Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bổ sung thuyết minh dự án đầu tư: Bệnh viện Ung Bướu Tp. Cần Thơ

Bổ sung thuyết minh dự án đầu tư: Bệnh viện Ung Bướu Tp. Cần Thơ trình bày: Thông tin cơ bản về dự án, tổ chức nhân sự, tổng mức đầu tư dự án, nguồn vốn đầu tư dự án, mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

BỔ SUNG
THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TP.CẦN THƠ
(QUY MÔ 500 GIƯỜNG)

Địa điểm
Chủ đầu tư
Đơn vị lập

: Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
: Sở Y tế Thành phố Cần Thơ
: Công ty TNHH Thiết kế - Xây dựng Cát Mộc

Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 4 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

BỔ SUNG
THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TP.CẦN THƠ
(QUY MÔ 500 GIƯỜNG)
ĐƠN VỊ LẬP
CÔNG TY TNHH TK-XD
CÁT MỘC

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

PHẠM THANH TRUYẾN

NGUYỄN VĂN MAI

Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 4 năm 2012

NỘI DUNG
CHƯƠNG I: THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN .................................................................. 3
I.1. Mô tả dự án .......................................................................................................................... 3
I.2. Căn cứ pháp lý..................................................................................................................... 3
CHƯƠNG II: TỔ CHỨC NHÂN SỰ ...................................................................................... 5
II.1. Kế hoạch xây dựng theo chỉ tiêu biên chế 500 giường ................................................... 5
II.2. Tỷ lệ cơ cấu bộ phận, chuyên môn ................................................................................... 5
II.3. Số biên chế hiện có và nhu cầu biên chế .......................................................................... 5
II.4. Tổ chức nhân sự................................................................................................................. 6
II.4.1. Các phòng chức năng ..................................................................................................... 6
II.4.2. Đội ngũ chuyên môn ....................................................................................................... 9
II.5. Nhu cầu đào tạo thêm nhân sự cho bệnh viện 500 giường .......................................... 10
CHƯƠNG III: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN .................................................................... 11
III.1. Cơ sở pháp lý lập tổng mức đầu tư .............................................................................. 11
III.2. Tổng mức vốn đầu tư ban đầu ...................................................................................... 11
III.2.1 Nội dung ........................................................................................................................ 11
III.2.2. Kết quả tổng mức đầu tư của dự án .......................................................................... 16
CHƯƠNG IV: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN ........................................................ 19
IV.1. Phân bổ nguồn vốn cho tổng mức đầu tư .................................................................... 19
IV.2. Tiến độ thực hiện và kế hoạch sử dụng vốn ................................................................ 19
IV.3. Cơ cấu nguồn vốn ........................................................................................................... 20
IV.4. Quỹ Phát triển Sự nghiệp và Quỹ Đào tạo .................................................................. 20

Bổ sung thuyết minh dự án: Bệnh viện ung bướu Tp. Cần Thơ

CHƯƠNG I: THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN
I.1. Mô tả dự án
1.Tên dự án
: Bệnh viện Ung Bướu TP.Cần Thơ (Quy mô 500 giường)
2. Nhóm ngành dự án
: Nhóm A
3. Chủ đầu tư
: Sở Y Tế Thành phố Cần Thơ
a. Địa chỉ liên lạc
: 71 Lý Tự Trọng - Quận Ninh Kiều - Thành phố Cần Thơ
b. Số điện thoại/Fax
: (84-071) 831027 / (84-71) 830710
4. Thời gian thực hiện dự án
: thực hiện 5 năm kể từ năm 2012. Trong 2012 chủ yếu
thực hiện các công việc tư vấn.
5. Địa điểm thực hiện dự án
: Khu Cái Sơn, Hàng Bàng, Phường An Bình, Quận Ninh
Kiều, Thành phố Cần Thơ
6. Diện tích sàn xây dựng
: 45,841m2
7. Diện tích khu đất xây dựng
: 400,000m2
8. Diện tích giường bệnh
: 80 – 90 m2/giường
9. Quy mô bệnh viện
: 500 giường
10. Tổng vốn dự kiến của dự án : Dưới 65 triệu Euro
Trong đó:
- Vốn ODA: 57 triệu Euro
- Vốn đối ứng: Vốn địa phương, tương đương với..................... Euro
11. Hình thức cung cấp ODA
: ODA không hoàn lại
I.2. Căn cứ pháp lý
 Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật
Doanh nghiệp;
 Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 của Chính Phủ về đăng ký kinh
doanh, Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành một
số Điều của Luật Doanh nghiệp;
 Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/2/2003;
 Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính Phủ về chính sách khuyến
khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao.
 Nghị định 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính Phủ qui định chi tiết thi hành
một số Điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân;
 Thông tư số 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Trưởng Bộ Y tế hướng dẫn về
hành nghề y, dược tư nhân;
 Thông tư số 18/2000/TT-BTC ngày 01/3/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số
Điều của Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính Phủ về chính sách khuyến
khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao;
 Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 20/2/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành
danh mục trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu
vực, trạm y tế xã và túi y tế thôn bản;
--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

3

Bổ sung thuyết minh dự án: Bệnh viện ung bướu Tp. Cần Thơ
 Nghị định 87/CP ngày 05/08/1997 về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng
nguồn hổ trợ phát triển chính thức;
 Nghị định 17/2001/NĐ-CP ngày 04/05/2001 về việc ban hành quy chế quản lý và sử
dụng nguồn hổ trợ phát triển chính thức;
 Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 ban hành quy chế quản lý và sử dụng
nguồn vốn ODA;
 Thông tư 04/2007/TT-BKH hướng dẩn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn
hỗ trợ phát triển chính thức (ban hành kèm theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày
09/11/2006 của chính phủ);
 Thông tư 03/2007/TT-BKH hướng dẩn về cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của
ban quản lý các chương trình, dự án ODA của bộ kế hoạch và đầu tư;
 Thông tư 108/2007/TT-BKH của bộ tài chính hướng dẩn quản lý tài chính trong nước
vốn ODA;
 Thông tư 01/2008/TT-BNG của bộ ngoại giao hướng dẩn việc ký kết các điều ước
quốc tế về ODA;
 Quyết định 290/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án
"Định hướng thu hút và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức thời kỳ 2006 - 2010"

--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

4

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế - Thương mại

Tiểu luận: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Đà Lạt" cho sản phẩm hoa địa lan của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Đóng góp của đề tài thiết lập cơ chế bảo hộ, quản lý, khai thác và phát triển NHCN “Đà Lạt” cho sản phẩm hoa địa lan của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng nhằm bảo đảm việc kiểm soát chất lượng, xúc tiến thương mại cho sản phẩm hoa địa lan.


Đề tài "Một số giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào các thị trường phi hạn ngạch”

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài "một số giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may việt nam vào các thị trường phi hạn ngạch”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Báo cáo đề tài:" Thực trạng sản xuất và tiêu thụ muối Bạc Liêu"

Muối là chất rất cần thiết, không thể thiếu trong cuộc sống con người. Ngoài công dụng làm gia vị, dược liệu cần thiết hàng ngày cho nhân dân, làm món hàng xuất nhập khẩu đáng kể, muối ăn còn là nguyên liệu quan trọng cho nhiều ngành công nghiệp chế biến, công nghiệp hóa học. Với rất nhiều công dụng như vậy, nên nhu cầu tiêu thụ muối trong nước lẫn ngoài nước hàng năm là rất cao...


Luận văn:MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG GÓP PHẦN CAO KHẢ NĂNG THẮNG THẦU CỦA CÔNG TY XÂY LẮP VẬT TƯ KỸ THUẬT TEMACO

Trong quá trình thực hiện chuyển đổi nền kinh tế theo chủ trương đổi mới do Đại hội Đảng lần thứ VI đã đề ra, Đảng và Nhà nước ta không ngừng đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế nhằm thích ứng và tạo điều kiện phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước. Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, đấu thầu là một phương thức được áp dụng khá phổ biến, từng bước thay thế cho phương thức chỉ định thầu không còn...


Lý thuyết xuất nhập khẩu và giải pháp hoàn thiện thủ tục xuất nhập khẩu xe máy - 2

Nguồn vốn :là một tiền đề rất quan trọng cho công tác nhạp khẩu tại công ty .Hiện nay những nguồn vốn mà doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thể huy động để xuất khẩu là: + Vốn tự có : gồm vốn pháp định ,vốn bổ sung từ lợi nhuận + Vốn từ phát hành chứng khoáng + Vốn từ các chứng khoáng phải trả + Vốn vay : bao gồm vay cán bộ công nhân viên trong công ty và vay từ ngân hàng - Nguồn lực doanh nghiệp nghiên cứu nguồn lực doanh nghiệp nhằm phục...


Thực trạng bảo hiểm an sinh giáo dục trong hệ thống bảo hiểm nhân thọ - 7

Doanh thu của nghiệp vụ này năm 1998 so với hai năn trước tăng lên rất nhanh, so với năm 1996 nó tăng 12 tỷ VNĐ tức gần gấp 6 lần, so với năm 1997 là 11 tỷ VNĐ, gần gấp 7 lần. Môi trường đầu tư của ta ngày càng được mở rộng cả về mặt chiều rộng lẫn chiều sâu, nên doanh thu từ hoạt động đầu tư của công ty cũng không ngừng tăng lên,so với năm 1996 ta mới đi vào kinh doanh nên hoạt động đầu tư chưa thu được kết quả, thì đến năm...


Đề tài: Văn Hóa Kinh Doanh Của Người Nhật Bản

Trong thời đại kinh tế toàn cầu, việc hội nhập với các nền kinh tế toàn cầu là tất yếu. Việc kinh doanh quốc tế sẽ thuận buồm xuôi gió nếu như các doanh nghiệp nắm vững được các nguyên tắc trong giao tiếp quốc tế, cụ thể là văn hoá giao tiếp kinh doanh của nước mà doanh nghiệp đang hợp tác.


Đề tài “ XUẤT KHẨU THUỶ SẢN CỦA VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ THỜI GIAN QUA "

Kết quả thành công của Đại hội Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 4 năm 2001 đã tiếp tục khẳng định con đường đúng đắn cho nền kinh tế Việt Nam ở những thập niên đầu tiên của thế kỷ 21. Để tăng nhanh tốc độ xuất khẩu, đẩy nhanh tiến độ hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới, Đảng ta chủ trương: “Tiếp tục mở cửa nền kinh tế, thực hiện đa dạng hoá thị trường, đa phương hoá mối quan hệ kinh tế với các nước trên...


Đề tài: Giải pháp tăng doanh thu tại Công ty cổ phần giầy Thăng Long

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: giải pháp tăng doanh thu tại công ty cổ phần giầy thăng long', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Báo cáo đề tài:" Phân tích sản lượng đường tinh luyện trong năm 2010 và dự báo trong năm 2011"

Trong giai đoạn hội hập vào nền kinh tế toàn cầu hiện nay, nước ta đang dần hoàn thiện mục tiêu đề ra trong năm 2009 – 2010. Trong nền kinh tế thị trường, nước ta đã gặt hái được nhiều thành quả to lớn trên tất cả mọi lĩnh vực, Song, bên cạnh những thành quả ấy chúng ta vẫn gặp nhiều khó khăn, thử thách.Tác động của nền kinh tế thị trường hội nhập quốc tế tiềm ẩn nhiều vấn đề....


Tài liệu mới download

Mẫu Bản cảnh cáo nhân viên
 • 19/05/2015
 • 82.882
 • 885
TOEFL READING 500
 • 14/03/2010
 • 98.717
 • 350

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu