Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Soạn thảo văn bản của Đoàn Hội - Lê Việt Phương

Bài giảng "Soạn thảo văn bản của Đoàn Hội- Lê Việt Phương" có nội dung trình bày khái quát về văn bản, thể thức và kỹ thuật trình bày, kỹ thuật soạn thảo các văn bản thông dụng, kỹ năng sử dụng email.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

01/06/2018

Tài liệu và học cụ

Company

LOGO

SOẠN THẢO VĂN BẢN
CỦA ĐOÀN - HỘI

Tài liệu:
- Quyết định số 367 QĐ/TWĐTN ngày 29 tháng 10
năm 2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn quy
định về ban hành văn bản của Đoàn.
- Hướng dẫn số 29-HD/TWĐTN-VP ngày
29/10/2013 của Ban Bí thư TW Đoàn Hướng dẫn
Thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Lê Việt Phương

NỘI DUNG
I. Khái quát chung về văn bản
II. Thể thức và kỹ thuật trình bày

III. Kỹ thuật soạn thảo các loại
văn bản thông dụng

IV. Kỹ năng sử dụng email

Kích thước các
khổ giấy:
A0, A1, A2, A3,
A4, A5
KHỔ A

KÍCH THƯỚC

A0

841×1189

A1

594×841

A2

420×594

A3

297×420

A4

210×297

A5

148×210

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VĂN BẢN
1. Định nghĩa văn bản:

Văn bản là một chỉnh thể được cấu tạo theo những quy
tắc nhất định, gồm những đơn vị ngôn ngữ liên kết với
nhau nhằm chuyển tải một thông tin trọn vẹn nào đó,
đáp ứng mục đích giao tiếp.

1

01/06/2018

2. Phân loại văn bản

VB
QPPL

VB
ADPL

VB
Hành
chính

VB
Của t/c
CT-XH

VB
Chuyên
ngành

Tên loại văn bản của Đoàn
1. Điều lệ Đoàn
2. Nghị quyết
3. Quyết định
4. Chỉ thị
5. Kết luận
6. Quy chế
7. Quy định
8. Hướng dẫn
9. Thông báo
10. Báo cáo

11. Kế hoạch
12. Chương trình
13. Đề án
14. Tờ trình
15. Công văn
16. Biên bản
17. Các loại giấy tờ hành
chính như: Giấy giới thiệu,
Giấy chứng nhận, (hoặc giấy
xác nhận, thẻ chứng nhận),
Giấy đi đường, Giấy nghỉ
phép, Phiếu gửi.

2

01/06/2018

Thảo luận

?
Trong thực tiễn Anh/Chị đã từng trực tiếp
soạn thảo văn bản nào trong số các văn bản
vừa nêu?

- Ghi chép diễn biến cuộc họp chi đoàn, đại hội Đoàn.
- Tỉnh Đoàn quyết định tặng giấy khen cho đoàn viên.
- Đoàn Trường ĐHNT đề nghị Đoàn Trường ĐHKH phối
hợp thực hiện một hoạt động.
- Đề nghị Đoàn cấp trên phê duyệt một dự án.
- Văn bản của Đoàn Trường nhằm triển khai đến các Đoàn
khoa, Chi đoàn về một hoạt động chuẩn bị được tiến hành.
- Văn bản của Đoàn Trường nhằm gửi các Đoàn khoa, Chi
đoàn để nhắc nhở việc đảm bảo tiến độ và nội dung công
việc được giao.
- Văn bản của Tỉnh Đoàn nhằm trả lời cơ quan khác về một
vấn đề mà cơ quan đó quan tâm.
- Văn bản của Đoàn Trường nhằm mời Đoàn cấp trên đến
tham dự một sự kiện do Đoàn Trường tổ chức.

Một số lỗi thường gặp
- Chưa xác định được khi nào thì soạn VB có tên là Công
văn/Tờ trình/ Báo cáo…
Ví dụ: Tên là tờ trình nhưng nội dung lại là báo cáo…

NHỮNG NỘI DUNG CÔNG VIỆC SAU CÁC
CẤP BỘ ĐOÀN CẦN BAN HÀNH VĂN BẢN
CÓ TÊN GỌI LÀ GÌ?

- Văn bản của Ban Thường vụ Đoàn Trường nhằm chỉ đạo,
đôn đốc các Đoàn khoa thực hiện một công việc nào đó.
- Văn bản của Đoàn Trường nhằm giới thiệu chức danh, chữ
ký của Bí thư, Phó bí thư.
- Tổng kết công tác trong một năm;
- Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ trong sáu tháng;
- Diễn biến cuộc họp bình xét thi đua cuối năm;
- Việc bàn giao tài sản, tài liệu cho người khác khi cán bộ
Văn phòng Đoàn chuyển công tác.

THỂ THỨC TRÌNH BÀY
VĂN BẢN CỦA ĐOÀN - HỘI
1. Phông chữ (font)

- Sai định dạng văn bản (thể thức và kỹ thuật trình bày)

Phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode
theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001

- Vi phạm quy tắc sử dụng từ, ngữ pháp, dấu câu.

Bảng mã tiếng việt:
Loại Font

Ví dụ

Bảng Mã

ABC

.Vnarial, .Vntime, .VnarialH, .VntimeH, …

TCVN3

VNI

VNI-Times,VNI-Top, VNI-Book, …

VNI / VNI-Win

VNtimes new roman, VNumbrella, …

Vietware_x

SVNtimes new roman, SVNumbrella, …

Vietware_f

Times new roman, Arial, Tahoma, …

Unicode / VN Unicode 1

Vietware
Unicode

3

01/06/2018

2. Khổ giấy, kiểu trình bày và lề

Văn bản
được trình
bày trên
khổ giấy
khổ A4
(210x
297mm).

VB được
trình bày
bày theo
chiều dài
của trang
giấy khổ
A4

-Lề:

Lề

Lề mặt trước
Lề trên: 20 mm
Lề dưới: 20 mm
Lề trái: 30 mm
Lề phải: 20 mm

+ Trên 20 mm
+ Dưới 20 mm
+ Trái 30 mm
+ Phải 20 mm

2 cm

Kiểu
trình bày

3 cm

Khổ giấy

2 cm

2 cm
20

Tiêu đề

Cơ quan ban hành
văn bản

Địa danh,ngày,
tháng

Số, Ký hiệu

Tên loại và
Trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung

Dấu,chữ kí
của người
có thẩm
quyền

Nơi
nhận

Cơ quan ban
hành văn bản
Số, Ký hiệu

Trích yếu đặt
dưới số của VB

Tiêu đề
Địa danh,ngày,
tháng

Kính gửi chỉ có
ở Công văn

THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN
Số, ký hiệu của văn bản
- Số văn bản: là số thứ tự ghi liên tục từ số 01 cho
mỗi loại văn bản được ban hành trong một nhiệm kỳ
của cấp bộ đoàn đó. Số văn bản viết bằng chữ số Ảrập; Số nhỏ hơn 10 thì ghi thêm số 0 đứng trước.

Nội dung

Nơi
nhận

Dấu,chữ kí
của người
có thẩm
quyền

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
***
Số: 245-CV/TWĐTN-VP

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2013

Số của văn bản

4

01/06/2018

Ký hiệu văn bản: gồm các nhóm chữ viết tắt của tên thể
loại văn bản, tên cơ quan (hoặc liên cơ quan) ban hành
văn bản, tên đơn vị tham mưu văn bản.
Ký hiệu văn bản được viết bằng chữ in hoa; giữa số
và ký hiệu có dấu nối ngang (-), giữa tên loại văn bản và
tên cơ quan ban hành văn bản có dấu gạch chéo (/). giữa
tên cơ quan ban hành văn bản và tên đơn vị chủ trì tham
mưu văn bản có dấu nối ngang (-).

Vĩnh Thọ, ngày tháng năm
TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

Quận 12, ngày

tháng

Địa danh ghi trên văn bản là tên gọi chính thức của
đơn vị hành chính (tên riêng của tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh; xã, phường, thị trấn) nơi tổ chức Đoàn, Hội đóng
trụ sở; đối với những đơn vị hành chính được đặt tên
theo tên người, bằng chữ số hoặc sự kiện lịch sử hoặc
chỉ có một âm tiết thì phải ghi tên gọi đầy đủ của đơn vị
hành chính đó.

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Nha Trang, ngày tháng năm

tháng

Địa danh ban hành văn bản

THỂ THỨC TRÌNH BÀY VĂN BẢN

Khánh Hòa, ngày tháng năm

Thành phố Huế, ngày

THỂ THỨC TRÌNH BÀY VĂN BẢN

năm

năm 2013

THỂ THỨC TRÌNH BÀY VĂN BẢN

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản phải được viết đầy
đủ; các số chỉ ngày, tháng, năm dùng chữ số Ả-rập; đối
với những số chỉ ngày nhỏ hơn 10 và tháng 1, 2 phải ghi
thêm số 0 ở trước.
Chữ ngày, tháng, năm phải ghi đầy đủ, không dùng các
dấu chấm (.), hoặc dấu nối ngang (-), hoặc dấu gạch chéo
(/).

Nha Trang, ngày tháng năm

So sánh ghi trích yếu VB

Tên loại và trích yếu nội dung của văn bản
- Tên loại văn bản là tên của từng loại văn bản do cơ
quan, tổ chức ban hành. Khi ban hành văn bản đều phải
ghi tên loại, trừ công văn.
- Trích yếu nội dung của văn bản là một câu ngắn gọn
hoặc một cụm từ phản ánh khái quát nội dung chủ yếu của
văn bản.
QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều động cán bộ

Số: 72-CV/TWĐTN
“V/v giới thiệu thanh niên
tiêu biểu năm 2013”

5

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

MẪU THÔNG BÁO V/v: Điều chỉnh số liệu trên hồ sơ khai thuế

Tham khảo tài liệu 'mẫu thông báo v/v: điều chỉnh số liệu trên hồ sơ khai thuế', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giấy giới thiệu trả lương hưu hàng tháng

Mẫu "Giấy giới thiệu trả lương hưu hàng tháng" nhằm giúp những công dân đã về hưu mà chưa được hưởng lương theo quy định của Nhà nước. Bạn đọc có thể xem tài liệu này để học hỏi cách soạn thảo và trình bày giấy giới thiệu phù hợp, đảm bảo được lợi ích chính đáng về những cống hiến và thành quả lao động của mình.


Quyết định Số: 20/2012/QĐ-UBND MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TỈNH LẠNG SƠN

Chế độ, định mức chi tiêu tài chính tại quy định này phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là cấp huyện), Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là cấp xã) bao gồm:


Mẫu biên bản giám định Y khoa

Tài liệu tham khảo Mẫu biên bản giám định Y khoa


MẪU BÁO CÁO XUẤT, NHẬP KHO LƯU TRỮ QUỐC GIA MẪU MA TÚY, TIỀN CHẤT, THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH NĂM ....

TỔNG CỤC CẢNH SÁT PCTP VIỆN KHOA HỌC HÌNH SỰ -------Số:.............. /C54(P7) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------.................. , ngày… tháng…. năm…. BÁO CÁO XUẤT, NHẬP KHO LƯU TRỮ QUỐC GIA MẪU MA TÚY, TIỀN CHẤT, THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH NĂM ............... Kính gửi: ................................................................... I. Báo cáo nhập kho mẫu mới: TT Tên mẫu Đơn vị tính Số lượng nhập Ngày tháng nhập Nguồn gốc mẫu Tình trạngmẫu Ghi chú ...


Quyết định cho thôi việc (dành cho các tổ chức kinh tế)

Tham khảo tài liệu 'quyết định cho thôi việc (dành cho các tổ chức kinh tế)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU BÁO CÁO SỐ LIỆU Đánh giá phát triển thể dục thể thao trong toàn quân Năm …

BÁO CÁO SỐ LIỆU Đánh giá phát triển thể dục thể thao trong toàn quân Năm ………… (Ban hành theo Thông tư số: 08 /2012/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch). TT Nội dung Số lượng 201… (1) I Tiêu chí chuyên môn Tỷ lệ % cán bộ, chiến sỹ tập luyện thể dục thể thao thường xuyên 1 (cán bộ chiến sĩ lực lượng quân đội nhân dân thực hiện đầy đủ chương trình huấn luyện thể lực theo quy định được tính là người luyện tập thể...


Mẫu đơn đề nghị thẩm định vùng an toàn dịch bệnh

Mẫu đơn đề nghị thẩm định vùng an toàn dịch bệnh (Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH Vùng an toàn dịch bệnh Kính gửi1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . ....


MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ LÃI SUẤT

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ LÃI SUẤT (Ban hành kèm theo Quyết đinh số 10/2012/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh Đắk Nông)


Mẫu đơn đề nghị được khai thác, sử dụng và trao đổi

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Mẫu đơn đề nghị được khai thác, sử dụng và trao đổi nguồn gen cây trồng lâm nghiệp


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Mẫu Biên bản họp gia đình
  • 01/12/2015
  • 18.902
  • 764

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu