Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bản cam kết và kế hoạch cá nhân Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Mời các bạn cùng tham khảo Bản cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hi vọng đây là tài liệu có ích cho các bạn khi cần. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

4.6 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bản cam kết và kế hoạch cá nhân Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Bản cam kết và kế hoạch cá nhân Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Bản cam kết, Kế hoạch cá nhân, Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 5, Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
4.6 5 276
  • 5 - Rất hữu ích 153

  • 4 - Tốt 123

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

MẪU ĐƠN YÊU CẦU TẠM DỪNG LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

Mẫu 02-SHTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM Independence – Freedom – Happiness --------------…, ngày/date… tháng/month… năm/year 200… ĐƠN YÊU CẦU TẠM DỪNG LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN APPLICATION OF REQUEST FOR TEMPORARY SUSPENSION OF DOING CUSTOMS PROCEDURE Kính gửi/To: ………………………………… (Cơ quan Hải quan nơi ra thông báo tạm thời dừng làm thủ tục hải quan)/(Customs Administration issued the Announcement on temporary suspension of doing Customs procedure) Căn cứ quy định tại điều 216, 217 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH10 ngày 29 tháng 11 năm 2005/Pursuant...


Mẫu tóm tắt đặc tính sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản

Tài liệu tham khảo Mẫu tóm tắt đặc tính sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản


Lệnh ghi thu, ghi chi Ngân sách

Tài liệu tham khảo chứng từ chi ngân sách nhà nước kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính)


Vietnam VISA Application Form (doc)

Vietnam VISA Application Form - For more information please visit http://www.vietnamembassy-usa.org


Báo cáo tình hình sử dụng số kinh phí quyết toán năm trước chuyển sang

Tham khảo tài liệu 'báo cáo tình hình sử dụng số kinh phí quyết toán năm trước chuyển sang', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Phương pháp soạn thảo một số loại công văn thông dụng

Công văn phúc đáp: - Mở đầu: trả lời công văn số … ngày … / … / … của ……… về vấn đề… - Nội dung: + Nêu những nội dung trả lời các vấn đề mà các cơ quan, đơn vị khác hoặc thư riêng, đơn khiếu nại của cá nhân, yêu cầu cơ quan giải quyết những yêu cầu hay trả lời những thắc mắc. + Nếu không trả lời hoặc chưa thể trả lời được thì nêu lý do hợp lý (có thể là không đủ các dữ kiện để giải đáp thắc mắc các yêu cầu đặt ra). - Kết...


BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ Cấp thẻ BHYT bắt buộc "

Mẫu bảng kê hồ sơ Cấp thẻ BHYT bắt buộc


MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (6 tháng, năm)

Biểu số: 09d Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… .. Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 17 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 17 tháng 10 hàng năm. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (6 tháng, năm) - Đơn vị báo cáo: Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang - Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) Tuyên truyền (TT) miệng pháp luật (PL) Số Số lượt cuộc người TT được TT (Cuộc) (Lượt người) ...


Mẫu số: 04/CNV-TNCN - Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Tham khảo Mẫu số: 04/CNV-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính) - Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn, cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế) phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.


Mẫu bản khai đề nghị cấp giấy phép sử dụng tần số và sử dụng thiết bị vô tuyến điện cho thiết bị vô tuyến điện(Đối với đài tầu)

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu kèm theo thông tư số 24/2010/TT-BTTTT về quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Mẫu Biên bản huỷ hoá đơn
  • 01/12/2015
  • 69.366
  • 646

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu