Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Chứng khoán phái sinh lực đẩy mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết Chứng khoán phái sinh lực đẩy mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam trình bày thiết lập được một thị trường chứng khoán cơ sở tương đối vững chắc, làm nền tảng đưa thị trường chứng khoán phát triển sang giai đoạn mới với khởi điểm là kế hoạch triển khai thị trường chứng khoán phái sinh vào năm 2017,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

TÀI CHÍNH - Tháng 3/2017

CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH - LỰC ĐẨY MỚI
CHO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
ThS. HOÀNG ANH TUẤN - Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

Việt Nam đã thiết lập được một thị trường chứng khoán cơ sở tương đối vững chắc, làm nền tảng
đưa thị trường chứng khoán phát triển sang giai đoạn mới với khởi điểm là kế hoạch triển khai
thị trường chứng khoán phái sinh vào năm 2017. Việc ra đời các sản phẩm chứng khoán phái
sinh sẽ tạo luồng gió mới cho thị trường, thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn của nhà đầu tư trong
và ngoài nước.
Từ khóa: Chứng khoán phái sinh, nhà đầu tư, danh mục đầu tư, thị trường chứng khoán

Vietnam has established a robust stock
market that base for further development
to new period initiated with derivative
stock market implementation in 2017. The
derivatives will blow a new air into the market
and attract more participation of foreign
and local investors. Therefore, Vietnam has
to complete legal framework for derivative
market development in the coming time.
Keywords: Derivatives, investors, investment
portfolio, stock market, risk management

Ngày nhận bài: 8/2/2017
Ngày chuyển phản biện: 9/2/2017
Ngày nhận phản biện: 25/2/2017
Ngày chấp nhận đăng: 27/2/2017

Hoàn thiện hành lang pháp lý
phát triển thị trường chứng khoán phái sinh
Các sản phẩm phái sinh trở thành các công cụ
quản trị rủi ro không thể thiếu được trong nền kinh
tế thị trường mà các yếu tố như tỷ giá, lãi suất, giá
cả hàng hóa, giá chứng khoán... biến động không
ngừng. Ở khía cạnh đầu tư, với khả năng sử dụng
đòn bẩy tài chính cao, các sản phẩm phái sinh trở
nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, đặc biệt là đối
với các nhà đầu tư chuyên nghiệp, có kiến thức và
kỹ năng phù hợp, có tiềm lực tài chính và khả năng
chịu được rủi ro.
Thực tế phát triển của thị trường chứng khoán
(TTCK) Việt Nam cho thấy, một số tổ chức, cá nhân

đã tự phát giao dịch các công cụ phái sinh như hợp
đồng quyền chọn OTC dựa trên cổ phiếu, hợp đồng
kỳ hạn lãi suất và tỷ giá tại một số ngân hàng thương
mại, hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu, hợp đồng
tương lai vàng trên thị trường quốc tế, sản phẩm
hợp đồng hợp tác đầu tư với nhiều đặc điểm cơ bản
của hợp đồng quyền chọn...
Nắm bắt được xu hướng này, cơ quan quản lý
nhà nước đã và đang tích cực chuẩn bị các điều kiện
ban đầu để xây dựng và phát triển thị trường chứng
khoán phái sinh (TTCKPS). Những điều kiện cụ thể
bao gồm:
TTCK cơ sở, bao gồm cả thị trường cổ phiếu và
thị trường trái phiếu, đã có thời gian đủ dài hoạt
động tương đối ổn định, đã có quy mô và tính thanh
khoán phù hợp, có cơ chế và phương thức giao dịch
cơ bản hiệu quả, có hệ thống chỉ số chứng khoán cơ
bản phù hợp với thông lệ quốc tế.
Những năm qua, Việt Nam đã và đang từng bước
hoàn thiện khung khổ pháp lý để tạo nền tảng thúc
đẩy chứng khoán phái sinh phát triển. Luật Chứng
khoán đã quy định về khái niệm chứng khoán phái
sinh, góp phần tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho
chứng khoán phái sinh. Trên cơ sở đó, Nghị định số
42/2015/NĐ-CP ngày 5/5/2015 về chứng khoán phái
sinh và TTCKPS và Thông tư số 11/2016/TT-BTC
ngày 19/1/2016 hướng dẫn Nghị định số 42/2015/
NĐ-CP đã được ban hành tạo hành lang pháp lý
quan trọng để quản lý và vận hành thị trường phái
sinh. Theo đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đang
xây dựng và hoàn thiện các quy chế liên quan cho
vận hành TTCKPS.
Quyết định số 366/2014/QĐ-TTg do Thủ tướng
chính phủ ban hành ngày 11/3/2014 về phê duyệt
57

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Đề án “Xây dựng và phát triển TTCKPS tại Việt
Nam” với quan điểm xây dựng TTCKPS theo mô
hình tập trung, hoạt động thống nhất dưới sự quản
lý của Nhà nước, hạn chế sự hình thành và hoạt
động một cách tự phát của TTCKPS tự do. Xây
dựng TTCKPS là bước kế tiếp nhằm hoàn chỉnh
cấu trúc TTCK Việt Nam, hỗ trợ sự phát triển bền
vững các thị trường chứng khoán cơ sở như thị
trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu, đưa TTCK
trở thành kênh huy động vốn an toàn, dài hạn cho
nền kinh tế.

Qua hơn 10 năm với các loại chứng khoán cơ
bản, cơ quan quản lý, thành viên thị trường
cũng như nhà đầu tư đều mong muốn một
bước phát triển mới của thị trường ở các chứng
khoán phái sinh. Sự ra đời, phát triển của thị
trường phái sinh khẳng định trình độ phát
triển và nhu cầu tất yếu của thị trường tài
chính Việt Nam.
Một số định hướng phát triển
thị trường chứng khoán phái sinh
Đối với Việt Nam, TTCK đang ở giai đoạn đầu
phát triển với những biến động tương đối mạnh
thì nhu cầu sử dụng các chứng khoán phái sinh
để phòng ngừa rủi ro trở thành một nhu cầu
cấp thiết. Trải nghiệm qua hơn 10 năm với các
loại chứng khoán cơ bản, cơ quan quản lý, thành
viên thị trường cũng như nhà đầu tư đều mong
muốn một bước phát triển mới của thị trường ở
các chứng khoán phái sinh. Sự ra đời, phát triển
của thị trường phái sinh khẳng định trình độ phát
triển và nhu cầu tất yếu của thị trường tài chính
Việt Nam.
Là một thị trường cao cấp của thị trường tài
chính, để TTCKPS đi vào vận hành và phát triển
bền vững, cần chú trọng một số vấn đề như sau:
Một là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật
liên quan đến TTCKPS. Do TTCKPS là thị trường
bậc cao nên việc hoàn thiện các quy định pháp luật
vẫn luôn cần được chú trọng. Bên cạnh đó, cũng xây
dựng các văn bản pháp lý, chế tài kiểm tra, kiểm
soát giao dịch chứng khoán phái sinh bởi sử dụng
công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro cho NĐT,
nhưng bản chất các công cụ này dễ bị lợi dụng nên
để gây ra những rủi ro khó lường...
Hai là, tranh thủ và tận dụng cơ hội từ quá trình
hội nhập kinh tế quốc tế và tiến trình cải cách thể chế
trong nước để xây dựng và phát triển TTCKPS theo
thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Để thị trường tài
58

chính trong nước vận hành theo các thông lệ quốc
tế tốt nhất, có khả năng liên kết với các thị trường
khu vực và quốc tế, đồng thời tăng cường thu hút
vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài thì việc xây dựng
TTCKPS là cần thiết, đa dạng hóa hóa kênh đầu tư,
từ đó làm tăng tính cạnh tranh của TTCK Việt Nam.
Hiện nay, Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào nền
kinh tế thế giới, quan hệ hợp tác với các tổ chức tài
chính lớn hàng đầu thế giới cũng đã được thiết lập
và duy trì tốt đẹp. Bên cạnh đó, việc Việt Nam tham
gia hầu hết các Hiệp định thương mại, các tổ chức
tài chính toàn cầu đã tạo uy tín cho Việt Nam, nhờ
đó, TTCKPS cũng sẽ có cơ hội phát triển, thu hút
ngày càng nhiều NĐT ngoại.
Ba là, xây dựng một TTCK đủ lớn để đáp ứng
yêu cầu phát triển công cụ phái sinh vì một yếu
tố tiên quyết để đưa TTCKPS thành công là NĐT
phải quen thuộc với tài sản cơ sở. Hiện nay, công
tác tái cấu trúc nền kinh tế đã chuyển sang giai
đoạn mới, công tác cổ phần hóa cũng được Chính
phủ và các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết
liệt. Công tác tái cấu trúc TTCK ngày càng đạt
được thành quả quan trọng và đi vào thực chất.
Những yếu tố nền tảng trên đang tạo cơ hội to lớn
cho sự phát triển TTCK trong thời gian tới, đưa
thị trường có bước phát triển mạnh mẽ hơn, từng
bước trở thành kênh huy động vốn trung, dài hạn
chủ đạo của nền kinh tế. Việc đưa TTCKPS vào
vận hành trong thời gian tới sẽ giúp hỗ trợ TTCK
cơ sở phát triển, có tác dụng hỗ trợ ngược lại thị
trường cổ phiếu, trái phiếu.
Bốn là, xây dựng được hệ thống các chỉ số đáng
tin cậy, phản ánh đúng tình hình cung - cầu của
thị trường, để tham chiếu trong các giao dịch phái
sinh. Về lâu dài, các sản phẩm chứng khoán phái
sinh không chỉ giúp bảo vệ lợi nhuận của NĐT trên
TTCK, mà còn giúp phòng ngừa rủi ro đối với các
sản phẩm khác như: Hàng hóa, lãi suất như thông lệ
của các quốc gia trên thế giới. Dự kiến, đầu tiên Việt
Nam sẽ vận hành TTCKPS với 2 sản phẩm ban đầu
là hợp đồng tương lai chỉ số và hợp đồng tương lai
trái phiếu. Đây là bước đi thận trọng nhưng hợp lý
trong bối cảnh Việt Nam chưa có kinh nghiệm nhiều
đối với thị trường mới này. 
Tài liệu tham khảo:
1. Dubravko Mihaljeka, Frank Packer (2010), “Derivatives Markets in Emerging
Countries”;
2. Harish, A.S. (2001), Potential of derivatives market in India, The ICFAL
Journal of applied finance, Vol. 7, No. 5, pp 1-24;
3. TS. Vũ Bằng (2015), Nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển TTCK
Việt Nam.

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Chứng khoán

Các quy định pháp luật liên quan đến chào bán ra công chúng và cong ty đại chúng

Chào bán chứng khoán ra công chúng là việc chào bán theo một trong các phương thức sau: thông qua phuơng tiện thông tin đại chúng, kể cả internet, CBCK cho từ một trăm nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, chào bán một số lượng nhà đầu tư không xác định.


GIẢI MÃ BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN

Ý nghĩa của các chữ số màu xanh, vàng đỏ: + Màu xanh: Biểu tượng cho sự thay đổi tăng giá + Màu đỏ: Biểu tượng cho sự thay đổi giảm giá + Màu vàng: Biểu tượng cho sự đứng giá (không thay đổi) Các thông tin cơ bản được thể hiện trong bảng điện tử: - Cột mã chứng khoán: Là mã hiệu (tên viết tắt) của chứng khoán được đăng ký và niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán (TTGDCK). - Cột giá tham chiếu: Là giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó và...


Trends, Market Impacts, Regulatory Responses, and Remaining Challenges

Exchanges have suggested several complementary rationales for establishing themselves as a source of corporate governance-related regulations. In essence, by raising transparency and discouraging illegal or irregular practices, exchanges are themselves able to accumulate an amount of “reputational capital”. The responses provided by stock exchanges to the IOSCO Consultation Report on Regulatory Issues Arising from Exchange Evolution (2006) generally took issue with the report's suggestion that "for profit exchanges may be tempted to lower standards to try to generate additional revenue." In particular following demutualisation, this line of argument has ncreasingly become a cornerstone of exchanges’ defence of...


Từ điển chứng khoán Chủ đề C

Chủ đề C Tài liệu giúp các bạn học ngành chứng khoán bổ sung kiến thức tiếng Anh chuyên ngành của mình.


Hai yêu cầu khó khả thi với CTCK

Cung - cầu chưa gặp nhau Với yêu cầu CTCK phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán tại công ty (bồi thường thiệt hại cho bên thứ 3), công ty bảo hiểm sẽ là nơi chi trả những khoản thiệt hại do sơ sót của CTCK. Hiện tại, một số DN bảo hiểm lớn như Bảo Việt, Bảo hiểm Dầu khí đã triển khai bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho CTCK. Tuy nhiên, CTCK và DN bảo hiểm chưa “gặp nhau" trong việc triển khai sản phẩm này. "Phần lớn các sản phẩm...


Những cơ sở căn bản của Phân tích kỹ thuật chứng khoán

Tài liệu "Những cơ sở căn bản của Phân tích kỹ thuật chứng khoán" trình bày 1 số nội dung chính như sau: Biểu đồ phân tích kỹ thuật, xu hướng, mô hình và chỉ số. Cùng tham khảo nhé.


Stock Splits as a Manipulation Tool: Evidence from Mergers and Acquisitions

He discovered that the firm’s fundamental factors exercise the most significant impact on stock prices. The EPS was found to be the most influencing factor over the market. Studying the effects of the Iraq war on US financial markets, Rigobon and Sack (2004) discovered that increases in war risk caused declines in Treasury yields and equity prices, a widening of lower-grade corporate spreads, a fall in the dollar, and a rise in oil prices. A positive correlation exists between the price of oil and war. They argue that war has a significant impact on the oil price. Tymoigne (2002) argue...


Chơi chứng khoán! Cái gì trong nồi bánh chưng...sắc!

- Nếu ai trong chúng ta được gọi là đang chịu ảnh hưởng bởi hiệu ứng bầy đàn thì chắc là đều không vui lắm... Có những người rất nhạy cảm và nhanh nhạy hơn, những người đi đầu dẫn dắt cái bầy đàn đó và họ rất thính mũi thính tai, có khả năng đặc biệt "nghe hơi nồi chõ" tiên đoán giờ khắc bánh chưng (sắc) trong nồi luộc đang ở giai đoạn nào và rồi... Bảng điện xanh ngắt (màu bánh chưng) trong ngày mở nồi bánh đặc sản có tên TT13&TT19 (28/9/2010). Nhìn ánh mắt nụ cười...


Cẩn thận với chỉ số P/E

Việc tính chỉ số P/E đối với cổ phiếu của các doanh nghiệp ở nước ta không thuần tuý chỉ có cổ tức và chênh lệch giá cổ phiếu


PROFIT WITH OPTIONS CHAPTER 3

3 OPTIONS AS CONTRARY INDICATORS. LEARNING OBJECTIVES: The material in this chapter helps you to: • Recognize and apply a true contrary indicator. • Interpret OEX and VIX in terms of contrary indicators both for the broad market and for individual stocks and futures.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bài tập môn chứng khoán
  • 03/11/2009
  • 40.394
  • 174

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu