Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức Bệnh viện Đa khoa kết hợp truyền thông

"Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức Bệnh viện Đa khoa kết hợp truyền thông" có kết cấu nội dung gồm 8 chương. Chương 1: Báo cáo tóm tắt về dự án. Chương 2: Bối cảnh và căn cứ của dự án. Chương 3: Địa điểm thực hiện dự án. Chương 4: Giải pháp thực hiện. Chương 5: Đánh giá tác động môi trường. Chương 6: Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, kế hoạch tài chính. Chương 7: Hiệu quả kinh tế - tài chính của dự án. Chương 8: Kết luận và kiến nghị.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CÔNG TY TNHH TM DV & QUẢNG CÁO SỐNG ĐẸP
-----------    ----------

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI
DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA)

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KẾT HỢP
TRUYỀN THÔNG

ĐỊA ĐIỂM

: 4A99 XÃ PHẠM VĂN HAI, Q. BÌNH CHÁNH, TP. HỒ CHÍ MINH

CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & QUẢNG CÁO SỐNG ĐẸP
NHÀ TÀI TRỢ : CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN (JICA)

Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 9 năm 2012

CÔNG TY TNHH TM DV SỐNG ĐẸP
-----------    ----------

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI
DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA)

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KẾT HỢP
TRUYỀN THÔNG

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
& QUẢNG CÁO SỐNG ĐẸP

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

DIỆP HỮU TINH
LÊ THỊ HỒ THU

PGĐ. NGUYỄN BÌNH MINH

Tp.Hồ Chí Minh – Tháng 9 năm 2012

1

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: BÁO CÁO TÓM TẮT VỀ DỰ ÁN.....................................................................4
I.1 Mô tả dự án ..........................................................................................................................4
I.1.1 Mục tiêu của dự án ............................................................................................................4
I.1.2. Các thành phần của dự án ................................................................................................4
I.1.3. Các cơ quan chịu trách nhiệm về dự án ...........................................................................4
I.2. Lịch trình thực hiện dự án ...................................................................................................5
I.3. Địa điểm thực hiện dự án ....................................................................................................5
I.4. Nguồn tài chính của dự án...................................................................................................5
CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN ..........................................................7
II.1.Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án ....................................................7
II.1.1. Môi trường vĩ mô ............................................................................................................7
II.1.2. Chính sách phát triển của đất nước ...............................................................................10
II.1.3. Kết luận .........................................................................................................................10
II.2. Các điều kiện và cơ sở của dự án........................................................................................11
II.2.1. Ngành Y ở Việt Nam ....................................................................................................11
II.2.2. Thị trường truyền thông Việt Nam ...............................................................................12
II.2.3. Vùng thực hiện dự án ....................................................................................................17
II.3. Căn cứ của dự án ..............................................................................................................17
II.4. Chứng minh sự cần thiết của dự án .................................................................................18
CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN ..................................................................20
III.1. Địa điểm thực hiện dự án................................................................................................20
III.2. Điều kiện tự nhiên chung của khu vực dự án .................................................................21
III.2.1. Địa hình .......................................................................................................................21
III.2.2. Khí hậu ........................................................................................................................21
III.2.3. Địa chất công trình ......................................................................................................21
III.2.4. Thủy văn ......................................................................................................................22
CHƯƠNG IV: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ..............................................................................23
IV.1. Bệnh viện Đa khoa Hào Quang ......................................................................................23
IV.1.1. Mục tiêu .......................................................................................................................23
IV.1.2. Chức năng, nhiệm vụ...................................................................................................23
IV.1.3. Quy mô bệnh viện, bộ máy quản lý và tổ chức nhân sự .............................................23
IV.1.4. Hình thức đầu tư ..........................................................................................................25
IV.1.5. Phương án xây dựng cơ sở hạ tầng .............................................................................25
IV.1.6. Tiến độ xây dựng .........................................................................................................26
IV.1.7. Bố trí kiến trúc của bệnh viện .....................................................................................26
IV.2. Tạp chí Sức khỏe: ...........................................................................................................26
IV.2.1. Nhân sự : 60 người ......................................................................................................26
IV.2.2. Các chuyên mục trong tạp chí .....................................................................................26
IV.2.3. Thời gian phát hành .....................................................................................................27
IV.2.4. Cách thức quảng cáo, hình thức phát tặng báo miễn phí ............................................27
IV.3. Website: www.suckhoeonline.org ..................................................................................27
IV.3.1. Nhân sự: 180 người .....................................................................................................27
2

IV.3.2. Các chuyên mục trên website ......................................................................................28
CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ......................................................29
V.1. Đánh giá tác động môi trường .........................................................................................29
V.1.1. Giới thiệu chung ...........................................................................................................29
V.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường ............................................................29
V.2. Tác động của dự án tới môi trường .................................................................................30
V.2.1. Tác động trong giai đoạn xây dựng ..............................................................................30
V.2.2. Các tác động chính trong giai đoạn vận hành ...............................................................31
V.3. Biện pháp giảm thiểu và các tác động đến môi trường ...................................................33
V.3.1. Giảm thiểu các tác động trong giai đoạn thi công ........................................................33
V.3.2. Giảm thiểu các tác động trong giai đoạn vận hành ......................................................34
V.3. Kết luận ............................................................................................................................37
CHƯƠNG VI: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, CƠ CẤU NGUỒN VỐN, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
.................................................................................................................................................38
VI.1. Tổng mức đầu tư ............................................................................................................38
VI.1.1 Cơ sở tổng mức đầu tư .................................................................................................38
VI.1.2. Nội dung tổng mức đầu tư ...........................................................................................39
VI.2. Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án .................................................................................41
VI.2.1. Cấu trúc nguồn vốn và phân bổ vốn đầu tư.................................................................41
VI.2.2 Tiến độ sử dụng vốn .....................................................................................................42
VI.2.3. Nguồn vốn và phương thức vay vốn thực hiện dự án .................................................43
VI.2.4 Phương thức hoàn trả vốn vay và lãi vay .....................................................................43
CHƯƠNG VII: HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN................................46
VII.1 Phân tích hiệu quả tài chính dự án .................................................................................46
VII.1.1 Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán: ......................................................................46
VII.1.2. Doanh thu của dự án: .................................................................................................47
VII.2. Các chỉ tiêu hiệu quả của dự án ....................................................................................52
VII.2.1. Báo cáo thu nhập của dự án .......................................................................................52
VII.2.2. Báo cáo ngân lưu dự án..............................................................................................53
VII.3. Phân tích rủi ro dự án. ...................................................................................................54
VII.3.1. Phân tích độ nhạy 1 chiều ..........................................................................................54
VII.3.1. Phân tích độ nhạy 2 chiều ..........................................................................................56
VII.4. Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án ...............................................................56
CHƯƠNG VIII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ......................................................................58
PHỤ LỤC ................................................................................................................................59
TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................................................60

3

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông
------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG I: BÁO CÁO TÓM TẮT VỀ DỰ ÁN
I.1 Mô tả dự án
I.1.1 Mục tiêu của dự án
Mục tiêu chính của dự án là hướng tới việc giữ gìn, duy trì và bảo vệ sức khỏe cộng
đồng; không chỉ khám và chữa bệnh, dự án còn mong muốn góp phần tăng cường công tác
truyền thông giáo dục, nâng cao nhận thức cũng như trách nhiệm của người dân về việc tự
bảo vệ sức khỏe cho chính mình và người thân.
I.1.2. Các thành phần của dự án
“Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông” có 3 thành phần
sau:
- Thành phần 1- Bệnh viện Đa khoa Hào Quang: Bệnh viện đầu tiên ở Việt Nam sử
dụng toàn bộ trang thiết bị, máy móc của Nhật, bác sỹ đứng đầu mỗi khoa đều là của Nhật.
Bệnh viện chuyên khám và tư vấn miễn phí cho tất cả các bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân
nhiễm HIV/AIDS; đồng thời xét nghiệm HIV miễn phí cho bệnh nhân.
- Thành phần 2- Tạp chí Sức khỏe: Đây là chuyên san của báo Gia đình & Xã hội,
phát hành mỗi tháng 2 số. Tạp chí được phát miễn phí tại các nhà thuốc, bệnh viện, các trung
tâm học tiếng Nhật; đồng thời cung cấp dịch vụ quảng cáo cho tất cả các công ty kinh doanh
dược, trang thiết bị y tế, sản phẩm tiêu dùng, sản phẩm liên quan đến vấn đề sức khỏe, gia
đình.
- Thành phần 3- Website www.suckhoeonline.org : Cùng với Tạp chí Sức khỏe,
Website này được xây dựng như là một kênh truyền thông đại chúng mới, đăng tải tất cả các
thông tin in trên tạp chí, các dịch vụ và địa chỉ liên quan đến chăm sóc sức khỏe trên toàn
quốc, bao gồm chuyên mục bác sỹ tư vấn online của bệnh viện đa khoa Hào Quang. Bên
cạnh đó, Website còn cung cấp dịch vụ quảng cáo cho các công ty tương tự Tạp chí Sức
khỏe.
Tạp chí Sức khỏe và trang www.suckhoeonline.org sẽ là 2 kênh truyền thông đắc lực
hỗ trợ cho sự hình thành, hoạt động và phát triển của bệnh viện Đa khoa Hào Quang.
I.1.3. Các cơ quan chịu trách nhiệm về dự án
Dự án “Bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông” trong từng giai đoạn từ đề xuất dự
án đến thực hiện và vận hành dự án đều do chủ đầu tư là Công ty TNHH Thương mại Dịch
vụ & Quảng cáo Sống Đẹp chịu trách nhiệm.
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ & Quảng cáo Sống Đẹp
Tên giao dịch : Song Dep Trading & Advertising Service,Co.LTD
Tên viết tắt : Công ty TNHH Sống Đẹp
Địa chỉ
: 94 đường số 28, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, Tp.HCM
Số điện thoại : 84-8-54074700
Fax: 84-8-54074699
Mã số thuế : 0302129754

---------------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

4

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Job Family Standard for Administrative Work in the Information Technology Group, 2200

In project evaluation, there’s a distinction between “outcome evaluation” – what should we do with the results of the project? – “accountability evaluation” – has the project team done the job properly? – and “developmental evaluation” – what can we learn from the project about how to do projects better? In assessing a project, it’s a good idea to combine assessment of the “product” – the outcome of the project – with the process of carrying it out. This means looking systematically at what went well and what went wrong, at the organisation, the meetings, the reports, the communication and the documentation....


Lập dự án miễn phí Trại nuôi heo sinh học chất lượng cao

Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án "Trại nuôi heo sinh học chất lượng cao" được thực hiện nhằm mục tiêu đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân nói chung và của khu vực nói riêng. Nhà nước và địa phương có nguồn thu ngân sách từ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp. Tạo ra công ăn việc làm cho người lao động và thu nhập cho chủ đầu tư, không những thế còn giúp bà con nông dân có thể ứng dụng công nghệ chăn nuôi mới, đạt năng suất và hiệu quả cao. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quản trị dự án: Chương 3 b - TS. Huỳnh Thanh Điền

Bài giảng Quản trị dự án: Chương 3 thảo luận về tuyên bố nội dung hoạt động dự án. Bài giảng đưa ra các tình huống thực tế nhằm giúp người học tự đánh giá, hiểu rõ bản chất hoạt động dự án. Mời bạn đọc cùng tham khảo.


21 nguyên tắc của các triệu phú “tay trắng làm nên”

Bằng cách nghiên cứu các hành vi ứng xử của hàng ngàn triệu phú giàu lên nhờ vào chính bản thân mình, Brian Tracy - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành của Brian Tracy International, một công ty chuyên về đào tạo và phát triển cá nhân và các tổ chức, đã đúc rút được 21 phẩm chất làm nên thành công của họ. Bản thân Brian Tracy đã từng tư vấn cho hơn 1.000 công ty và hơn bốn triệu người ở Mỹ, Canada và 40 nước khác trên thế giới. Những nguyên tắc mà Tracy đưa......


TÓM TẮT NHANH CÁC MÔ HÌNH LÝ THUYẾT NGOẠI THƯƠNG MỚI

TÓM TẮT NHANH CÁC MÔ HÌNH LÝ THUYẾT NGOẠI THƯƠNG MỚI


Bài giảng Bài 07: Chi phí tài chánh của vốn - TS. Cao Hào Thi

Bài giảng Bài 07: Chi phí tài chánh của vốn do TS. Cao Hào Thi biên soạn trình bày các nội dung chính như: Chi phí vốn, cấu trúc nguồn vốn, xác định MARR của dự án,...


Lãnh đạo - người xây dựng khả năng

Hai tác giả Ronald N. Ashkenas và Robert H. Schaffe cho rằng, một nhà lãnh đạo cấp cao là người có thể xây dựng khả năng thay đổi ở mọi cấp độ, từ cấp độ quản lý tới nhân viên bình thường. Đó là nội dung chủ đạo của bài viết dưới đây.


Chương VIII: Quản lý dự án đầu tư

Quản lý dự án là nghệ thuật và khoa học phối hợp con người, thiết bị, vật tư, tiền bạc, cùng với tiến độ để hoàn thành một dự án cụ thể đúng thời hạn trong vòng chi phí đã được duyệt”. Một cách chung nhất có thể hiểu: “Quản lý dự án là tổng thể những tác động có hướng đích của chủ thể quản lý tới quá trình hình thành, thực hiện, hoạt động của dự án nhằm đạt tới mục tiêu dự án trong những điều kiện và môi trường biến động”. ...


Chương 3 PHÂN TÍCH PHƯƠNG ÁN THEO GIÁ TRỊ TƯƠNG ĐƯƠNG

Nhận ra đầy đủ các so sánh Xác định thời kỳ phân tích Ước lượng dòng tiền tệ cho từng PA Xác định hệ số theo thời gian của tiền tệ (hệ số chiết tính) Lựa chọn độ đo hiệu quả Tính toán so sánh các PA Phân tích độ nhạy (Sensitivity Analysis) Lựa chọn PA


Bài giảng Lập và quản lý dự án đầu tư - ThS. Nguyễn Văn Minh

Bài giảng Lập và quản lý dự án đầu tư giới thiệu các nội dung: Lí luận chung về đầu tư, trình tự nội dung nghiên cứu dự án đầu tư, phân tích tài chính dự án đầu tư, nghiên cứu căn cứ chủ yếu hình thành dự án đầu tư, nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật của dự án, nghiên cứu khía cạnh tổ chức quản lý dự án, phân tích khía cạnh kinh tế xã hội của dự án.


Tài liệu mới download

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 22000
 • 27/04/2010
 • 92.438
 • 874
TCVN 6427-2:1998
 • 08/08/2010
 • 16.921
 • 960

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Qủan lý nội tại hiệu quả
 • 03/12/2009
 • 96.603
 • 671

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu