Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bảo tồn và phát huy nghệ thuật múa Cơ Tu ở tỉnh Quảng Nam

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương: Chương 1-Cơ sở lý luận bảo tồn, phát huy nghệ thuật múa, tổng quan về tộc người Cơ Tu và nghệ thuật múa Cơ Tu ở tỉnh Quảng Nam; Chương 2-Thực trạng bảo tồn và phát huy nghệ thuật múa Cơ Tu ở tỉnh Quảng Nam; Chương 3-Giải pháp bảo tồn và phát huy nghệ thuật múa Cơ Tu ở tỉnh Quảng Nam.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

NGUYỄN THỊ THU BA

BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY NGHỆ THUẬT
MÚA CƠ TU Ở TỈNH QUẢNG NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA
Khóa 3 (2015 – 2017)

Hà Nội, 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

NGUYỄN THỊ THU BA

BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY NGHỆ THUẬT
MÚA CƠ TU Ở TỈNH QUẢNG NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chuyên ngành: Quản lý Văn hóa
Mã số: 60.31.06.42

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS.NSND Lê Ngọc Canh

Hà Nội, 2017

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đề tài “Bảo tồn và phát huy nghệ thuật múa Cơ Tu
ở tỉnh Quảng Nam” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Đề tài này
người viết chưa công bố ở bất kỳ nơi đâu và không trùng lặp với bất kỳ đề
tài nào đã được công bố. Một số thông tin liên quan, số liệu và trích dẫn
đều được ghi rõ tại phần tài liệu tham khảo và phụ lục trong luận văn.
Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về cam đoan này.
Hà Nội, ngày

tháng 8 năm 2017
Tác giả

Nguyễn Thị Thu Ba

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

CLB

: Câu lạc bộ

DTTS

: Dân tộc thiểu số

DSVHPVT : Di sản văn hóa phi vật thể
HĐND

: Hội đồng nhân dân

GS

: Giáo sư

NQ-HĐND : Ngị quyết Hội đồng nhân dân
NSND

: Nghệ sỹ nhân dân

NSƯT

: Nghệ sỹ ưu tú

Nxb

: Nhà xuất bản

PGS. TS

: Phó giáo sư, Tiến sỹ

PTDTNT

: Phổ thông dân tộc nội trú: Quyết định

QĐ – TTg : Quyết định của Thủ tướng chính phủ
SVHTT&DL: Sở Văn hóa Thể thao và du lịch
Tr

: Trang

TS

: Tiến sỹ

UBND

: Uỷ ban nhân dân

UNESCO

: Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa thuộc liên hợp quốc

VHDG

: Văn hóa dân gian

VHPVT

: Văn hóa phi vật thể

VH-TT

: Văn hóa thông tin

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN BẢO TỒN, PHÁT HUY NGHỆ THUẬT
MÚA, TỔNG QUAN VỀ TỘC NGƯỜI CƠ TU VÀ NGHỆ THUẬT MÚA
CƠ TU Ở TỈNH QUẢNG NAM................................................................... 9
1.1. Cơ sở lý luận .......................................................................................... 9
1.1.1. Khái niệm di sản văn hóa .................................................................... 9
1.1.2. Một số khái niệm bảo tồn và phát huy .............................................. 12
1.2. Tổng quan về tộc người Cơ Tu ở tỉnh Quảng Nam ............................. 18
1.2.1. Tộc người .......................................................................................... 18
1.2.2. Địa bàn cư trú .................................................................................... 18
1.2.3. Môi trường sống của cộng đồng Cơ Tu ............................................ 20
1.2.3.1. Môi trường tự nhiên ....................................................................... 20
1.2.3.2. Môi trường văn hóa ........................................................................ 20
1.2.3.3. Môi trường xã hội .......................................................................... 21
1.2.3.4. Môi trường lao động ...................................................................... 22
1.2.4. Văn hóa phi vật thể ........................................................................... 23
1.2.5. Văn hóa vật thể.................................................................................. 27
1.3. Khái quát về nghệ thuật múa Cơ Tu .................................................... 29
1.3.1. Khái quát về nghệ thuật múa............................................................ 29
1.3.2. Nguồn gốc múa Cơ Tu ...................................................................... 30
1.3.3. Vai trò nghệ thuật múa Cơ Tu với đời sống văn hóa tinh thần của tộc
người Cơ Tu ................................................................................................ 32
Tiểu kết 1 ..................................................................................................... 35
Chương 2: THỰC TRẠNG BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY NGHỆ THUẬT
MÚA CƠ TU Ở TỈNH QUẢNG NAM ...................................................... 37
2.1. Nghệ thuật múa tộc người Cơ Tu......................................................... 37

Tài liệu cùng danh mục Khoa học xã hội

Luận văn tốt nghiệp "Tình hình kinh tế xã hội 2008"

Kinh tế-xã hội nước ta năm 2008 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp, khó lường. Giá dầu thô và giá nhiều loại nguyên liệu, hàng hoá khác trên thị trường thế giới tăng mạnh trong những tháng giữa năm kéo theo sự tăng giá ở mức cao của hầu hết các mặt hàng trong nước; lạm phát xảy ra tại nhiều nước trên thế giới; khủng hoảng tài chính toàn cầu dẫn đến một số nền kinh tế lớn suy thoái, kinh tế thế giới suy giảm; thiên tai, dịch bệnh đối...


Đề tài "LÝ LUẬN CHUNG LIÊN QUAN ĐẾN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG"

Trong tác phẩm “Sự giàu có của các Quốc gia” A.Smith đã chỉ rõ: Thương mại quốc tế là một trong những hình thức đem lại sự giàu có và thịnh vượng cho mỗi dân tộc, là nhân tố đóng góp đáng kể cho tăng trưởng và phát triển kinh tế. Thương mại quốc tế phát triển, thị trường được mở rộng, cho phép tăng chuyên môn hoá sản xuất, tiếp nhận công nghệ mới, khuyến khích phát minh sáng chế, nâng cao năng suất lao động dẫn tới tăng tổng sản phẩm quốc dân. Thương mại quốc tế cho...


Tiểu luận "Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta"

Công cuộc xây dựng xã hội mới phải được tiến hành toàn diện trên các mặt: quan hệ sản xuất, lực lượng sản xuất, nền văn hoá và những con người của xã hội đó. Công nghiệp hoá chính là con đường và bước đi tất yếu để tạo ra cơ sở vật chất - là thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại. Xây dựng cơ sở vật chất - là thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại là một quy luật chung, phổ biến đối với tất cả các nước. Tuy nhiên, tuỳ từng nước khác nhau,...


Chuyên đề kinh tế: Du lịch Đồng Tháp cơ hội và thách thức

Chuyên đề kinh tế: Du lịch Đồng Tháp cơ hội và thách thức được nghiên cứu nhằm giúp ta nhìn lại những thành tựu đạt được trong những năm qua, đồng thời giúp đưa ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành du lịch Đồng Tháp. Đề tài sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho khách du lịch muốn ghé thăm Đồng Tháp, cho những ai quan tâm đến du lịch Đồng Tháp. Đồng thời cũng là một phương tiện quảng bá về du lịch miệt vườn sông nước Cửu Long. Để nắm vững hơn nội dung kiến thức mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Luận văn: Đấu tranh phòng, chống tội làm nhục người khác ở nước ta hiện nay

Con người được coi là vốn quý của xã hội, là đối tượng hàng đầu được pháp luật nói chung, luật hình sự nói riêng, bảo vệ. Bảo vệ con người trước hết là bảo vệ tính mạng, sức khỏe, bảo vệ nhân phẩm, danh dự của họ, vì đó là những vấn đề có ý nghĩa quan trọng hàng đầu đối với con người. Điều 71 Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: “Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về...


Luận văn:CÁC KHÂU ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ CỦA VIỆT NAM THỜI KỲ 2011 - 2020

Trong 10 năm qua, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu về qui mô và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu, trong bối cảnh cịu tác động mạnh của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, chúng ta vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng xuất khẩu khá cao trong năm 2010 (tăng 24% so với năm 2009).


Tóm tắt đề tài: Xây dựng chương trình và đề cương bài giảng cho các lớp nguồn của trường cán bộ thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt đề tài: Xây dựng chương trình và đề cương bài giảng cho các lớp nguồn của trường cán bộ thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục đích đánh giá về thực trạng nội dung, chương trình, phương pháp, và việc tổ chức học tập cho các lớp Cán bộ nguồn, trên cơ sở đó xây dựng tập bài giảng cho lớp Cán bộ nguồn.


Tiểu luận: Tìm hiểu về món canh chua cá lóc Nam Bộ

Canh chua cá “đúng kiểu” của người Miền nam phải vừa có cả vị chua lẫn vị ngọt. Có vị chua nhưng không được chua quá, có vị ngọt nhưng cũng không được ngọt quá, vị chua phải là vị chủ đạo, vị ngọt vừa phải. Hai vị này hòa quyện vào nhau sẽ tạo nên một món canh có hương vị rất lạ và rất ngon.


TIỂU LUẬN: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC TRONG HỆ THỐNG THANH TRA HIỆN NAY

Thanh tra là một nội dung không thể thiếu được của quản lý nhà nước, là một giai đoạn trong chu trình quản lý, có vai trò kiểm định, đánh giá hiệu quả của quản lý nhà nước. Nhiệm vụ trọng yếu có tính chất quyết định của công tác Thanh tra là tìm ra các thiếu sót trong công tác quản lý, nhằm khắc phục kịp thời những sơ hở, yếu kém, kiến nghị đề xuất những biện pháp đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý, sửa đổi cơ chế, chính sách nhằm giúp các cơ quan...


Tiểu luận: Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng XHCN

Tiểu luận với đề tài "Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng XHCN" trình bày về: nguồn gốc và cơ sở lý luận, vấn đề công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam.


Tài liệu mới download

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 22000
 • 27/04/2010
 • 92.438
 • 874
TCVN 6427-2:1998
 • 08/08/2010
 • 16.921
 • 960

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu