Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Ngôn ngữ R và xử lý thống kê - Phần 2: Sử dụng R cho tính toán xác suất

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Sử dụng R cho tính toán xác suất, biến ngẫu nhiên và hàm phân phối, hàm phân phối Poisson,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

R

7 - Sử dụng R cho tính toán xác suất
7.1 Hoán vị (permutation)
Chúng ta biết 3! = 3.2.1 = 6, và 0!=1. Nói chung, công thức tính số hoán vị cho
một số n là:n! n n -1 n - 2 n - 3

... 1. Trong R cách tính này rất đơn giản với

lệnh prod() như sau:
Tìm 3!
> prod(3:1)
[1] 6
Tìm 10!
> prod(10:1)
[1] 3628800
Tìm 10.9.8.7.6.5.4
> prod(10:4)
[1] 604800
Tìm (10.9.8.7.6.5.4) / (40.39.38.37.36)
> prod(10:4) / prod(40:36)
[1] 0.007659481
7.2 Tổ hợp (combination)

Tổ hợp tính bằng hàm choose(n,k) Thí dụ choose(5,2) = 10
7.3 Biến ngẫu nhiên và hàm phân phối
Khi nói đến “phân phối” (hay distribution) là đề cập đến các giá trị mà biến có thể
có. Các hàm phân phối (distribution function) là hàm mô tả các biến đó một cách hệ
thống. “Có hệ thống” ở đây có nghĩa là theo một mô hình toán học cụ thể với những
thông số cho trước. Trong xác suất thống kê có khá nhiều hàm phân phối, chúng ta sẽ
em xét qua một số hàm quan trọng nhất và thông dụng nhất: đó là phân phối nhị phân,
phân phối Poisson, và phân phối chuẩn. Trong mỗi luật phân phối, có 4 loại hàm quan
trọng mà chúng ta cần biết:
hàm mật độ xác suất (probability density distribution);
hàm phân phối tích lũy (cumulative probability distribution);
hàm định bậc (quantile); và
hàm mô phỏng (simulation).
R có những hàm đi nh sẵn có thể ứng dụng cho tính toán xác suất. Tên mỗi hàm được
gọi bằng một tiếp đầu ngữ để chỉ loại hàm phân phối, và viết tắt tên của hàm đó. Các tiếp đầu
ngữ là d (chỉ distribution hay xác suất), p (chỉ cumulative probability, xác suất tích lũy),
NDH

18

R

q (chỉ định bậc hay quantile), và r (chỉ random hay số ngẫu nhiên). Các tên viết tắt là norm
(normal, phân phối chuẩn), binom (binomial , phân phối nhị phân), pois (Poisson, phân
phối Poisson), v.v… Bảng sau đây tóm tắt các hàm và thông số cho từng hàm:
Mật độ
Tích lũy
Định bậc
Mô phỏng
pphoi

Chuẩn

dnorm(x, mean,sd)

pnorm(q, mean, sd)

qnorm(p, mean, sd)

rnorm(n, mean, sd)

Nhị phân

dbinom(k, n, p)

pbinom(q, n, p)

qbinom (p, n, p)

rbinom(k, n, prob)

Poisson

dpois(k, lambda)

ppois(q, lambda)

qpois(p, lambda)

rpois(n, lambda)

Uniform

dunif(x,min,max)

punif(q, min, max)

qunif(p, min, max)

runif(n, min, max)

Negative

dnbinom(x, k, p)

pnbinom(q, k, p)

qnbinom (p,k,prob)

rbinom(n, n, prob)

dbeta(x,

pbeta(q,shape1,

qbeta(p,shape1,

rbeta(n,shape1,

shape1,shape2)

shape2)

shape2)

shape2)

dgamma(x, shape,

gamma(q,shape

qgamma(p,shape

rgamma(n, shape,

rate, scale)

,rate,scale)

, rate, scale)

rate, scale)

Geometric

dgeom(x, p)

pgeom(q, p)

qgeom(p, prob)

rgeom(n, prob)

Exponentia

dexp(x, rate)

pexp(q, rate)

qexp(p, rate)

rexp(n, rate)

binomial
Beta

Gamma

l
Weibull
Cauchy

dnorm(x, mean, sd)

pnorm(q, mean, sd)

qnorm(p, mean, sd)

rnorm(n, mean, sd)

dcauchy(x, location,

pcauchy(q,

qcauchy(p,

rcauchy(n,

scale)

location, scale)

location, scale)

location, scale)

F

df(x, df1, df2)

pf(q, df1, df2)

qf(p, df1, df2)

rf(n, df1, df2)

T

dt(x, df)

pt(q, df)

qt(p, df)

rt(n, df)

Chi-

dchisq(x, df)

pchi(q, df)

qchisq(p, df)

rchisq(n, df)

squared

NDH

19

R

Chú thích: Trong bảng trên, df = degrees of freedome (bậc tự do);prob = probability
(xác suất); n = sample size (số lượng mẫu). Các thông số khác có thể tham khảo
thêm cho từng luật phân phối. Riêng các luật phân phối F, t, Chi-squared còn có một
thông số khác nữa là non-centrality parameter (ncp) được cho số 0. Tuy nhiên người
sử

dụngthể

cho

một

thông

số

khác

thích

hợp,

nếu

cần.

NDH

20

R

7.3.2 Hàm phân phối Poisson (Poisson distribution)
Hàm phân phối Poisson, nói chung, rất giống với hàm nhị phân, ngoại trừ thông
số p thường rất nhỏ và n thường rất lớn. Vì thế, hàm Poisson thường được sử dụng để
mô tả các biến số rất hiếm xảy ra (như số người mắc ung thư trong một dân số chẳng
hạn). Hàm Poisson còn được ứng dụng khá nhiều và thành công trong các nghiên cứu kĩ
thuật và thị trường như số lượng khách hàng đến một nhà hàng mỗi giờ.
NDH

21

R

Ví dụ 4: Hàm mật độ Poisson (Poisson density probability function). Qua
theo dõi nhiều tháng, người ta biết được tỉ lệ đánh sai chính tả của một thư kí đánh máy.
Tính trung bình cứ khoảng 2.000 chữ thì thư kí đánh sai 1 chữ. Hỏi xác suất mà thư kí
đánh sai chính tả 2 chữ, hơn 2 chữ là bao nhiêu?
Vì tần số khá thấp, chúng ta có thể giả định rằng biến số “sai chính tả” (tạm đặt
tên là biến số X) là một hàm ngẫu nhiên theo luật phân phối Poisson. Ở đây, chúng ta có tỉ
lệ sai chính tả trung bình là 1 λ = 1). Luật phân phối Poisson phát biểu rằng xác suất
mà X = k, với điều kiện tỉ lệ trung bình λ

p(X = k) = e-λ λk /k!

Do đó, đáp số cho câu hỏi trên là: e -1 /2! = 0,1839
tính bằng R một cách nhanh chóng hơn bằng hàm dpois như sau:
> dpois(2, 1)
[1] 0.1839397

Chúng ta cũng có thể tính xác suất sai 1 chữ, và xác suất không sai chữ nào:
> dpois(1, 1)
[1] 0.3678794
> dpois(0, 1)
[1] 0.3678794
> dpois(2,1)

Chú ý trong hàm trên, chúng ta chỉ đơn giản cung cấp thông số k = 2 và λ = 1. Trên đây là
xác suất mà thư kí đánh sai chính tả đúng 2 chữ. Nhưng xác suất mà thư kí đánh sai
chính tả hơn 2 chữ (tức 3, 4, 5, … chữ) có thể ước tính bằng:
P X 2 P X 3 P X 4 P( X 5) ...
= 1 X ≤ 2 = 1 – 0.3678 – 0.3678 – 0.1839
Bằng R, chúng ta có thể tính như sau:
# P(X ≤ 2) > ppois(2, 1) [1] 0.9196986
# 1-P(X ≤ 2)

= 0.08

> 1-ppois(2, 1) [1] 0.0803014

7.3.3 Hàm phân phối chuẩn (Normal distribution)
Hai luật phân phối mà chúng ta vừa xem xét trên đây thuộc vào nhóm phân phối
áp dụng cho các biến số phi liên tục (discrete distributions), mà trong đó biến số có
những giá trị theo bậc thứ hay thể loại. Đối với các biến số liên tục, có vài luật phân phối
thích hợp khác, mà quan trọng nhất là phân phối chuẩn. Phân phối chuẩn là nền tảng
quan trọng nhất của phân tích thống kê. Có thể nói hầu hết lí thuyết thống kê được xây
dựng trên nền tảng của phân phối chuẩn.
Hàm mật độ phân phối chuẩn có dạng:

NDH

22

Tài liệu cùng danh mục Tin học văn phòng

Giáo trình hướng dẫn phân tích các thao tác cơ bản trong computer management p6

Shutdown: allow system to be Cho phép người dùng shutdown hệ thống mà không cần shut down without having to log logon. on Audit : audit the access of global Giám sát việc truy cập các đối tượng hệ thống toàn cục. system objects Network security: force logoff Tự động logoff khỏi hệ thống khi người dùng hết thời gian sử when logon hours expires. dụng hoặc tài khoản hết hạn.


Giáo trình tin học trong hoạt động thông tin - thư viên part 4

Tham khảo tài liệu 'giáo trình tin học trong hoạt động thông tin - thư viên part 4', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Games That Boost Performance phần 8

trong một Y Y 20 (đo lường) trong G 42 (đo lường) trong một dầu B (đo) 9 J Ban Chỉ đạo (chính phủ) 3 PC-R, B, và Y P 5 (linh tinh) trên (thể thao) BT 4 + 20 BB B (vườn ươm vần điệu) P 3 BM, SHTR (mẫu giáo vần) 100 U cho một DC (cuốn sách tiêu đề) GL và 3B (truyện cổ tích) 15 M trên ngực DM (văn học) J


Introduction to Ecommerce

What is e-commerce Why we are interested in E-commerce? Issues need to solve to apply E-commerce Solutions


Bài giảng Tin học căn bản: Phần 3

Bài giảng Tin học căn bản - Phần 3: Microsoft Power point trình bày về công dụng; thiết kế trang trình bày slide với các bước khởi động, chọn nền slide, chèn các đối tượng vào trang slide, thêm một slide, tạo hiệu ứng chuyển động cho các đối tương, biểu diễn một phiên trình bày.


Giáo trình về Microsoft Excel 2003

Giới thiệu Là 1 chương trình ứng dụng trong bộ Microsoft Office, giúp người dùng tính toán sổ sách như hóa đơn, phiếu thu chi, báo cáo tài chính.C1: Click chọn nút chọn chọn Microsoft Office chọn Microsoft Excel 2003 . Sau đó xuất hiện Cửa sổ Excel, đồng thời Excel sẽ tự động tạo 1 File Bảng tính Excel dùng tên tạm là Book 1. C2: Ấn phím Window + R gõ từ excel Enter. C3: Double click lên File Bảng tính Exce...


Thủ thuật Sharepoint 2010 part 81

Đối tượng sử dụng lại thiết kế PerformancePoint đối tượng có thể được tái sử dụng bởi các tác giả khác nhau. Ví dụ, trình duyệt Workspace có thể sao chép và dán các mục trong các thư mục hiển thị giống nhau hoặc khác nhau, cung cấp các mục vẫn còn trong bộ sưu tập cùng một trang. Để minh họa khả năng này, bạn sẽ tạo một bản sao của một đối tượng, làm cho một số thay đổi cho nó, và sau đó lưu nó vào một trang web khác nhau trong cùng một trang web bộ sưu...


Bài giảng Microsoft Word 2003 - Bài 10: Thiết kế trang in & in ấn

Bài 10 của Bài giảng Microsoft Word 2003 hướng dẫn bạn đọc cách thiết kế trang in & in ấn trong Microsoft Word 2003 như cách tạo tiêu đề đầu và cuối trang, đánh số trang, chọn khổ giấy, định biên và thao tác in.


Excel 2010 part 24

Cộng tác trên một Online Workbook Nếu bạn có một tài khoản Windows Live, bạn có thể sử dụng tính năng lưu trữ trực tuyến SkyDrive để lưu trữ một bảng tính Excel trong một thư mục trực tuyến, và sau đó cho phép người dùng khác để cộng tác trên bảng tính rằng bằng cách sử dụng Excel Web App


5 bí kíp chụp hình bằng điện thoại di động

5 bí kíp chụp hình bằng điện thoại di động Lợi thế quan trọng của dế cưng chính là đặc tính cơ động và sở hữu cùng lúc nhiều “vũ khí” cần thiết. Cho đến nay, kỹ năng chụp hình đã có những bước phát triển vượt bậc so với thời điểm 2002, khi chú dế ảnh ọt đầu tiên ra lò. Giờ đây, hầu hết điện thoại đều sở hữu camera chất lượng tốt, độ phân giải cao, phong phú hiệu ứng cơ bản và trong nhiều trường hợp, tuyệt kỹ chụp hình chẳng kém gì máy ảnh chuyên nghiệp....


Tài liệu mới download

Biomaterials in Orthopedics
 • 29/01/2013
 • 11.039
 • 190
Bolt-tightening Handbook
 • 18/07/2012
 • 30.629
 • 265

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Getting Started with Adobe Presenter
 • 09/01/2011
 • 81.955
 • 663
Bốn cách bảo vệ dữ liệu
 • 07/06/2010
 • 30.401
 • 665

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu