Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng môn Phân tích và đầu tư chứng khoán - Chương 4: Phân tích đầu tư trái phiếu

Bài giảng môn "Phân tích và đầu tư chứng khoán - Chương 4: Phân tích đầu tư trái phiếu" trình bày các khái niệm về trái phiếu, giá trị của trái phiếu, lãi suất của trái phiếu, thời gian hoàn trả trung bình, độ cong giá – lãi suất. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

N I DUNG
CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH
TƯ TRÁI PHI U

UKhái ni m v trái phi u
Giá tr c a trái phi u
Lãi su t c a trái phi u
Th i gian hoàn tr trung bình
cong giá – lãi su t

4

5

Giao d ch trái phi u

Khái ni m v trái phi u
• Trái phi u là m t ch ng khoán n do ch n phát
hành và cam k t s thanh toán các kho n ti n
nh t nh cho ngư i n m gi vào nh ng th i
i m c th .
• Giá tr danh nghĩa
• Giá phát hành
• Lãi su t danh nghĩa
• Th i gian áo h n
• Kỳ h n
• Kỳ thanh toán lãi

6

7

1

nh giá trái phi u
TP001
F
i%

TP002

nh giá trái phi u
Giá tr n i t i c a trái phi u
• Giá tr n i t i c a m t trái phi u b ng giá tr hi n t i
c a dòng ti n (kho n lãi t ng th i kỳ và kho n hoàn
v n) mà ngư i n m gi trái phi u có th kỳ v ng

TP003

100.000

500.000

1.000.000

10%

8%

12%
n

C

10.000

40.000

120.000

Kỳ h n

10 năm

6 năm

15 năm

Giá bán

110.000

480.000

P

1.190.000

• Trái phi u tr lãi

nh kỳ
9

• Giá tr c a trái phi u gi a hai ngày tr coupon

nh kỳ

C

F
(1 + r

C

C

C

1

PV

C
2

3

4

5

n

)

n

P=

=

)t

Giá tr c a trái phi u

• Trái phi u vô h n

P

F t
( + r
1

 1 − (1 + r )− n 
−n
P = C
 + F (1 + r )
rnh giá trái phi u

P =t = 1

8

• Trái phi u không tr lãi

=

v

t =1

C
r

C

∑ (1 + r ) (1 + r )

t −1

+

C
6

F
(1 + r ) (1 + r )n −1
v

v= s ngày cho n l n tr lãi k ti p chia cho s ngày
gi a hai l n tr lãi
10

11

2

3 Lãi su t c a trái phi u

3 Lãi su t c a trái phi u
TP001
F

TP002TP003

100.000

500.000

1.000.000

i%

10%

8%

12%

C

10.000

40.000

120.000

Giá bán

110.000

480.000

Lãi su t danh nghĩa hay lãi su t c a trái
phi u (Nominal yield)
Lãi su t hi n hành (Current yield) : CY
CY = S ti n lãi hàng năm / Th giá c a trái
phi u

1.190.00012

3. Lãi su t c a trái phi u

3.Lãi su t c a trái phi u

• Lãi su t áo h n (Yield to maturity)
Là lãi su t nhà u tư nh n ư c t khi mua trái phi u
và n m gi nó cho n khi áo h n
n

P =

C

∑ (1 + YTM )

t

t =1

+

F
(1 + YTM

)n

13

•Lãi su t quy n mua (Yield to call) :

1 − (1 + YTC ) − m
P =C*
+ F ' (1 + YTC ) − m
YTC

Lãi su t áo han

14

15

3

Macaulay Duration

Th i h n hoàn tr trung bình (duration)

n

Dm = ∑ (t × wt )
t =1

PV (CFt )
CFt (1 + r ) −t
wt =
=
PV ( Bond )
P
nh nghĩa : th i h n hoàn tr trung bình là bình quân theo t
16
tr ng c a th i h n hoàn tr và dòng ti n c a trái phi u.

C
PV

C

C

C

C

1

2

3

4

5

17

C+F
+
F
6

Th i h n hoàn tr trung bình i u
ch nh (Modified duration)
n


Ct + n . F 
∑ t .
t
(1 + y )n 
 t =1 (1 + y )

Macaulay− duration =
n
F
C
∑ (1 + ty)t + (1+ y)n
t =1

P =

n

C
∑ (1 + y )
t

t

t =1

S bi n

+

F
(1 + y )n

ng giá P(0) theo lãi su t hi n t i hóa y là

dP
1 1n
F 
Ct
.∑ t .
=−
+ n.
t
P.dy
(1 + y ) P  t =1 (1 + y )
(1 + y )n 


Dm
•Ví d : trái phi u có kỳ h n 4 năm, F=1000, lãi su t th
trư ng =8%, lãi su t năm c a trái phi u =12%. Tính th i h n
hoàn tr trung bình (Macaulay)
18

D*m = Dm / (1+y)
Th i h n hoàn tr trung bình i u ch nh = Th i h n hoàn
19
tr trung bình c a Macaulay / (1+y)

4

cong giá – lãi su t

cong giá – lãi su t (Convexity)

S d ng m i quan h Taylor
ng giá trái phi u :

Th i h n hoàn tr trung
bình là h s góc c a ư ng
ti p tuy n
Th i h n hoàn tr trung
bình không tính n m i
quan h theo ư ng cong
c a s bi n ng giá do v y,
luôn ư c tính th p hơn giá
trái phi u,

dP

=

dP
dy

dP
P

=

dP
dy

dy +

1 d 2P
2 dy 2

xác

(dy )2

1
1 d 2P 1
dy +
2 dy 2 P
P

nh s bi n

+ erreur

(dy )2

+

erreur
P

dP
1  d 2P 1 
= − D* m × dy + ×  2 ×  × (dy ) 2
P
2  dy
P


20

21

cong giá – lãi su t

Convexité

2

d 2P
1
=
×
2
dy
P

n

d P
CF t
= ∑ (t + t 2 )
2
(1 + y )t + 2
dy
t =1
22

5

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Chứng khoán

Stock-Flow Adjustments and Fiscal Transparency: A Cross-Country Comparison

If the holder of an option decides to exercise his right to buy (in the case of a call) or to sell (in the case of a put) the underlying shares of stock, the holder must direct his broker to submit an exercise notice to OCC. ln order to ensure that an option is exercised on a particular day, the holder must notify his broker before the broker's cutoff time for accepting exercise instructions on that day. Different firms may have different cutoff times for accepting exercise instructions from customers, and those cutoff times may be different for different classes of options....


Cẩm nang giao dịch ngoại hối (Forex)

Quyển sách cung cấp cho bạn những kỹ năng cần thiết trong giao dịch Gold, Forex. Đây là tài liệu tham khảo giúp những ai đang tìm hiểu về Forex, đang kinh doanh Forex có thêm kiến thức đầu tư Forex. Mời các bạn cùng tham khảo.


The Regulation of Investment Advisers by The Securities and Exchange Commission

Investor relations is the term used to describe the ongoing activity of companies communicating with the investment community. While the communication that quoted companies undertake is a mix of regulatory and voluntary activities, investor relations is essentially the part of stock market life that sees companies interacting with existing shareholders, potential investors, analysts and journalists. As this guide details, investor relations can take many forms, for example, meetings with investors, company news-releases, annual reports and websites. The commonality however, is that each of the communication tools that companies utilise are designed to inform stakeholders about the company, so that they can gain a greater understanding...


Chứng khoán: Không phải chỗ kiếm tiền nhanh

Rất ít người có được cảm giác vui mừng chiến thắng sau khi rời khỏi casino. Còn chứng khoán, những người chạy theo "phong trào" kết cục thường thua lỗ nhiều hơn là có lãi


“Tay to” đẩy thị trường

Đến thời điểm này, nhiều ý kiến cho rằng, đợt tăng điểm vừa qua có bàn tay tạo lập thị trường của các nhà đầu tư lớn.


Thị trường OTC_C4

Tham khảo tài liệu 'thị trường otc_c4', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Ý nghĩa ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày đăng ký cuối cùng

Lý do có hai ngày này là vì cổ phiếu được mua đi bán lại thường xuyên trên thị trường nên tổ chức phát hành phải xác định những cổ đông hiện hữu, hay khái niệm thường được nhắc đến là chốt danh sách cổ đông cho mục đích hưởng quyền.


Trái phiếu và những ảnh hưởng tiêu cực của nó phần 9

Cổ phiếu mới là cổ phiếu được bán ra lần đầu tiên (primary offerings) trên thị trường và số tài chính thu hút được sẽ chạy vào công ty phát hành cổ phiếu.


CÔ ̉ PHIÊÚ

CỔ PHIẾU LÀ BẰNG CHỨNG ĐƯỢC THỂ HIỆN DƯỚI DAṆ G HÌNH THỨC CHƯŃ G CHỈ, BÚT TOÁN GHI SỔ HOẶC DỮ LIỆU ĐIỆN TƯ ̉ XÁC NHẬN QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HƠP̣ PHÁP CỦA NGƯỜI SỞ HƯŨ ĐỐI VỚI MỘT PHẦN VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH.VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỢC CHIA THÀNH NHIỀU PHẦN BẰNG NHAU GỌI LÀ CỔ PHẦN - CỔ PHIẾU LÀ CHỨNG CHỈ DO CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH HOẶC BÚT TOÁN GHI SỔ HOẶC DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ XÁC NHẬN QUYỀN SỞ HỮU MỘT HOẶC MỘT SỐ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY ĐÓ → CỔ PHIẾU LÀ CHƯŃ G...


Thị trường chứng khoán vẫn..."khó ở"

Tâm lý giới đầu tư lại trở nên lo lắng khi các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới trải qua tuần mất điểm nặng nề.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bảo lãnh phát hành 1
  • 13/12/2010
  • 43.911
  • 476

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu