Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng môn Phân tích và đầu tư chứng khoán - TS. Trần Phương Thảo

Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán cung cấp cho người học các kiến thức về lãi suất, giá trị của dòng tiền theo thời gian, lợi nhuận và rủi ro quá khứ, lợi nhuận và rủi ro kỳ vọng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

02/01/2014

N I DUNG

PHÂN TÍCH VÀ
U TƯ
CH NG KHOÁN
Gi ng viên: TS. Tr n Phương Th o
B môn Th trư ng Tài chính – Khoa Ngân hàng

1. Lãi su t
Lãi ơn
Lãi ghép nhi u l n trong năm
Lãi ghép liên t c
2. Giá tr c
Giá tr
Giá tr
Giá tr
Giá tr

a dòng ti n theo th i gian
c a dòng ti n ơn
c a dòng ti n u
c a dòng ti n u vô h n
c a dòng ti n tăng trư ng

THÁNG 1 / 2014

GIÁ TR C A DÒNG TI N THEO TH I GIAN

Lãi ơn: khi lãi ư c tr trên v n g c
Lãi ghép: khi lãi ư c tr c trên v n g c và trên ph n lãi
sinh thêm t v n g c trong các kho n th i gian trư c ó
Lãi ghép nhi u l n trong năm:

r=

Các d ng dòng ti n

-1
m

Lãi ghép liên t c

i 

r = lim 1 +  = e i − 1
m →∞
m

x

do

1

lim  1 +  = e = 2 . 718
x→ ∞
x


g n ở ư r t g n ă t ó c n ềi t g n ò D
n ạ h ô v u ề đ n ềi t g n ò D
u ề đ n ềi t g n ò D
n ơ đ n ềi t g n ò D

1.

[1+(i/m)]m

Nguyên t c tính PV và FV

i ãl h n í t ỳ k i ỗ m i ố u c o à v h ni s t á h p n ềi t g n ò d c á C
c ố g n ố v ư h n t ấ u s i ãl c ứ m g n ù c i ớ v
ư t u ầ đ i á t c ợ ư đ u ề đ c ợ ư đ u h t i ãl n ềi t ộ b n à o t h nị đ ải G

LÃI SU T

1

02/01/2014

GIÁ TR TƯƠNG LAI C A DÒNG TI N ƠN
1

r2

r3
2

3

r4

4

r5

5


.

r1

rn

n

0

CFo

1

r2

r3
2

3

r4

4

r5

5


.

rn

n
CFn

nr

r1
0

GIÁ TR HI N T I C A DÒNG TI N ƠN

=… =2r =1r : iổđ gnôhk tấus iãL

nr

n
n)r+1(/ FC

) nr+1( … ) 2r+1( ) 1r+1( /nFC = VP
nr .… ,2r ,1r :iổđ yaht tấus iãL
= VP

=… =2r =1r :iổđ gnôhk măn các auq tấus iãL
n

)r + 1( 0 F C = V F

:uahn gnằb gnôhk măn các auq tấus iãL

) nr + 1( … ) 2r + 1( ) 1r + 1( 0 F C = V F
GIÁ TR TƯƠNG LAI C A DÒNG TI N

GIÁ TR HI N T I C A DÒNG TI N

U

t=1

C

t=2

C

t=0

FV

1

n−1

FV(n, = C(1+ r) + C(1+ r) +....+ C(1+ r)
r)
n
n −1

FV (n, r ) = C
(1 + r )t = C (1 + r )t=0
r

t=2

C

C
-1

C
0

t=1

C

t=0

−1U

−2

PV(n, r) = C(1 + r) + C (1 + r ) + .... + C (1 + r ) − n
n

PV(n, r ) = C ∑
t =1

1
C
= 1 - (1 + r) −n
t
(1 + r ) r

[

]

2

02/01/2014

DÒNG TI N
t=0

t=1

U VÔ H N

DÒNG TI N TĂNG TRƯ NG

t=2
Năm

C

C

C

1

2

3nC1

C2

C3Cn• Tăng trư ng v i m t t c

không

i cho

Dòng ti n

0

•Tăng trư ng v i nhi u t c

n vô h n

khác nhau

: ó c at ó đ i h K
= n i ớ v u ề đ n ềit g n ò d i ớ v i ố đ
ư h n h nít c ợ ư đ n ạ h ô v u ề đ n ềit g n ò d a ủ c i ạt n ệi h ị rt ái G
iiiiãm iiiiãm iàd oék uềđ nềiiiitttt gnòd = nạh ôv uềđ nềiiiitttt gnòD
ãm ãm
uềđ nề gnòd = nạh ôv uềđ nề gnò D
ãm ãm
ãm ãm
uềđ nề gnòd = nạh ôv uềđ nề gnò D
uềđ nề gnòd = nạh ôv uềđ nề gnò D


PV = C/r

NG D NG
Các công th c v dòng ti n c n ghi nh trong tài chính:
PV, FV, PMT, IRR, NPER, GOAL SEEK, …

CHƯƠNG 1
L I NHU N R I RO
VÀ DÒNG Ti N
1B. L I NHU N VÀ R I RO
C A CH NG KHOÁN

N I DUNG
1. L i nhu n và r i ro quá kh
2. L i nhu n và r i ro kỳ v ng

3

02/01/2014

L i nhu n

Thư c o l i nhu n

L i nhu n:
Thu nh p có ư c t ho t ng u tư
Lãi : S ti n ư c thanh toán t vi c u tư
Chênh l ch giá: Do thanh i giá tr c a tài s

Trung bình s h c
Là trung bình gi n ơn c a các kho n l i
nhu n
n

u tư

Thư c o l i nhu n
Giá tr tuy t i

Trung bình nhân
Là kho n l i nhu n hàng năm nh n ư c khi
tái u tư các kho n l i nhu n nh n ư c
trư c ó

L i nhu n = Lãi + chênh l ch giá

Giá tr tương

R1 + R 2 + .... R n
n

R =

i

L i nhu n = (lãi + chênh l ch giá)/giá mua

R = n (1 + R1 )(1 + R2 )....(1 + Rn ) − 1

Thư c o r i ro

R i Ro
R i ro là s

không ch c ch n liên quan
thu nh p t
u tư
Phân lo i r i ro:
- R i ro h th ng: là r i ro tác
ch ng khoán trên th trư ng

n

Thư c o bình phương r i ro c a m c sinh l i
chính là phương sai ư c tính theo công th c sau
("n" là s kỳ phát sinh l i nhu n):
n

ng

n toàn b các

- R i ro phi h th ng: là r i ro ch tác ng n m t
ch ng khoán ho c m t nhóm các ch ng khoán c
th

∑ (R
2

Var ( R ) = σ =

i

Phương sai t ng th

− R)2

i =1

Phương sai m u

n

l ch chu n cũng có th
lư ng r i ro

SD (R) = σ

ư c s d ng

o

2

4

02/01/2014

L i nhu n kỳ v ng

H s phương sai
H s phương sai (coefficient of variation) là t s
gi a
l ch chu n chia cho l i nhu n kỳ c a u
tư. H s phương sai o lư ng r i ro trên m t ơn
v l i nhu n.
CV = σ/RA
H s phương sai càng cao, r i ro trong ho t
u tư càng cao.

ng

L i nhu n kỳ v ng: ư c xác nh d a vào
- các kho n l i nhu n (Ri) có th phát sinh cho m t kho n
u tư trong tương lai và `l i nhu n này.

E(R) = Σ Pi Ri

R i ro kỳ v ng
S =

n

Σ ( Ri - R )2( Pi )

i=1

l ch chu n là ơn v o lư ng
chung quanh l i nhu n kỳ v ng.
ng.
l ch chu n là căn b c hai c a
ho c phương sai..
sai.

CHƯƠNG 1
bi n thiên
bi n thiên

1C. L I NHU N VÀ R I RO
C A DANH M C

U TƯ

NG D NG
Các công th c v dòng ti n c n ghi nh trong tài chính:
AVERAGE, VAR, VARP, STDEV, STDEVP, CORREL,
COVAR, SLOPE, SUMPRODUCT

5

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Chứng khoán

Protecting Your Wealth in Good Times and Bad Chapter 12

Chapter 12 Asset Allocation Explained. “Asset allocation” is an old buzzword among large pension plans. The idea of not putting all your eggs in one basket is widely followed by those responsible for managing defined benefit pension plans for millions of workers.


Cách để không thua lỗ khi đi chợ chứng khoán

Việc kinh doanh chứng khoán và những khoản lợi nhuận lớn của nó luôn hấp dẫn bạn đầu tư vào chứng khoán. Hãy tham khảo tài liệu "Cách để không thua lỗ khi đi chợ chứng khoán" để có thêm kinh nghiệm khi đầu tư chứng khoán.


Michael Hutchison & Kathleen Mcdill - Determinants, Costs, And Duration Of Bank Sector DistressPdf

This paper examines episodes of banking sector distress for a large sample of countries, highlighting the experience of Japan. We estimate a model that links the onset of banking problems to a set of macroeconomic variables and institutional characteristics. The model predicts a high probability of banking sector distress in Japan in the early 1990s, matching actual developments closely, and suggests that the Japanese episode fits a well-established pattern characterizing banking sector problems elsewhere. An empirical model explaining the output cost of banking sector distress is also investigated. The results indicate that output loss is smaller the more quickly banking sector problems are resolved and when exchange...


Mô hình tăng trưởng GORDON

Mô hình tăng trưởng Gordon, trong đó : Po = giá trịhiện tại của cổ phiếu. Do = cổ tức được chi trả gần nhất. g = Tỉ lệ tăng trưởng cổ tức không đổi dự kiến. Ke = Tỉ suất lợi nhuận yêu cầu khi đầu tư vào cổ phiếu thường.


Cấp số hiệu tài khoản giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Căn cứ Quyết định số 63/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Trưởng ban Phát triển thị trường chứng khoán. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. ...


Khẩu khuyết tâm pháp chinh phục thị trường

1. Không trung bình giá xuống, cắt lỗ ngay khi -8%!!! 2. Không giữ CP giảm giá. Không bán CP đang tăng giá 3. Giữ tiền trong xu thế giảm điểm của thị trường là một cách đầu tư khôn ngoan nhất 4. Không mua CP cty CK khi thị trường CK lình xình 5. Không dò đáy thị trường!!! 6. Bất cứ ai cũng có thể sai, hãy tin vào mình trước 7. Phiên phân phối là phiên giảm điểm cùng vơi khối lượng giao dịch đột biến. 8. Nhảy sóng thị trường lên: Mua trước - bán sau 9. Nhảy sóng thị trường xuống: Bán trước...


A MEMBER OF THE ABB GROUP: STOCK PRODUCT CATALOG

However, more recent papers have found that industry effects are becoming more important. Baca et al. (2000) report that the importance of global industry factors in explaining international return variation increased towards the late-1990s. Cavaglia et al. (2000) show that industry factors surpassed country effects in importance in the late-1990s, concluding that diversification across industries may now provide greater risk reduction than diversification across countries. Their result dovetails with a growing conviction in the investment community and in the financial press that globalization and the new economy are raising the importance of global industry effects, at the expense of country-specific factors....


Tập hợp kinh nghiệm cho người tham gia đầu tư chứng khoán - P.9

Bán và cắt giảm thua lỗ Thời điểm nên bán ra cổ phiếu đối với các nhà đầu tư? Trong đầu tư chứng khoán, nhiều nhà đầu tư thường mất hết vốn liếng khi giá cổ phiếu sụt mà không thể nào bán đi được. Lúc đó, nhưng cổ phiếu này chỉ là những tờ giấy “bỏ đi” mà thôi. Điều quan trọng nhất đối với bất cứ ai muốn kinh doanh chứng khoán thành công là nhận biết được thời điểm nên bán cổ phiếu. Việc xác định thời điểm tốt nhất để bán ra cổ phiếu được...


ID’ING WHEN TO BUY AND SELL

Stochastics work best with those securities that are currently trading within a particular range and may prove useful in identifying buying and selling points. But they can return false signals, especially during periods when stocks are in a strong uptrend or downtrend.


Phân tích đồ thị là cái gì?

Phân tính đồ thị (hay còn gọi là phân tích kỹ thuật) là nghiên cứu những hành động của thị trường, sử dụng đồ thị giá để dự đoán hướng di chuyển của đường giá trong tương lai. Nền tảng triết lý của phân tích kỹ thuật là lòng tin vào tất cả những yếu tố ảnh hưởng đến đường giá của thị trường: những thông tin cơ bản, những biến cố chính trị, những thảm hoạ thiên nhiên, những yếu tố tâm lý… đã nhanh chóng làm giảm bớt sự hoạt động tích cực của thị trường. Hiểu theo...


Tài liệu mới download

Bệnh Viêm phổi ở trẻ em
 • 28/09/2012
 • 63.497
 • 131
Tên Sát Nhân Có Tài Mở Khóa
 • 21/05/2013
 • 16.389
 • 881
Cái Chết Cô Ca Sĩ Trẻ
 • 19/05/2013
 • 72.145
 • 822

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Điệu nhảy của thị giá
 • 27/12/2010
 • 17.804
 • 481
Stock Market News_8
 • 07/02/2012
 • 84.162
 • 599

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu