Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Báo cáo: Công tác giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường

"Báo cáo: Công tác giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường" căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo nhà trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong năm học. Tăng cường tuyên truyền về việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong tiết sinh hoạt dưới cờ, tiết Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tiết sinh hoạt Đội,... Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở các lớp.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS ……..
Số: …../BC-……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…….., ngày …… tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO
Công tác giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường
I. Công tác chỉ đạo
Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo nhà trường đã xây
dựng kế hoạch giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong năm học.
Tăng cường tuyên truyền về việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong
tiết sinh hoạt dưới cờ, tiết Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tiết sinh hoạt
Đội…
Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch giáo dục kỹ năng
sống cho học sinh ở các lớp.
II. Kết quả đạt được
1. Kết quả triển khai, sự chuyển biến công tác giáo dục KNS trong các nhà
trường ở từng cấp học về công tác giáo dục KNS:
- Giáo dục kỹ năng sống thông qua lồng ghép các môn học như môn Ngữ
văn giúp học sinh có kỹ năng hợp tác, kỹ năng giao tiếp…; môn Địa lý giúp học
sinh có kỹ năng ứng phó và tự bảo vệ trước những thiên tai, những hiễm họa trong
xã hội có nguy cơ ảnh hưởng tới cuộc sống lành mạnh và an toàn của các em…;
môn Sinh học giúp học sinh có kỹ năng sống tự phục vụ, chăm sóc bản thân liên
quan đến thể chất sức khỏe…; môn Hóa học hình thành ở các em một số kỹ năng
phổ thông, cơ bản và thói quen làm việc khoa học…
- Giáo dục kỹ năng sống thông qua các hoạt động ngoại khóa như tổ chức
hoạt động văn hóa văn nghệ nhân các ngày lễ Khai giảng năm học mới, ngày
Trung thu, mừng ngày nhà giáo Việt Nam, lễ Tổng kết năm học, văn nghệ trong
các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt tập thể... Những hoạt động này góp phần
hình thành cho các em kỹ năng mạnh dạn, tự tin trước đám đông; tổ chức Hội
khỏe Phù Đổng cấp trường, tổ chức trò chơi dân gian nhân các ngày Khai giảng
năm học mới, mừng Đảng – mừng Xuân… giúp học sinh có ý thức trong việc rèn
luyện sức khỏe cho bản thân và góp phần rèn luyện một số phẩm chất như tính tổ
chức, kỉ luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần đoàn kết…; tổ chức chăm
sóc bia Căm thù tại ấp 4, viếng nhà bia tưởng niệm tại Ủy ban nhân dân xã các
em sẽ được bồi dưỡng thêm về nhân cách, tình yêu quê hương đất nước, đoàn kết,
thân ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống; tổ chức việc trực nhật sân trường, vệ
sinh trường lớp học, chăm sóc bồn hoa Liên đội, chăm sóc vườn cây thuốc nam
cũng được thường xuyên thực hiện... Hoạt động này giáo dục cho các em có ý

thức trong việc bảo vệ môi trường sống và góp phần làm nhà trường ngày được
xanh – sạch – đẹp hơn
2. Sự phối hợp giữa nhà trường với địa phương, gia đình và các tổ chức khác
trong công tác giáo dục KNS
III. Đánh giá chung
1. Kết quả nổi bật
Học sinh của trường rất hào hứng và thích thú với hoạt động này. Nó đã
cuốn hút các em; khuyến khích các em cố gắng vươn lên, tạo điều kiện cho tất cả
học sinh cùng tham gia và có cơ hội trình bày, trao đổi và nhận xét lẫn nhau. Từ
đó giúp cho các em nắm những kỹ năng sống cơ bản như khả năng nhanh nhẹn,
khéo léo, mạnh dạn, tự tin và tạo không khí thi đua lành mạnh.
Thông qua hoạt động này, đã giúp các em tự điều chỉnh, bổ sung trao đổi,
hợp tác tốt hơn để góp phần giáo dục cho các em những kỹ năng thực hiện các
công việc lao động đơn giản, các kỹ năng sáng tạo nghệ thuật, thực hiện các bài
thể dục, các trò chơi, các hành vi ứng xử đối với mọi người trong gia đình, trong
nhà trường và trong xã hội. Những kỹ năng tham gia hoạt động tập thể, kỹ năng
tổ chức những hoạt động chung cùng nhau, biết phối hợp với mọi người cùng thực
hiện hoạt động chung, nâng cao ý thức tự chủ, tự tin, chủ động và giao tiếp với
mọi người.
2. Hạn chế
Một bộ phận không nhỏ là cha mẹ học sinh không có thời gian quan tâm con
cái điều này ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động trải nghiệm sáng tạo của
học sinh ngoài giờ ở học ở nhà trường
Ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo dục kỹ năng sống chưa được nhận thức
một cách đúng mức trong một bộ phận giáo viên.
3. Nguyên nhân
Nhà trường chưa mạnh dạn đề xuất với phụ huynh, với địa phương kế hoạch
hoạt động trải nghiệm cho học sinh ngoài giờ học ở nhà trường.
Một bộ phận giáo viên còn đối phó, dù cơ bản giáo viên đã nhận thức được
bản chất, mức độ cần thiết phải giáo dục kỹ năng sống cho học sinh nhưng giáo
viên còn gặp lúng túng về phương thức, biện pháp để thực hiện có hiệu quả công
tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
IV. Giải pháp triển khai giáo dục KNS trong thời gian tới
1. Phương hướng
Năm học tới nhà trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục kỹ
năng sống cho cho học sinh, tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, lồng
ghép ngoại khóa cho học sinh.

2. Giải pháp
Ngay từ đầu năm học, lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ
năng sống cho học sinh.
Tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh
hiểu rõ hơn công tác giáo dục kỹ năng sống cho cho học sinh.
Vận động sự ủng hộ về vật chất và tinh thần từ địa phương, cha mẹ học sinh
để thực hiện công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh đạt hiệu quả cao.
V. Kiến nghị, đề xuất
1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo
Cần có những hướng dẫn thống nhất trong việc lồng ghép giáo dục kỹ năng
sống cho học sinh.
2. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo
Không.
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT;
- Lưu:VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

BÁO CÁO SỐ LIỆU
Thực trạng triển khai công tác giáo dục kỹ năng sống, năm học 2017-2018
I. Thống kê các số liệu:

TT

Nội dung

1

Tổng số trường học
Số trường tổ chức hoạt động giáo dục
kỹ năng sống
Số học sinh được giáo dục kỹ năng
sống
Số học sinh tham gia học KNS ngoài
giờ chính khóa
Số giáo viên nhà trường tham gia dạy
KNS
Số chuyên gia, giáo viên ngoài nhà
trường dạy KNS
Số trường có liên kết với các đơn vị
ngoài nhà trường tham gia dạy KNS
Số trường triển khai hình thức giáo dục
KNS thông qua tích hợp, lồng ghép các
môn học
Số trường triển khai hình thức giáo dục
KNS qua môn học ngoài giờ chính
khóa
Số trường triển khai hình thức giáo dục
KNS qua hoạt động trải nghiệm sáng
tạo…
Số trường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn
giáo viên dạy KNS
Số câu lạc bộ sở thích, tài năng của học
sinh do các nhà trường thành lập, quản

Các hình thức khác

2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13

Trường
THCS

Trường
THPT,
TTGDNNGDTX,
TCCN

Tỉ lệ %

1
1
749

100%

749

100%

34
0
0
1

1

1

0
0

II. Thống kê các giáo trình, tài liệu KNS đang sử dụng: (Liệt kê theo thứ
tự: tên tài liệu, tác giả, NXB, năm xuất bản)
1. Tài liệu Giáo dục giá trị và kỹ năng sống cho học sinh phổ thông –
Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa – Đại Học Quốc Gia Hà Nội – 2010

III. Thống kê danh sách các câu lạc bộ sở thích, tài năng của học sinh,
sinh viên
Không
IV. Các chuyên đề giáo dục KNS cho học sinh, sinh viên
Không

Hình ảnh trưng bày sản phẩm thi làm lồng đèn. Tháng 09/2017

Tài liệu cùng danh mục Khoa học xã hội

Đề tài: "Tìm 3 vụ án có thật liên quan đến tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất"

LỜI NÓI ĐẦU Thừa kế là một chế định pháp lý quan trọng trong Bộ luật dân sự (BLDS) nước ta, là sự cụ thể hóa pháp luật mang tính đặc trưng theo Điều 58 Hiến Pháp năm 1992. “ Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp và quyền thừa kế của công dân”. Quyền thừa kế là một trong những quyền cơ bản của công dân được nhà nước bảo hộ. Thừa kế quyền sử dụng đất nói chung là một trong những vấn đề rất phức tạp của pháp luật thừa kế về tài sản khi định...


Đề tài: “Vai trò của Nhà nước đối với quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá ở nước ta”.

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: “vai trò của nhà nước đối với quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá ở nước ta”.', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


LUẬN VĂN:ẢNH HƯỞNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON HIỆN HÀNH ĐẾN PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON – THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

Nền giáo dục Việt Nam và ngành Giáo dục Mầm non sau hơn 30 năm giải phóng, thống nhất đất nước đã có những đổi mới và những thành tựu nhất định. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta vẫn còn đang tranh cãi về rất nhiều vấn đề như sự quan tâm của toàn xã hội đối với giáo dục, chất lượng giáo dục, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục...


Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Khai thác và sử dụng cái đẹp nghệ thuật truyền thống áo dài Việt Nam vào các hoạt động Văn hóa du lịch

Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Khai thác và sử dụng cái đẹp nghệ thuật truyền thống áo dài Việt Nam vào các hoạt động Văn hóa du lịch nêu cái đẹp áo dài Việt Nam dƣới góc nhìn nghệ thuật, thực tiễn hình ảnh cái đẹp áo dài Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại, quảng bá và khai thác cái đẹp truyền thống áo dài Việt Nam.


Báo cáo Tâm lý khách du lịch: Tìm hiểu tâm lý khách Nhật

Báo cáo Tâm lý khách du lịch với đề tài "Tìm hiểu tâm lý khách Nhật" trình bày các nội dung sau: phần mở đầu, khái quát, tính cách người Nhật, tâm lý khách du lịch Nhật khi đến Việt Nam, tiềm năng thực trạng thu hút khách du lịch Nhật Bản, những hạn chế về du lịch ở Việt Nam, giải pháp-chiến lược đáp ứng nhu cầu du lịch của du khách Nhật Bản.


Báo cáo nhóm đề tài : Lịch sử báo chí thế giới

Hiện nay, rất nhiều quan niệm cho rằng chỉ có báo chí ở các nước TBCN mới có tự do. Còn báo chí ở các nước XHCN hoàn toàn nằm trong sự bó buộc, giám sát của chính quyền. Cũng không ít luận điệu của phe phản động cho rằng Việt Nam cần phải thay đổi thể chế chính trị thì mới có thể có nền báo chí tự do.


Bài tiểu luận: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa cái chung và cái riêng. Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận và xác định mối quan hệ giữa bản thân với gia đình, nhà trường, xã hội

Để tìm hiểu một cách rõ ràng hơn về mối quan hệ biện chứng giữa cái riêng, cái chung và cái đơn nhất cũng như áp dụng vào cuộc sống, mời các bạn cùng tham khảo nội dung đề tài "Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa cái chung và cái riêng. Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận và xác định mối quan hệ giữa bản thân với gia đình, nhà trường, xã hội". Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.


Xu hướng đào tạo cán bộ thông tin thư viện ở Việt Nam

Bài viết "Xu hướng đào tạo cán bộ thông tin thư viện ở Việt Nam" nhằm thảo luận thực trạng, xu hướng và nhận diện một số tồn tại chính hiện nay trong công tác đào tạo cán bộ thư viện thông tin ở Việt Nam, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ thư viện trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.


Đề tài " TỪ QUAN NIỆM CỦA C.MÁC VỀ “XÓA BỎ CHẾ ĐỘ TƯ HỮU” SUY NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ SỞ HỮU TƯ NHÂN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY "

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " từ quan niệm của c.mác về “xóa bỏ chế độ tư hữu” suy nghĩ về vấn đề sở hữu tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


ĐỀ ÁN: Một số khía cạnh dẫn đến sự phát triển thần kỳ của kinh tế Nhật Bản và một số bài học bổ ích cho thời kỳ “đổi mới”của kinh tế Việt Nam.

Chính vì vậy việc phân tích đặc điểm kinh tế dẫn tới sự phát triển “thần kỳ” của Nhật Bản, và nghiên cứu mô hình Nhật Bản trong việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội để so sánh với thời kỳ “đổi mới”của Việt Nam là một việc rất cần thiết. Nhóm chúng em xin đưa ra một số khía cạnh dẫn đến sự phát triển thần kỳ của kinh tế Nhật Bản và một số bài học bổ ích cho thời kỳ “đổi mới”của...


Tài liệu mới download

Động từ ghép tiếng Nhật
 • 18/12/2015
 • 83.187
 • 834
Kính ngữ
 • 18/12/2015
 • 30.588
 • 483

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tiểu luận: Dinh Độc Lập
 • 26/05/2011
 • 91.147
 • 216

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu