí ............................................................125
7.2.2. Về tiếng ồn ....................................................................................................125
7.2.3. Về chất lƣợng môi trƣờng nƣớc ....................................................................126
7.2.4. Về chất thải rắn .............................................................................................126
7.3. Tác động môi trƣờng giai đoạn chuẩn bị mặt bằng. ........................................126
7.4. Tác động môi trƣờng trong giai đoạn thi công. ...............................................126
7.4.1. Nguồn tác động. ............................................................................................126
7.4.2. Đối tƣợng và quy mô chịu tác động ..............................................................127
7.4.3. Đánh giá tác động..........................................................................................127
7.5. Tác động tới môi trƣờng khi dự án hoạt động .................................................132
7.5.1. Nguồn gây tác động. .....................................................................................132
7.5.2. Đối tƣợng chịu tác động. ...............................................................................132
7.5.3. Đánh giá tác động..........................................................................................132
7.6. Các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trƣờng..................................133
7.6.1. Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng.........................................................................133
7.6.2. Giai đoạn thi công .........................................................................................133
7.6.3. Giai đoạn hoạt động ......................................................................................135

SVTH: Nguyễn Thị Bích Trâm- QG09

iv

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH GIAO THÔNG

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..............................................................136
1. Kết luận ...............................................................................................................136
2. Kiến nghị .............................................................................................................136
TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................137
PHỤ LỤC ................................................................................................................138

SVTH: Nguyễn Thị Bích Trâm- QG09

v

Tài liệu cùng danh mục Khoa học xã hội

Bài thuyết trình: Hướng nghiệp ngành Sư phạm

Giáo dục chính là một ngành nghề tuyệt vời nhất cho sự lựa chọn của bạn, giáo dục chính là nền tảng tốt nhất và duy nhất để đưa đất nước phát triển, đem đến phồn vinh trong xã hội. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về ngành giáo dục sư phạm, mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình "Hướng nghiệp ngành Sư phạm" dưới đây để nắm bắt nội dung chi tiết.


BÁO CÁO: " QUẢN LÝ VÀ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU "

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo: " quản lý và cung ứng nguyên vật liệu "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề tài " Quan niệm của Roland Barthes trong tác phẩm Những huyền thoại (Mythologies) "

SỰ GIẢI MÃ NHỮNG HUYỀN THOẠI XÃ HỘI TƯ SẢN VÀ Ý MUỐN “TÓM BẮT SỰ LẠM DỤNG Ý HỆ ẨN NẤP” “Chúng ta không ngừng lênh đênh giữa đối tượng và sự giải hoặc nó, vì chúng ta bất lực không thể hiện được tổng thể của nó: bời vì nếu chúng ta thâm nhập đối tượng, chúng ta giải phóng nó nhưng chúng ta phá huỷ nó: và nếu chúng ta để mặc nó, chúng ta tôn trọng nó, nhưng chúng ta khôi phục nó khi nó vẫn bị huyễn hoặc”. ...


Tiểu luận: Tư tưởng Con người, Xã hội trong Triết học Phương Tây cổ đại tới cận đại

Triết học là hình thái ý thức xã hội ra đời từ khi chế độ cộng sản nguyên thuỷ được thay thế bằng chế độ chiếm hữu nô lệ. Những triết học đầu tiên trong lịch sử xuất hiện vào khoảng thế kỷ VIII – VI trước công nguyên ở Ấn Độ cổ đại, Trung quốc cổ đại, Hy Lạp và La Mã cổ đại và ở các nước khác.


Tiểu luận: Tính tất yếu và nội dung vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành phần

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: tính tất yếu và nội dung vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành phần', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Luận án Tiến sĩ Văn hóa học: Quan hệ xã hội trong bối cảnh phi nông nghiệp hóa (Nghiên cứu trường hợp làng Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội)

Nội dung của luận án trình bày về tình hình nghiên cứu và cơ sở lí thuyết, làng Ninh Hiệp, mạng lưới quan hệ xã hội ở Ninh Hiệp, vốn xã hội ở Ninh Hiệp - sự vận dụng mạng lưới quan hệ xã hội trong hoạt động mưu sinh của người dân và tính chiến lược trong quan hệ xã hội ở Ninh Hiệp - sự ứng xử với vốn xã hội.


Đề tài "Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta được tiến hành như thế nào, quy mô và nhịp độ của nó ra sao, điều đó một phần tuỳ thuộc vào sự đóng góp của triết học"

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài "sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta được tiến hành như thế nào, quy mô và nhịp độ của nó ra sao, điều đó một phần tuỳ thuộc vào sự đóng góp của triết học"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tiểu luận triết học "Ý thức , vai trò của tri thức trong đời sống xã hội"

Ý thức là một trong hai phạm trù thuộc vấn đề cơ bản của triết học. Nó là hình thức cao của sự phản ánh của thực tại khách quan, hình thức mà riêng con người mới có.


Đề tài: Nhà ở cho người thu nhập thấp ở đô thị Thanh Hóa

Như vậy, ta có thể thấy hiên nay nhà ở cho người có thu nhập thấp ở Thanh Hóa đang có nhu cầu rất lớn, số lượng nhà dành cho người có thu nhấp mới chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu của người thu nhập thấp, bên cạnh đó cũng còn rất nhiều người thu nhập thấp có nhu cầu mua nhà để ở.


Tiểu luận kinh tế chính trị: Vận dụng lý luận học thuyết về hình thái kinh tế xã hội vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận kinh tế chính trị: vận dụng lý luận học thuyết về hình thái kinh tế xã hội vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Bài tập trắc nghiệm VERB FORM
 • 17/03/2011
 • 45.266
 • 814
KỸ THUẬT NUÔI LƯƠN
 • 17/04/2011
 • 21.216
 • 335

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu