Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Báo cáo: Xử lý ngoại lệ

Những lỗi phát sinh khi rutime có thể làm hư hại chương trình...Đánh giá tài liệu

4.4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Báo cáo: Xử lý ngoại lệ Báo cáo: Xử lý ngoại lệ phát sinh ngoại lệ, Cách xử lý ngoại lệ, Câu lệnh try-catch-finally, xử lý tình huống, Cách xử lý Exception
4.4 5 2387
 • 5 - Rất hữu ích 948

 • 4 - Tốt 1.439

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Xử lý ngoại lệ lý Nguyễn Văn Phong
 2. Nội dung Tình huống phát sinh ngoại lệ  Cách xử lý ngoại lệ làm việc trong C#  Câu lệnh try-catch-finally 
 3. Tình huống Tình Những lỗi phát sinh khi rutime có th ể  làm hư hại chương trình Không phải lỗi lập trình  VD: một số tình huống viết dữ liệu vào  file Đĩa bị đầy  Lỗi phần cứng  File bị thay đổi thành chỉ đọc  … 
 4. Cách xử lý trước đây Cách GET A FILENAME OPEN THE FILE IF THERE IS NO ERROR OPENING THE FILE READ SOME DATA IF THERE IS NO ERROR READING THE DATA PROCESS THE DATA WRITE THE DATA IF THERE IS NO ERROR WRITING THE DATA CLOSE THE FILE IF THERE IS NO ERROR CLOSING FILE RETURN Hầu hết các bước có khả năng thất bại  Khó xác định chính xác lỗi từ những thông  tin trả về của hàm thư viện Đoạn code phải thực hiện rồi mới biết lỗi 
 5. Cách xử lý Exception Cách TRY TO DO THESE THINGS:     GET A FILENAME     OPEN THE FILE     READ SOME DATA     PROCESS THE DATA     WRITE THE DATA     CLOSE THE FILE RETURN IF ERROR OPENING THE FILE THEN ... IF ERROR READING THE DATA THEN ... IF ERROR WRITING THE DATA THEN ... IF ERROR CLOSING THE FILE THEN ... Đoạn code xử lý ngắn gọn, dễ đọc  Logic chương trình hợp lý hơn, những đoạn  nghi ngờ có lỗi nằm trong vùng Try Cho phép xử lý tình huống lỗi rõ ràng và đơn  giản
 6. Các đối tượng Exception Các Trong C#, khi runtime error xuất hiện  CLR sẽ xác định lỗi và phát sinh ta đối  tượng Exception Đối tượng Exception này được ném trở lại  stack chờ cho một phương thức bắt lỗi đó. Nếu Exception này không được chương  trình “catch” thì CRL sẽ in ra thông điệp lỗi
 7. Mô hình gọi – xử lý Exception Mô CLR Runtime Method Calls Travel The Main( ) Down method Exceptions First Method Passed Up Exception Thrown Here
 8. Sử dụng try-catch Dùng Try-catch để xử lý ngoại lệ  Đặt code có khả năng dẫn đến ngoại lệ  vào khối “try” Cung cấp các khối “catch” theo sau “try”   Có thể cung cấp tất cả catch cho các lỗi nếu muốn xử lý, bằng cách sử dụng các lớp exception thích hợp  Nếu không cung cấp catch cho một ngoại lệ, thì exception này đượn lan truyền lên trên.
 9. Cú pháp Try-Catch Cú Code có khả năng dẫn đến lỗi try { Tham số exception RiskyBussiness(); được catch } catch (SomeException e ) Đoạn xử lý với { tình huống có lỗi // Handle code }
 10. Khối try Kh Bao gồm các phần  Từ khóa try  Theo sau khối “{…}”  Khối “{…}” bắt buộc phải có, khác với  “{…}” trong if hay for Bên trong khối try  Đặt bất cứ câu lệnh nào có khả năng phát  sinh ra ngoại lệ
 11. Khối catch Kh Đặt một hay nhiều ngay sau khối try  Không có lệnh nào chen giữa hai khối  catch của một try Cú pháp khối catch như sau  catch (Exception-class [var1]) { // xử lý ngoại lệ 1 } catch (Exception-class [var2]) { // xử lý ngoại lệ 2 }
 12. Ví dụ try-catch Ví Chương trình bị terminate Chương trình kết thúc bình thường
 13. Sử dụng Finally Khi một exception được ném ra  Luồng thực thi sẽ nhảy vào khối catch xử lý nó.  Một số đoạn code giải phóng tài nguyên có thể  bị bỏ qua Open File // ngoại lệ được phát sinh Read Data // đoạn code này bị bỏ qua, dù file chưa đóng Close File Khối try-catch có phần option là finally   Luôn luôn được gọi  Sử dụng để dọn dẹp các tài nguyên đang nắm giữ
 14. VD có try-catch-finally VD Luôn thực thi dù có hay không có ngoại lệ
 15. Lệnh throw Cho phép ném ra một ngoại lệ  Cú pháp: throw exception_object  Phát sinh ra ngoại lệ
 16. Lớp Exception Có 2 loại ngoại lệ  Ngoại lệ phát sinh bởi chương trình  Ngoại lệ được tạo bởi CLR  Lớp System.Exception là cơ sở cho tất  cả lớp trong C# 2 lớp kế thừa từ lớp này:  ApplicationException: thường làm lớp cơ  bản cho lớp ngoại lệ phát sinh từ ứng dụng SystemException: do CLR phát sinh 
 17. Lớp Exception (2) Một số lớp Exception thường dùng System.OutOfMemoryException System.OutOfMemoryException  System.NullReferenceException System.NullReferenceException  Syste.InvalidCastException Syste.InvalidCastException  Syste.ArrayTypeMismatchException Syste.ArrayTypeMismatchException  System.IndexOutOfRangeException System.IndexOutOfRangeException  System.ArithmeticException System.ArithmeticException  System.DevideByZeroException System.DevideByZeroException  System.OverFlowException System.OverFlowException 
 18. Tự tạo lớp exception
 19. VD truy xuất file VD
 20. Tóm tắt Tóm Exception làm cho chương trình chặt  chẽ hơn. Tránh tetminal chương trình đột ngột vì những lỗi runtime Tập các lớp Exception đa dạng, bao  hàm các vấn đề phát sinh lúc runtime Lớp Exception là lớp cơ sở cho các lớp  xử lý ngoại lệ trong .NET Dễ dàng định nghĩa lớp ngoại lệ, và  phát sinh ngoại lệ trong chương trình

Tài liệu cùng danh mục Kỹ thuật lập trình

Partial Differential Equations part 3

Roache, P.J. 1976, Computational Fluid Dynamics (Albuquerque: Hermosa). [7] Woodward, P., and Colella, P. 1984, Journal of Computational Physics, vol. 54, pp. 115–173. [8] Rizzi, A., and Engquist, B. 1987, Journal of Computational Physics, vol. 72, pp. 1–69. [9]


Big Dummy's Guide to the Internet

Chapter 1: Setting up and jacking in 1.1 Ready, set... 1.2 Go! 1.3 Public-access Internet providers 1.4 If your town doesn't have direct access 1.5 Net origins 1.6 How it works 1.7 When things go wrong .1.8 FYI Chapter 2: E-mail 2.1. The basics 2.2 Elm -- a better way 2.3 Pine -- even better than Elm 2.4 Smileys 2.5 Sending e-mail to other networks 2.6 Seven Unix commands you can't live without Chapter 3: Usenet I 3.1 The global watering hole 3.2 Navigating Usenet with nn 3.3 nn commands 3.4 Using rn 3.5 rn commands 3.6 Essential newsgroups 3.7 Speaking...


Bài 3: Biến, Toán tử và Kiểu dữ liệu – Thực hành

Như chúng ta đã biết, Biến là tên đặt cho vị trí bộ nhớ máy tính, có thể dùng để lưu trữ các giá trị khác nhau tại những thời điểm khác nhau. Trong chương này, chủ yếu chúng ta sẽ học cách tạo và sử dụng biến


Các thẻ xử lý font chữ

Cấu trúc của 1 thẻ trong HTML bao gồm: - Dấu "".


HandBooks Professional Java-C-Scrip-SQL part 137

Tham khảo tài liệu 'handbooks professional java-c-scrip-sql part 137', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Chapter 1: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Hướng dẫn này giới thiệu cho bạn phương pháp lập trình hướng đối tượng (OOP) bằng ngôn ngữ Java. Nền tảng Java là một chủ đề rộng lớn, bởi vậy chúng ta không thể đề cập đến tất cả trong tài liệu này, nhưng chúng ta sẽ trình bày đủ để bạn có thể khởi đầu. Tài liệu tiếp theo sẽ cung cấp thêm các thông tin và hướng dẫn bạn trong nỗ lực lập trình bằng Java.


Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng chuyển đổi hàm liên thuộc kiểu S dạng trơn p6

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích khả năng ứng dụng chuyển đổi hàm liên thuộc kiểu s dạng trơn p6', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


C++ for C Programmers by JT Kalnay

A textbook of C++ examples intended for C programmers. This book is not a starting point for new C++ programmers who do not know C. It is a transition tool for C programmers. JT Kalnay wrote C, C++, and Assembler programs from 1979 until 1995 when he decided to become a patent attorney. He still dabbles in programming, but spends more of his time writing novels about programming mistakes (e.g., The Pattern).


Professional Information Technology-Programming Book part 26

Tham khảo tài liệu 'professional information technology-programming book part 26', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Manning ASP.NET AJAX in Action PHẦN 9

cung cấp các tài liệu tham khảo kịch bản và mô tả kịch bản cần thiết để dây một thành phần khách hàng để kiểm soát mở rộng. mà không phải là bao gồm trong danh sách sau đây. (Bạn có thể truy cập và chạy toàn bộ mã nguồn cho ví dụ này sau khi tải về nó từ www.manning.com / Gallo.) Liệt kê 13,22 cho thấy HTML tĩnh để thêm vào trang ASP.NET.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Software Engineer (P20)
 • 12/12/2010
 • 47.776
 • 208
Head First Servlets and JSP phần 1
 • 22/10/2011
 • 38.170
 • 124
Lesson 5- Identify Design Elements
 • 24/02/2010
 • 59.183
 • 811

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu