Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Quan hệ công chúng: Bài 5 - TS. Đinh Tiến Minh

Bài giảng Quan hệ công chúng - Bài 5: Event và PR" cung cấp cho người học các kiến thức về khái niệm Event, mối quan hệ giữa Event và PR, minh họa thực tế. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

1/2/2017

Bài 5

Event và PR
www.dinhtienminh.net

T.S Đinh Tiên Minh
Trường ĐHKT TPHCM

Mục lục
1

Khái niệm Event

2

Mối quan hệ giữa Event và PR

3

Minh họa thực tế

2

1. Event

3

1

1/2/2017

1. Event

4

1. Event
Söï kieän toaøn caàu Window 95

 Microsoft coù töø naêm 1975
 Thöông hieäu saùng giaù thöù 2 sau Coca-Cola
 Quaûng caùo Window 95 khoâng baèng quaûng caùo
(24/08/95)
 UÙc: quaû boùng khoång loà Window 95 thaû taïi
Sydney
 Phaùp: sôn Window 95 treân caùnh ñoàng lôùn, bieåu
dieãn maùy bay phaûn löïc, phaùt 1,5 trieäu tôø rôi
 Canada: daõi baêng 180m in Window 95 thaû töø
ñænh thaùp ñôn cao nhaát theá giôùi ôû Toronto.
 Myõ: bang Newyork chím ngaäp trong caùc maøu
ñoû, xanh, vaøng

9

1. Event
Söï kieän toaøn caàu Window 95
 Leã giôùi thieäu saûn phaåm môùi taïi toång haønh
dinh Microsoft vôùi 2500 khaùch, 500 phoùng
vieân.
 Taát caû treû em sinh ngaøy 24/08/95 ñöôïc taëng
quaø.
 Haøng loaït buoåi trình dieãn taïi caùc Trung Taâm
Thöông Maïi.

 Buoåi toïa ñaøm giöõa Bill Gates vôùi caùc doanh
nghieäp, baùo giôùi vaø chöùng kieán thao taùc cuûa
OÂng treân Window 95.
10

2

1/2/2017

1. Event
Keát quaû

3000 tít lôùn vaø hình aûnh chaïy treân caùc baùo.
13,000 baøi vieát treân caùc trang trong.
2,000 baûn tin phaùt treân truyeàn hình.
100 baûn tin phaùt treân ñaøi radio.
1 naêm sau, haàu heát PC ñeàu caøi ñaët Window
99% ngöôøi Myõ bieát ñeàn Window sau 20 thaùng.
Doanh soá taêng 110 trieäu USD/ 2 thaùng ñaàu.
Coå phieáu Microsoft taêng voït sau khi coâng ty coâng
boá ñaõ baùn 44 trieäu phieân baûn

11

1. Event
 Khái niệm: Tổ chức sự kiện (Event) là một quá trình kết hợp

các hoạt động lao động cùng việc sử dụng máy móc thiết bị,
công cụ lao động thực hiện các dịch vụ đảm bảo toàn bộ các
công việc chuẩn bị và các hoạt động sự kiện cụ thể nào đó
trong một thời gian và không gian cụ thể nhằm chuyển tới đối
tượng tham dự sự kiện những thông điệp truyền thông theo
yêu cầu.
Nguồn: Tổ chức sự kiện - NXB ĐHKT quốc dân- PGS- TS Lưu Văn Nghiêm

12

1. Event

• Gây sự
chú ý
cho
sản
phẩm
hoặc
dịch vụ

• Tạo sự
quan
tâm từ
khách
hàng

4

3

2

1

Tầm quan trọng của Event

• Giúp
tăng
độ
nhận
biết về
thươn
g hiệu

• Tăng
doanh
số bán
của
công
ty

13

3

1/2/2017

1. Event
Các hình thức Event
Event
Thương mại

Giới thiệu SP mới
 Họp báo
 Hội thảo

Kích hoạt thương hiệu

Chương trình promo
Hàng mẫu
Biểu diễn
Carnival

Tuyên bố

Tạo dựng quan hệ

 Động thổ
 Khánh thành

 Sinh nhật công ty
 Hội nghị KH
 Tiêc chiêu đãi

14

1. Event
Hãy suy nghĩ xem doanh nghiệp nên tự làm sự
kiện hay thuê công ty dịch vụ? Trong trường
hợp nào doanh nghiệp sẽ thuê công ty dịch vụ?

15

1. Event
Bước 2
• Đặt
mục
tiêu

Bước 1

• Xác
định
đối
tượng

Bước 4
• Xây
dựng
thông
điệp

Bước 3

• Lựa
chọn
kênh
thông
tin

Bước 6
• Thực
hiện

• Đánh
giá

Bước 5

Nguồn: Business Edge, 2004, p26

16

4

1/2/2017

1. Event
Bài tập thực hành theo nhóm:
- Nghĩ đến một SP/ DV
- Nghĩ đến loại hình sự kiện
- Thực hiện từ bước 1 đến bước 4

17

1. Event
Thiết kế
ý tưởng

Yêu cầu của
khách hàng

4

2
1

Thực hiện
kế hoạch

3

Thảo luận đưa
ra ý tưởng

6

SỰ
KIỆN

5

Lập kế hoạch
thực hiện

Chuẩn bị

Nguồn: Golsun Việt Nam 2006
18

1. Event
1. Nhận yêu cầu của khách hàng
 Loại hình sự kiện?
 Mục tiêu sự kiện?
 Đối tượng tham dự?
 Bao nhiêu khách tham dự?

 Khi nào sự kiện diễn ra? Địa điểm?
 Ngân sách?
 SP/DV có đặc điểm gì đặc biệt không?

19

5

Tài liệu cùng danh mục PR - Truyền thông

Lecture Management communication (3/e): Chapter 6 - Bell, Smith

Chapter 6 - Formats and techniques for business letters. In this chapter, the following content will be discussed: Showing readers you care, checklist for the text of a business letter, visual appearance of a business letter.


Lecture Communication research - Chapter 8: Quantitative research designs

In this chapter students will be able to: Select and develop the appropriate research design for your hypotheses or research questions; understand the strengths and limitations of each design form as it relates to research fi ndings, and argue for your design choices; explain the benefi ts of experimental forms over quasi-experimental and descriptive forms;


Ảnh hưởng của uy tín nguồn tin đối với hiệu quả truyền thông

Tham khảo tài liệu 'ảnh hưởng của uy tín nguồn tin đối với hiệu quả truyền thông', kinh doanh - tiếp thị, pr-truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bằng chứng về giá trị thương hiệu

Giá trị thương hiệu là gì ?Thương hiệu ảnh hưởng đến lựa chọn của người tiêu dùng, của nhân viên, nhà đầu tư và cả các cơ quan công quyền. Trong một thế giới có nhiều lựa chọn, sự ảnh hưởng này là tối quan trọng cho thành công trong thương mại và tạo ra giá trị cho cổ đông. Sự quan tâm đến giá trị của tài sản vô hình ngày càng tăng khi mà khoảng cách giữa giá trị thị trường và giá trị số sách của công ty ngày càng lớn, thể hiện cụ thể nhất là trong...


Lecture Lesikar's business communication: Connecting in a digital world (13/e): Chapter 14 - Kathryn Rentz, Paula Lentz

Chapter 14 - Using visuals to make your point. This chapter presents the following content: Plan which parts of your report or other document should be communicated or supported by visuals; explain how visuals are presented—size, layout, type, rules and borders, color and cross-hatching, clip art, background, numbering, titles, title placement, and footnotes and acknowledgments; construct textual visuals such as tables, pull quotes, flowcharts, and process charts;...


Lecture Business and administrative communication: Chapter 19 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Chapter 19 - Making oral presentations. In this chapter, students will be able to understand: Identify purposes of presentations, plan strategy for presentations, organize effective presentations, plan visuals for presentations, deliver effective presentations, handle questions during presentations.


Bài giảng Quan hệ công chúng - Bài 1 Khái niệm PR

Mục tiêu bài giảng trình bày các định nghĩa khác nhau về PR, tiến trình PR, những hoạt động chính của PR. Đồng thời nêu vai trò PR trong Marketing - mix.


1001 ý tưởng độc đáo trong quảng cáo -p.1

Quảng cáo đã trở thành một công cụ không thể thiếu của các doanh nhân cũng như các nhà hoạt động trong mọi lĩnh vực và trên thương trường cạnh tranh khốc liệt .


1001 ý tưởng độc đáo trong quảng cáo -p.5

Lốp xe Canadian đã tự hào đứng vững theo thời gian kể từ khi thành lập năm 1922. Tên " Lốp xe Canadian" đã nói rõ mục đích của nó: đây là niềm tự hào của gia đình Canadian


Tiến trình xây dựng một chiến dịch Quảng cáo(Phần cuối)

Chiến lược sáng tạo Chiến lược đối thoại của thương hiệu cần quyết định cần nhấn mạnh thông điệp nào trong việc truyền đạt đến với người tiêu dùng. Còn chiến lược sáng tạo sẽ quyết định việc chuyên chở thông điệp ấy như thế nào để có thể tạo được sự chú ý của người tiêu dùng


Tài liệu mới download

Biomaterials in Orthopedics
 • 29/01/2013
 • 11.039
 • 190
Bolt-tightening Handbook
 • 18/07/2012
 • 30.629
 • 265

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tài trợ và thương hiệu
 • 29/12/2009
 • 91.100
 • 460
Thế nào là PR thật sự?
 • 09/01/2013
 • 71.548
 • 936
9 tuyệt chiêu viết quảng cáo
 • 10/05/2010
 • 16.732
 • 156
Đi guốc trong bụng" nhà báo
 • 18/08/2010
 • 73.794
 • 981

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu