Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng môn Phân tích và đầu tư chứng khoán - Chương 3: Phân tích kinh tế vĩ mô và phân tích ngành

Bài giảng môn Phân tích và đầu tư chứng khoán - Chương 3: Phân tích kinh tế vĩ mô và phân tích ngành cung cấp cho người học các kiến thức về phân tích vĩ mô, mô hình PEST, phân tích kinh tế (Mô hình nhân tố), phân tích ngành (Mô hình SWOT, mô hình five forces, mô hình diamond). Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

02/01/2014

N I DUNG

CHƯƠNG 3:

1

Phân tích vĩ mô (mô hình PEST)

2

Phân tích kinh t (Mô hình nhân t )

3

Phân tích ngành (Mô hình SWOT, mô hình
five forces, mô hình diamond)

PHAÂN TÍCH KINH TEÁ VĨ MOÂ
VAØ PHAÂN TÍCH NGAØNH

PHAÂN TÍCH VĨ MOÂ

PHAÂN TÍCH VÓ MOÂ
• Mô hình PEST

Y u t Chính tr
•Qu n lý nhà nư c
•Chính sách thu
•Chính sách thương m i
•Quan liêu, tham nhũng

Y u t văn hóa xã h i
•Tăng trư ng dân s
•Giáo d c
•Quan m xã h i
•Phong cách

Y u t Kinh t
•Tăng trư ng kinh t
•L m phát, lãi su t
•Nhân công
• nh hư ng toàn c u hóa

Y u t K thu t
•K thu t m i
•Chuy n giao
•Nghiên c u phát tri n

1

02/01/2014

PHAÂN TÍCH KINH T
• Mô hình nhân t

PHAÂN TÍCH KINH T
Khuûng hoaûng taøi chính toaøn caàu

Kinh teá toaøn caàu vaø khu vöïc: khuûng hoaûng kinh teá, chính
trò, tyû giaù hoái ñoaùi …
Kinh teá vó moâ trong nöôùc: toång saûn phaåm quoác noäi
(GDP), s n lư ng coâng nghi p, tyû leä thaát nghieäp, laïm
phaùt, laõi suaát, thaâm huït ngaân saùch, ñoä nhaïy caûm cuûa
doanh nghieäp vaø ngöôøi tieâu duøng…
Chính saùch cuûa chính phuû: chính saùch taøi khoùa (chi tieâu
cuûa chính phuû, thueá), chính saùch tieàn teä(cung tieàn, laõi
suaát)…

2

02/01/2014

PHAÂN TÍCH KINH T
Toång saûn phaåm quoác noäi

PHAÂN TÍCH KINH T
Laïm phaùt

http://advisoranalyst.com/glablog/tag/good-stock/

http://sagaciousinvestor.blogspot.com/2011/03/stocks-inflation-hedge-or-vedge.html

PHAÂN TÍCH KINH T

PHAÂN TÍCH KINH T
• Laõi suaát

• Laïm phaùt
Thí d : Moái quan heä giöõa lôïi nhuaän vaø lam phaùt ôû Malaysia sau
khuûng hoaûng taøi chính Chaâu AÙ 1997

Không tim thâý m i quan h

3

02/01/2014

PHAÂN TÍCH KINH T
• Giaù daàu

PHAÂN TÍCH KINH T
Caùc nhaân toá vó moâ

• SP: chæ soâ S&P 500
• IP : chæ soá saûn löôïng coâng nghieäp
• TBR: laõi suaát tín phieáu kho baïc
• GBR: laõi suaát traùi phieáu chính phuû
• JP: tyû giaù JPY vaø USD
Vôùi: P laø söï bieán ñoäng cuûa lôïi nhuaän
v laø söï bieán ñoäng cuûa giaù daàu

PHAÂN TÍCH KINH T
Caùc nhaân toá vó moâ

4

02/01/2014

PHAÂN TÍCH NGAØNH
Caùc giai ñoaïn cuûa chu kyø soáng cuûa ngaønh:
• Tiên phong
• Tăng trư ng nhanh
• n nh
• Suy thoái

PHAÂN TÍCH NGAØNH
• Mô hình SWOT

Strengths (S)
Threats (T)

SWOT analysis
Strengths
High growth rate
Rapidly renewed technology
High potential for value-added
services
An increasingly competition in all
segments
Huge customer market with the
population of 87 million in 2008

Weaknesses
Fixed-line sector remains largely
monopolized
Lack of key strategic investors in
the sector’s main operators
Many rural areas have little or no
access to any telecommunications
services

Opportunities
Liberalisation of the telecoms
industry could see entrance of
strategic investors such as NTT
DoCoMo, SingTel and Telenor
WTO membership in 2007 makes
Vietnam a more appealing
investment centre
1/2/2014

Weaknesses (W)
Opportunities (O)

PHAÂN TÍCH NGAØNH

Threats
A delay in network expansion could
slow potential growth
Number of inactive mobile
subscribers is unknown
Poor quality of ADSL services and
high prices are combining to hold up
broadband growth
19

• Mô hình five forces (Michael Porter)

5

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Chứng khoán

Nghề môi giới chứng khoán

Tài liệu "Nghề môi giới chứng khoán" sẽ giúp bạn nắm bắt được các kiến thức về môi giới kinh doanh như: tư vấn kinh doanh, hiệu quả của nghề môi giới, bí quyết môi giới,... Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết nhé.


Quy trình I: Kết hợp cổ phần hóa DNNN với niêm yết/đăng ký giao dịch trên các TTGDCK.

Bước 1: Cơ quan có thẩm quyềBước 1: Cơ quan có thẩm quyền lựa chọn DN, ra quyết định CPH gắn với niêm yết tại TTGDCK T/p HCM, hoặc đăng ký giao dịch tại TTGDCK Hà Nội.Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ và tổ chức xáBước 2: Chuẩn bị hồ sơ và tổ chức xác định giá trị DN. ký hợp đồng tư vấn niêm yết  chuẩn bị Hồ sơ niêm yết; Công ty ĐKGD chuẩn bị Hồ sơ đăng ký giao dịch sau khi có quyết định xác định giá trị DN của cơ quan có thẩm quyền. Chuẩn bị bản cáo bạch, phương án công bố thông tin thường xuyên; công...


Sở giao dịch chứng khoán Nepal

NEPSE thành lập theo luật doanh nghiệp và hoạt động theo luật GDCK năm 1983 Mang lại tính thanh khoản cho các chứng khoán (brokers, market markers…), khuyến khích thị trường vốn phát triển. Cổ đông bao gồm Cp, ngân hàng Nepal Rastra, tập đoàn phát triển công nghiệp Nepal và các thành viên.


Những nguyên tắc bất dịch của người giao dịch

Nghiên cứu cho thật kỹ, rồi hãy trade. Đừng trade xong rồi mới nghiên cứu (đây là một lỗi rất thông thường cho những người mới học trade).


Tư hữu hóa theo cách Nga và bài học cho chúng ta

Gần đây nói tới việc đẩy nhanh quá trình tư nhân hóa, giảm tỉ trọng cổ phần của nhà nước trong các doanh nghiệp cổ phần. Vì vậy việc tìm hiểu kinh nghiệm tư hữu hóa (THH) của nước Nga là một việc hết sức cần thiết và có ý nghĩa thiết thực. Trước hết, cần phải nói ngay, THH và cổ phần hóa là hai khái niệm khác nhau. Cổ phần hóa là quá trình chuyển đổi cơ cấu quản trị: từ doanh nghiệp nhà nước sang doanh nghiệp cổ phần. Còn THH là quá trình chuyển đổi...


A/D Line - Đường tích lũy/phân bổ

Marc Chaikin đã công bố đường tích lũy/phân bổ - Accumlation/Distribution Line A/D Line như một trong những phương pháp phân tích dựa vào tổng khối lượng tích lũy qua các phiên.


Tài liệu môn học chứng khoán

Nếu 2 sự đầu tư mô phỏng hoàn toàn giống nhau và có TSSL mong đợi khác nhau thì NĐT có thể thu 1 khoảng lợi phi rủi ro bằng cách mua sự đầu tư có TSSL cao và bán khống sự đầu tư có TSSL thấp. Xác định sự tồn tại của APT bằng cách so sánh cặp λ tìm được khi kết hợp CK A, B với tài sản phi rủi ro và cặp λ khi kết hợp CK B, C với tài sản phi rủi ro.


Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 2 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 2: Công ty cổ phần cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và đặc điểm của CTCP, cơ cấu tổ chức quản lý CTCP, phân loại CTCP, nguồn tài trợ cho CTCP, chính sách cổ tức, tác và gộp cổ phần, xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển đổi thành CTCP.


'Không giảm biên độ trong thời điểm này'

HNX đã từng giảm biên độ nhưng điều này khiến thị trường tệ hơn. Tình hình hiện nay để biên độ như vậy thì tốt hơn. HNX-Index liên tục phá đáy trong thời gian gần đây, ông Trần Văn Dũng, Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chia sẻ về vấn đề này. - Thưa ông, HNX-Index liên tục phá đáy trong tháng 10 và đang tiến dần về mốc 50 điểm, theo ông chúng ta có nên nghĩ đến phương án thu hẹp biên độ trong giai đoạn này? - Tôi nghĩ là không nên giảm...


Bài giảng Công cụ tài chính phái sinh (ĐHKT Đà Nẵng) - Chương 6

Chương 6: The Greek Letters - Nếu trên sàn giao dịch có loại quyền chọn giống như quyền chọn đã bán cho khách hàng, FI có thể trung tính hóa rủi ro bằng cách mua trên sàn giao dịch cùng một loại option đã bán.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu