Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Tai liệu gồm các nội dung chính: Căn cứ, mục đích, yêu cầu của quy hoạch, nội dung quy hoạch, phân tích đánh giá, dự báo các điều kiện, yếu tố phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
_______________

BÁO CÁO TỔNG HỢP

HO CH TỔNG TH PHÁT T
N
NH T H T NH
NG N NH
NN
T
NH N
NN

QUẢNG NINH – THÁNG 10 NĂM 2013

ỤC LỤC


............................................................................................................ 1

PH N . C N CỨ

ỤC ÍCH

Ê C

CỦA

HO CH .............. 2

I. CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHÁP LÝ CỦA QUY HOẠCH ....................... 2
II. MỤC ĐÍCH CỦA QUY HOẠCH ............................................................ 5
III. YÊU CẦU ............................................................................................... 6
IV. TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ CÁCH TIẾP
CẬN TRONG NGHIÊN CỨU LẬP QUY HOẠCH TỔNG THỂ ............... 7
V. CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU ................................................................... 9
PH N

.N

D NG

HO CH ........................................................... 10

I. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO CÁC ĐIỀU KIỆN, YẾU TỐ
PHÁT TRIỂN .............................................................................................. 10
1. Vị trí địa lý kinh tế và các yếu tố tự nhiên ................................................... 10
2. Bối cảnh bên ngoài....................................................................................... 16
3. Lợi thế so sánh và cơ hội phát triển ............................................................. 19
4. Khó khăn và thách thức ............................................................................... 20

II. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
GIAI ĐOẠN 2006-2011, PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH
TẾ - XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN
ĐẾN NĂM 2030.......................................................................................... 22
1. Đánh giá tổng quát tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 2006-2011 ............ 22
2. Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030 .......................................................................... 31

III. ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT
TRIỂN CÁC NGÀNH KINH TẾ ................................................................ 41
1. Dịch vụ ......................................................................................................... 41
2. Công nghiệp và khai khoáng........................................................................ 62
3. Nông nghiệp: trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản ....................... 84

IV. ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT
TRIỂN XÃ HỘI VÀ QUỐC PHÒNG - AN NINH .................................... 99
1. Dân số, nguồn nhân lực, mức sống và an sinh xã hội .................................. 99
2. Giáo dục và đào tạo.................................................................................... 104
3. Y tế ............................................................................................................. 108
4. Thông tin và truyền thông .......................................................................... 112
5. Văn hóa và thể thao.................................................................................... 117
6. Xây dựng nông thôn mới ........................................................................... 119
7. Quốc phòng - an ninh ................................................................................. 122

V. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ..................................................................... 127
1. Thực trạng .................................................................................................. 127
2. Khó khăn và hạn chế .................................................................................. 130

i

3. Định hướng phát triển ................................................................................ 131

VI. ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT
TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG .................................................................. 146
1. Giao thông vận tải ...................................................................................... 146
2. Dịch vụ cấp điện, cấp nước ........................................................................ 162
3. Khu công nghiệp ........................................................................................ 166
4. Cụm công nghiệp ....................................................................................... 172
5. Khu kinh tế................................................................................................. 175

VII. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN LÃNH THỔ .......................................... 183
1. Hạ Long: Trung tâm của Quảng Ninh ....................................................... 183
2. Phía Tây: Ba Chẽ, Hoành Bồ, Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều ............ 185
3. Phía Đông: Cẩm Phả, Vân Đồn, Cô Tô, Tiên Yên, Bình Liêu, Đầm
Hà, Hải Hà, Móng Cái ................................................................................... 187
4. Định hướng chung về phát triển đô thị ...................................................... 194

VIII. CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ƯU TIÊN ............ 196
1. Tổng hợp các chương trình và dự án ưu tiên ............................................. 197
2. Các dự án ưu tiên, thứ tự triển khai và đầu tư............................................ 204

IX. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH TỔNG THỂ ........... 205
1. Nhóm giải pháp về nguồn lực .................................................................... 205
2. Nhóm giải pháp về phát triển khoa học công nghệ.................................... 218
3. Nhóm giải pháp về hợp tác vùng, quốc gia và quốc tế .............................. 220
4. Thành lập Đơn vị Thực hiện để triển khai các ưu tiên phát triển .............. 224
5. Đề xuất lên Chính phủ, các Bộ và cơ quan ban ngành .............................. 228

G

THÍCH CÁC TỪ V

T TẮT ............................................................. 231

ii

MỞ

U

Quảng Ninh nằm ở phía Đông Bắc Việt Nam, chạy dài theo hướng
Đông Bắc - Tây Nam với toạ độ địa lý: vĩ độ Bắc từ 2040’ đến 2140’; kinh
độ Đông từ 10625’ đến 10825’; phía Bắc giáp nước Cộng hoà Nhân dân
Trung Hoa; phía Tây Bắc giáp các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang; phía Đông và
phía Nam giáp Vịnh Bắc Bộ, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương.
Quảng Ninh có diện tích đất tự nhiên 6.102 km2, có đường biên giới trên
bộ (118,8 km) và trên biển (gần 191 km) với Trung Quốc; 3 cửa khẩu (Móng
Cái, Hoành Mô, Bắc Phong Sinh) tiếp giáp với vùng duyên hải rộng lớn Nam
Trung Quốc; bờ biển dài 250 km, có 2.077 đảo (chiếm 2/3 số đảo của Việt
Nam), trên 40.000 ha bãi triều và hơn 20.000 ha diện tích eo biển và vịnh.
Tỉnh Quảng Ninh có 14 đơn vị hành chính, trong đó 10/14 huyện, thị xã,
thành phố tiếp giáp biển. Dân số Quảng Ninh đạt 1,172 triệu người (năm 2011).
Đây cũng là tỉnh duy nhất của cả nước có 4 thành phố (Hạ Long, Uông Bí,
Cẩm Phả và Móng Cái) và 1 thị xã (Quảng Yên).
Quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 269/2006/QĐ-TTg ngày
24/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ “về việc phê duyệt điều chỉnh và bổ sung
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010,
tầm nhìn đến năm 2020” đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, đến
nay một số nội dung trong Quy hoạch trên không còn phù hợp với yêu cầu phát
triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới; đồng thời với việc thực hiện Chỉ thị
số 2178/CT-TTg ngày 02/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng
cường công tác quy hoạch, đòi hỏi Quảng Ninh phải triển khai nghiên cứu xây
dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030 làm căn cứ cho việc xây dựng các kế hoạch phát
triển phù hợp, xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành một tỉnh dịch vụ - công
nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch quốc tế, một trong những đầu tàu kinh tế của
miền Bắc và cả nước.

1

PH N . C N CỨ, MỤC ÍCH
QUY HO CH

Ê C U CỦA

I. CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHÁP LÝ CỦA QUY HO CH
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh được xây
dựng tuân thủ theo những quy định pháp lý tại Nghị định số 92/2006/NĐ-CP
ngày 07/09/2006 và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 92/2006/NĐ-CP về lập, phê duyệt và quản lý
quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội.
Đồng thời, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng
Ninh được xây dựng dựa trên đường lối, chủ trương và các định hướng phát
triển kinh tế - xã hội của cả nước, vùng lãnh thổ và các địa phương có liên quan
tại các văn bản sau đây:
1. Văn kiện của ảng
- Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (2011), bao gồm cả
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020;
- Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa
nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại;
- Nghị quyết số 09/NQ-TW ngày 09/02/2007 của Hội nghị lần thứ tư
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về chiến lược biển Việt Nam đến
năm 2020;
- Nghị quyết số 54/NQ/TW ngày 14/09/2005 của Bộ Chính trị khóa IX
về bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010,
định hướng đến năm 2020;
- Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ sáu
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;
- Nghị quyết số 37/NQ-TW ngày 01/07/2004 của Bộ Chính trị khóa IX
về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh
vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến 2010;
- Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/04/2013 của Bộ chính trị về hội
nhập quốc tế;
- Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/06/2013 của Ban Chấp hành
Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài
nguyên và bảo vệ môi trường;
- Kết luận số 13-KL/TW ngày 28/10/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục
thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 về phát triển kinh tế - xã
hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm
2010, định hướng đến năm 2020;
- Kết luận số 47-KL/TW ngày 06/05/2009 của Bộ Chính trị sơ kết 3
năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X;
2

Tài liệu cùng danh mục Quy hoạch - Đô thị

Công ty trách nhiệm hữa hạn

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu, chịu trách nhiệm hữu hạn và không được phát hành cổ phần.


Quy hoạch sử dụng đất đai ( Chương 1)

Sự gia tăng dân số ở các nước đang phát triển đang là áp lực lên tài nguyên đất đai có giới hạn của họ, và cũng là nguyên nhân dẫn đến suy thoái đất đai. Những phương pháp quy hoạch để giảm bớt tình trạng này vẫn chưa đạt hiệu quả. Do đó, cần có phương pháp tổng hợp chung phù hợp từng vùng miền.


Người Việt từng quy hoạch đô thị chẳng kém ai

Vài chấm phá về vốn liếng đô thị của người Việt Trước khi người Pháp thôn tính nước ta, người Việt dường như đã từng xây dựng trên đất nước mình, cho nhân dân mình một hệ thống đô thị không kém phần đàng hoàng, to đẹp. Một dải giang sơn từ Lạng Sơn đến Cà Mau, mất gần 100 năm chúng ta mới có được hệ thống đô thị như được mô tả trong con mắt săm soi của những giáo sỹ phương Tây trên đường truyền giao đã qua lại nước ta: không một địa phương nào không...


ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐÔ THỊ ĐẶC TRƯNG VÀ PHÁT TRIỂN

Quy hoạch chung xây dựng thành phố Cần Thơ, hiện đang được các chuyên gia trong nước và quốc tế nghiên cứu, xây dựng. Trong đó đồ án sẽ tập trung nghiên cứu Cần Thơ trong mối quan hệ với toàn vùng và quốc tế, xây dựng các định hướng phát triển kiến trúc và phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh.


Giáo trình Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị

Với kết cấu nội dung gồm 5 chương, giáo trình "Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị" giới thiệu đến các bạn những nội dung về khái niệm cơ bản về đô thị và quy hoạch xây dựng đô thị, đô thị hoá và quá trình phát triển đô thị, thiết kế quy hoạch tổng thể đô thị,... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.


Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược: Dự án quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến 2030(QHĐ VII)

Với kết cấu nội dung gồm 6 chương, báo cáo đánh giá môi trường chiến lược: Dự án quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến 2030 (QHĐ VII) trình bày về mô tả tóm tắt dự án và các vấn đề môi trường chính liên quan đến QHĐ VII, diễn biến các vấn đề môi trường liên quan đến QHĐ VII, dự báo tác động đối với môi trường khi thực hiện QHĐ VII, ... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.


QUY TRÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HIỆU QUẢ XÃ HỘI HÓA VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT

Xã hội hóa Vận tải hành khách công cộng là một hoạt động có ý nghĩa trong đáp ứng nhu cầu đi lại trong thành phố. Do vậy cần có sự thống nhất và cách đánh giá hiệu quả của quá trình này. Nội dung bài báo đề cập đến quy trình trong quá trình xã hội hóa và việc đánh giá hiệu quả của hoạt động xã hội hóa.


Bài giảng Quy hoạch và quản lý vận tải công cộng: Chương 2 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

Bài giảng do TS. Đinh Thị Thanh Bình biên soạn, có nội dung trình bày về đặc điểm các phương thức vận tải công cộng đô thị, cụ thể: tổng quan về các phương thức vận tải hành khách công cộng và công suất tuyến vận tải hành khách công cộng. Mời các bạn cùng tham khảo.


Giáo trình-Luật hành chính đô thị&nông thôn-bài 2

Bài 2: QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG 1. TÌM HIỂU QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG 1.1 Khái niệm chung Quy hoạch xây dựng vùng là việc bố trí hợp lý các đô thị, khu dân cư tập trung, khu công nghiệp, các công trình công nghiệp quy mô lớn, các công trình và các khu vực kinh tế chuyên ngành khác; các mạng công trình giao thông, thuỷ lợi, năng lượng, thông tin liên lạc truyền thống và các cơ sở kỹ thuật hạ tầng khác nhằm khai thác có hiệu quả đất đai, tài nguyên, nguồn nước nhân lực...


Dự án Khu Đô Thị Mới Hà Tiên

Dự án Khu Đô Thị Mới Hà Tiên..Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây dựng & kinh doanh vật tư (C&T)....Sơ đồ đường đi...Vị trí.Dự án nằm phía Tây Thị Xã Hà Tiên, tọa lạc tại phường Pháo Đài -


Tài liệu mới download

Bệnh Viêm phổi ở trẻ em
 • 28/09/2012
 • 63.497
 • 131
Tên Sát Nhân Có Tài Mở Khóa
 • 21/05/2013
 • 16.389
 • 881
Cái Chết Cô Ca Sĩ Trẻ
 • 19/05/2013
 • 72.145
 • 822

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

A City Tailored to Women
 • 11/06/2013
 • 73.772
 • 474
Chương 4: Quy hoạch khu ở
 • 01/06/2012
 • 81.568
 • 504

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu