Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Dịch vụ khác của ngân hàng thương mại

Một số khái niệm: Tỷ giá = Exchange Rate: “Tỷ giá là giá cả của một đồng tiền được biểu thị thông qua một đồng tiền khác” Ngọai tệ: là tiền của quốc gia này được lưu thông trên thị trường quốc gia khácĐánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Dịch vụ khác của ngân hàng thương mại Dịch vụ khác của ngân hàng thương mại dịch vụ ngân hàng thương mại, bài giảng ngân hàng thương mại, nghiệp vụ ngân hàng, ngân hàng thương mại, lưu thông tiền tệ
4.9 5 1591
 • 5 - Rất hữu ích 1.476

 • 4 - Tốt 115

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. CHƯƠNG 7. DỊCH VỤ KHÁC CỦA NHTM 1 7.1. TỔNG QUAN NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI TỆ 7.2. KINH DOANH NGOẠI TỆ VỚI KHÁCH HÀNG NỘI ĐỊA 7.3. KINH DOANH NGOẠI TỆ TRÊN THỊ TRƯỜNG QUỐC  TẾ  7.4 CHO THUÊ TÀI CHÍNH 7.5. NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH NH (BANK GUARANTEE) 7.6. QUI TRÌNH NGHIỆP VỤ BẢO  LÃNH 7.7. CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN 7.8. CÁC DỊCH VỤ KINH DOANH KHÁC 10/25/2008 7:35 AM 8/21/13
 2. 7.1. Tổng quan về nghiệp vụ kinh doanh  ngo2 i tệ ạ o 7.1.1 Các loại nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ o 7.1.2  Tổ  chức  hoạt  động  kinh  doanh  ngoại  tệ  của  ngân hàng o 7.1.3 Rủi ro trong kinh doanh ngoại tệ 10/25/2008 7:35 AM 8/21/13
 3. 7.1. Tổng quan về nghiệp vụ kinh doanh  ngo3 i tệ ạ o Một số khái niệm: o Tỷ  giá  =  Exchange  Rate:  “Tỷ  giá  là  giá  cả  của  một  đồng  tiền  được  biểu  thị  thông  qua  một  đồng tiền khác” o Ngọai  tệ:  là  tiền  của  quốc  gia  này  được  lưu  thông trên thị trường quốc gia khác 10/25/2008 7:35 AM 8/21/13
 4. 7.1. Tổng quan về nghiệp vụ kinh doanh  ngo4 i tệ ạ o Tại  Việt  Nam:  Khái  niệm  ngoại  hối  được  quy  định  tại    Điều  4,  khoản  1  trong  Pháp  lệnh  số  28/2005/PL­UBTVQH11,  ngày  13/12/2005  của  ủy ban Thường vụ Quốc hội.  o Thị trường ngoại hối:  o The Foreign Exchange Market = FOREX = FX o Nơi  mua  bán  (không  phải  đi  vay  và  cho  vay)  các  đồng  tiền  khác  nhau  Ł Giá  cả  trên  thị    trường là tỷ giá. 10/25/2008 7:35 AM 8/21/13
 5. (1). Tỷ giá hối đoái 5 Cách viết đầy đủ USD/VND = 16520/16550 Yết giá Định giá TG mua TG bán Bid rate Ask rate NH mua USD bán VND NH bán USD mua VND NH mua và bán đồng Yết Giá 10/25/2008 7:35 AM 8/21/13
 6. (1). Tỷ giá hối đoái 6 Cách viết tắt USD/VND = 16520/50 10/25/2008 7:35 AM 8/21/13
 7. (2). Tỷ giá chéo 7 o Tỷ  giá  giữa  hai  đồng  tiền  bất  kỳ  được  xác  định  thông  qua  đồng  tiền  thứ  3  (đồng  tiền  trung  gian)  gọi là tỷ giá chéo. o Trên  thị  trường  hối  đoái,  theo  thông  lệ  tất  cả  các  đồng tiền đều được yết tỷ giá với USD. o Vì vậy, với những đồng tiền không được yết giá trực  tiếp với nhau, phải dùng phương pháp tính chéo  để  xác định tỷ giá. 10/25/2008 7:35 AM 8/21/13
 8. (2). Tỷ giá chéo 8 1. Hai  đồng  tiền  ở  vị  trí  đồng  định  giá  so  với  đồng trung gian o. Vd1:  USD/JPY = 104,22 /107,39 USD/VND= 16.572/16.582 o Tỷ giá mua: JPY/VND = 16.572/107,39 = 154,3160 o Tỷ giá bán : JPY/VND = 16.582/104,22 = 159,1057   Tỷ giá mua JPY/VND = min (USD/VND)/max(USD/JPY) Tỷ giá bán JPY/VND = max (USD/VND)/min(USD/JPY) 10/25/2008 7:35 AM 8/21/13
 9. (2). Tỷ giá chéo 9 2. Tỷ giá tính chéo của 2  đồng tiền  ở vị trí yết giá  so với đồng thứ 3 (tt) o Vd2:   EUR/DEM = 2,1231/54 USD/DEM = 1,6923/42        Tỷ giá mua EUR/USD = 2,1231/1,6942 = 1,2532 o Tỷ giá bán EUR/USD = 2,1254/1,6923 = 1,2559 Tỷ giá mua EUR/USD = min (EUR/DEM)/(USD/DEM) Tỷ giá bán EUR/USD = max (EUR/DEM)/(USD/DEM) 10/25/2008 7:35 AM 8/21/13
 10. (2). Tỷ giá chéo 10 3. Một đồng nằm ở vị trí yết giá, một đồng nằm  ở vị trí định giá so với đồng trung gian o Vd3:  GBP/USD = 1,6254/1,6260       USD/JPY  = 104,24/106,35 o Tỷ giá mua: GBP/JPY = 1,6254 x 104,24= 169,4317 o Tỷ giá bán : GBP/JPY =  1,6260 x 106,35 = 172,9251 Tỷ giá mua GBP/JPY = min (GBP/USD) x (USD/JPY) Tỷ giá bán GBP/JPY = max (GBP/USD) x (USD/JPY) 10/25/2008 7:35 AM 8/21/13
 11. Ví dụ 11 o Giả sử rằng không có phí giao dịch. các tỷ giá tại : o New York :  GBP/USD = 1,4110 /1,4120 o Paris :  USD/EUR = 0,9970 /0,9980 o London :             EUR/GBP = 0,7198/0,7202 o Bạn có thể kiếm lợi nhuận như thế nào từ các tỷ  giá này  nếu bạn có 100.000 USD?  10/25/2008 7:35 AM 8/21/13
 12. 12 o Một  người  cần  mua  100.000  USD  tại  ngân  hàng.  Tỷ  giá  tại  ngân  hàng  niêm  yết  như  sau: EUR/USD: 1,2245/60. Tính số tiền EUR  người đó cần để mua lượng USD trên. 10/25/2008 7:35 AM 8/21/13
 13. 13 o Tại thời điểm T ta có thông tin : o Zurich : GBP/CHF = 2.2580 ­ 2.2586 o London : GBP/SGD = 3.1180 ­ 3.1195 o Singapore : CHF/SGD = 1.3810 ­ 1.3816 o Yêu  cầu  kinh  doanh  “arbitrage”  với  100  triệu GBP 10/25/2008 7:35 AM 8/21/13
 14. 7.1.1 Các loại nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ 14 o Hầu  hết  các  NHTM  ở  Việt  Nam  đều  có  hoạt  động  kinh doanh ngoại tệ: gồm kinh doanh trên ngoại tệ  thị trường quốc tế và kinh doanh ngoại tệ với khách  hàng nội địa. o Các loại giao dịch kinh doanh ngoại tệ:  1. Giao  dịch  giao  ngay  ngoại  tệ  (currency  spot  transactions).  2. Giao  dịch  kỳ  hạn  ngoại  tệ  (currency  forward  transactions).  3. Giao  dịch  hoán  đổi  ngoại  tệ  (currency  swaps  transactions)  4. Giao  dịch  tương  lai  ngoại  tệ  (currency  future  10/25/2008 7:35 AM 8/21/13
 15. 7.1.2. Tổ chức hoạt động kinh doanh ngoại  tệ của ngân hàng 15 o Kinh doạnh ngoại tệ là nghiệp vụ mua và bán ngoại  tệ, đặc biệt là các doanh nghiệp XNK. o NH có thu nhập “phi tín dụng”. o Nhân viên phòng kinh doanh ngoại tệ, tùy theo mục  đích kinh doanh có thể đóng vai trò  o nhà kinh doanh (dealer) o nhà môi giới (broker) o nhà đầu cơ (speculator) o nhà kinh doanh chênh lệch giá (arbitrageur). 10/25/2008 7:35 AM 8/21/13
 16. 7.1.3 Rủi ro trong kinh doanh ngoại tệ 16 o Kinh  doanh  ngoại  tệ  nói  chung  là  một  hoạt  động  rủi ro (rủi ro tỷ giá), ngoại trừ hoạt động môi giới  và kinh doanh chênh lệch giá.  o Khi NH mua vào nhiều hơn bán ra một loại ngoại  tệ  nào  đó,  chẳng  hạn  EUR  ­>  NH  ở  trạng  thái  dương  đồng  EUR  =>  rủi  ro  EUR  giảm  giá  trong  tương lai o Ngược lại, khi NH bán EUR ra nhiều hơn mua vào  thì ngân hàng ở trạng thái âm EUR => rủi ro EUR  lên giá trong tương lai. o NH quyết định  ­>  hoặc  là  tiếp  tục  ở  trạng  thái  mất  cân  bằng  đó  để  đầu cơ.  ­> hoặc tìm cách cân bằng trạng thái ngoại tệ để tránh  10/25/2008 7:35 AM 8/21/13
 17. 7.2. KINH DOANH NGOẠI TỆ VỚI KHÁCH HÀNG NỘI ĐỊA 17 7.2.1. Tổ chức giao dịch 7.2.2. Lựa chọn khách hàng tiềm năng 7.2.3. Các loại hình kinh doanh ngoại tệ trong nội  địa của  NHTM 7.2.3.1  Giao  dịch  giao  ngay  ngoại  tệ  (currency  spot  transactions) 7.2.3.2  Giao  dịch  kỳ  hạn  ngoại  tệ  (currency  forward  transactions) 7.2.3.3.  Giao  dịch  hoán  đổi  ngoại  tệ  (currency  swaps  transactions) 7.2.3.4.  Giao  dịch    hợp    đồng  ngoại  tệ  tương  lai  (currency future transactions) 7.2.3.5. Giao dịch hợp đồng quyền chọn 10/25/2008 7:35 AM 8/21/13
 18. 7.2.1. Tổ chức giao dịch 18 o Phòng kinh doanh ngoại tệ của NHTM: ­> mua hoặc bán ngoại tệ với khách hàng ­>  giao  dịch  thông  qua  điện  thoại  hoặc  trực  tiếp  giao dịch.  o Khách hàng có thể  điện thoại ­> hỏi tỷ giá ­>  đặt  lệnh  mua  hoặc  bán  ­>  đến  NH  xác  nhận  giao  dịch  và thực hiện hợp đồng mua bán. 10/25/2008 7:35 AM 8/21/13
 19. 7.2.2. Lựa chọn khách hàng tiềm năng 19 o NH chủ yếu giao dịch với các DN có kinh doanh XNK.  o NH mua ngoại tệ tiền mặt với khách hàng cá nhân.  o NH bán ngoại tệ cho khách hàng cá nhân khi khách hàng  xuất trình nghiệp vụ được mua ngoại tệ.  o NH giao dịch mua bán ngoại tệ tiền mặt chiếm tỷ trọng  nhỏ ­> chỉ bàn đến mua bán ngoại tệ chuyển khoản. o Khách  hàng  tiềm  năng:  DN  có  hoạt  động  XNK  ­>  bán  ntệ  do  XK  hàng  hóa,  mua  ntệ  thanh  toán  NK;  ngoài  ra  còn  mua  bán  ngoại  tệ  kỳ  hạn  hoặc  quyền  chọn để phòng ngừa rủi ro tỷ giá.  10/25/2008 7:35 AM 8/21/13
 20. 7.2.2. Lựa chọn khách hàng tiềm năng 20 o Trong  tương  lai  khi  thị  trường  ngoại  hối  Việt  Nam  phát  triển  và  được  tự  do  hóa  hơn  ­>  NHTM  mua  bán ngoại tệ  để phục vụ cho nhu cầu tích lũy hoặc  đầu cơ.  10/25/2008 7:35 AM 8/21/13

Tài liệu cùng danh mục Ngân hàng - Tín dụng

Áp dụng nguyên tắc Taylor tại Nhật Bản và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Dưới đây là bài viết Áp dụng nguyên tắc Taylor tại Nhật Bản và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; bài viết trình bày về đặc điểm khung chính sách tiền tệ, áp dụng nguyên tắc Taylor tại Nhật Bản, các biến thể của nguyên tắc Taylor.


THE THEOR YOF MONEY AND CREDIT: New edition, enlarged with an essay on Monetary Reconstruction

FORTY years have passed since the first German-language edition of this volume was published. In the course of these four decades the world has gone through many disasters and catastrophes. The policies that brought about these unfortunate events have also affected the nations' currency systems. Sound money gave way to progressively depreciating fiat money. All countries are to-day vexed by inflation and threatened by the gloomy prospect of a complete break-down of their currencies.


Thanh tóan Xuất nhập khẩu tại Ngân hàng No&PTNT Hà Nội - 1

Lời mở đầu Trong những năm vừa qua, các hoạt động kinh tế đối ngoại của Việt Nam đã thu được những thành công đáng kể; với chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, chúng ta đã dần dần hội nhập với kinh tế thế giới, tham gia ngày càng sâu rộng vào quá trình hợp tác thương mại quốc tế. Trong mối quan hệ đa phương, nhiều chiều đó, thanh toán xuất nhập khẩu đã ra đời như một đòi hỏi mang tính tất yếu khách quan. Thanh toán xuất nhập khẩu là một khâu quan trọng trong...


Bài giảng Thị trường tài chính ( Bùi Ngọc Toản) - Chương 3: Thị trường vốn

Chương 3 thị trường vốn của bài giảng thị trường tài chính, của giảng viên Bùi Ngọc Toản nhằm giúp các bạn nắm vững khái niệm, đặc điểm và cấu trúc của thị trường vốn; Các công cụ trên thị trường vốn; Chủ thể hoạt động trên thị trường vốn.


Bài giảng nhập môn tài chính tiền tệ 2016

Tiền tệ là một phạm trù kinh tế khách quan. Tiền tệ phát sinh, tồn tại và phát triển gắn liền với sự ra đời và phát triển của nền kinh tế hàng hóa. Vào thời kỳ đầu của chế độ cộng sản nguyên thủy, người ta tự cung tự cấp cho nhau số sản phẩm ít ỏi thu về sau một ngày săn bắt, hái lượn.


Đề thi trăc nghiệm môn chính trị

Nguyên nhân cốt lõi của sự ra đời nhà nước là: a. Kết quả của 03 lần phân công lao động trong lịch sử. b. Kết quả của nền sản xuất hàng hoá cùng những hoạt động thương nghiệp. c. Nhu cầu về sự cần thiết phải có một tổ chức để dập tắt xung đột giai cấp. d. Nhu cầu về sự cần thiết phải có một tổ chức thay thế thị tộc


Tài chính tiền tệ_ Chương 6

Tài liệu tham khảo môn Tài chính tiền tệ_ Chương " Ngân hàng Trung ương"của PGS.TS Sử Đình Thành dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế.


Tài liệu tín dụng ngân hàng - chương 1

Chương 1 - Nhận dạng các loại rủi ro. Chương này trình bày các loại rủi ro thường gặp trong hoạt động tài chính và ngân hàng. Học xong chương này sinh viên có thể: · Hiểu và nhận dạng được các loại rủi ro bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất và rủi ro tỷ giá trong hoạt động của ngân hàng cũng như trong hoạt động của doanh nghiệp.


Lifelong Learning in the Global Knowledge Economy - Challenges for Developing Countries

Governments, intergovernmental organizations and community-based organizations are currently involved in efforts to lower the cost of remittance transfers. As more banks and credit unions become involved and extend their services to migrant communities and their rural communities of origin, costs will most likely continue to decrease. However, it is important that migrants and recipient communities gain a better understanding of the various options for remitting and receiving. In particular, migrants and recipient communities need access to local financial institutions, not only because of the lower remittance costs, but also because of the greater opportunities to initiate or increase their savings and their access to other financial services such as housing loans. New technologies may also help lower...


Bài giảng: Vấn đề cơ bản về các lãi suất

Lợi tức là một phần của lợi nhuận được tạo ra trong quá trình sản xuất – kinh doanh mà người đi vay phải nhượng lại cho người cho vay do việc sử dụng vốn của người cho vay. Thực chất, lợi tức tín dụng chính là giá cả của hàng hóa cho vay.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Paying Taxes 2011 The global picture
 • 02/02/2013
 • 37.724
 • 1.000

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu