Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Cam kết WTO về phân phối- logistics

Việt Nam cam kết mở cửa những dịch vụ phân phối nào và cam kết dịch vụ logistics gì khi nhập WTO? Nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện hoạt động phân phối và cung cấp dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa tại Việt Nam dưới các hình thức nào?....Cuốn booklet “Cam kết WTO về phân phối- logistics” sẽ cung cấp cho bạn những câu trả lời thỏa đáng! Việt Nam cam kết mở cửa những dịch vụ phân phối nào và cam kết dịch vụ logistics gì khi nhập WTO? Nhà đầu tư nước ngoài...Đánh giá tài liệu

4.7 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Cam kết WTO về phân phối- logistics Cam kết WTO về phân phối- logistics Cam kết WTO về phân phối, logistics, chính sách Việt Nam, kinh tế vĩ mô, quản lý kinh tế, cam kết Việt Nam
4.7 5 1613
 • 5 - Rất hữu ích 1.103

 • 4 - Tốt 510

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. M CL C CAM K T WTO Đ I V I D CH V PHÂN PH I 03 1 Vi t Nam cam k t m c a nh ng d ch v phân ph i nào khi gia nh p WTO? 04 2 Nhà phân ph i có v n đ u tư nư c ngoài đư c phép phân ph i nh ng lo i hàng hóa nào? 06 3 L trình m c a phân ph i t ng lo i hàng hóa cho các nhà phân ph i có v n đ u tư nư c ngoài đư c quy đ nh như th nào? 09 4 Các nhà đ u tư nư c ngoài có th th c hi n ho t đ ng phân ph i t i Vi t Nam dư i các hình th c nào? 11 5 Căn c nào đ cho phép hay t ch i vi c l p cơ s bán l ngoài cơ s bán l đ u tiên c a nhà phân ph i FDI? 13 6 Tình hình c p phép cho các doanh nghi p FDI trong lĩnh v c phân ph i Vi t Nam? 17 7 Các doanh nghi p phân ph i nư c ngoài có đư c l p chi nhánh đ phân ph i hàng hóa Vi t Nam không? 19 8 Nhà phân ph i nư c ngoài không có hi n di n thương m i t i Vi t Nam có đư c phân ph i hàng hóa Vi t Nam không? 20 9 Doanh nghi p FDI đư c quy n nh p kh u s n ph m có đư c đ ng th i phân ph i s n ph m này không? 21 10 Doanh nghi p FDI trong lĩnh v c s n xu t Vi t Nam có đư c l p cơ s bán l đ bán các s n ph m do mình s n xu t ho c nh p kh u không? 23 11 D án xây khu siêu th đ cho thuê gian hàng có ph i áp d ng các cam k t v d ch v phân ph i không? 24 12 Vi t Nam quy đ nh v m c a th trư ng d ch v phân ph i văn b n nào? 25 CAM K T WTO Đ I V I D CH V LOGISTICS 26 13 Vi t Nam cam k t d ch v logistics gì khi gia nh p WTO? 27 14 Các nhà đ u tư nư c ngoài có th cung c p d ch v x p d công ten nơ, d ch v kho bãi t i Vi t Nam dư i hình th c và v i đi u ki n nào? 28 15 Các nhà đ u tư nư c ngoài có đư c đ u tư, xây d ng và v n hành kho ngo i quan Vi t Nam không? 30 16 Các nhà đ u tư nư c ngoài có th cung c p d ch v đ i lý v n t i hàng hóa t i Vi t Nam dư i các hình th c nào? 31 17 Các nhà đ u tư nư c ngoài có th cung c p d ch v thông quan t i Vi t Nam dư i các hình th c nào? 33 18 Các nhà đ u tư nư c ngoài có th cung c p d ch v logistics nào khác không? 34
 2. CAM K T WTO Đ I V I D CH V PHÂN PH I 3
 3. Cam k t WTO v Phân ph i 1 Vi t Nam cam k t m c a nh ng d ch v phân ph i nào khi gia nh p WTO? Gia nh p WTO, Vi t Nam cam k t m c a t t c các phân ngành d ch v phân ph i theo phân lo i c a t ch c này, bao g m: D ch v đ i lý hoa h ng; D ch v bán buôn; D ch v bán l (bao g m c ho t đ ng bán hàng đa c p); D ch v như ng quy n thương m i 4
 4. H P 1 QUY CH ÁP D NG CHO D CH V “CHƯA CAM K T”VÀ D CH V “ĐÃ CAM K T” KHÁC NHAU NHƯ TH NÀO? Theo nguyên t c v cam k t d ch v trong WTO, v cơ b n, quy ch áp d ng cho các lo i d ch v s tuân th yêu c u sau: Đ i v i các d ch v đã có cam k t (đư c li t kê trong Bi u cam k t): Vi t Nam bu c ph i m c a th trư ng các d ch v đó cho nhà đ u tư nư c ngoài t i thi u là như m c đã cam k t (có th m c a nhanh hơn, m nh hơn m c cam k t); Đ i v i các d ch v chưa cam k t (không đư c li t kê trong Bi u cam k t): Vi t Nam có quy n cho phép ho c không cho phép nhà đ u tư nư c ngoài tham gia cung c p các d ch v này t i Vi t Nam theo m c đ , đi u ki n mà mình quy đ nh 5
 5. Cam k t WTO v Phân ph i 2 Nhà phân ph i có v n đ u tư nư c ngoài đư c phép phân ph i nh ng lo i hàng hóa nào? Gia nh p WTO, Vi t Nam cam k t m c a các d ch v phân ph i đ i v i t t c các s n ph m s n xu t t i Vi t Nam và các s n ph m nh p kh u h p pháp vào Vi t Nam k t ngày 11/1/2007, tr m t s m t hàng thu c các nhóm sau đây: Thu c lá và xì gà; Sách, báo và t p chí, v t ph m đã ghi hình; Kim lo i quý và đá quý; Dư c ph m; Thu c n ; D u thô và d u đã qua ch bi n; G o, đư ng mía và đư ng c c i. 6
 6. Vi c h n ch phân ph i nh ng lo i m t hàng này s đư c d b d n theo l trình (gi m d n các m t hàng thu c di n b c m phân ph i đ i v i nhà phân ph i có v n đ u tư nư c ngoài – Xem Câu 3). Ngo i l : H n ch v lo i hàng hóa đư c phép phân ph i này không áp d ng đ i v i các nhà phân ph i có v n đ u tư nư c ngoài đã đư c thành l p t i Vi t Nam trư c ngày 11/1/2007 (th i đi m Vi t Nam gia nh p WTO) n u gi y phép đ u tư cho phép h phân ph i các m t hàng này. 7
 7. Cam k t WTO v Phân ph i H P 2 CÓ TH TÌM DANH SÁCH CÁC LO I HÀNG HÓA KHÔNG CAM K T M C A CHO D CH V PHÂN PH I ĐÂU? Danh m c chính xác các lo i m t hàng không m c a cho d ch v phân ph i nư c ngoài đư c quy đ nh t i Quy t đ nh 10/2007/QĐ-BTM c a B Thương m i (nay là B Công Thương). Danh m c này đư c xác đ nh theo mã phân lo i HS c a bi u thu quan. Nhà phân ph i nư c ngoài ho c có v n đ u tư nư c ngoài không đư c phép phân ph i các m t hàng thu c danh m c này t i Vi t Nam. 8
 8. 3 L trình m c a phân ph i t ng lo i hàng hóa cho các nhà phân ph i có v n đ u tư nư c ngoài đư c quy đ nh như th nào? Theo bi u cam k t d ch v c a Vi t Nam trong WTO, nhà phân ph i có v n đ u tư nư c ngoài đư c phép phân ph i các s n ph m theo l trình th i gian sau đây: (i) T ngày 11/1/2007: đư c quy n phân ph i t t c các s n ph m s n xu t t i Vi t Nam và các s n ph m nh p kh u h p pháp vào Vi t Nam, ngo i tr : Xi măng và clinke; L p (tr l p máy bay); Gi y; Máy kéo; phương ti n cơ gi i; Ô tô con và xe máy; S t thép; Thi t b nghe nhìn; Rư u và phân bón. (ii) T ngày 1/1/2009: B sung thêm quy n phân ph i thông qua d ch v đ i lý hoa h ng, bán buôn và bán l đ i v i các s n ph m máy kéo, phương ti n cơ gi i, ô tô con và xe máy; (iii) T ngày 11/1/2010: Không có b t kỳ h n ch nào v s n ph m đư c phép phân ph i (mi n là các s n ph m đó đư c s n xu t t i Vi t Nam ho c đư c nh p kh u h p pháp vào Vi t Nam). 9
 9. Cam k t WTO v Phân ph i H P 3 VÍ D V QUY N PHÂN PH I Ô TÔ NH P KH U T I VI T NAM C A DOANH NGHI P FDI S N XU T, L P RÁP Ô TÔ Theo cam k t, Vi t Nam ch cho phép các nhà phân ph i có v n đ u tư nư c ngoài đư c phép phân ph i ô tô con và xe máy nh p kh u k t ngày 1/1/2009. Do đó, các doanh nghi p FDI s n xu t/l p ráp ô tô t i Vi t Nam s ch đư c quy n phân ph i ô tô nh p kh u v i hai đi u ki n: (i) Doanh nghi p đư c c p phép thêm ho t đ ng phân ph i; (i) Vi c phân ph i ô tô nh p kh u c a h đư c th c hi n sau ngày 1/1/2009. 10
 10. 4 Các nhà đ u tư nư c ngoài có th th c hi n ho t đ ng phân ph i t i Vi t Nam dư i các hình th c nào? Vi t Nam cam k t cho phép các nhà đ u tư nư c ngoài đư c th c hi n ho t đ ng phân ph i t i Vi t Nam dư i các hình th c sau: L p liên doanh v i đ i tác Vi t Nam v i đi u ki n ph n v n nư c ngoài trong liên doanh không quá 49% (t ngày 1/1/2008 s không h n ch v n nư c ngoài trong liên doanh); L p doanh nghi p 100% v n nư c ngoài (v i đi u ki n là ph i l p sau ngày 1/1/2009). M t h n ch chung trong ho t đ ng c a các hình th c hi n di n thương m i này là h ch đư c phép cung c p d ch v bán l thông qua vi c l p cơ s bán l (c a hàng, siêu th ...). Tuy nhiên, các doanh nghi p phân ph i có v n đ u tư nư c ngoài ch đư c t đ ng m m t đ a đi m bán l , vi c thành l p các cơ s bán l (ngoài cơ s th nh t) ph i đư c cơ quan có th m quy n cho phép. Vi c l p cơ s bán buôn không ph i ch u h n ch này. 11
 11. Cam k t WTO v Phân ph i H P 4 VI C CHO PHÉP THÀNH L P LIÊN DOANH KHÔNG H N CH T L V N NƯ C NGOÀI ĐƯ C HI U NHƯ TH NÀO? Trong m t s cam k t d ch v , Vi t Nam cho phép “thành l p liên doanh không h n ch t l v n góp c a phía nư c ngoài” theo l trình (k t thúc l trình v n ch cho phép thành l p liên doanh v i m t t l v n t i đa c a nhà đ u tư nư c ngoài). Cam k t này đư c hi u là Vi t Nam cho phép thành l p liên doanh v i t l v n đ u tư nư c ngoài trong liên doanh có th lên đ n 99,99%. Tuy nhiên, cho phép thành l p liên doanh không h n ch v n không đ ng nghĩa v i vi c cho phép thành l p doanh nghi p 100% v n nư c ngoài. 12
 12. 5 Căn c nào đ cho phép hay t ch i vi c l p cơ s bán l ngoài cơ s bán l đ u tiên c a nhà phân ph i FDI? Theo cam k t gia nh p WTO, Vi t Nam có quy n xem xét nhu c u kinh t đ cho phép hay t ch i yêu c u l p cơ s bán l th hai tr đi c a các doanh nghi p phân ph i có v n đ u tư nư c ngoài. Ví d : M t doanh nghi p phân ph i A có v n đ u tư nư c ngoài mu n m thêm m t siêu th bán l t i đ a phương X (ngoài cơ s bán l th nh t c a doanh nghi p A), cơ quan có th m quy n có th s xem xét s lư ng ngư i tiêu dùng t i đ a phương, s các siêu th , c a hàng hi n có, d tính nhu c u trong tương lai... đ quy t đ nh có cho phép doanh nghi p A m thêm siêu th bán l hay không. 13
 13. Cam k t WTO v Phân ph i Như v y, cơ quan có th m quy n c a Vi t Nam có th xem xét quy t đ nh cho phép hay không cho phép doanh nghi p phân ph i có v n đ u tư nư c ngoài m cơ s bán l th hai theo t ng trư ng h p c th . Tuy nhiên, Vi t Nam cũng cam k t đ m b o: Quy trình xem xét, c p phép cơ s bán l ngoài cơ s th nh t đư c xây d ng và công b công khai; và Vi c ki m tra nhu c u kinh t và quy t đ nh c p phép d a trên các tiêu chí khách quan, bao g m s lư ng các nhà cung c p d ch v (các cơ s bán l ) đang hi n di n trong m t khu v c đ a lý, s n đ nh c a th trư ng và và quy mô đ a lý. 14
 14. H P 5 KI M TRA NHU C U KINH T LÀ GÌ? Ki m tra nhu c u kinh t (Economic Need Test-ENT) có th hi u là vi c cơ quan có th m quy n căn c vào tình hình th c t đ xem xét có c p phép cho doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài hay không. Đ i v i cam k t d ch v , đây là m t hình th c mang tính h n ch ho t đ ng c a nhà phân ph i FDI (b i nó ph thu c vào tiêu chí và s xem xét theo t ng trư ng h p c th c a cơ quan có th m quy n). 15
 15. Cam k t WTO v Phân ph i H P 6 HI N T I VI T NAM QUY Đ NH CÁC TIÊU CHÍ NÀO Đ XEM XÉT CHO NHÀ PHÂN PH I FDI M CƠ S BÁN L NGOÀI CƠ S BÁN L TH NH T? Theo Thông tư 09/2007/TT-BTM (hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 quy đ nh chi ti t Lu t Thương m i v ho t đ ng mua bán hàng hóa và các ho t đ ng liên quan tr c ti p đ n mua bán hàng hóa c a doanh nghi p FDI t i Vi t Nam), các tiêu chí đ xem xét cho phép l p cơ s bán l ngoài cơ s bán l th nh t bao g m: S lư ng các cơ s bán l đã có t i khu v c đ a lý liên quan; S n đ nh c a th trư ng; M t đ dân cư trên đ a bàn t nh, thành ph nơi xin phép đ t cơ s bán l ; S phù h p c a d án đ u tư v i quy ho ch c a t nh, thành ph đó. 16
 16. 6 Tình hình c p phép cho các doanh nghi p FDI trong lĩnh v c phân ph i Vi t Nam? Trư c khi gia nh p WTO, trên th c t Vi t Nam đã cho phép các doanh nghi p phân ph i nư c ngoài đư c thi t l p liên doanh, doanh nghi p 100% v n nư c ngoài t i Vi t Nam. Sau khi Vi t Nam gia nh p WTO, các doanh nghi p phân ph i có v n đ u tư nư c ngoài đã đư c c p phép trư c đó (k c các doanh nghi p, siêu th 100% v n đ u tư nư c ngoài) s ti p t c đư c ho t đ ng v i các đi u ki n như đã quy đ nh trong gi y phép. Tuy nhiên, k t th i đi m 11/1/2007, vi c thành l p m i các doanh nghi p FDI trong lĩnh v c phân ph i ph i tuân th đúng cam k t (khó khăn hơn trư c đây). 17
 17. Cam k t WTO v Phân ph i H P 7 M T S VÍ D V HI N DI N C A CÁC NHÀ PHÂN PH I NƯ C NGOÀI L N VI T NAM TRƯ C 11/1/2007 Tính đ n cu i năm 2006, th trư ng phân ph i Vi t Nam đã có nhi u doanh nghi p 100% v n nư c ngoài c a các t p đoàn phân ph i l n trên th gi i, ví d : Metro Cash & Carry (Đ c): có các siêu th t i TP.HCM, Hà N i, H i Phòng, Đà N ng, C n Thơ; BigC(Pháp): có các siêu th t i TP.HCM, Hà N i và H i Phòng . T p đoàn bán l Parkson (Malaysia): siêu th t i TP.HCM, H i Phòng; T p đoàn Dairy Farm (Singapore) cũng n p đơn xin thành l p công ty 100% v n nư c ngoài ; Lotte (Hàn Qu c) xin thành l p liên doanh. 18
 18. 7 Các doanh nghi p phân ph i nư c ngoài có đư c l p chi nhánh đ phân ph i hàng hóa Vi t Nam không? Vi t Nam không cam k t v vi c cho phép doanh nghi p phân ph i nư c ngoài đư c l p chi nhánh đ th c hi n các ho t đ ng đ i lý hoa h ng, d ch v bán buôn, d ch v bán l . Tuy nhiên, đ i v i d ch v như ng quy n thương m i, t ngày 11/01/2007, các doanh nghi p nư c ngoài có th l p chi nhánh đ cung c p d ch v này. Tuy nhiên, trư ng chi nhánh ph i là ngư i thư ng trú t i Vi t Nam. 19
 19. Cam k t WTO v Phân ph i 8 Nhà phân ph i nư c ngoài không có hi n di n thương m i t i Vi t Nam có đư c phân ph i hàng hóa Vi t Nam không? Theo cam k t WTO, đ i v i các doanh nghi p phân ph i nư c ngoài không có hi n di n thương m i t i Vi t Nam (không thi t l p liên doanh, doanh nghi p 100% v n nư c ngoài), Vi t Nam ch cho phép h phân ph i qua biên gi i các s n ph m sau: Các s n ph m ph c v nhu c u cá nhân; Các chương trình ph n m m máy tính h p pháp ph c v nhu c u cá nhân ho c vì m c đích thương m i Quy đ nh này áp d ng v i trư ng h p bán hàng tr c ti p cũng như bán hàng qua m ng ho c đ t hàng qua thư. 20

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Phân tích một số quan hệ kinh tế dựa trên mở rộng mô hình I-O

Bài viết Phân tích một số quan hệ kinh tế dựa trên mở rộng mô hình I-O trình bày về mô hình nhân khẩu kinh tế, Phân tích I/O, khuyến nghị một số chính sách. Mời các bạn tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn về những nội dung này.


Bài giảng Tỷ giá hối đoái

Tỷ giá là nhân tố rất quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả các hợp đồng kinh tế. Là giá đơn vị tiền tệ nước này được thể hiện bằng 1 số tiền của nước kia.


Lecture Introductory Econometrics for Finance: Chapter 13 - Chris Brooks

In this chapter, you will learn how to: Design simulation frameworks to solve a variety of problems in finance, explain the difference between pure simulation and bootstrapping, describe the various techniques available for reducing Monte Carlo sampling variability, implement a simulation analysis in EViews.


Phân tích cung - cầu thị trường

I.Cân bằng thị trường Điều gì quyết định cầu về một hàng hóa ? Điều gì quyết định cung về một hàng hóa trên thị trường cạnh tranh ? Xác định giá hàng hóa và lượng bán. Giải thích sự biến động của giá và lượng bán. Cầu (Demand. D) là số lượng hàng hóa mà người mua sẵn sàng và có khả năng mua ở các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định (Ceteris Paribus). Lượng cầu (Quantity of Demand: Qd) là số lượng hàng hóa được cầu tại một mức giá. ...


Chuyên Đề Địa Lý Kinh Tế Việt Nam - GVC Ths. Nguyễn Thị Vang phần 1

Địa lý kinh tế là một chuyên ngành vừa thuộc kinh tế học ứng dụng vừa thuộc địa lý học nhân văn chuyên nghiên cứu về địa điểm, phân bố và tổ chức không gian của các hoạt động kinh tế. Nó áp dụng các phương pháp nghiên cứu cả của kinh tế học lẫn của địa lý học nhân văn.


Gỉang dạy KT trong trường THPT - Phần 6

Với vai trò là bộ môn chủ lực trong việc thực hiện các nhiệm vụ hướng nghiệp, lao động kỹ thuật trong nhà trường với các thành phần của nó như các môn kỹ thuật công nghiệp, kỹ thuật nông nghiệp, dịch vụ và phục vụ, lao động công ích sẽ tạo ra môi trường và điều kiện thuận lợi để mở rộng hiểu biết về thế giới nghề nghiệp cho học sinh, tham gia vào việc hình thành hệ thống kỹ năng, kỹ xảo kỹ thuật ban đầu, hình thành thái độ đúng đắn đối với lao động...


Nghiên cứu về thực trạng đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số: nhìn từ khía cạnh việc làm và thu nhập

Nội dung bài viết tập trung nghiên cứu về đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số tại các khu công nghiệp và khu đô thị ở Việt Nam hiện nay nhằm phác họa được một bức tranh cụ thể về cuộc sống của người dân tộc thiểu số trong quá trình đô thị hóa và hiện đại hóa.


Đề cương học phần: Các phương pháp và mô hình dự báo kinh tế - xã hội

Đề cương học phần: Các phương pháp và mô hình dự báo kinh tế - xã hội với mục tiêu cung cấp cho sinh viên các nguyên tắc cơ bản của dự báo và cách thức giải quyết các bài toán dự báo kinh tế - xã hội dựa vào các mô hình hồi quy, các kỹ thuật phân tích và dự báo trên chuỗi thời gian.


The housing MarkeT and Canada’s eConoMiC reCovery

CED builds on both the capacities of young women, and community supports, to maximize resources. Programs and supports offered to young women through the network of community organizations they already access can start to work with young women as individuals to prepare them to enter into the waged economy. If young women are to share equally in efforts toward CED, the gendered implications of the programs must be considered. A gender-based analysis of current CED programs would likely find divisions between the types of CED activities women and men do. Women can be found doing community...


Đánh giá tác động theo ngành của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU: Sử dụng các chỉ số thương mại

Bài viết sử dụng các chỉ số thương mại để đánh giá tác động theo ngành của EVFTA. Kết quả cho thấy trong giai đoạn 2001-2015, kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam với EU đều gia tăng vững chắc; thương mại giữa Việt Nam và EU chủ yếu mang tính liên ngành do cơ cấu xuất nhập khẩu, lợi thế so sánh và chuyên môn hóa xuất khẩu của hai bên khác nhau rõ rệt. Riêng ngành máy móc thiết bị, thương mại nội ngành diễn ra ở mức độ cao. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để biết thêm thông tin


Tài liệu mới download

Mẫu Bản cảnh cáo nhân viên
 • 19/05/2015
 • 83.325
 • 894

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu