Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Xử lý dữ liệu trong sinh học với phần mềm Excel - Bài 1: Xử lý số liệu trong Excel

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Xử lý số liệu trong Excel, giới thiệu về Data Analysis, thống kê mô tả, bảng tính Excel, giao diện chương trình,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

XỬ LÝ SỐ LIỆU TRONG EXCEL
Giới thiệu về Data Analysis
Trong Bảng tính Excel có một phần chuyên xử lý số liệu, gọi là Data Analysis, tuy chưa
thật sâu nhưng trong tình hình hiện tại có thể coi là đủ dùng để xử lý thống kê các số liệu thu
thập được trong quá trình điều tra nghiên cứu (Tính các đặc trưng thống kê cơ bản, chia tổ, vẽ
biểu đồ, tính hệ số tương quan, hiệp phương sai, tính và vẽ đường hồi quy tuyến tính hoặc phi
tuyến, tính hồi quy bội tuyến tính, vẽ đồ thị kiểu cột, kiểu bánh tròn, làm trơn số liệu v.v...) và
trong các kiểu bố trí thí nghiệm với một hoặc hai nhân tố (Phân tích phương sai một nhân tố,
hai nhân tố, so sánh 2 phương sai, so sánh hai trung bình v v ...). Cách vào số liệu và chọn
công cụ xử lý đơn giản, dễ dùng, đồ hoạ đẹp. Tuy nhiên vì quan niệm người dùng đã biết cách
xử lý số liệu và hiểu được các kết quả nên Excel chỉ in ra các kết quả tóm tắt, không giải thích
gì thêm. Phần Help có tỷ mỷ hơn nhưng cũng rất vắn tắt.
Trước khi dùng phải có số liệu, tuỳ vấn đề mà sắp xếp số liệu cho thích hợp, sau đó vào
Menu Tools chọn Data Analysis (Nếu không thấythì phải mở Add -ins sau đó bổ sung thêm
Analysis Toolpak, nếu không thấy Analysis ToolPak thì phải Setup lại Excel để bổ sung).
Menu Data Analysis có dạng như sau:

Chọn trong Menu công cụ xử lý thích hợp ta được một hộp thoại, nhìn chung mỗi hộp
thoại gồm 3 phần: Phần Input Range để ghi dịa chỉ miền số liệu cần xử lý, phần Options để có
các chọn lựa thích hợp, cuối cùng là phần Output Range để chọn nơi in ra kết quả.
Thí dụ Chọn Anova Single Factor (Phân tích phương sai một nhân tố) được hộp thoại
Input Range: ghi địa chỉ miền vào
Options : Số liệu để theo cột thì đánh dấu Columns, để theo hàng thì chọn Rows, có
tên các mức thì chọn Labels, chọn mức ý nghĩa Alpha
Output Range : ghi địa chỉ một vùng trắng trong Sheet để ghi kết quả
hoặc chọn 1 trang mới

(New Worksheet)

hoặc một tệp mới

(New Work Book)

NDHien

Có thể chia Data Analysis ra thành 5 nhóm:
1/ Thống kê mô tả:
Thống kê mô tả:
Descriptive Statistics
Nhật đồ :
Histogram
Trung bình trượt: Moving Average
Làm trơn số liệu:
Exponential Smoothing
Thứ hạng và phân vị:
Rank and percentile
2/ So sánh:
So sánh hai phương sai của 2 mẫu quan sát:
F- test two sample for means
So sánh hai trung bình khi lấy mẫu theo cặp:
So sánh hai trung bình khi lấy mẫu độc lập
giả thiết phương sai bằng nhau:
So sánh hai trung bình khi lấy mẫu độc lập
giả thiết phương sai khác nhau:
So sánh hai trung bình khi biết phương sai:
3/ Phân tích phương sai:
Phân tích phương sai một nhân tố

T- test Paired two samples for means
T- test two sample assuming
equal variances
T- test two sample assuming
unequal variances
Z- test two sample for means
Anova single factor

Phân tích phương sai hai nhân tố không lặp lai Anova two factor without replication
Phân tích phương sai hai nhân tố có lặp lai
Anova two factor with replication
4/ Hiệp phương sai, tương quan, hồi quy:
Hiệp phương sai
Covariance
Tương quan
Correlation
Hồi quy
Regression
5/ Một số tiện ích
Lấy mẫu
Sampling
Phân tích Fourrier
Fourrier Analysis
Tạo số ngẫu nhiên
Random number generation

NDHien

Bài1 THỐNG KÊ MÔ TẢ
I/ Nhật đồ (Histogram)
Khi có nhiều số liệu, để trong một cột hay để trong một bảng, chúng ta muốn chia
khoảng, tính các tần số ứng với mỗi khoảng sau đó vẽ nhật đồ để xem số liệu có phân phối
chuẩn không thì dùng Histogram.
Các bước làm như sau:
1- Để số liệu trong 1 cột hay bảng chữ nhật
2- Tìm giá trị lớn nhất bằng (hàm Max), giá trị nhỏ nhất (hàm Min)
lấy R = Max - Min
3- Chọn số khoảng n (trong thực tế thường chọn n từ 20 - 30)
4- Tìm h = R / n
(Để bớt lẻ có thể dùng hàm Round§ (h, số số lẻ)
5- Tạo cột Bin sau đó gọi Histogram
Thí dụ chiều dài 30 con cá
Max = 49
Min = 11 R = 38
n = 8
h = 38/5 quy tròn h =5
Tạo cột Bin Xuất phát gần Min thí dụ 12 tiếp theo lấy 12 + 5 = 17 17 + 5 = 22 . . .
Cho đến sát Max (49)

NDHien

Nếu muốn nhật đồ sắp xếp theo thứ tự tăng dần thì chọn Pareto, nếu muốn vẽ thêm
đường tần suất luỹ tích (cộng dồn) thì chọn cumulative percentage.
2/ Thống kê mô tả (Descriptive Statistics)
Khi có một bảng gồm nhiều cột, mỗi cột là một biến, tên biến đặt ở dòng đầu thì có thể
tính ngay tất cả các thống kê cho tất cả các biến bằng cách gọi thống kê mô tả (cũng có thể sắp
xếp các số liệu theo hàng, mỗi hàng là một biến).
Các công việc cần làm:
Chọn miền vào (Bảng gồm nhiều cột, mỗi cột là một biến, các biến không nhất thiết
phải dài bằng nhau, nhưng khi khai báo Input Range thì phải khai hình chữ nhật bao trùm toàn
bộ bảng).
Khai báo số liệu theo cột hay hàng.
Chọn nhãn (nháy vào ô Label) nếu tên biến đặt ở dòng đầu.
Chọn số to thứ mấy (k-Largest), nếu chọn 1 (mặc định) thì có số to nhất (Max), nếu
chọn 2 thì có số to thứ nhì v v. . .
Chọn số nhỏ thứ mấy (k- Smallest), nếu chọn 1 (mặc định) thì có số nhỏ nhất (Min), nếu
chọn 2 thì có số nhỏ thứ nhì v v . . .
Sau đó khai báo miền ra, quan trọng nhất là phải chọn ô Summary Statistics để có
được các thống kª.

Thí dụ ta có bảng gồm 4 biến số đặt ở A2..D17
Sau khi khai báo cho in kết quả ra F2
Mỗi cột biến bây giở sẽ ứng với 2 cột kết quả, cột đầu ghi tên các thống kê, cột sau ghi giá
trị của các thống kê, vì các cột tên giống nhau nên có thể để lại 1 cột còn xoá bớt, sau đó ghép
các cột giá trị lại sát nhau cho đẹp.

NDHien

X1 X2
52 40
33 37
72 95
15 58
40 20
32 41
76 54
10 85
68 70
57 109
24 62
46 75
35 55
54 68

X3
81
90
66
40
75
80
83
70
65
45
64
71
82
63

66

68 16.6

82

Y
5.5
2.1
20.5
9.6
1.7
3.8
10.3
11.7
15.2
24.4
9.3
13
6.5
13.8

Mean
Standard Error
Median
Mode
Standard Deviation
Sample Variance
Kurtosis
Skewness
Range
Minimum
Maximum
Sum
Count
Confidence
Level(95.0%)

X1
45.33333
5.317238
46
#N/A
20.59357
424.0952
-0.99416
-0.15496
66
10
76
680
15
11.40435

X2
63.4
6.137162
62
#N/A
23.76913
564.9714
-0.23096
0.116913
89
20
109
951
15
13.16292

X3
69.53333
3.526588
70
#N/A
13.65842
186.5524
0.616884
-0.81968
50
40
90
1043
15
7.563786

Y
10.93333
1.69657
10.3
#N/A
6.570787
43.17524
-0.23649
0.440507
22.7
1.7
24.4
164
15
3.638784

Mean - Giá trị trung bình (còn tên khác là Average) Standard error - Sai số của trung bình
Median - Trung vị
Sample variance - phương sai mẫu
Kurtosis - Độ nhọn
Skewness- Độ nghiêng (bất đối xứngb)
Range - Biên độ
Minimum - Giá trị nhỏ nhất
Maximum - Giá trị lớn nhất
Sum- Tổng (N/A là không xác định được)
Confidence Interval - Khoảng tin cậy
Thí dụ chung
Mở tệp Baitap1.xls. Chọn biến Dobeo

NDHien

Count - Số quan sát

Tài liệu cùng danh mục Tin học văn phòng

Hướng dẫn ghi đĩa Boot CD đa chức năng

Hướng dẫn ghi đĩa Boot CD đa chức năng Hiren's BootCD là một CD khởi động bao gồm các chương trình chẩn đoán khác nhau như theo dõi phân vùng, đo hiệu năng hệ thống, sao chép đĩa và công cụ hình ảnh, công cụ phục hồi dữ liệu, công cụ BIOS, và nhiều công cụ khác giúp sửa các lỗi khác nhau của máy tính. Nó là CD có khả năng Boot, do đó nó có thể rất hữu dụng ngay cả khi hệ điều hành chính không thể khởi động. Hiren's BootCD có danh sách phần mềm rất lớn....


Hướng dẫn xây dựng máy vi tính để xem phim chuẩn HD

HD-movie - phim độ phân giải cao, ngày nay đã là 1 khái niệm quen thuộc với anh em hi-tech. Tuy nhiên, chỉ 1 phần nhỏ là tự tin khi mua sắm 1 PC chơi HD-movie, số còn lại thì gần như chưa có kinh nghiệm gì, không biết bắt đầu thế nào. Trong số bạn tự tin biết cách đầu tư thì cũng chỉ có 1 số nhỏ là biết xem HD đúng cách, tận dụng tối đa sức mạnh của HD. Tôi xin chia sẻ kinh nghiệm về HD của mình đến các bạn. Hy vọng sau bài...


Trang bị những tính năng

Có bao giờ bạn đã soạn và cần gửi một email quan trọng vào một thời điểm nhất định nhưng lại quên đi sau đó chưa? Tính năng nhắc nhở (Reminder) cũng là một điểm quan trọng khác không xuất hiện trên Gmail. Tính năng cho phép người dùng nhận các thông báo hẹn giờ khi một email đang để chờ quá lâu hay khi người dùng không nhận được hồi đáp trong một khoảng thời gian nhất định.


LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH

. MỤC TIÊU - Bước đầu làm quen với máy tính, tư thế ngồi đúng trước máy tính - Nắm được các bộ phận chính của máy tính, gọi tên các bộ phận của máy tính. - HS có kỹ năng mớ máy, tắt máy đúng thứ tự, quy trình. - Có thái độ nghiêm túc khi làm máy, ngồi và nhìn đúng tư thế hợp vệ sinh học đường.


Bài giảng Ngôn ngữ R và xử lý thống kê - Phần 3: Phân tích thống kê mô tả

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích thống kê mô tả, kiểm định một mẫu, so sánh hai tỉ lệ,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Giáo trình Tin học văn phòng (Phần 1) - NXB Giáo dục

"Giáo trình Tin học văn phòng" này là tài liệu hữu ích trang bị cho người học các kiến thức kỹ năng tin học. Nội dung "Giáo trình Tin học văn phòng (Phần 1) - Microsoft Windows": giới thiệu chung về phần mềm Windows, các khái niệm cơ bản của Windows, giao diện của Windows, quản lý tệp, cấu hình của Windows Internet và các dịch vụ.


Màu nền trang chiếu

Tham khảo bài thuyết trình 'màu nền trang chiếu', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Advanced SystemCare Professional 3.3.1.652

Advanced SystemCare Personal một tiện ích chăm sóc máy tính miễn phí giúp bạn bảo vệ, sửa chữa và tối ưu máy tính. Phiên bản Advanced SystemCare Professional 3.2.3 mang đến giải pháp toàn diện cho việc chăm sóc máy tính của bạn. Trong quá trình cài đặt, bạn sẽ được tự tay chọn giao diện cho ASC với hai màu trắng/đen. Sau khi kích hoạt, chương trình sẽ hỏi bạn có muốn tạo điểm sao lưu hệ thống (System Restore phải ở trạng thái hoạt động), và tiếp đó là bản sao registry hay không....


Những “tuyệt chiêu” khởi động máy tính

Chuyện thứ nhất: Một gia đình nọ mua máy tính, có gắn modem (internal - gắn trong) để vào Internet. Một hiện tượng lạ xảy ra, mỗi lần điện thoại trong nhà reo thì tự nhiên máy tính khởi động. Cả nhà hết hồn, không lẽ cái máy tính bị “ma ám”...?


Chỉnh lệch phụ đề

Dưới đây hưỡng dẫn sync phụ đề bằng subrip để khắc phục 2 trường hợp đầu: lệch tịnh tiến và lệch co dãn. Trường hợp 3 hơi phức tạp, có thể làm bằng cách kết hợp sync từng đoạn phụ đề rồi ghép lại (vừa xem phim vừa sync, xem xong phim cũng hoàn tất luôn phụ đề chuẩn).


Tài liệu mới download

13 Đề kiểm tra HK2 GDCD lớp 9
 • 11/09/2013
 • 37.323
 • 366

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tài liệu Microsoft Excel
 • 04/11/2011
 • 88.768
 • 563
BÀI TẬP ACCESS 1
 • 02/03/2011
 • 10.418
 • 159
POP và IMAP, chọn loại nào ?
 • 14/01/2013
 • 52.420
 • 275
Chèn âm thanh vào văn bản Word
 • 18/08/2011
 • 51.828
 • 333

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu