Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bổ sung thuyết minh dự án đầu tư: Bệnh viện Ung Bướu Tp. Cần Thơ

Bổ sung thuyết minh dự án đầu tư: Bệnh viện Ung Bướu Tp. Cần Thơ trình bày: Thông tin cơ bản về dự án, tổ chức nhân sự, tổng mức đầu tư dự án, nguồn vốn đầu tư dự án, mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

BỔ SUNG
THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TP.CẦN THƠ
(QUY MÔ 500 GIƯỜNG)

Địa điểm
Chủ đầu tư
Đơn vị lập

: Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
: Sở Y tế Thành phố Cần Thơ
: Công ty TNHH Thiết kế - Xây dựng Cát Mộc

Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 4 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

BỔ SUNG
THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TP.CẦN THƠ
(QUY MÔ 500 GIƯỜNG)
ĐƠN VỊ LẬP
CÔNG TY TNHH TK-XD
CÁT MỘC

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

PHẠM THANH TRUYẾN

NGUYỄN VĂN MAI

Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 4 năm 2012

NỘI DUNG
CHƯƠNG I: THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN .................................................................. 3
I.1. Mô tả dự án .......................................................................................................................... 3
I.2. Căn cứ pháp lý..................................................................................................................... 3
CHƯƠNG II: TỔ CHỨC NHÂN SỰ ...................................................................................... 5
II.1. Kế hoạch xây dựng theo chỉ tiêu biên chế 500 giường ................................................... 5
II.2. Tỷ lệ cơ cấu bộ phận, chuyên môn ................................................................................... 5
II.3. Số biên chế hiện có và nhu cầu biên chế .......................................................................... 5
II.4. Tổ chức nhân sự................................................................................................................. 6
II.4.1. Các phòng chức năng ..................................................................................................... 6
II.4.2. Đội ngũ chuyên môn ....................................................................................................... 9
II.5. Nhu cầu đào tạo thêm nhân sự cho bệnh viện 500 giường .......................................... 10
CHƯƠNG III: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN .................................................................... 11
III.1. Cơ sở pháp lý lập tổng mức đầu tư .............................................................................. 11
III.2. Tổng mức vốn đầu tư ban đầu ...................................................................................... 11
III.2.1 Nội dung ........................................................................................................................ 11
III.2.2. Kết quả tổng mức đầu tư của dự án .......................................................................... 16
CHƯƠNG IV: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN ........................................................ 19
IV.1. Phân bổ nguồn vốn cho tổng mức đầu tư .................................................................... 19
IV.2. Tiến độ thực hiện và kế hoạch sử dụng vốn ................................................................ 19
IV.3. Cơ cấu nguồn vốn ........................................................................................................... 20
IV.4. Quỹ Phát triển Sự nghiệp và Quỹ Đào tạo .................................................................. 20

Bổ sung thuyết minh dự án: Bệnh viện ung bướu Tp. Cần Thơ

CHƯƠNG I: THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN
I.1. Mô tả dự án
1.Tên dự án
: Bệnh viện Ung Bướu TP.Cần Thơ (Quy mô 500 giường)
2. Nhóm ngành dự án
: Nhóm A
3. Chủ đầu tư
: Sở Y Tế Thành phố Cần Thơ
a. Địa chỉ liên lạc
: 71 Lý Tự Trọng - Quận Ninh Kiều - Thành phố Cần Thơ
b. Số điện thoại/Fax
: (84-071) 831027 / (84-71) 830710
4. Thời gian thực hiện dự án
: thực hiện 5 năm kể từ năm 2012. Trong 2012 chủ yếu
thực hiện các công việc tư vấn.
5. Địa điểm thực hiện dự án
: Khu Cái Sơn, Hàng Bàng, Phường An Bình, Quận Ninh
Kiều, Thành phố Cần Thơ
6. Diện tích sàn xây dựng
: 45,841m2
7. Diện tích khu đất xây dựng
: 400,000m2
8. Diện tích giường bệnh
: 80 – 90 m2/giường
9. Quy mô bệnh viện
: 500 giường
10. Tổng vốn dự kiến của dự án : Dưới 65 triệu Euro
Trong đó:
- Vốn ODA: 57 triệu Euro
- Vốn đối ứng: Vốn địa phương, tương đương với..................... Euro
11. Hình thức cung cấp ODA
: ODA không hoàn lại
I.2. Căn cứ pháp lý
 Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật
Doanh nghiệp;
 Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 của Chính Phủ về đăng ký kinh
doanh, Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành một
số Điều của Luật Doanh nghiệp;
 Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/2/2003;
 Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính Phủ về chính sách khuyến
khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao.
 Nghị định 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính Phủ qui định chi tiết thi hành
một số Điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân;
 Thông tư số 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Trưởng Bộ Y tế hướng dẫn về
hành nghề y, dược tư nhân;
 Thông tư số 18/2000/TT-BTC ngày 01/3/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số
Điều của Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính Phủ về chính sách khuyến
khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao;
 Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 20/2/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành
danh mục trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu
vực, trạm y tế xã và túi y tế thôn bản;
--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

3

Bổ sung thuyết minh dự án: Bệnh viện ung bướu Tp. Cần Thơ
 Nghị định 87/CP ngày 05/08/1997 về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng
nguồn hổ trợ phát triển chính thức;
 Nghị định 17/2001/NĐ-CP ngày 04/05/2001 về việc ban hành quy chế quản lý và sử
dụng nguồn hổ trợ phát triển chính thức;
 Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 ban hành quy chế quản lý và sử dụng
nguồn vốn ODA;
 Thông tư 04/2007/TT-BKH hướng dẩn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn
hỗ trợ phát triển chính thức (ban hành kèm theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày
09/11/2006 của chính phủ);
 Thông tư 03/2007/TT-BKH hướng dẩn về cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của
ban quản lý các chương trình, dự án ODA của bộ kế hoạch và đầu tư;
 Thông tư 108/2007/TT-BKH của bộ tài chính hướng dẩn quản lý tài chính trong nước
vốn ODA;
 Thông tư 01/2008/TT-BNG của bộ ngoại giao hướng dẩn việc ký kết các điều ước
quốc tế về ODA;
 Quyết định 290/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án
"Định hướng thu hút và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức thời kỳ 2006 - 2010"

--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

4

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế - Thương mại

Luận văn: "Tiến trình thiết lập một chương trình quảng cáo có hiệu quả"

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: "tiến trình thiết lập một chương trình quảng cáo có hiệu quả"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Cần thiết tạo ra mối liên kết từ đầu được phù hợp tiêu thụ

LỜI MỞ ĐẦU Tiêu thụ là khâu quan trọng nhất và cũng là khâu cuối cùng của kinh doanh.Thông qua tiêu thụ hàng hoá, doanh nghiệp thực hiện được giá trị sử dụng của hàng hoá;góp phần tăng nhanh tốc độ thu hồi vốn đồng thời thoả mãn phần nào nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Mặt khác, thông qua tiêu thụ hàng hoá doanh nghiệp xác định được kết quả kinh doanh lãi lỗ mức độ nào. Điều đó quyết định đến sự sụp đổ hay đứng vững và phát triển của doanh nghiệp. Đối với nền kinh...


Luận văn: Luận văn Hoàn thiện kế toán chi phí tại Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Giao Thông Vận Tải Phía Nam

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: luận văn hoàn thiện kế toán chi phí tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía nam', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tự do hóa tại thị trường EU - Thực trangh hàng Việt Nam sang EU và cách thâm nhập hiệu quả - 3

2.3. ảnh hưởng của các tổ chức kinh tế quốc tế đến chính sách ngoại thương quốc gia. Khởi đầu từ sau chiến tranh thế giới, với hệ thống tiền tệ thế giới Breton Wood và sau này là một loạt cá tổ chức khác như: Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch (GATT); quĩ tiền tệ quốc tế (IMF); tổ chức các nước sản xuất dầu mỏ (OPEC); khối thị trường chung Châu Âu (EU); hội nghị của liên hiệp quốc tế về thương mại và phát triển (UNCTAD); Phòng thương mại quốc tế (ICE).. . ...


CHƯƠNG III TRIỂN VỌNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - HOA KỲ_P2

g. Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện quản lý Nhà nớc về thị trờng và hoạt động thơng mại . Để thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu thơng mại cần phải tiếp tục đổi mới và hoàn thiện quản lý Nhà nớc về thị trờng và hoạt động thơng mại.


Tiểu luận: Thực trạng dịch vụ thanh toán thẻ tại Việt Nam

Nội dung chính của đề tài Thực trạng dịch vụ thanh toán thẻ tại Việt Nam nhằm giới thiệu về thanh toán thẻ, vai trò của thanh toán thẻ tại Việt Nam hiện nay, các nhà cung cấp lớn trên thị trường, hạ tầng thanh toán thẻ quốc gia hiện nay, rủi ro khi thanh toán thẻ.


Báo cáo “Phân tích và thiết kế các biện pháp cắt giảm lãng phí tại nhà máy nhôm Đông Anh”

Trong kinh tế học vi mô, chi phí sản xuất chiếm một vị trí quan trọng và có quan hệ với nhiều vấn đề khác nhau của một doanh nghiệp cũng như của xã hội. Chi phí sản xuất không chỉ là mối quan tâm của doanh nghiệp, của nhà sản xuất mà còn là mối quan tâm của người tiêu dùng và của xã hội. Giảm chi phí sản xuất làm tăng lợi nhuận của doanh nghiệp, tăng tính cạnh tranh của hàng hóa, đồng thời cũng làm tăng lợi ích cho người tiêu dùng đó là điều mà không chỉ quản lý sản...


Đề tài: " Huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ "

Quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đòi hỏi phải huy động nhiều nguồn lực (lao động- khoa học công nghệ- vốn - tài nguyên thiên nhiên), trong đó vốn là một trong những nguồn lực cơ bản để phát triển. Trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, nguồn vốn của Nhà nước tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế cho đầu tư phát triển còn hết sức hạn chế, để có nguồn vốn đáp ứng cho nhu cầu phát triển của đất nước, ngoài các nguồn vốn đầu tư trong nước...


Khóa luận tốt nghiệp: Biện pháp phát triển marketing du lịch tại Cao Bằng

Khóa luận tốt nghiệp: Biện pháp phát triển marketing du lịch tại Cao Bằng nhằm nghiên cứu, tổng kết hoạt động du lịch nói chung, công tác du lịch nói riêng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Từ đó xây dựng các biện pháp phát triển marketing du lịch tại Cao Bằng trong xu hướng quốc tế hoá kinh tế - phát triển du lịch khu vực và thế giới.


Luận văn đề tài: Hiệp định thương mại Việt Mỹ-Cơ hội và thách thức

Xu thế toàn cầu hoá xuất hiện trở thành một dòng thác lớn khi cuộc cáchmạng khoa học và công nghệ hiện đại phát triển lên một đỉnh cao mới đưa đến những kỹ thuật mũi nhọn tạo ra năng suất lao động rất cao. Lực lượng sản xuất lớn mạnh vượt bậc theo hướng quốc tế hoá ngày càng tăng. Các thành tựu của cuộc cách mạng thông tin và giao thông hiện đại cho phép tổ chưc sản xuất vận chuyển, lưu thông buôn bán trên quy mô toàn thế giới, thúc đẩy su thế toàn cầu...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu