Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng môn học Thị trường Bất động sản - Phạm Văn Bình

Bài giảng môn học Thị trường bất động sản có nội dung trình bày tổng quan về thị trường bất động sản, quan hệ cung cầu và sự hình thành giá cả bất động sản. Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.Đánh giá tài liệu

4.1 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài giảng môn học Thị trường Bất động sản - Phạm Văn Bình Bài giảng môn học Thị trường Bất động sản - Phạm Văn Bình Giao dịch bất động sản, Thị trường bất động sản, Quan hệ cung cầu, Giá cả bất động sản, Đặc điểm bất động sản, Môi giới bất động sản
4.1 5 1273
 • 5 - Rất hữu ích 119

 • 4 - Tốt 1.154

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. 1 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CHUẨN NGÀNH ĐGTS VÀ KINH DOANH BĐS MÔN HỌC THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Phạm Văn Bình Phó Trưởng Khoa Tài chính Doanh nghiệp Phó Trưởng Bộ môn Định giá Tài sản
 2. 2 KẾT CẤU MÔN HỌC THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Chương 1. Chương 1. Chương 2. Chương 2. Tổng quan Tổng quan Quan hệ cung cầu Quan hệ cung cầu về thịị trường về th trường và sự hình thành giá cả và sự hình thành giá cả bấtt động sản bấ động sản bấtt động sản bấ động sản
 3. 3 CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG BĐS I. TỔNG QUAN I. TỔNG QUAN 1. 1. 2. 2. Bấtt động sản Bấ động sản Thịị trường bấtt động sản Th trường bấ động sản
 4. 4 I. TỔNG QUAN VỀ BĐS VÀ THỊ TRƯỜNG BĐS 1. BÊt ®é ng s ¶n 1. BÊt ®é ng s ¶n 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 Kh¸i niÖm Kh¸i niÖm §Æc ®iÓm §Æc ® iÓm Ph©n lo¹i n Ph© lo¹i
 5. 5 1.1 KHÁI NIỆM BĐS “BĐS là các tài sản không di dời được bao gồm: - Đất đai - Nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà ở, công trình xây dựng đó - Các tài sản khác gắn liền với đất đai - Các tài sản khác do pháp luật qui định.”
 6. 6 1.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA BĐS TÝnh ¶nh h­ë ng TÝnh c è ®Þnh lÉn nhau vÒ vÞ trÝ TÝnh c ã §Æc ®iÓm c ña TÝnh bÒn v÷ng g i¸ trÞ lín bÊt ®é ng s ¶n TÝnh khan hiÕm TÝnh kh¸c biÖt
 7. 7 1.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA BĐS TÝnh ¶nh h­ë ng TÝnh c è ®Þnh lÉn nhau vÒ vÞ trÝ TÝnh c ã §Æc ®iÓm c ña TÝnh bÒn v÷ng g i¸ trÞ lín bÊt ®é ng s ¶n + Giá trị & khả năng sinh lời của BĐS gắn liền với từng vị trí cụ thể. + Giá trị & khả năng sinh lời của BĐS chịu tác động của yếu tố MT. TÝnh khan hiÕm TÝnh kh¸c biÖt
 8. 8 1.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA BĐS TÝnh ¶nh h­ë ng TÝnh c è ®Þnh lÉn nhau vÒ vÞ trÝ TÝnh c ã §Æc ®iÓm c ña TÝnh bÒn v÷ng g i¸ trÞ lín bÊt ®é ng s ¶n Khi phân tích phải tính đến cả hai yếu tố tuổi thọ kinh tế và vật lý TÝnh khan hiÕm TÝnh kh¸c biÖt
 9. 9 1.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA BĐS TÝnh ¶nh h­ë ng TÝnh c è ®Þnh lÉn nhau vÒ vÞ trÝ TÝnh c ã §Æc ®iÓm c ña TÝnh bÒn v÷ng g i¸ trÞ lín bÊt ®é ng s ¶n + Trong đầu tư phát triển phải chú ý khai thác tính dị biệt của BĐS; + Khi định giá, không so sánh dập khuôn giữa các BĐS với nhau; TÝnh khan hiÕm TÝnh kh¸c biÖt
 10. 10 1.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA BĐS TÝnh ¶nh h­ë ng TÝnh c è ®Þnh lÉn nhau vÒ vÞ trÝ TÝnh c ã §Æc ®iÓm c ña TÝnh bÒn v÷ng g i¸ trÞ lín bÊt ®é ng s ¶n + Định giá BĐS phải xét đến quan hệ cung cầu; + Cần có chính sách chống đầu cơ BĐS. TÝnh khan hiÕm TÝnh kh¸c biÖt
 11. 11 1.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA BĐS TÝnh ¶nh h­ë ng TÝnh c è ®Þnh lÉn nhau vÒ vÞ trÝ TÝnh c ã §Æc ®iÓm c ña TÝnh bÒn v÷ng g i¸ trÞ lín bÊt ®é ng s ¶n Khi định giá tăng, giảm 1% kéo theo số tuyệt đối lớn TÝnh khan hiÕm TÝnh kh¸c biÖt
 12. 12 1.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA BĐS TÝnh ¶nh h­ë ng TÝnh c è ®Þnh lÉn nhau vÒ vÞ trÝ TÝnh c ã §Æc ®iÓm c ña TÝnh bÒn v÷ng g i¸ trÞ lín bÊt ®é ng s ¶n Khi phân tích BĐS, phải tính đến khả năng ảnh hưởng nếu như có các công trình BĐS khác ra đời... TÝnh khan hiÕm TÝnh kh¸c biÖt
 13. 13 1.3 PHÂN LOẠI BĐS - Đất đai - Các công trình xây dựng và các tài Theo đặc tính sản gắn liền với công trình: vật chất - Các tài sản khác gắn liền với đất đai - BĐS có khả năng phát triển. - BĐS không có khả năng phát triển PHÂN LOẠI - Công trình kiến trúc - Đất đai Theo khả năng Theo đặc tính vc phát triển và mục đích sử dụng
 14. 14 I. TỔNG QUAN VỀ BĐS VÀ THỊ TRƯỜNG BĐS (TIẾP) 2. thÞ tr­ê ng BÊt ®é ng s ¶n 2. thÞ tr­ê ng BÊt ®é ng s ¶n 2.1 2.1 2.2 2.2 2.3 2.3 Kh¸i niÖm Kh¸i niÖm §Æc ®iÓm §Æc ® iÓm Vai trß Vai trß
 15. 15 2.1. KHÁI NIỆM THỊ TRƯỜNG BĐS Thứ nhất, đồng nhất thị trường BĐS với thị trường nhà, đất. Thứ hai, thị trường BĐS là hoạt động mua bán, trao đổi, cho thuê, thế chấp, chuyển nhượng quyền sử dụng BĐS theo qui luật của thị trường, có sự quản lý của nhà nước. Thứ ba, thị trường BĐS là tổng hoà các giao dịch dân sự về BĐS tại một địa bàn nhất định, trong một thời gian nhất định. Thứ tư, Thị trường BĐS là tổng thể các giao dịch về BĐS được thực hiện thông qua quan hệ hàng hoá tiền tệ.
 16. 16 2.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG BĐS Phô thué c vµo T¸c h biÖt g i÷a s ù kiÓm s o ¸t hµng ho ¸ vµ c ña Nhµ n­íc ®Þa ®iÓm g iao dÞc h §Æc ®iÓm c ña ThÞ tr­ê ng mang thÞ tr­ê ng B§S tÝnh khu vùc Cung vµ c Çu vÒ B§S Ýt c o d·n D¹ng ®iÓn h×nh c ña TT kh«ng ho µn h¶o
 17. 17 2.3 PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG BĐS ­ Căn cứ vào mức độ kiểm soát của Nhà nước: + Thị trường chính thức hay thị trường có sự kiểm soát của NN; + Thị trường phi chính thức hay thị trường không có sự kiểm soát của Nhà nước. ­ Căn cứ vào loại hàng hoá BĐS trên thị trường: + Thị trường đất đai; + Thị trường công trình xây dựng, vật kiến trúc; + Thị trường BĐS khác.
 18. 18 2.3 PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG BĐS (TIẾP) ­ Căn cứ vào tính chất hoạt động: + Thị trường chuyển nhượng quyền sử dụng đất (giao, mua, cho thuê), loại thị trường này còn gọi là thị trường đất đai; + Thị trường xây dựng các công trình BĐS để bán và cho thuê; + Thị trường bán hoặc cho thuê lại BĐS. ­ Căn cứ vào tính chất các quan hệ trao đổi hay loại hình giao dịch: + Thị trường mua bán BĐS; + Thị trường thuê và cho thuê BĐS; + Thị trường giao dịch các BĐS dùng để thế chấp, bảo hiểm; + Thị trường giao dịch các BĐS dùng để góp vốn liên doanh.
 19. 19 2.4 VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG BĐS ­ Cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng. ­ Chuyển hoá vốn từ hình thái hiện vật sang hình thái giá trị, là nhân tố tác động đến tốc độ chu chuyển vốn của các chủ thể kinh doanh trên thị trường. ­ Thúc đẩy quá trình đổi mới hoạt động quản lý đất đai, nhà ở, các công trình xây dựng đặc biệt là các công trình công cộng và các cơ sở kinh tế khác. ­ Thúc đẩy ứng dụng và cải tiến khoa học­ công nghệ, nâng cao chất lượng nhà ở, bảo vệ môi trường... ­ Tăng cường quan hệ hợp tác, nâng cao trình độ xã hội hoá trong sản xuất kinh doanh.
 20. 20 II. CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 1. Cá nhân 2. Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh BĐS 3. Nhà nước 4. Nhà thầu xây dựng 5. Các tổ chức môi giới, tư vấn 6. Các tổ chức tài chính…

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Bất động sản

GIÁO TRÌNH ĐỊNH GIÁ ĐẤT - TS. HỒ THỊ LAM TRÀ - 2

Cấu thành nhân khẩu gia đình Do sự thay đổi phương thức sinh hoạt truyền thống và ảnh hưởng của đô thị hóa, kết cấu gia đình ngày càng nhỏ. Đại gia đình truyền thống tam đại, tứ đại đồng đường dần dần bị thay thế bằng gia đình nhỏ lấy đôi vợ chồng làm trung tâm. Sự thay đổi kết cấu nhân khẩu gia đình này sẽ làm tăng nhu cầu đối với nhà ở một cách tương ứng. Đồng thời, nhu cầu đối với căn hộ khép kín diện tích nhỏ, và nhà ở cho thuê cũng tăng...


PHƯƠNG PHÁP THẶNG DƯ

Giá trị vốn hiện tại của BĐS chính là giá trị còn lại sau khi lấy giá trị ước tính của sự phát triển giả định trừ tất cả các chi phí phát sinh tạo ra sự phát triển đó.


KEEPING APARTMENT HOMES PEST-FREE, WITHOUT TOXIC PESTICIDES

In the fall of 1929, the market value of all shares listed on the New York Stock Exchange fell by 30 percent. Many analysts then and now take the view that stocks were then overvalued and the stock market was in need of a correction. Irving Fisher argued that the fundamentals were strong and the stock market was undervalued. In this paper, we estimate the fundamental value of corporate equity in 1929 using data on stocks of productive capital and tax rates as in McGrattan and Prescott (2000, 2001) and compare it to actual stock valuations. We find that the stock market in 1929 did...


Đầu tư bất động sản: “Thèm cuộc sống không nợ nần”

Cùng với hàng loạt vụ vỡ nợ, bán tháo..., căn bệnh đói vốn của thị trường bất động sản dường như đang vào giai đoạn trầm kha nhất. Điều đáng nói ở đây, không chỉ các nhà đầu tư thứ cấp, nhỏ lẻ thấm đòn khủng hoảng, không ít doanh nghiệp bất động sản tên tuổi, với những dự án “khủng” cũng đang đối mặt với những món nợ hàng trăm tỷ đồng chỉ vì nhà xây lên nhưng không bán được. Thị trường bất động sản tuần qua nhận một tin khá sốc, khi Công ty Cổ phần Địa ốc...


INVESTING IN ITALIAN REAL ESTATE

Tham khảo sách 'investing in italian real estate', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Những lưu ý khi mua chung cư

Để tránh những rắc rối sau này, trước khi mua người dân nên lưu ý một số vấn đề được trình bày trên tài liệu "Những lưu ý khi mua chung cư". Chúc bạn mua được ngôi nhà theo ý muốn của bản thân mà không gặp bất kì rắc rối nào.


INVESTING IN REITs: Risks and future prospects

All REITs are subject to two principal potential hazards: an excess supply of available rental space and rising interest rates. There is also a third category, which is related to REITs’ investment popularity at various times. First we’ll address the broad issues.


SỞ HỮU TRÍ TUỆ - LUẬT QUỐC TẾ VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 4

Điều 44 cho phép dành cho các cơ quan xét xử quyền “ra lệnh cho một bên chấm dứt hành vi xâm phạm nhằm, ngoài các mục đích khác, ngăn chặn hàng hoá nhập khẩu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vào lưu thông trong các kênh thương mại nằm trong lãnh thổ của mình” Điều 45.1 quy định rằng các cơ quan xét xử phải có quyền ra lệnh “buộc người xâm phạm phải trả cho chủ thể quyền khoản đền bù thoả đáng để bồi thường cho những thiệt hại mà chủ thể quyền sở hữu trí...


Giới thiệu sàn giao dịch bất động sản và vai trò của sàn bất động sản trong nền kinh tế thị trường

Bạn chưa hiểu rõ về sàn giao dịch bất động sản và bạn muốn tìm hiểu nó. Tham khảo tài liệu "Giới thiệu sàn giao dịch bất động sản và vai trò của sàn bất động sản" để hiểu rõ hơn về sàn giao dịch BĐS nhé.


Cách chọn mua nhà chung cư

Tài liệu "Cách chọn mua nhà chung cư" sẽ hướng dẫn bạn các bí quyết, cũng như kinh nghiệm trong việc mua nhà chung cư giúp bạn thực sự hài lòng. Cùng tham khảo nhé.


Tài liệu mới download

Bệnh Viêm phổi ở trẻ em
 • 28/09/2012
 • 63.497
 • 131
Tên Sát Nhân Có Tài Mở Khóa
 • 21/05/2013
 • 16.389
 • 881
Cái Chết Cô Ca Sĩ Trẻ
 • 19/05/2013
 • 72.145
 • 822

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Giao, cho thuê đất dự án
 • 13/12/2012
 • 91.297
 • 633
YOGA AT VILLA POGGIARELLO
 • 07/12/2012
 • 22.965
 • 376

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu