Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Báo cáo thường niên 2016: Công ty Cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh

Tài liệu gồm các nội dung chính: Ngành nghề và địa bàn kinh doanh, mô hình quản trị, định hướng phát triển, rủi ro kinh tế, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG
ĐỊA ỐC ĐẤT XANH

MỤC LỤC

I.

THÔNG TIN CHUNG ................................................................................................................ 1

1.

Thông tin khái quát .................................................................................................................... 1

2.

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh ........................................................................................... 7

2.1. Ngành nghề kinh doanh ............................................................................................................ 7
2.2. Địa bàn kinh doanh ................................................................................................................... 7
3.

Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý ...................................... 8

3.1. Mô hình quản trị ........................................................................................................................ 8
3.2. Cơ cấu bộ máy quản lý ............................................................................................................. 8
3.3. Các công ty con, công ty liên kết ............................................................................................... 9
4.

Định hướng phát triển ............................................................................................................. 10

4.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty .......................................................................................... 10
4.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn .................................................................................... 10
4.3. Các mục tiêu phát triển bền vững ............................................................................................ 11
5.

Các rủi ro................................................................................................................................. 11

5.1. Rủi ro về kinh tế ...................................................................................................................... 11
5.2. Rủi ro lãi suất .......................................................................................................................... 11
5.3. Rủi ro về luật pháp .................................................................................................................. 12
5.4. Rủi ro đặc thù .......................................................................................................................... 12
II.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM ................................................................................. 13

1.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ................................................................................ 13

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:................................................................. 13
1.2. Tình hình biến động các khoản chi phí .................................................................................... 14
2.

Tổ chức và nhân sự ................................................................................................................ 14

2.1. Danh sách Ban điều hành ....................................................................................................... 14
2.2. Những thay đổi trong Ban điều hành ....................................................................................... 18
2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên .................................................................................................... 19
2.4. Chính sách đối với người lao động.......................................................................................... 19
3.

Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án ...................................................................... 22

3.1. Các khoản đầu tư lớn .............................................................................................................. 22
3.2. Các công ty con, công ty liên kết: ............................................................................................ 35
4.

Tình hình tài chính................................................................................................................... 35

4.1. Tình hình tài chính................................................................................................................... 35
4.2. Các chỉ tiêu tài chính ............................................................................................................... 36
5.

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu ............................................................. 37

5.1. Cổ phần .................................................................................................................................. 37
5.2. Cơ cấu cổ đông ....................................................................................................................... 37
Trang i

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu ........................................................................ 38
5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ ............................................................................................................ 38
5.5. Các chứng khoán khác............................................................................................................ 38
6.

Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty .......................................... 38

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu ................................................................................................ 38
6.2. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường ................................................................................ 39
6.3. Chính sách liên quan đến người lao động ............................................................................... 40
6.4. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương ......................................... 40
6.5. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN............ 41
III.

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC..................................................................... 41

1.

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh .................................................................... 41

2.

Tình hình tài chính................................................................................................................... 43

2.1. Tình hình tài sản...................................................................................................................... 43
2.2. Tình hình nợ phải trả ............................................................................................................... 43
3.

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý ........................................................... 44

4.

Kế hoạch phát triển trong tương lai ......................................................................................... 44

5.

Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán.............................................................. 45

6.

Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty ................. 45

IV.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ............................ 46

1.

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty ......................................... 46

2.

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty ............................... 46

3.

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.................................................................... 46

V.

QUẢN TRỊ CÔNG TY .............................................................................................................. 47

1.

Hội đồng quản trị ..................................................................................................................... 47

1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị ........................................................................... 47
1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:...................................................................................... 48
1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị: ............................................................................................ 48
1.4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập ............................................................... 51
2.

Ban Kiểm soát ......................................................................................................................... 51

2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: ............................................................................... 51
2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát:................................................................................................. 51
3.

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm
soát ......................................................................................................................................... 52

3.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích............................................................................... 52
3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và những người liên quan .......................................... 52
VI.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ............................................................................................................. 54

1.

Ý kiến kiểm toán ...................................................................................................................... 54

2.

Báo cáo tài chính được kiểm toán ........................................................................................... 54

Trang ii

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Tháng 11/2003 thương hiệu Đất Xanh
chính thức có mặt trên thị trường bất động
sản Việt Nam. Trải qua một thập kỷ hình
thành và phát triển, Đất Xanh luôn vững
vàng với mục tiêu mang lại cho khách hàng
những sản phẩm bất động sản tốt nhất bằng
dịch vụ chuyên nghiệp nhất.
Với tiềm lực mạnh về tài chính, vững vàng
về kinh nghiệm, cùng đội ngũ cán bộ nhân
viên được đào tạo chuyên nghiệp, nhiệt
tình, năng động, sáng tạo và làm việc hiệu
quả, Đất Xanh nỗ lực không ngừng trong
mọi hoàn cảnh để khẳng định và nâng cao
vị thế của mình trên thị trường bất động sản
Việt Nam, giữ vững niềm tin trong tâm trí
khách hàng và đối tác.
Tự tin với sức mạnh của ba mũi nhọn là Đầu tư – Xây dựng – Dịch vụ, Đất Xanh đã và đang khẳng
định vị thế là Nhà cung cấp giải pháp bất động sản toàn diện nhằm tạo lập cuộc sống ưu việt cho
khách hàng. Với chiến lược đa ngành nghề, đa sở hữu và đa quốc gia, Đất Xanh chủ trương liên
doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức Tài chính, Ngân hàng, Công nghệ, Nhân lực...nhằm tối ưu
hóa lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
Đất Xanh là một trong những doanh nghiệp có được nét văn hóa riêng, tạo được môi trường lý tưởng
cho mọi người phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, đồng thời đề cao mục tiêu phát triển
doanh nghiệp gắn với sự phát triển xã hội, luôn có những hành động thiết thực chung tay vì một cộng
đồng bền vững và nhân ái.
Với thế và lực sẵn có cùng sự quyết tâm không ngừng, chúng tôi tin rằng Đất Xanh có đủ cơ sở để
đạt được những mục tiêu chiến lược đã đề ra. Đất Xanh sẽ trở thành một trong những tập đoàn kinh
tế hàng đầu Việt Nam và vươn ra thế giới trong một tương lai gần nhất.

I.

THÔNG TIN CHUNG

1.

Thông tin khái quát

 Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh
 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303104343, đăng ký lần đầu ngày 23/11/2007,
đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 29/11/2016
 Vốn điều lệ: 2.530.490.680.000 đồng
 Vốn đầu tư của chủ sở hữu theo báo cáo tài chính hợp nhất ngày 31/12/2016 là:
3.537.355.073.094 đồng
 Địa chỉ: 27 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
 Số điện thoại: (84-8) 6252 5252
 Số fax: (84-8) 6285 3896
 Website: datxanh.vn
 Mã cổ phiếu: DXG

Quá trình hình thành và phát triển
 Năm 2003
Thành lập Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh với vốn điều lệ ban đầu là 0,8
tỷ đồng với 10 nhân viên. Khi mới hoạt động, Đất Xanh chuyên về môi giới các dự án bất động
sản.
 Năm 2004


Tháng 3/2004, Thành lập Chi nhánh Đất Xanh đầu tiên tại Quận 7.Lần đầu tiên Đất Xanh khai sinh khái niệm “Siêu thị chung cư”.

 Năm 2005
Phát triển mô hình siêu thị căn hộ chung cư đầu tiên tại Việt Nam.
 Năm 2006


Tháng 1/2006, thành lập Chi nhánh Đất Xanh Mỹ Phước, Bình Dương.Giới thiệu phương thức bán hàng mới “Phương thức bán hàng tập trung” và được thị trường
áp dụng cho đến ngày nay.Tiên phong trong vấn đề minh bạch hóa thông tin sản phẩm bất động sản, các dự án do Đất
Xanh phân phối gây được tiếng vang lớn trên thị trường.Với chiến lược đột phá, Đất Xanh dần chiếm lĩnh toàn bộ thị trường bất động sản Bình
Dương.

 Năm 2007


Tháng 3/2007, thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Đất Xanh. Đất Xanh chính thức mở rộng
hoạt động sang lĩnh vực đầu tư với hàng loạt dự án qui mô lớn có diện tích hàng trăm hecta
với số vốn đầu tư lên đến hàng ngàn tỷ đồng do Đất Xanh làm chủ và hợp tác đầu tư như
Khu đô thị Dịch vụ - Du lịch - Sinh thái Giang Điền, Khu đô thị Thung Lũng Xanh, The Morning
Star Plaza… được khách hàng đón nhận nồng nhiệt bởi uy tín và chất lượng của sản phẩm.Tháng 5/2007, thành lập Chi nhánh Đất Xanh Bình Dương. Phân phối độc quyền các dự án
lớn tại Bình Dương như Ruby Land, Western Land, Fortuna…Tháng 11/2007, chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh.
Trang 1

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Bất động sản

Real Estate Modelling and Forecasting by Chris Brooks and Sotiris Tsolacos_4

Tham khảo tài liệu 'real estate modelling and forecasting by chris brooks and sotiris tsolacos_4', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bất động sản: Nguyên lý “tam giác” để giải cứu thị trường

Để giải cứu thị trường bất động sản cần phải xác định rõ gốc rễ của vấn đề. Trong đó, 3 yếu tố cần phải giải quyết đó là mức độ bảo vệ quyền sử dụng đất, chất lượng quy hoạch và giá trị kinh tế trên đơn vị đất đai. Làm thế nào để “cứu” thị trường bất động sản, câu hỏi này dường như đã trở thành câu hỏi cửa miệng đối với xã hội nói chung và các doanh nghiệp bất động sản nói riêng trong thời gian gần đây. Nhất là, khi thị trường bất động...


Taxation of Real Estate Investment Trusts

Investors mentioned that better tax treatment for REITs in Malaysia (tax exemption at both fund and investor levels) will enhance overall return, although the new tax-exemption at fund level is found to be encouraging. REIT corporations advised that their properties injected into REITs are carefully selected, high yielding properties in prime location. This study found that as all REIT corporations intend to hold 20 – 30% equity in their REITs, it is in their primary interest that their REITs continue to grow and provide attractive returns. In fact, one REIT corporation intends to wait until their...


Xây dựng thuật toán hiệu quả cho định giá bất động sản quận Long Biên và tỉnh Montreal

bài viết Xây dựng thuật toán hiệu quả cho định giá bất động sản quận Long Biên và tỉnh Montreal trình bày: Định giá bất động sản thường chỉ dựa vào khoảng vài chục thuộc tính và rõ ràng mối liên hệ giữa giá bất động sản và các thuộc tính này không phải tuyến tính (Król, 2015), nên chúng tôi phải sử dụng mô hình phi tuyến,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Compare and contrast: Worldwide Real Estate Investment Trust (REIT) Regimes

Several of the success stories highlighted in the Law Enforcement Cases section are groundbreaking cases in the use of charging and in successful convictions. Of particular note, we discuss a conviction on structuring charges where there was no allegation that the funds were illegally derived. In Issues & Guidance, we present an article on the value of BSA data that provides material that BSA Compliance Officers may consider adapting for use when addressing their Boards of Directors. We also spotlight the 314(b) information sharing program in our continued efforts to promote its use by industry. This article complements...


Nửa năm thống khổ của doanh nghiệp bất động sản

Nửa năm thống khổ của doanh nghiệp bất động sản Báo cáo hợp nhất có kiểm toán của 25 doanh nghiệp bất động sản đang niêm yết đến 6/8 cho thấy, không có công ty nào đạt doanh thu tới 500 tỷ đồng, lãi cao nhất cũng chưa đầy 65 tỷ đồng. Trên sàn Hà Nội (HNX), với 9 công ty đã nộp báo cáo kiểm toán hợp nhất, theo số liệu của VNDRIECT, doanh thu 6 tháng cao nhất thuộc về Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An (DIH) với mức 122,48 tỷ đồng....


Fire Behavior Case Study

An oral or written lease containing a specifi c duration may specify the terms for ending the lease. (Remember that any lease for more than one year must be in writing to be binding.) Th e lease could also end automatically at the end of the lease period and not require either party to notify the other. Be careful of any automatic renewal clauses that renew the lease for a certain period. If your lease is oral and there is a discrepancy as to the duration of the lease, it most likely will be treated as one without...


Hướng dẫn Doanh nghiệp Đăng ký ngành nghề kinh doanh Bất động sản và Sàn giao dịch Bất động sản

Quy định cụ thể về việc Xác định vốn Pháp định; Chuyển nhượng Dự án; Giao dịch Bất động sản; Sàn Bất động sản; cấp chứng chỉ hành nghề


Commercial Real Estate Investing For Dummies For Dummies Business Personal Finance_11

Tham khảo tài liệu 'commercial real estate investing for dummies for dummies business personal finance_11', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Commercial Real Estate Investing For Dummies For Dummies Business Personal Finance_2

Tham khảo tài liệu 'commercial real estate investing for dummies for dummies business personal finance_2', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu