Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng môn học Giao dịch bất động sản

Bài giảng Giao dịch bất động sản cung cấp cho các bạn những kiến chung về pháp luật dân sự trong giao dịch bất động sản; nắm được những kiến thức cơ bản về những quy định của pháp luật hiện hành điều chỉnh các quan hệ dân sự liên quan đến bất động sản ở nước ta.Đánh giá tài liệu

4.1 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài giảng môn học Giao dịch bất động sản Bài giảng môn học Giao dịch bất động sản Giao dịch bất động sản, Bài giảng Giao dịch bất động sản, Giao dịch về quyền sử dụng đất, Giao dịch về nhà ở, Hợp đồng kinh doanh bất động sản, Luật đất đai
4.1 5 417
 • 5 - Rất hữu ích 45

 • 4 - Tốt 372

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

MÔN HỌC:
GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

GV: ThS.Nguyễn Tiến Dũng
Luật gia, Giảng viên ĐH Marketing
E mail: dung.legal@gmail.com

Mục tiêu và nội dung môn học

Mục tiêu
 Cung cấp cho sinh viên những kiến chung về
pháp luật dân sự trong giao dịch bất động sản;
giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ
bản về những quy định của pháp luật hiện
hành điều chỉnh các quan hệ dân sự liên quan
đến bất động sản ở nước ta.

Đối tượng nghiên cứu của môn học
 Hệ thống các quy phạm và chế định pháp luật
điều chỉnh các quan hệ dân sự liên quan đến
bất động sản

Nội dung môn học
 Những khái niệm cơ bản về giao dịch dân sự, giao dịch
bất động sản;
 Giao dịch về quyền sử dụng đất;
 Giao dịch về nhà ở;
 Hợp đồng kinh doanh bất động sản;
 Giải quyết tranh chấp trong giao dịch bất động sản
Các luật và văn bản pháp luật
 Hiến pháp 1992
 Bộ luật dân sự 2005
 Luật tố tụng dân sự
 Luật đất đai và các VB hướng dẫn thi hành
 Luật nhà ở và các VB hướng dẫn thi hành
 Luật kinh doanh BĐS và các VB hướng dẫn thi hành

1
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Bố cục nội dung


Moân hoïc goàm 5 chöông trong ñoù:

• Chöông 1: Nhöõng khaùi nieäm cô baûn veà giao dòch daân söï vaø giao
dòch lieân quan baát ñoäng saûn: giải thích và tiếp cận một số khái

niệm về giao dich dân sự, hợp đồng dân sự và giao dịch dân sự
liên quan đến bất động sản;
• Chöông 2: Giao dịch về quyền sử dụng đất: khái niệm và đặc
điểm về giao dịch quyền sử dụng đất, các loại hợp đồng dân sự
trong giao dịch quyền sử dụng đất, thừa kế quyền sử dụng đất;
• Chương 3: Giao dịch về nhà ở: khái niệm và đặc điểm về giao
dịch về nhà ở, các loại hợp đồng dân sự trong giao dịch về nhà ở,
thừa kế nhà ở;
• Chương 4: Hợp đồng kinh doanh về bất động sản: bao gồm nội
dung về các loại hợp đồng trong kinh doanh bất động sản : Hợp
đồng kinh doanh bất động sản và hợp đồng dịch vụ bất động sản;
• Chương 5: Giải quyết tranh chấp trong giao dịch bất động
sản: bao gồm các quy định hiện nay về trình tự, thủ tục giải quyết
tranh chấp liên quan đến giao dịch quyền sử dụng đất, giao dịch
nhà ở và giao dịch trong kinh doanh bất động sản.

CHƯƠNG 1
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ GIAO
DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

1.1 Giao dịch dân sự
1.2 Khái quát về hợp đồng dân sự
1.3 Giao dịch dân sự về bất động sản

Giao dịch dân sự
• Giao dịch dân sự là hành vi pháp lý đơn phương
hoặc hợp đồng của cá nhân, pháp nhân và của các
chủ thể khác nhằm làm phát sinh, thay đổi hoặc
chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự (BLDS).
Hành vi pháp lý
đơn phương

GDDS =
Hợp đồng dân
sự
ý chí của chủ thể

Phát sinh
Thay đổi hoặc chấm
dứt

mục đích - động cơ

Quyền
nghĩa
vụ
dân
sự

Đáp ứng điều
kiện có hiệu lực

Chủ thể giao dịch: cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác….
Nhà nước

chủ thể đặc biệt

2
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Hành vi pháp lý đơn phương?
Hợp đồng dân sự?
Hành vi PL đơn phương:
• Là giao dịch
• Thể hiện ý chí của một
bên
• Làm phát sinh, thay
đổi, chấm dứt quyền,
nghĩa vụ dân sự

Hợp đồng dân sự:
• Là giao dịch
• Thể hiện ý chí của 2
hay nhiều bên
• Làm phát sinh, thay
đổi, chấm dứt quyền,
nghĩa vụ dân sự

Quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự?


Quyền dân sự:
Là cách xử sự được
phép của người có
quyền
Quyền nhân thân
Quyền sở hữu, quyền
đối với tài sản
Quyền thừa kế
Quyền tham gia vào
quan hệ dân sự…

Nghĩa vụ dân sự:
Là việc mà theo đó
bên có nghĩa vụ phải
chuyển giao tài sản,
quyền, trả tiền, thực
hiện hoặc không thực
hiện một công việc
nhất định vì lợi ích
của bên có quyền.

• Mục đích của giao dịch dân sự:
Là lợi ích hợp pháp mà các bên mong muốn
đạt được khi xác lập giao dịch (BLDS).
• Động cơ xác lập giao dịch dân sự:
Là nguyên nhân thúc đẩy các bên tham gia
giao dịch.
• Phân biệt mục đích và động cơ:
Mục đích không đạt

Giao dịch vô hiệu

Động cơ không đạt

Không ảnh hưởng
(Ngoại trừ trở thành điều
khoản của giao dịch)

3
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Hình thức của giao dịch dân sự
Hình thức của GDDS: Là cách thể hiện ý chí ra bên ngoài
dưới một hình thức nhất định của các bên tham gia giao
dịch
Là chứng cứ xác nhận các quan hệ đã, đang tồn tại
giữa các bên, từ đó xác định trách nhiệm dân sự khi có
hành vi vi phạm xảy ra

Lời nói
Hình thức của
giao dịch dân sự

Hành vi cụ thể

Văn bản

Thường
Thông điệp dữ liệu :
phương tiện điện tử
Công chứng,
chứng thực,
đăng ký

Điều kiện có hiệu lực của giao dịch
• Người giao dịch có năng lực hành vi dân sự;
• Mục đích và nội dung không vi phạm pháp luật,
trái đạo đức xã hội;
• Người giao dịch hoàn toàn tự nguyện,
• Hình thức giao dịch phù hợp với quy định của PL.

Giao dịch dân sự vô hiệu
• Không làm phát sinh
quyền, nghĩa vụ của
các bên bên kể từ thời
điểm giao kết.
• Không hợp pháp.
• Không được Nhà nước
thừa nhận.
Do không tuân thủ một
trong 4 ĐK có hiệu lực

Tuyên bố một giao dịch
dân sự vô hiệu
 Thẩm quyền thuộc về
Tòa án
 Thông qua một bản án
hoặc một quyết định
tuyên bố một giao dịch
dân sự là vô hiệu cùng
với những hậu quả
pháp lý của giao dịch vô
hiệu đó

4
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Giao dịch dân sự vô hiệu

Các
loại
giao
dịch
dân
sự

hiệu

1. Vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật,
trái đạo đức xã hội
2. Vô hiệu do vi phạm hình thức
3. Vô hiệu do không có sự tự nguyện của
người tham gia giao dịch
4. Vô hiệu do người xác lập, thực hiện không
đủ năng lực hành vi dân sự
5. Vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật,
trái đạo đức xã hội

Giao dịch dân sự vô hiệu
Hậu
quả
pháp

của
giao
dịch
dân
sự

hiệu

Không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt
quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ
thời điểm xác lập
Các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu,
hoàn trả cho nhau những gì đã nhận;
Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường

1.2 Khái quát về hợp đồng dân sự
Hợp đồng dân sự?
Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay
đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.
Hình thức của Hợp đồng dân sự?
Hình thức miệng

Bằng lời nói

Hình thức viết

Bằng văn bản

Hình thức có công
chứng, chứng thực

Pháp luật quy định cho một số giao dịch

Có giá trị chứng cứ cao nhất

Hành vi cụ thể

5
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Bất động sản

Bí quyết tìm kiếm các trung tâm môi giới nhà đất

Sự xuất hiện của các trung tâm môi giới nhà đất đã giúp cho nhiều khách hàng tiết kiệm chi phí tìm kiếm thông tin cũng như chi phí giao dịch. Tuy nhiên, không phải trung tâm nào cũng có thể đáp ứng được yêu cầu của khách hàng một cách trọn vẹn. Mua/bán nhà đất luôn là một trong những giao dịch tài chính quan trọng nhất của mỗi cá nhân.


Tài liệu của Trung tâm Dự báo và Nghiên cứu Đô thị - PADDI: Theo dõi thị trường bất động sản và các phương pháp tạo quỹ đất

Nội dung tài liệu trình bày chiến lược đất đai của TP. HCM và các xu hướng của thị trường bất động sản, cơ sở dữ liệu bất động sản ở cộng đồng đô thị Lyon, chiến lược và công cụ đất đai của cộng đồng đô thị Lyon và một số quốc gia khác.


Những giá trị cốt lõi trong đầu tư bất động sản

- Đầu tư bất động sản hay phát triển bất động sản là một lĩnh vực phát triển cơ bản, và quá trình đầu tư là lâu dài. Do đó khi tham gia vào lĩnh vực này nhà đầu tư không chỉ cần phải có số vốn pháp định không nhỏ theo quy định của chính phủ, mà còn cần một tầm nhìn xa vào những sản phẩm mà doanh nghiệp sẽ đem đến cho thị trường. Xác định sản phẩm mục tiêu Để mua căn hộ trung bình giá khoảng 1 tỷ đồng/căn thì một gia đình có thu...


Tác động của tỷ giá bất động sản lên thị trường chứng khoán

Kể từ khi thành lập cho đến nay, thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCKVN) đã có những diễn biến tương đối phức tạp. Có thể nói, có những giai đoạn, TTCK chưa thực sự hoạt động theo quy luật cung - cầu của thị trường mà ảnh hưởng của yếu tố tâm lý, yếu tố bầy đàn và theo dõi động thái của nhà đầu tư nước ngoài thống lĩnh chủ yếu,


Định giá để thuận lợi khi mua bán nhà

Các chuyên gia cho rằng dù mua hay bán một bất động sản, đều nên tiến hành việc định giá nghiêm túc. Mục tiêu của việc này là để biết chính xác nhất giá trị thật của căn nhà, thuận lợi trong việc mua bán. Định giá chính là việc xác định giá trị của bất động sản, dựa trên những tiêu chí đã có sẵn. phục vụ việc mua bán trên thị trường. Thông thường, các ngân hàng và những công ty bất động sản đều cung cấp dịch vụ thẩm định giá. Kết quả thu được còn ảnh...


BNP paribas real estate guide to investing in germany

There are are a number of advantages to directly evaluating the portfolio of property holdings of REIT and private investors, rather than at the mutual funds of REITs (see e.g. Kallberg, Liu and Trzcinka (2000), Hartzell, M¨uhlhofer and Titman (2010) for studies of REIT mutual fund performance). As we are able to observe the individual property characteristics, we can design benchmarks that are better able to capture the particular characteristics of portfolio manager holdings. Knowing the timing of individual property transactions allows us to more accurately compute portfolio weights across time. Additionally, as is the case in exploring individual holdings in mutual funds in Daniel et al....


Fire Behavior Case Study

An oral or written lease containing a specifi c duration may specify the terms for ending the lease. (Remember that any lease for more than one year must be in writing to be binding.) Th e lease could also end automatically at the end of the lease period and not require either party to notify the other. Be careful of any automatic renewal clauses that renew the lease for a certain period. If your lease is oral and there is a discrepancy as to the duration of the lease, it most likely will be treated as one without...


Bài giảng quy hoạch sử dụng đất - Phần 1

Phần I: PHƯƠNG PHÁP LUẬN Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về QHSDĐ Chương 2: Một số phương pháp chính xây dựng QHSDĐ Phần II: NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN Chương 3: Những quy định chung và quy trình cơ bản lập QHSDĐ


Corporate Real Estate: Investment and EU Cities

At the same time, the capital available for deployment into Shariah-compliant investments is vast and growing. At the heart of the Middle East, the countries of the Gulf Cooperation Council – Saudi Arabia, Kuwait, the UAE, Bahrain, Qatar, and Oman – form a market of 38 million residents (about the same population as California) with a combined annual GDP that grew 6.4% in 2007 to reach US$840 billion. Add to this another 430 million Muslims living outside the Middle East – many of whom reside in prosperous or growing economies such as India, Malaysia, or...


Anomalies and Noncommutative Index Theory

While this narrative was probably one of the last actual accounts of the site before it was backfilled, it is reminiscent of the dramatic accounts given by those elite- minded tourists on the Grand Tour. The truth of the matter is that an excavation was conducted by Gennaro Matrone under the supervision of archaeologists who published the results of the excavation in 1901 and 1902. Both of the excavations yielded numer- ous objects that were dispersed to museums throughout the United States and Naples, Italy. Today, the site is known as the Fondo Bottaro Villa or the Contrada Bottaro Villa—names that it...


Tài liệu mới download

Bệnh Viêm phổi ở trẻ em
 • 28/09/2012
 • 63.497
 • 131
Tên Sát Nhân Có Tài Mở Khóa
 • 21/05/2013
 • 16.389
 • 881
Cái Chết Cô Ca Sĩ Trẻ
 • 19/05/2013
 • 72.145
 • 822

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

ORIENT EXPRESS - HOTEL CIPRIANI
 • 10/12/2012
 • 31.561
 • 587

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu