Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài tập tổng hợp Quản trị dự án đầu tư

Tài liệu Bài tập tổng hợp Quản trị dự án đầu tư được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được những dạng bài tập chính và cách giải những bài tập về Quản trị dự án đầu tư như bài tập kiểm soát dự án, bài tập phân tích rủi ro tài chính, bài tập quản lý tiến độ dự án.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Bài tập tổng hợp

QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Đại học Mở TP HCM

Bài tập tính chỉ tiêu hiệu quả tài chính
Bài 1
Ngân lưu của một dự án (đơn vị tính: USD) được cho như sau:
Cuối năm

0

1

2

3

4

NCF

-10.000

3.800

4.500

5.300

4.200

Biết suất chiết khấu của dự án là 10%/năm.
1. Tính NPV
2. Tìm thời gian hoàn vốn của dự án
3. Tính BCR

Bài 2
Tính thời gian hoàn vốn,NPV, BCR của dự án với các số liệu cho như trong bảng. Suất chiết
khấu là 10%/năm. ĐVT: Tỷ VNĐ
Năm Đầu tư Lãi ròng Khấu hao
0
5
1
0,352
1
2
0,355
1
3
0,358
1
4
0,400
1
5
0,420
1

Bài 3
Ngân lưu ròng của dự án X có số liệu như trong bảng sau. Tổng vốn đầu tư của dự án là 1000
USD. Hãy tính thời gian hoàn vốn,BCR, NPV của dự án. Biết suất chiết khấu của dự án là
10%/năm.
Năm
NCF (USD)

1
100

2
200

3
300

4
400

5
500

6
600

Bài 4
Tính NPV, BCR, PP của dự án có các số liệu cho như trong bảng. Vốn đầu tư ngay từ năm 0 là
400.000 USD. Lãi suất chiết khấu 12%/năm. Thời hạn đầu tư là 10 năm.
Hạng mục
Lãi ròng (103 USD)
Khấu hao (103 USD)

Năm 1
94,5
80

2
94,5
80

Bài 5
1

3
101,5
80

4
127,5
80

5
127,5
80

6-10
189 x 5
-

Một công ty lập dự án đầu tư với số liệu như sau
Bảng: Ngân lưu ròng (Đvt: triệu đồng)
Năm
Vốn đầu tư
Thu nhập ròng
0
2000
1
590
2
700
3
750
4
780
5
800
a. Tính hiện giá thuần (NPV) của dự án trên với lãi suất chiết khấu của dự án là 10%
b. Tính tỷ suất thu hồi vốn nội bộ của dự án (IRR) với lãi suất chiết khấu i1 = 22% và i2 =
23%
c. Tính thời gian hoàn vốn đầu tư có chiết khấu của dự án với lãi suất chiết khấu của dự
án là 8%

Bài 6
Có một dự án dự kiến vốn đầu tư và thu nhập ròng như sau (ĐVT: triệu đồng)
Năm
Vốn đầu tư
Thu nhập ròng
0
5.000,00
1
6.000,00
8.000,00
2
1.200,00
3
1.800,00
4
2.200,00
5
2.000,00
6
2.000,00
7
2.000,00
8
2.080,00
Tổng
11.000,00
21.280,00
d. Tính Hiện giá thuần (NPV) và tỷ suất lợi ích chi phí (BCR)
e. Cho biết dự án có: Lãi suất chiết khấu của dự án r (%) = 14

2

Bài tập lựa chọn dự án dựa trên chỉ tiêu hiệu quả tài chính
Bài 7
Có 2 dự án với thông tin như sau:
Dự án A có tuổi thọ 5 năm, đầu tư năm 0 với tổng vốn là 2 tỷ đồng. Dự kiến ngân lưu ròng
của dự án sẽ có giá trị đều hàng năm là 650 triệu.
Dự án B có tuổi thọ 5 năm, đầu tư năm 0 với tổng vốn là 1,5 tỷ đồng. Dự kiến ngân lưu ròng
của dự án năm đầu tiên là 350 triệu đồng, kể từ năm thứ 2 ngân lưu năm sau sẽ tăng 100
triệu so với năm trước.
Theo anh/chị, nên chọn dự án nào để đầu tư sẽ đạt hiệu quả cao hơn? Tại sao? Biết suất
chiết khấu áp dụng là 12%/năm.

Bài 8
Một xí nghiệp sản xuất đồ nhựa định mua một máy ép. Hãng A gửi đến một đơn chào hàng.
Căn cứ vào đơn chào hàng, xí nghiệp tính được các số liệu sau đây:
-

Giá mua trả ngay
Chi phí vận hành hàng năm
Thu nhập hàng năm
Tuổi thọ kinh tế
Giá trị còn lại sau 5 năm
Lãi suất chiết khấu

: 15 triệu đồng
: 3,7 triệu đồng
: 6,5 triệu đồng
: 5 năm
: 2,5 triệu đồng
: 10%/năm

Hãy cho biết xí nghiệp có nên mua máy này hay không?

Bài 9
Dòng tiền tệ ròng NCF của 2 dự án A và B có thời kì phân tích từ năm 0 đến năm 1 được cho
như sau (ĐVT: USD)
Năm
NCF (A)
NCF (B)

0
-1.000
-3.000

1
1.100
3.300

Yêu cầu:
a.
b.
c.
d.
e.

Xác định IRR của dự án A và B
Dựa trên tiêu chuẩn IRR, lựa chọn một trong 2 dự án biết MARR = 8%
Dựa trên tiêu chuẩn IRR, lựa chọn một trong 2 dự án biết MARR = 12%
Dựa trên tiêu chuẩn NPV, lựa chọn một trong 2 dự án biết MARR = 8%
Có sự khác biệt gì trong việc sử dụng hai tiêu chuẩn IRR và NPV để đánh giá dự án
hay không?

3

Bài tập lựa chọn dự án dựa trên mô hình định tính
Bài 10
Sử dụng mô hình cho điểm có trọng số để lựa chọn 3 địa điểm A,B,C để xây dựng nhà máy.
Trọng số của mỗi chỉ tiêu được biểu diễn trong bảng sau.
Thang đo 1 : không tốt, 2: trung bình, 3: tốt
Tiêu chí

Điểm quan trọng

Chi phí lao động
20
Năng suất lao động
20
Nguồn cung lao động
5
Công đoàn
10
Cung nguyên liệu
10
Chi phí vận tải
25
Cơ sở hạ tầng
10
Hãy xây dựng một bảng tính để trả lời các câu hỏi sau

A
1
2
2
3
2
1
2

Vị trí
B
2
3
1
3
1
2
2

C
3
1
3
2
1
3
2

a. Theo bảng tính, hãy chọn vị trí thích hợp nhất để xây dựng nhà máy
b. Nếu điểm quan trọng của chi phí vận tải giảm còn 10 và điểm quan trọng của công
đoàn tăng lên đến 25, lời khuyên của bạn là gì?
c. Trên phương diện chi phí vận tải, giả sử vị trí A đạt điểm 3, vị trí B đạt điểm 1, vị trí C
đạt điểm 2, lời khuyên của bạn có thay đổi hay không?
d. Phó giám đốc tài chính xem xét mô hình cho điểm của bạn và nghĩ rằng nên thêm
vào tiêu chí chính quyền địa phương với điểm quan trọng là 15. Ngoài ra, ông cũng
cho điểm 3 vị trí theo tiêu chí này như sau: A : 3; B: 2 và C:1. Thay đổi này có làm cho
lời khuyên của bạn thay đổi hay không?

Bài 11
Thanh đang nghiên cứu 4 khu chợ, siêu thị khác nhau để đặt quầy bán quần áo. Một số có
khách hàng cao cấp hơn, một số có quy mô nhỏ, số khác có doanh thu lớn và chi phí thuê
mặt bằng cũng rất khác biệt. Do tính chất của cửa hàng nên cô quyết định rằng tầng lớp
khách hàng là yếu tố quan trọng nhất cần xem xét.
Tiếp theo là chi phí, do vậy tiền thuê mặt bằng cũng là một yếu tố lớn, với mức độ quan
trọng khoảng 90% so với yếu tố khách hàng. Do đó các khu siêu thị khép kín, có điều hòa
nhiệt độ sẽ rất phù hợp với những cửa hàng như của Thanh vì 70% doanh thu là từ các
khách hàng vãng lai, qua đường. Do đó, cô cho rằng yếu tố này có mức độ quan trọng là
95% so với giá thuê mặt bằng.
Cuối cùng, số lượng người đi mua sắm càng lớn thì doanh thu tiềm năng cũng càng lớn, và
yếu tố này được xếp tầm quan trọng bằng 80% tiền thuê mặt bằng.

4

Thanh cũng xây dựng một bảng số sau đây với thang đo 3: tốt; 2: trung bình và 1: kém.
Vị trí

Tiêu chí

1
2
3
4
Khách hàng
TB
Tốt
Kém
Tốt
Tiền thuê mặt bằng
Tốt
TB
Kém
Tốt
Siêu thị khép kín
Tốt
Kém
Tốt
Kém
Doanh thu
Tốt
TB
Tốt
Kém
a. Hãy sử dụng mô hình cho điểm có trọng số để giúp Thanh ra quyết định
b. Giả sử Thanh có thể thương lượng để giảm tiền thuê mặt bằng tại vị trí 3 và do
đó, vị trí 3 được xếp hạng tốt trên tiêu chí này. Như vậy, xếp hạng cuối cùng của
4 vị trí sẽ thay đổi như thế nào?

Bài tập lựa chọn dự án dựa trên phân tích rủi ro
Bài 12
Một dự án cần chọn 1 trong 3 loại sản phẩm hoặc A hoặc B hoặc C để sản xuất. Công nghệ
sản xuất 3 loại sản phẩm này khác hẳn nhau. Hỏi nên chọn loại sản phẩm nào để có thể vừa
đạt lợi nhuận max vừa an toàn nhất?
Lợi nhuận tính cho 1 năm và xác suất trình bày như trong bảng sau (ĐVT: 10 3 USD)
Sản phẩm
A
B
C
Xác suất

Thị trường tốt
E1
700
600
800
0,25

Thị trường TB
E2
600
400
600
0,5

Thị trường xấu
E3
500
200
400
0,25

Bài 13
Một công ty thủy sản đang dự kiến đầu tư dự án nuôi tôm với các thông tin sau:
- Tổng vốn đầu tư ban đầu: 3 triệu USD
- Số địa điểm định nuôi: 3 địa điểm.
- Xác suất được mùa tại mỗi địa điểm đều là: 0.7
- Mỗi địa điểm được mùa sẽ cho lợi nhuận: 0.8 triệu USD/năm
- Mỗi địa điểm mất mùa sẽ làm thiệt hại: 1 triệu USD/năm
- Dự án dự kiến hoạt động trong 8 năm, với giá trị còn lại bằng 0.
Hỏi: Cty nên đầu tư dự án này hay không biết chi phí vay vốn là 10% năm. và tại mỗi địa
điểm chỉ có 2 khả năng xảy ra (được mùa hoặc mất mùa)

5

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

BÀI TẬP CÁ NHÂN MÔN HỌC: KỸ NĂNG QUẢN TRỊ

Vận dụng cửa sổ Johari trong doanh nghiệp của bạn đang làm việc, phân tích nguyên nhân và hướng giải quyết cho ba biểu hiện của nhà lãnh đạo trong ba ô (Phần mù, phần che giấu, phần vô thức)


Bài giảng Quản lý dự án: Chương 3 - ThS. Trần Linh Đăng

Chương 3 Quản lý thời gian và tiến độ thực hiện dự án thuộc bài giảng quản lý dự án nhằm giúp sinh viên hiểu bản chất và vai trò của QL thời gian và tiến độ, sử dụng thành thạo các công cụ lập kế hoạch thời gian và tiến độ, sử dụng thành thạo các kỹ thuật đảm bảo thời gian và tiến độ thực hiện dự án.


Làm thế nào để hoạch định chiến lược

Hầu hết các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đều nhận thức được tầm quan trọng của việc hoạch định chiến lược, nhưng chỉ một số ít trong số họ là thành công khi biến những chiến lược này thành kết quả hoạt động doanh nghiệp. Một trong những lý do là: ở nhiều công ty, lãnh đạo thường chú trọng nhiều vào việc đề ra các chiến lược hơn là thực hiện chúng. Thực tế cho thấy, các chiến lược thường được hoạch định rất chỉn chu nhưng lại được triển khai thực hiện một cách hời hợt.......


Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Các chỉ tiêu đánh giá dự án - Nguyễn Đức Vinh

Bài giảng "Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Các chỉ tiêu đánh giá dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Suất sinh lợi nội bộ, thời gian hoàn vốn PP, hệ số đảm bảo trả nợ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Học tập thích ứng: Một mô hình đồng quản lý thiết thực

Chắc chắn rằng những kinh nghiệm và kết quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa Công ty TNHH MRAG Ltd. (Luân-đôn, Anh), Chương trình RDC (Savannkahet, CHDCND Lào ), Ủy hội Sông Mê-công (Viêng-chăn, CHDCND Lào), Trung tâm WorldFish (Penang, Malaysia), Cục Thủy sản và Cục Nông nghiệp Tây Ben-gan (Can-cút-ta, Ấn Độ) và Viện Nghiên cứu Thủy sản Nội đồng (Barrackpore, Ấn Độ) không thể đạt được nếu không có sự giúp đỡ và tham gia của đông đảo cộng tác viên....


Bài tập thiết lập, thẩm định dự án đầu tư

Tài liệu "Bài tập thiết lập, thẩm định dự án đầu tư" gồm 1 số bài tập có kèm theo đáp án giúp bạn ôn tập các kiến thức về khấu hao, hạch toán lãi lỗ, ngân lưu của dự án,...


Quản lí dự án Công nghệ thông tin - Chương 3 Tư duy chiến lược về dự án

Tư duy chiến lược về dự án nhằm trả lời câu hỏi tại sao cần tư duy chiến lược dự án? Thế giới ngày càng tăng phức tạp, tính không chắc chắn. Vấn đề hóc búa hơn và cơ hội lớn hơn. Các công cụ tốt hơn cho việc đi từ ý tưởng đến hành động.


Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 7 - GV. Phạm Bảo Thạch

Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 7 Thẩm định dự án đầu tư nhằm trình bày về thẩm định dự án là gì?, ý nghĩa của thẩm định dự án, mục tiêu của thẩm định dự án, nguyên tắc thẩm định dự án, phương pháp thẩm định dự án, nội dung thẩm định dự án.


Quản trị chất lượng toàn diện

Chất lượng là yếu tố quan trọng quyết định khả năng sinh lời của hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo số liệu thống kê, những doanh nghiệp có vị thế hang đầu về chất lượng đã thiết lập giá ở mức cao hơn 8% so với đối thủ cạnh tranh cóa vị thế thấp hơn về chất lượng.


Gíao trình: Thẩm định dự án. Phần 2

Hệ thống mục tiêu và Hệ thống tìm ra vấn đề như là những yêu cầu của việc phát hiện các vấn đề quyết định. Các chức năng của hệ thống mục tiêu và hệ thống tìm ra vấn đề trong việc phát hiện các vấn đề quyết định. Cả hai hệ thống mục tiêu và hệ thống tìm ra vấn đề đều là những điều kiện tiên quyết đối với việc phát hiện các vấn đề quyết định. Nhưng hai hệ thống này thực hiện những chức năng khác nhau, như chương này sẽ cho thấy. Một tác nhân có...


Tài liệu mới download

Bài tập trắc nghiệm VERB FORM
 • 17/03/2011
 • 45.266
 • 814
KỸ THUẬT NUÔI LƯƠN
 • 17/04/2011
 • 21.216
 • 335

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Đầu tư dự án
 • 10/04/2012
 • 63.958
 • 594
Engineering Thermodynamics
 • 13/03/2009
 • 89.719
 • 896

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu