Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng môn Phân tích và đầu tư chứng khoán - Chương 4: Phân tích đầu tư cổ phiếu

Bài giảng môn "Phân tích và đầu tư chứng khoán - Chương 4: Phân tích đầu tư cổ phiếu" cung cấp cho người học các kiến thức về phân tích tài chính của công ty, phân tích kỹ thuật, định giá công ty. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

NOÄI DUNG

1. PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH COÂNG TY

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH
U TƯ C PHI U

2. PHÂN TÍCH K THU T
3.

NH GIÁ CÔNG TY

1

1 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY

1.1 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY

1.1. Baùo caùo taøi chính coâng ty
Balance sheet Statement

1.2. Phaân tích taøi chính coâng ty

(1)
(2)

Profit and Loss Statement

1.3. Phaân tích ruûi ro

(3)
Cash Flow Statement

1

1.1 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY
B ng cân

1.1 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY

•Báo cáo thu nh p

i k toán

TÀI S N
Ti n m t
Ph i thu khách hàng
Hàng t n kho
Tài s n lưu ng
Nguyên giá TSC
Kh u hao
T ng tài s n
N VÀ V N
Ph i tr ngư i bán
Ph i tr khác
Tr trư c c a khách hàng
N dài h n
V n c ph n thư ng
L i nhu n gi l i
Tong n và v n

V n lưu ng
2009
86
(Working
878
capital)
1716
2680
1197
380
3497
Thay

2008
7
632
1287
1927
1203
263
2867
lưu

300

524
637

408
400
1721
231
3497

490
723
460
33
2867

iv n
ng (Net
437
working capital)

1.1 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY

•Báo cáo lưu chuy n ti n t

2009

2008

7036
EBIT
5876

6034

Chi phí khác

550

520

L i nhu n trư c lãi, thu , kh u hao

610

Doanh thu bán hàng
Giá v n hàng bán

Kh u hao

117
EBITDA
70

Lãi vay
L i nhu n trư c thu

423

Thu TNDN

117
136

169

L i nhu n ròng

5528

-267

254

1.1 BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH COÂNG TY
TÀI S N
Ti n m t
Ph i thu khách hàng
Hàng t n kho
Tài s n lưu ng
Nguyên giá TSC
Kh u hao
T ng tài s n
N VÀ V N
Ph i tr ngư i bán
Ph i tr khác

2009
86
878
1716
2680
1197
380
3497

2008
7
632
1287
1927
1203
263
2867

437
300

524
637

Tr trư c c a khách hàng
N dài h n
V n c ph n thư ng
L i nhu n gi l i
Tong n và v n

408
400
1721
231
3497

490
723
460
33
2867

2

1.1 BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH COÂNG TY

1.2. PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH COÂNG TY

• B ng cân ôi kê toán

2009

2008

Doanh thu bán hàng

7036

6034

Giá v n hàng bán

5876

5528

– Giá tr thay i
– T l thay i

Chi phí khác

550

520

• Báo cáo thu nh p

EBITDA

610

-14

Kh u hao

117

117

– Giá tr thay i
– T l thay i

70

136

EBT

423

-267

Thu TNDN

169

0

L i nhu n ròng

254

0

Lãi vay

1.2. PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH COÂNG TY

• Báo cáo dòng ti n

1.2. PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH COÂNG TY
Khaû naêng thanh toaùn
Ñoøn caân nôï
Tyû soá hoaït ñoäng
Tyû soá doanh lôïi
Tyû soá chöùng khoaùn

3

Khaû naêng thanh toaùn

T s ho t

ng

òn cân n

1.2. PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH COÂNG TY
T s v l i nhu n

1.2. PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH COÂNG TY
Tyû soá chöùng khoaùn
- Thö giaù coå phieáu (BV)
- Lôïi nhuaän moät coå phaàn (EPS)
- Tyû soá giaù lôïi nhuaän (P/E)
- Coå töùc moät coå phieáu thöôøng (DPS)
- Tyû soá chia coå töùc (DPS/EPS)
- Tyû leä traùi phieáu
- Tyû leä coå phaàn öu ñaõi
- Tyû leä coå phaàn thöôøng

4

L i nhu n sau thu

1.2. PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH COÂNG TY

$160.560

Toång taøi saûn
Nôï ngaén haïn

$327.000

Nôï daøi haïn

Coâng ty
coå phaàn
quoác gia
(QGC)

$1.489.000
$300.000

Voán chuû sôû höõu

$862.000

Coå phieáu öu ñaõi (6%) meänh giaù
$100, 500 coå phieáu ñang löu haønh

$ 50.000

Coå phieáu thöôøng meänh giaù $3.00
ñöôïc pheùp phaùt haønh 300.000CP
200.000 coå phieáu ñang löu haønh
Thaëng dö voán
V n tích lũy

$ 600.000
$ 52.000
$ 160.000

Giaù thò tröôøng

PHÂN TÍCH K THU T

$12

Tyû leä lôïi nhuaän giöõ laïi

30%

PHÂN TÍCH K THU T

1

2

Các ch s phân tích k thu t

4

19

Lý thuy t Dow

3

ThS. Tr n
Phương Th o

T ng quan v phân tích k thu t

Các d ng th c

th

ThS. Tr n Phương Th o

20

5

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Chứng khoán

Bài giảng Đầu tư chứng khoán: Chương 4 - Nguyễn Thị Thu Huyền

 Bài giảng "Đầu tư chứng khoán - Chương 4: Trái phiếu và định giá trái phiếu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm trái phiếu, phân loại trái phiếu, định giá trái phiếu, mối quan hệ giữa giá trái phiếu và lãi suất, lợi suất đầu tư trái phiếu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Dividend Stocks For Dummies Part 2

This part presents a practical, low-stress approach to investing that accounts for your personality, risk tolerance, financial goals, and time frame. It reveals several standard approaches to investing that you may want to consider


CONSUMPTION AND THE STOCK MARKET: INTERPRETING INTERNATIONAL EXPERIENCE

Islam and Watanapalachaikul (2003) showed a strong, significant long-run relationship between stock prices and macroeconomic factors (interest rate, bonds price, foreign exchange rate, price-earning ratio, market capitalization, and consumer price index) during 1992-2001 in Thailand. Hassan (2003) employed Johansen’s (1988, 1991, 1992b) and Johansen and Juselius’ (1990) multivariate cointegration techniques to test for the existence of long-term relationships between share prices in the Persian Gulf region. Using a vector-error-correction model, he also investigated the short-term dynamics of prices by testing for the existence and direction of intertemporal Granger-causality. ...


10 Minute Guide to Investing in Stocks Chapter 5

Lesson 5. The Five Types of Stock. In this lesson you will learn how the goals of stock and the conditions of their issuing companies are described using Wall Street terms. Companies, like almost anything else, are available for purchase and sale.


MACROECONOMIC DETERMINANTS OF STOCK MARKET DEVELOPMENT

The model yields the following results. First, the model is consistent with volatility clustering or GARCH e¤ects. The market price of risk, which is the instantaneous component of stock return volatility, has three components: endowment risk, sentiment risk and solvency risk. These three components are persistent, hence the model reproduces volatility clustering or GARCH e¤ects. Endowment risk is persistent because the "two-trees" feature of the model imply that endowment risk is proportional to the shares of aggregate endowment, which ‡uctuate randomly between zero and one. Sentiment risk is persistent because it is proportional to the optimal share of aggregate consumption which ‡uctuate randomly between zero and one....


Câu 2: Các trường hợp phát hành cổ phiếu của công ty cổ phần

Trong quá trình hđkd ,công ty CP có thể phát hành cổ phiếu mới bao gồm 2 loại là phát hành cổ phiếu mới không thu tiền và phát hành cổ phiếu mới có thu tiền. Loại phát hành cổ phiếu mới này làm thay đổi lượng cổ phiếu lưu hành của công ty ,nhưng không làm tăng tài sản và vốn chủ sở hữu của công ty so với trước khi phát hành thêm cổ phiếu mới .


Chương 4- Định giá cổ phiếu : Các phương pháp định giá Định giá theo dòng cổ tức và dòng tiền thuần

Cổ tức : Nhiều nhà phân tích xem cổ tức có mối quan hệ với giá trị thực của công ty trong dài hạn: vì nó ít biến động hơn lợi nhuận hiện hành.


Phân tích rủi ro đầu tư chứng khoán qua hệ số Beta

Rủi ro đầu tư chứng khoán đó là sự bất ổn, sự biến thiên có khả năng của lợi nhuận thực tế so với lợi nhuận kỳ vọng. Thông thường để đo lường rủi ro người ta dùng phân phối xác suất với các tham số đo lường phổ biến là phương sai, độ lệch chuẩn và hệ số biến thiên. Tuy nhiên, bài viết này tác giả đề cập đến một chỉ tiêu đánh giá rủi ro đầu tư chứng khoán được các nhà đầu tư chứng khoán ở các nước phát triển sử dụng phổ biến, đó là......


3 ngành nên và không nên đầu tư chứng khoán tại Việt Nam

Mặc dù, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang bị ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng toàn cầu, nhưng trong giai đoạn hiện nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đang phản ánh một số điểm tích cực và có cơ sở để chúng ta tin rằng thị trường này sẽ dần dần phục hồi và tăng trưởng trong năm 2012.


Những vấn đề cơ bản của pháp luật về kinh doanh chứng khoán

TỔNG QUAN PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH CHỨNG KHÓAN 1. Khái niệm Pháp luật về kinh doanh ck Pháp luật về kinh doanh chứng khóan là tổng thể các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành hoặc công nhận nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực chứng khóan và TTCK. Pháp luật về kinh doanh chứng khóan điều chỉnh các quan hệ phát sinh từ hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, ......


Tài liệu mới download

Quyết định số 741/QĐ-BYT
 • 22/12/2017
 • 63.522
 • 905

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Mẫu Bullish Engulfing
 • 12/05/2011
 • 66.662
 • 514

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu