Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Quan hệ công chúng: Bài 4 - TS. Đinh Tiến Minh

Bài giảng Quan hệ công chúng - Bài 4: Tài trợ" cung cấp cho người học các kiến thức: Tài trợ là gì, những lý do thực hiện tài trợ, những ưu điểm của tài trợ, những khuyết điểm của tài trợ, các bước cần thực hiện khi tài trợ. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

1/2/2017

Bài 4

Tài trợ
www.dinhtienminh.net

T.S Đinh Tiên Minh
Trường ĐHKT TPHCM

Mục tiêu chương
Cung cấp những kiến thức cơ bản về
hoạt động tài trợ của doanh nghiệp.
Hiểu các loại hình tài trợ và lợi ích mà tài
trợ đem lại cho doanh nghiệp.
Các bước cần thực hiện khi tài trợ.

2

Mục lục
1

Tài trợ là gì ?

2

Những lý do thực hiện tài trợ

3

Những ưu điểm của tài trợ

4

Những khuyết điểm của tài trợ

5
3

Các bước cần thực hiện khi tài trợ

3

1

1/2/2017

Câu hỏi

1. Hiện nay các doanh nghiệp có
những hoạt động gì mang lại lợi ích
cho cộng đồng? Cho ví dụ cụ thể.
2.Cộng đồng có nhận thức được
những lợi ích đó hay không? Làm sao
để doanh nghiệp có thể biết.

4

1. Tài trợ là gì?
Tài trợ thương mại là việc tạo ra một danh
vị tài trợ giữa nhà tài trợ và một sự kiện xã
hội (thể thao, văn hoá, nghệ thuật, giải trí,
từ thiện…) mà ở đó nhà tài trợ trả một
khoản phí nhất định để được hưởng
những quyền lợi và tiềm năng thương mại
có thể mang lại từ việc tài trợ chương
trình.
Theo IEG (Tập đoàn Sự kiện Quốc tế)

5

1. Tài trợ là gì (tt)
Tài trợ là một trong những hoạt động PR
của doanh nghiệp hướng tới công chúng
để xây dựng hình ảnh doanh nghiệp thông
qua việc bỏ tiền vào một chương trình/sự
kiện do một tổ chức khác thực hiện.
Thông qua tài trợ doanh nghiệp sẽ tranh thủ
được những cơ hội quảng bá trên các phương
tiện truyền thông với chi phí rẻ hơn tự mình
quảng cáo mà vẫn đạt được hiệu quả cao.

6

2

1/2/2017

Câu hỏi

Chúng ta có thể dựa vào đâu
để ra quyết định có nên thực
hiện tài trợ hay không cho
một chương trình?

7

2. Lý do tài trợ

8

Và còn hơn thế nữa…
Tăng cường hình ảnh của doanh nghiệp,
định hình thái độ của người tiêu dùng
Tạo động lực cho hoạt động bán hàng

Tài trợ được coi là hình thức quảng bá đáng tin cậy và
tăng cường khả năng nhận biết của khách hàng

TÀI TRỢ

Tìm ra sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh

Tạo được sự thân thiện
9

3

1/2/2017

Hội nghị APEC 2006
• BIDV 3,2 tỷ đồng và 200 cán bộ trẻ,
năng động, có năng lực, có trình độ
ngoại ngữ tốt.
• LG 15 màn hình Plasma (50 inch) và
800 triệu Việt Nam đồng tiền mặt .
• Công ty TNHH Dệt May Thái Tuấn tài
trợ 650 bộ trang phục áo dài lễ tân và
100 áo Veston nữ.
• Vietnam Airlines tài trợ 100.000 USD
cho các đại biểu APEC 2006.
•…
10

3. Hình thức tài trợ
Trong moãi chöông trình coù theå coù
moät hay nhieàu nhaø taøi trôï:
 Nhaø taøi trôï ñoäc quyeàn.
 Nhaø taøi trôï chính.
 Nhaø taøi trôï phuï.

11

Minh họa

Hồ sơ xin tài trợ

12

4

1/2/2017

3. Hình thức tài trợ (tt)
Nhaø taøi trôï phaûi phaân tích, ñaùnh
giaù caùc hoïat ñoäng cuûa chöông trình
coù phuø hôïp vôùi muïc ñích taøi trôï hay
khoâng, caân ñoái giöõa hieäu quaû
chöông trình vaø soá tieàn taøi trôï.

13

3. Hình thức tài trợ (tt)
Do ñoù, nhaø taøi trôï phaûi naém ñaày
ñuû thoâng tin veà chöông trình nhö:

Ban toå chöùc
Chöông trình thuoäc daïng naøo (thi ñaáu
hay bieåu dieãn)
Ñoái töôïng tham döï goàm nhöõng ai.
Ñòa ñieåm, thôøi gian.
Chi phí cho chöông trình.
Baùo caùo ñaùnh giaù hieäu quaû chöông
trình vaø phaûn hoài töø khaùch tham döï.

14

4. Ưu điểm của tài trợ
Tài trợ hướng đến đúng đối
tượng mục tiêu

???

Tính tương tác cao, thông
qua việc tạo và xây dựng
mối quan hệ và sự trải
nghiệm của khách hàng

Chi phí đưa thông tin đến với
khách hàng mục tiêu rẻ hơn
các hình thức khác

Tài trợ có thể giúp
công ty vượt khỏi
những phạm vi cho
phép

phương pháp hữu hiệu để
thiết lập mối liên kết giữa giá
trị thương hiệu sẵn có với các
thương hiệu lớn khác

15

5

Tài liệu cùng danh mục PR - Truyền thông

Bài giảng Quan hệ Công chúng ( Đinh Tiên Minh) - Bài 4

Tài trợ là một trong những hoạt động PR của doanh nghiệp hướng tới công chúng để xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp thông qua việc bỏ tiền vào một chương trình/sự kiện do một tổ chức khác thực hiện.


PR và những quy tắc mới

Tham khảo tài liệu 'pr và những quy tắc mới', kinh doanh - tiếp thị, pr-truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Lecture Management information systems - Chater 1: Foundations of information systems in business

In this chapter, the learning objectives are: Understand the concept of a system and how it relates to information systems; explain why knowledge of information systems is important for business professionals and identify five areas of information systems knowledge they need; give examples to illustrate how business applications of information systems can support a firm’s business processes, managerial decision making, and strategies for competitive advantage;...


Cần phải “đi xa hơn” CRM

Doanh nghiệp luôn mong muốn đạt được nhiều thành tích ngày càng lớn trong kinh doanh, mà chủ yếu là ba mục tiêu: gia tăng sự hài lòng của khách hàng, mở rộng thị phần và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp đều tự tìm cho mình một hay nhiều giải pháp cụ thể nhằm đạt được mục tiêu đặt ra.


Lecture Business and administrative communication (11/e): Chapter 8 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Chapter 8 - Working and writing in teams. In this chapter, students will be able to understand: Different kinds of productive and nonproductive roles in teams, group decision-making strategies, characteristics of successful teams, techniques for resolving conflict, techniques for making meetings effective, technologies to use in teamwork, techniques for collaborative writing.


Số phận của thương hiệu nằm ở đâu?

Cuối cùng thì Vedan cũng đã đồng ý đền bù vô điều kiện cho người nông dân. Tự hỏi thương hiệu Vedan rồi sẽ như thế nào và liệu nó có còn tiếp tục tồn tại. Liên quan đến số phận của một thương hiệu, dưới đây là góc nhìn của một người nghiên cứu về thương hiệu. Sự ngộ nhận trong truyền thông Có người cho rằng Vedan cố tình "cò cưa" về số tiền đền bù nhằm kéo dài thời gian và tận dụng số lần xuất hiện một cách "miễn phí" trên các phương tiện truyền thông để...


Lecture Business data communications and networking (8th edition): Chapter 8 - Jerry Fitzgerald, Alan Dennis

Chapter 8 - Backbone networks. In this chapter, the following content will be discussed: Components of backbone networks, backbone network architectures, backbone technologies, best practice backbone design, improving backbone performance.


Lecture Business and administrative communication (11th edition): Chapter 5 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Chapter 5 - Planning, composing, and revising. After studying this chapter, you will know: Activities involved in the composing process, and how to use these activities to your advantage; guidelines for effective word choice, sentence constructions, and paragraph organization; techniques to revise, edit, and proofread your communications.


Tài trợ và thương hiệu

Tài trợ là bỏ tiền (nguồn lực) ra để đưa cho người khác (đối tác) thực hiện một chương trình (sự kiện, dự án) nào đó mà có lợi cho các bên liên quan. Thương hiệu đi vào đời sống con người bằng mọi ngã, bằng sử dụng và bằng cảm nhận. Do đó tài trợ là cách thức mang đến cho người tiêu dung một cảm nhận về thương hiệu, nhưng phải thực hiện khi người tiêu dùng đã biết đến nó....


Brand Management Waldemar Pfoertsch_2

Tham khảo tài liệu 'brand management waldemar pfoertsch_2', kinh doanh - tiếp thị, pr-truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Biomaterials in Orthopedics
 • 29/01/2013
 • 11.039
 • 190
Bolt-tightening Handbook
 • 18/07/2012
 • 30.629
 • 265

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quan hệ công cộng
 • 24/11/2010
 • 90.170
 • 283
Giới thiệu về PRC
 • 29/09/2012
 • 15.070
 • 780

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu