Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Xử lý dữ liệu trong sinh học với phần mềm Excel - Bài 2: Ước lượng và kiểm định giả thiết

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Ước lượng và kiểm định giả thiết, kiểm định giá trị trung bình, so sánh hai trung bình của hai biến chuẩn,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Bài 2 ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT
Kiểm định giả thiết là một bài toán hay gặp trong thống kê. Phạm vi nghiên cứu khá
rộng và về mặt lý thuyết có những vấn đề khá phức tạp nếu muốn giải quyết thật tỷ mỷ, chính
xác. Trong chương này chỉ trình bầy một vài bài toán kiểm định giả thiết cụ thể liên quan đến
các biến định lượng. Chương sau sẽ tiếp tục kiểm định giả thiết với biến định tính. Nhưng
trước hết cần giới thiệu chung về giả thiết và đối thiết và hai loại sai lầm mắc phải khi kiểm
định.
1- Giả thiết và đối thiết
Khi khảo sát một tổng thể (hoặc nhiều tổng thể) và xem xét một (hoặc nhiều) biến
ngẫu nhiên có thể đưa ra một giả thiết nào đó liên quan đến phân phối của biến ngẫu nhiên
hoặc nếu biết phân phối rồi thì đưa ra giả thiết về tham số của tổng thể. Để có thể đưa ra một
kết luận thống kê nào đó đối với giả thiết thì phải chọn mẫu ngẫu nhiên, tính tham số mẫu,
chọn mức ý nghĩa

sau đó đưa ra kết luận.

Bài toán kiểm định tham số B

của phân phối có dạng Ho :

=

o

với

o

là một số

đã cho nào đó. Kết luận thống kê có dạng: “chấp nhận Ho” hay “bác bỏ Ho”. Nhưng nếu đặt
vấn đề như vậy thì cách giải quyết hết sức khó vì nếu không chấp nhận Ho :
đó có nghĩa là có thể chấp nhận một trong vô số

khác

o,

=

o

thì điều

do đó thường đưa ra bài toán

dưới dạng cụ thể hơn nữa: cho giả thiết Ho và đối thiết H1, khi kết luận thì hoặc chấp nhận Ho
hoặc bác bỏ Ho, và trong trường hợp nàyv, tuy không hoàn toàn tương đương, nhưng coi như
chấp nhận đối thiết H1.
Nếu chấp nhận Ho trong lúc giả thiết đúng là H1 thì mắc sai lầm loại hai và xác suất
mắc sai lầm này được gọi là rủi ro loại hai . Ngược lại nếu bác bỏ Ho trong lúc giả thiết đúng
chính là Ho thì mắc sai lầm loại một và xác suất mắc sai lầm đó gọi là rủi ro loại một .
Quyết định
Giả thiết
Ho đúng
H0 sai

NDHien

Bác bỏ Ho

Chấp nhận H0

sai lầm loại 1

Quyết định đúng

Quyết định đúng

Sai lầm loại 2

Như vậy trong bài toán kiểm định giả thiết luôn luôn có hai loại rủi ro, loại một và loại
hai, tuỳ vấn đề mà nhấn mạnh loại rủi ro nào. Thông thường người ta hay tập trung chú ý vào
sai lầm loại một và khi kiểm định phải khống chế sao cho rủi ro loại một không vượt quá
một mức

gọi là mức ý nghĩa.

Trước hết xem xét cụ thể bài toán kiểm định giả thiết H0:
với

1

là một giá trị khác

o.

=

o,

đối thiết H1:

=

1

Đây là bài toán kiểm định giả thiết đơn.

Quy tắc kiểm định căn cứ vào hai giá trị cụ thể

1o,

vào mức ý nghĩa

và còn

căn cứ vào cả sai lầm loại hai. Việc này về lý thuyết thống kê không gặp khó khăn gì.
Sau đó mở rộng quy tắc sang cho bài toán kiểm định giả thiết kép
H1:

o;

>

o

hoặc

<

o,

việc mở rộng này có khó khăn nhưng các nhà nghiên cứu

lý thuyết xác suất thống kê đã giải quyết được do đó về sau khi kiểm định giả thiế H0:

=

o

có thể chọn một trong 3 đối thiết H1 sau:
H1 :

o

gọi là đối thiết hai phía.

H1 :

>

o

gọi là đối thiết phải.

H1 :

<

o

gọi là đối thiết trái .

Hai đối thiết sau gọi là đối thiết một phía.H
Việc chọn đối thiết nào tuỳ thuộc vấn đề khảo sát cụ thể. Trong phạm vi tài liệu này
chỉ đề cập đến đối thiết hai phía hay còn gọi là hai đuôi.
2 - Ước lượng giá trị trung bình
a- Ước lượng

của biến phân phối chuẩn N ( ,

khi biết phương sai

2

).

2

Dựa vào lý thuyết xác suất có thể đưa ra ước lượng

theo các bước sau đây:

+ Chọn mẫu dung lượng n, tính trung bình cộng x
+ ở mức tin cậy P đã cho lấy
(hàm

(t) tìm u sao cho

= 1- P, sau đó tìm giá trị tới hạn u ( /2) trong bảng 2

(u) = 1 - /2 )

+ Khoảng tin cậy đối xứng ở mức tin cậy P:

x u ( / 2)

NDHien

n

x u ( / 2)

n

Thí dụ 1 Trọng lượng bao thức ăn gia súc phân phối chuẩn N ( , 2) với
thử 25 bao được trọng lượng trung bình x = 49kg. Hãy ước lượng kỳ vọng
P = 0,95

= 1, 5. Cân

với mức tin cậy

u(0,025) = 1,96

49

1,96

1,5
25

49

49 - 0,588

1,5
25

49 + 0,588

48,41kg
b- Ước lượng

1,96

49,59 k
2

khi không biết phương sai

Dựa vào phân phối Student có thể đưa ra ước lượng

theo các bước sau đây:

+ Chọn mẫu dung lượng n, tính trung bình cộng x độ lệch chuẩn s.
+ ở mức tin cậy P lấy
dòng n -1)

= 1- P, tìm giá trị tới hạn t ( /2, n-1) trong bảng 3, cột /2,

+ Khoảng tin cậy đối xứng ở mức tin cậy P:

x

t ( / 2, n 1)

s

x

n

u ( / 2, n 1)

s
n

Thí dụ 2
Cân 22 con gà được x = 3,03, s2 = 0, 0279.
Hãy ước lượng

với mức tin cậy P = 0,98.

= 1- P = 0,02

/2 = 0,01

t(0,01,21) = 2,518

3,03 - 0,089

3,03 + 0,089

2,94kg
3 Kiểm định giá trị trung bình
a- Kiểm định giả thiết H0:

3,12 kg
của biến phân phối chuẩn N ( ,
=

0

khi biết

2

).

2

Tiến hành các bước sau:
+ Chọn mẫu dung lượng n, tính trung bình cộng x
+ Chọn mức ý nghĩa , tìm giá trị tới hạn u ( /2) trong bảng2.
(Nếu kiểm định một phía thì tìm u ( ))
+ Tính giá trị thực nghiệm Utn =

0

)

(x

0

) n

n

Kết luận:
Với H1 :

(x

0

(Kiểm định hai phía)

Nếu Utn (giá trị tuyệt đối của Utn) nhỏ hơn hay bằng u ( /2) thì chấp nhận Ho nếu
ngược lại thì bác bỏ Ho, tức là chấp nhận H1.

NDHien

Với H1 :

>

0

(Kiểm định một phía)

Nếu Utn nhỏ hơn hay bằng giá trị tới hạn u ( )thì chấp nhận Ht, ngược lại thì chấp nhận
H1.
Với H1:

<

0

(Kiểm định một phía)

Nếu Utn lớn hơn hay bằng giá trị tới hạn - u( )thì chấp nhận Ht, ngược lại thì chấp
nhận H1.
Thí dụ 3
Nuôi 100 con lợn theo một chế độ ăn riêng, sau 4 tháng tăng trọng trung bình là 30 kg,
giả thiết tăng trọng phân phối chuẩn N ( ,25), hãy kiểm định giả thiết Ho:

= 32 đối thiết H1:

32 ở mức = 0,05.

(30

32 ) 100
5
u(0,025) = 1,96

U tn
Utn = 4;

4

Kết luận: Bác bỏ Ho, như vậy tăng trọng trung bình không phải là 32 kg.
Thí dụ 4
Khảo sát 64 gia đình tìm được mức chi tiêu trung bình của mỗi gia đình là 2, 06 triệu
đồng/ tháng. Giả sử mức chi tiêu của một gia đình phân phối chuẩn N (( ,0,09), hãy kiểm định
giả thiết Ho:

= 2 đối thiết H1:

> 2 ở mức = 0,05

U tn

(2,06

Utn = 1,6 ;

2) 64
0,3

1,6

u(0,05) = 1,645

Kết luận: Chấp nhận Ho: mức chi tiêu trung bình của một gia đình là 2 triệu đồng /
tháng.
b- Kiểm định giả thiết H0:

=

0

khi không biết

2

Đây là trường hợp phổ biến khi kiểm định giá trị trung bình của phân phối chuẩn. Tiến
hành các bước sau:
+ Lấy mẫu, tính x và s2
+ Tính giá trị T thực nghiệm Ttn =

__

(x

0

) n

s

+ Tìm giá trị tới hạn t ( /2, n-1) trong bảng 3.
(nếu kiểm định 2 phía thì tìm t ( , n-1))

NDHien

Kết luận:
Với H1 :

0

(Kiểm định hai phía)

Nếu Ttn (giá trị tuyệt đối của Ttn)

t( /2,n-1) thì chấp nhận Ho nếu ngược lại thì

bác bỏ Ho, tức là chấp nhận H1
Với H1 :

>

0

(Kiểm định một phía)

Nếu Ttn t( ,n-1)
Với H1:

<

Nếu Ttn

t( , n-1) thì chấp nhận H0, ngược lại thì chấp nhận H1
(Kiểm định một phía)

0

- t( ,n-1) thì chấp nhận H0, ngược lại thì chấp nhận H.

Thí dụ 5
Thời gian mang thai của bò phân phối chuẩn N ( , 2). Theo dõi 6 con được các số liệu
307

293

Kiểm định giả thiết H0:

Tính

x

293

283

294

297

= 285 ngày đối thiết H1:

285

(307 293 293 283 294 297)
6

1767
6

294,5

((307 2

297 2 )

17672
)
6

2932

2932

2832

s2

2942

5

s

59,9 7,7395

Ttn

(294 ,5 285 )
7,74

59,9

7,74
6

9,5
3,16

3,007

t = t(0,025,5) =2,571
Kết luận: Vì Ttn > t nên bác bỏ H0 như vậy thời gian mang thai không phải 285 ngày
Thí dụ 6
Trong điều kiện chăn nuôi bình thường lượng sữa trung bình của một con bò là 19 kg /
ngày. Trong một đợt hạn người ta theo dõi 25 con bò và được lượng sữa trung bình 17,5 kg/
ngày, độ lệch chuẩn s = 2, 5 kg. Giả thiết lượng sữa phân phối chuẩn, hãy kiểm định giả thiết
H0:

= 19 với đối thiết

Ttn =

NDHien

< 19 ở mức = 0,05.

(17,5 19) 25
2,5

-3;

t(0,05;24) = 1,711

Tài liệu cùng danh mục Tin học văn phòng

Resumesimo – giúp tạo CV ấn tượng thật dễ dàng

Làm CV (Curriculum Vitae) của bạn nổi bật trong số hàng trăm CV khác là một thách thức mà tất cả những người tìm việc phải đối mặt. Có, nhiều website cung cấp chức năng tạo CV đẹp mắt cho bạn, trong số đó phải kể đến Resumesimo, ứng dụng giúp bạn có được CV độc đáo và đầy màu sắc. Nhấn Get start để bắt đầu xây dựng CV của bạn: Resumesimo sẽ hiển thị một loạt mẫu CV ấn tượng mà bạn không thể tìm thấy trong các layout chuẩn của Word hay ngay cả với chức năng tạo...


Cắt, nối video chuyên nghiệp cho dân nghiệp dư

Cắt, nối video chuyên nghiệp cho dân nghiệp dư Avidemux 2.5 là chương trình hoàn toàn miễn phí, giúp cắt, nối các đoạn video thật nhanh chóng và dễ dàng. Chương trình được cung cấp tại đây (dung lượng 9,84 MB). Cài đặt xong, bạn kích hoạt biểu tượng cùng tên Avidemux 2.5 trên màn hình desktop để sử dụng ngay. Sau đó, thao tác cắt, nối theo các bước sau: Cắt video: Đầu tiên, vào File Open… (hay nhấn phím tắt là Ctrl + O), rồi tìm mở tập tin video cần cắt. ...


excel by example a microsoft excel cookbook for electronics engineers phần 6

Chúng ta có thể nhận được thoát khỏi thanh công cụ bằng cách nhấn vào "X" ở góc bên phải trên cùng, và làm cho nó xuất hiện trở lại hoặc biến mất bằng cách kích chuột phải vào thanh công cụ và lựa chọn (hoặc bỏ chọn) tùy chọn điện trở. Tất nhiên, nó có thể xóa hoàn toàn bằng cách vào


Chương 6: In bảng tín

Tham khảo tài liệu 'chương 6: in bảng tín', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Lướt web vèo vèo với FireFox 4 beta 7

Lướt web vèo vèo với FireFox 4 beta 7 Bản thử nghiệm thứ 7 của phiên bản trình duyệt web FireFox 4 vừa ra mắt, tốc độ lướt web được cải tiến thật đáng nể so với phiên bản thử nghiệm thứ 6 được phát hành cách đây không lâu. Tốc độ tải trang đáng nể


Hướng dẫn sử dụng và tự sửa chữa máy Scanner đời mới part 1

tài liệu “Hướng dẫn sử dụng và tự sửa chữa máy Scanner đời mới” được biên soạn nhằm mục đích hướng dẫn người dùng tự học cách sử dụng và phát huy hết mọi khả năng của máy scanner đời mới cho công việc tại nhà và cả ở nơi làm việc


Thủ thuật Word hay

Có thể yêu cầu Word thực hiện chế độ lưu tự động.Trong quá trình làm việc bạn hay quên lưu giữ tài liệu thường xuyên. Điều này rất tai hại, mỗi khi có sự cố cúp điện, sẽ làm mất dữ liệu, tốn thời gian để làm lại.Word đã khắc phục nhược điểm này. Nó sẽ tự động lưu giữ dữ liệu theo một chu kỳ nhất định.


5 tính năng cơ bản của NotePad.exe

Có lẽ không cần phải giới thiệu nữa về ứng dụng cơ bản này, là chương trình soạn thảo và chỉnh sửa văn bản đi liền với Windows 1.0 ra đời vào năm 1985. Và sau nhiều năm, ứng dụng đã được cải tiến thêm 1 số chức năng khác, nhưng có lẽ nhiều người không để ý, thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của những tính năng này. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những chức năng cơ bản đó. 1. Chèn ngày và thời gian: Nếu nhấn F5 hoặc Edit...


Hướng dẫn nâng cấp RAM cho laptop của bạn

Với sự tiến bộ của công nghệ ngày nay, MTXT đã có cấu hình mạnh xấp xỉ với máy tính để bàn, chúng ta dễ dàng mua được một laptop có BXL 4 nhân, 8GB hoặc 16GB RAM, ổ cứng hàng Terabyte và card đồ họa cực mạnh (ví dụ nVIDIA GTX 680M hoặc AMD HD 7970M). Tuy nhiên, với các MTXT đời cũ, nếu chủ nhân của nó không có điều kiện sắm máy tính mới, thì nâng cấp cũng là một trong các giải pháp để tăng hiệu năng cho chúng, ví dụ như thay SSD, hoặc cách...


Google Adwords-Chapter 2 "10 Minutes To Instant Web Traffic"

Tham khảo tài liệu 'google adwords-chapter 2 "10 minutes to instant web traffic"', công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

13 Đề kiểm tra HK2 GDCD lớp 9
 • 11/09/2013
 • 37.323
 • 366

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

"Khám sức khỏe” máy tính
 • 14/10/2011
 • 28.984
 • 684
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 • 12/10/2011
 • 62.558
 • 394

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu