Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Quan hệ công chúng: Bài 6 - TS. Đinh Tiến Minh

Bài giảng Quan hệ công chúng - Bài 6: Giải quyết khủng hoảng" giúp người học hiểu hiểu khủng hoảng là gì và xử lý khủng hoảng là xử lý như thế nào, hiểu các công việc cần làm khi khủng hoảng xảy ra, trình bày một số giải pháp phòng tránh và xử lý khủng hoảng.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

1/2/2017

Bài 6

Giải quyết khủng hoảng
www.dinhtienminh.net

T.S Đinh Tiên Minh
Trường ĐHKT TPHCM

Mục tiêu
Hiểu khủng hoảng là gì và xử lý khủng hoảng
là xử lý như thế nào.
Hiểu các công việc cần làm khi khủng hoảng
xảy ra.
Trình bày một số giải pháp phòng tránh và xử
lý khủng hoảng .

2

Mục lục
1

Tình huống

2

Khái niệm khủng hoảng

3

Những việc cần làm khi khủng hoảng

4

Giải pháp phòng tránh và xử lý

3

1

1/2/2017

Tình huống 1
Giả sử bạn phụ trách bộ phận chăm sóc khách
hàng của công ty A. Ngày hôm đó, có một
khách hàng lớn tuổi gọi điện thoại cho bạn và
báo rằng họ đang cầm trên tay chai nước ngọt
của công ty bạn trong đó có một con gián. Họ
dự định mang chai nước ngọt đó tới tòa soạn
báo và trình bày sự việc. Bạn sẽ làm gì khi đối
diện tình huống này.

4

Tình huống 3

ĐỌC VÀ TRẢ LỜI TỪ
CÂU 1 ĐẾN CÂU 5

6

1. Tình huống thực tế

Nước tương Chinsu –
Vitecfood JVC

7

2

1/2/2017

Tổng quan cuộc khủng hoảng
Thôøi gian: 24/07/2005 - 21/09/2005
Nguyeân nhaân: 20/07/2005 Cô quan chaát löôïng
an toaøn thöïc phaåm taïi Bæ (AFSCA) khuyeán caùo
ngöôøi daân nöôùc mình khoâng neân duøng nöôùc
töông Chinsu saûn xuaát ngaøy 18/02/2004 coù haïn
söû duïng ñeán 17/02/2006 vì coù chöùa ñoäc toá 3MCPD vöôït möùc cho pheùp 172 laàn coù theå gaây
ung thö cho ngöôøi söû duïng.

8

Tổng quan cuộc khủng hoảng

9

Tổng quan cuộc khủng hoảng
Söï kieän ñaùnh daáu keát thuùc khuûng hoaûng: Ngaøy
21/9/2005 cuoäc hoïp baùo chaøo möøng chai nöôùc
töông thöù 2 trieäu ñöôïc xuaát sang thò tröôøng
chaâu AÂu.
Phaùt ngoân vieân: OÂng Phaïm Hoàng Sôn – Toång
giaùm ñoác coâng ty cheá bieán thöïc phaåm
Vitecfood.
Soá thoâng caùo baùo chí ñöôïc phaùt ra: 3
Coâng ty PR hoã trôï: Vietgate.

10

3

1/2/2017

Phản ứng của phương tiện truyền thông
Taàn suaát thoâng tin lieân quan ñeán khuûng hoaûng Chinsu xuaát
hieän treân baùo

Soá laàn
14
12
10
8
6
4
2
0

12
9 9

8
4 4

3 3

2 2

2 2

2

4

4

5

4

0
0
0
Teân baùo
Tu
La
Vn
Ng
Ti e Ha
Th
Kh
Vn
Vi
o
o
etN
m
ô
åi tr öôøi
Go
Go
øi b uye exp
ño àn ph ø No
e
d
am
e
a
ä
i
ä
á
r
ng
la o
øn t
øn
ia
ùo k n ho ess
on
Ne
i eáp gia û
g môùi
ño
inh
ïc
t
äng
thò ûi ph
teá & D
Baùo thöôøng
oùn
a ân
Vi
g
e ..
t rí
Baùo maïng
Sa
øi

0

9

0

0

Sa
øi

11

Phản ứng của người tiêu dùng
Phaûn öùng cuûa ngöôøi tieâu duøng khi bieát
tin nöôùc töông Chinsu coù chöùa chaát gaây
ung thö
Ngöng söû
duïng ngay

55%

45%

Vaãn tieáp tuïc
söû duïng

Lyù do ngöôøi tieâu duøng vaãn tieáp tuïc duøng nöôùc töông Chinsu
sau khi nghe tin nöôùc töông naøy coù chöùa chaát gaây ung thö
33.33%

Thaáy chöa caàn thieát
Khoâng tin lôøi ñoàn
Vaãn duøng nhöng duøng ít laïi
ÔÛ nhaø coøn dö
Tin töôûng vaøo nhaõn hieäu/nhaø saûn xuaát
Quen duøng, thích duøng Chinsu
Töø laâu gia ñình vaãn duøng ít neân seõ khoâng bò ung thö
Khoâng naém roõ thoâng tin

26.67%
24.44%
22.22%
17.78%
17.78%
13.33%
11.11%

Mẫu điều tra: 100 nữ nội trợ tại TP.HCM
12

Phản ứng của người tiêu dùng

Möùc ñoä phaùt taùn thoâng tin
7%

3%

Keå vôùi 0 ngöôøi
34%

22%
34%

Keå vôùi 1-5 ngöôøi
Keå vôùi 6-10 ngöôøi
Keå vôùi 11-20 ngöôøi
Keå treân 20 ngöôøi

13

4

1/2/2017

Phản ứng của người tiêu dùng
Laàn ñaàu bieát
thoâng tin veà
khuûng hoaûng

Tìm hieåu thoâng
tin

Nghe tin ñính
chính

Baùo

40%

54.69%

54.55%

Ti vi

25%

34.38%

37.5%

Radio

6%

3.13%

4.55%

Internet

4%

10.94%

10.23%

Baïn beø/Ngöôøi
thaân

25%

29.69%

12.5%

Khaùc (nôi baùn…)

0%

7.81%

12.5%

14

Phản ứng của người tiêu dùng
Chöa nghe tin
ñính chính
2%

Ngöng söû
duïng ngay
sau khi
nghe tin
ñoàn lieân
quan ñeán Ñaõ nghe tin ñính
nöôùc töông
chính
Chinsu
53%
55%

Chuyeån qua duøng nöôùc
töông khaùc 1%
Ngöng duøng nöôùc töông
1%
Duøng trôû laïi nöôøc töông
Chinsu 32%
Duøng keøm vôùi nöôùc töông
khaùc
7%
Chuyeån qua duøng nöôùc
töông khaùc14%

15

Phản ứng của nhà phân phối
Ảnh hưởng của khủng hoảng đến doanh thu bán hàng tại các cửa hàng:

Trong khuûng
Bình thöôøng
Giaûm 1-30%
Giaûm 31-50%
Giaûm 50-70%
Giaûm 71-99%
Khoâng ai mua

hoaûng
11.76%
35.29%
17.65%
11.76%
5.88%
23.53%

Sau khuûng hoaûng
Bình thöôøng
41.18%
Giaûm 1-30%
29.41%
Giaûm 31-50%
11.76%
Giaûm 50-70%
5.88%
Giaûm 71-99%
5.88%
Khoâng baùn nöõa 5.88%

Mẫu điều tra: 34 cửa hàng tại TP.HCM

16

5

Tài liệu cùng danh mục PR - Truyền thông

Làm thế nào để E - Marketing hiệu quả

Khi công ty bạn đã xây dựng website, bạn cần thực hiện chiến lược E - marketing để thu hút khách hàng đến website của mình. Đặt banner trên các báo điện tử, đưa videoclip lên youtube để chia sẻ với cộng đồng, nhờ các "hot" blogger viết bài giới thiệu.


Bài giảng Quản trị chiêu thị - Chương 7

Chương 7: CHIẾN LƯỢC QUAN HỆ CÔNG CHÚNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA QUAN HỆ CÔNG CHÚNG Cảm tình của công chúng là tất cả. Có được cảm tình này chúng ta không thể nào thất bại; không có cảm tình này chúng ta không thể nào thành công. Abraham Lincoln 1.1. Các khái niệm 1.1.1 Công chúng Mọi doanh nghiệp đều hoạt động trong một môi trường marketing bị vây bọc hay chịu tác động của hàng loạt các tổ chức công chúng. Các giới công chúng sẽ ủng hộ hoặc chống lại các quyết định marketing của doanh nghiệp,...


Xây dựng thương hiệu -Phần 4

Đúng là "brand personality" dịch đúng nghĩa là "nhân cách thương hiệu". Thương hiệu không phải là con người, tại sao lại có nhân cách? Tác giả Tôn Thất Nguyễn Thiêm đã có lời giải cho câu hỏi này khi trích dẫn công trình nghiên cứu của Gordon Allport trong quyển Dấu ấn thương hiệu - tài sản và giá tri


XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU TRONG THỊ TRƯỜNG B2B

Để có thể tồn tại trong môi trường cạnh tranh cao, các công ty B2B phải tốn nhiều thời gian và chi phí cho quá trình R&D. Các nhà cung cấp tập trung cải tiến sản phẩm, tạo ra các dịch vụ cộng thêm cho sản phẩm để sản phẩm của họ trở nên tốt hơn, hiệu quả hơn và đáng tin cậy hơn so với đối thủ nhằm mang đến cho khách hàng sự thỏa mãn và hài lòng nhất.


Sổ tay P.R. “in-house” 9 cách để có quan hệ với truyền thông (phần 3)

Xây dựng những mối quan hệ bền vững. Hãy tận dụng thời gian trước khi khủng hoảng xảy ra (nếu có) để làm quen với những phóng viên then chốt trong địa phương và với giới báo chí thương mại. Không có cách nào để làm cho họ hiểu rằng họ có thể nâng điện thoại lên gọi cho bạn để nói chuyện với bạn về một đề tài nào đó


Bài giảng Xây dựng thương hiệu - Một phương thức để giành được lợi thế cạnh tranh

Hiện nay vấn đề thương hiệu là vấn đề vô cùng quan trọng đối với công ty và thương hiệu ngày càng trở thành động lực phát triển quan trọng của doanh nghiệp. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Xây dựng thương hiệu - Một phương thức để giành được lợi thế cạnh tranh".


Xây dựng “bản mô tả tiêu chí” cho hiệu quả 
của các hoạt động truyền thông

“Bản mô tả tiêu chí” là một trong số nhiều thuật ngữ sử dụng để miêu tả một loại tài liệu được phối hợp xây dựng giữa các bên bao gồm doanh nghiệp và hãng quảng cáo, công ty thiết kế hoặc các đơn vị tư vấn nhằm đưa ra các tiêu chí thực hiện công việc cho đội ngũ sáng tạo. Quan trọng là, doanh nghiệp cũng cần sử dụng tài liệu này để đánh giá những giải pháp sáng tạo được đề xuất, xem mức độ phù hợp của những đề xuất đó tương ứng ra sao với...


Quảng cáo ở Việt Nam - góc nhìn của một người trong cuộc part 1

Tài liệu này được biên soạn dựa trên những kinh nghiệm thực tiễn của một người từng làm giám đốc kinh doanh quảng cáo chiến lược của cong ty XPR Campaigns, hiện là giám đốc điều hành của cong ty Gloria Jean coffees Việt Nam, với vị trí của một người trong ngành tiếp thị và quảng cáo, sẽ cung cấp cho chúng ta 1 cái nhìn tổng quát, chính xác hơn về hoạt động quảng cáo ở Việt Nam


9 Bí quyết viết quảng cáo

Bạn muốn công việc kinh doanh của bạn mang lại nhiều lợi nhuận? Thế thì, còn chần chừ gì nữa, hãy viết những quảng cáo hiệu quả - đó chính là những con tàu chở vàng của bạn. Dưới đây là 9 bí quyết mà bạn nhất định phải biết khi viết quảng cáo. Bạn hãy áp dụng các bí quyết này trong mỗi tin quảng cáo mà bạn viết nhé!


Bài học tận dụng truyền thông xã hội từ NGOs

Ngày nay các mạng truyền thông xã hội và cộng đồng trực tuyến được xem là những khu vực kinh doanh nóng, đơn giản bởi các công ty đều nhận thức được tiềm năng của mạng Internet nhằm làm cho sợi dây liên kết với khách hàng trở nên bền chặt; cũng là cách để chia sẻ tri thức và củng cố sức mạnh làm việc nhóm.


Tài liệu mới download

Biomaterials in Orthopedics
 • 29/01/2013
 • 11.039
 • 190
Bolt-tightening Handbook
 • 18/07/2012
 • 30.629
 • 265

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

PR cho doanh nghiệp
 • 21/09/2010
 • 98.252
 • 992

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu