Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Kinh tế tài nguyên: Chương 6 - Trần Thị Thu Trang

Bài giảng Kinh tế tài nguyên: Chương 6 trình bày các nội dung sau: Giới thiệu chung về kinh tế tài nguyên không thể tái tạo, các vấn đề cần quan tâm trong quản lý, khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên không thể tái tạo, các mô hình kinh tế cơ bản trong quản lý, khai thác và sử dụng NRR,...Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CHƢƠNG 6: KTTN KHÔNG THỂ TÁI TẠO
6.1. Giới thiệu chung về kinh tế tài nguyên không thể
tái tạo
- TN không thể tái tạo gồm: quặng, than,hoá
thạch, dầu mỏ,…
- Các hãng khai thác không chỉ quyết định điểm
tối ưu dựa trên các đầu vào tối ưu và đầu ra tối ưu mà
còn quyết định các vấn đề liên quan tới việc cạn kiệt
của nguồn TN trong tương lai do quá trình khai thác
hiện nay.
=> Vấn đề cần quan tâm là: khai thác với tốc độ nào?
Sản lượng là bao nhiêu? để đạt hiệu quả kinh tế cao
nhất và thời gian tồn tại của TN là lâu dài nhất.

CHƢƠNG 6
KINH TẾ TÀI NGUYÊN
KHÔNG THỂ TÁI TẠO

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

1

CHƢƠNG 6: KTTN KHÔNG THỂ TÁI TẠO

2

CHƢƠNG 6: KTTN KHÔNG THỂ TÁI TẠO

6.2. Các vấn đề cần quan tâm trong quản lý, khai thác
và sử dụng nguồn tài nguyên không thể tái tạo

6.2.1.2. Những quan tâm chính tới NRR
Một số lý thuyết xung quanh vấn đề NRR

6.2.1. Vấn đề khai thác và sử dụng NRR

- Các nhà kinh tế học quan tâm tới vai trò của TNTN

6.2.1.1. Các vấn đề cơ bản của NRR

thì tập trung vào 3 yếu tố của quá trình sản xuất là: đất

- Là loại TN có giới hạn về mặt trữ lượng trong lòng đất
trong thời gian ngắn => mô hinh khai thác phải trả lời
được câu hỏi: khi nào thì NRR bị cạn kiệt?Bao lâu nữa
thì con người lại có thể khai thác và sử dụng NRR trong
lòng đất?

đai, vốn, lao động.
- L.C.Gray và Harold Hotelling là 2 nhà kinh tế học
đầu tiên đặt nền móng cho việc phân tích một cách hệ
thống tỉ lệ sử dụng tối ưu NRR .

- Xét về trữ lượng và chất lượng thì NRR ngày càng
giảm sút do hoạt động khai thác của con người.
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

3

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

4

1

CHƢƠNG 6: KTTN KHÔNG THỂ TÁI TẠO

CHƢƠNG 6: KTTN KHÔNG THỂ TÁI TẠO
Mô hình của Hotelling được đặt trong các điều kiện cơ bản sau:
 Doanh thu khai thác giảm dần do lượng khai thác giảm dần
theo thời gian
 Tổng sản lượng khai thác bằng tổng sản lượng khai thác từ
các năm cộng lại
Q = q1 + q2 + q3 + …+ qn
 Thời gian thể hiện vai trò rất quan trọng trong phân tích khai
thác NRR vì thời gian không những ảnh hưởng tới sản lượng,
chất lượng khai thác mà còn ảnh hưởng tới giá cả thị trường
do lạm phát
 Hiệu quả ròng khai thác NRR, sản lượng khai thác ngày hôm
nay là bao nhiêu và ảnh hưởng đến tương lai như thế nào?
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

6.3. Các mô hình kinh tế cơ bản trong quản lý, khai thác
và sử dụng NRR
6.3.1. Mô hình cơ bản của lý thuyết khai thác NRR (trong
thị trường CTHH)
6.3.1.1. Hướng khai thác của một hãng tư nhân (chấp nhận
giá cả thị trường)
* Những vấn đề đặt ra cho mô hình phải trả lời đó là:
- Khai thác NRR trong bao lâu nữa?(Xu hướng thời gian)
- Khai thác với sản lượng nào? (Xu hướng sản lượng)
- Điều gì sẽ xảy ra đối với giá cả thị trường trong tương lai?
(Xu hướng giá)
- Chi phí của người sử dụng là bao nhiêu? Chi phí khan
hiếm được quan tâm và tính toán như thế nào?
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

5

6

CHƢƠNG 6: KTTN KHÔNG THỂ TÁI TẠO

CHƢƠNG 6: KTTN KHÔNG THỂ TÁI TẠO

Mô hình cơ bản

* Các điều kiện cho mô hình lý thuyết

Hãng khai thác với mục tiêu quan trọng nhất là tối đa hoá
lợi nhuận (Prmax) , do vậy hãng sẽ đầu tư tại điểm MR = MC

- Hãng khai thác chấp nhận giá thị trường,
- Hãng khai thác ước tính chính xác lượng tài nguyên

- Giả sử hãng khai thác sở hữu mỏ có trữ lượng S0 thì cùng
với quá trình khai thác thì trữ lượng mỏ sẽ giảm dần theo
sản lượng khai thác hiện hành.

trong lòng đất trong giai đoạn khai thác
- Mỏ bao gồm tài nguyên có chất lượng như nhau (từ

St – St+1 = qt

dưới lên trên)

- Gọi P là giá của NRR

- Chi phí khai thác sẽ tăng dần do khó khăn hơn, sâu

- Ct là chi phí khai thác NRR trong giai đoạn t

hơn, khan hiếm hơn.

- Qt là lượng khai thác tài nguyên NRR trong giai đoạn t
- Lợi nhuận trong 1 giai đoạn là : P.qt – C(qt)

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

7

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

8

2

CHƢƠNG 6: KTTN KHÔNG THỂ TÁI TẠO
Trong trường hợp mô hình khai thác nhiều giai đoạn thì tổng
lợi nhuận của hãng qua các giai đoạn là:
TPr = P.q0 – C(q0) + 1/(1+r)1.(P.q1 – C(q1)) +
1/(1+r)2.(P.q2 – C(q2)) + …+ 1/(1+r)t.(P.qt – C(qt))
Lấy đạo hàm riêng theo qt tìm điều kiện cần tối đa hoá lợi ích
của hãng:
1/(1+r)t.(P– MC(qt)) = 1/(1+r)t+1.(P– MC(qt+1))
Từ phương trình trên ta suy ra:
[(P – MC(t+1)) – (P – MCt )]/(P – MCt) = r
Công thức trên được gọi là luật Hottelling phần trăm lãi suất
(Пt+1 – пt)/ пt = r
Trong đó: r là lãi suất tiền vay trên thị trường
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

9

CHƢƠNG 6: KTTN KHÔNG THỂ TÁI TẠO
Từ mô hình trên, các quyết định khai thác của hãng
dựa trên quy luật Hottelling phần trăm lãi suất được kết luận
như sau:
• Nếu tỉ lệ tăng trưởng của lợi nhuận lớn hơn r thì hãng sẽ
quyết định không khai thác vì nếu lấy tiền gửi vào ngân
hàng chỉ được lãi suất là r

(P – MCt+1) phải lớn hơn (P – MCt) là r phần trăm. Doanh
nghiệp sẽ điều chỉnh qt và qt+1 để thoả mãn quy tắc này.
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

10

CHƢƠNG 6: KTTN KHÔNG THỂ TÁI TẠO
6.3.1.2. Hướng khai thác của một ngành (không còn chấp
nhận giá thị trường vì khai thác của ngành đủ lớn làm thay
đổi giá thị trường)
* Xây dựng mô hình
Giả sử mô hình gồm 2 giai đoạn khai thác là t và t1
Lợi nhuận của ngành đạt tối đa là Prmax

• Nếu tỉ lệ tăng trưởng của lợi nhuận nhỏ hơn r thì hãng
quyết định khai thác

Ràng buộc: S = q0 + q1
S: nguồn dự trữ tài nguyên lúc chưa khai thác

• Nếu tỉ lệ tăng trưởng của lợi nhuận bằng với r thì hãng có
thể quyết định khai thác hoặc không.
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

Để tối đa hoá lợi nhuận qua các giai đoạn thì thặng dư

11

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

12

3

CHƢƠNG 6: KTTN KHÔNG THỂ TÁI TẠO

CHƢƠNG 6: KTTN KHÔNG THỂ TÁI TẠO

Sử dụng hàm lagrange
Kết luận:

L = P.q0 – C(q0)) + 1/(1+r)1.(Pq1 – C(q(1))) + λ(S – q0 – q1)

Để tối đa hoá lợi nhuận, đòi hỏi giá của giai đoạn

Điều kiện cần tối đa hoá lợi nhuận của ngành:
∂L/∂q0 = P0 – C0 – λ = 0

đầu trừ chi phí biên của giai đoạn đầu và chiết khấu của

∂L/∂q1 = (P1 – C1)/(1+r) – λ = 0

giá giai đoạn 2 trừ chi phí của giai đoạn 2 phải bằng λ và

∂L/∂λ = S0 – q0 – q1 = 0

bằng nhau. Hay nói cách khác là giá trị hiện tại ròng của

Ta có:

lợi nhuận đơn vị trong các giai đoạn liên tiếp bằng nhau

P0 – C0 = (P1 – C1)/(1+r)

(λ: giá bóng).

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

13

CHƢƠNG 6: KTTN KHÔNG THỂ TÁI TẠO
Ví dụ: Giả sử một mỏ tài nguyên có lượng cố định là 2.500
tấn. Hàm cầu loại khoáng sản này là P1 = 700 – 0,25qt.

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

14

CHƢƠNG 6: KTTN KHÔNG THỂ TÁI TẠO
Từ phương trình 6.9 ta có:

Giả sử đường cầu không đổi trong mỗi giai đoạn. Chi

P0 – C0 = (500 - 0,25q1)/(1+r) =(500 - 0,25q0)/1,05 =

phí khai thác mỗi đơn vị là $200, trong trường hợp này

525 – 0,2625q1 = 476,2 – 0,238q1 = 476,2 – 0,238.(2500 – q0)

giả sử chi phí biên cho mỗi đơn vị khai thác là $200,

Mặt khác: P0 – C0 = (700 – 0,25q0) – 200 = 500 - 0,25q0

chiết khấu đơn vị là 5%.

Nên ta có: 476,2 – 0,238.(2500 – q0) = 500 – 0,25q0

Thay các dữ liệu trên vào mô hình ta có:

Tính được: q0 = 1268 tấn, q1 = 1232 tấn

P0 - MC = (700 – 0,25q0) – 200 = 500 - 0,25q0

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

=> P0 = 383$ và P1 = 392$

15

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

16

4

CHƢƠNG 6: KTTN KHÔNG THỂ TÁI TẠO
- Nếu lấy giá trừ đi chi phí khai thác cho mỗi tấn
quặng (200$) mỗi giai đoạn thì ta thấy giá trị hiện tại ròng
của lợi nhuận qua mỗi giai đoạn đều bằng 183$. Nếu sử
dụng luật phần trăm lãi suất của Hottelling ở đây chúng ta
có thể tìm được:
(192 – 183)/183 = 0,05 = 5%

Kết luận:
Trong mô hình khai thác tài nguyên không thể tái tạo trong thị
trường CTHH thì:
 Giá quặng khai thác lên tăng theo thời gian nhưng chậm hơn
lãi suất
 Tốc độ tăng của lợi nhuận đơn vị (chưa chiết khấu) bằng với
tỉ lệ lãi suất

(tốc độ tăng của lợi nhuận đơn vị bằng với lãi suất NH)
- Tốc độ tăng giá của khoáng sản:

 Giá trị hiện tại ròng của lợi nhuận đơn vị là không đổi theo
thời gian

(P2 – P1)/P1 = (392 – 383)/383 = 2,3% < 5%
(khi chi phí không tăng thì tốc độ tăng giá nhỏ hơn lãi suất).
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

CHƢƠNG 6: KTTN KHÔNG THỂ TÁI TẠO

17

 Sản lượng khai thác trong mỗi giai đoạn giảm theo thời gian.
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

18

CHƢƠNG 6: KTTN KHÔNG THỂ TÁI TẠO
6.3.2. Mô hình phân tích hướng thời gian, hướng khai thác
và hướng giá trong khai thác TN không thể tái tạo
- Khai thác TN đạt hiệu quả kinh tế cao nhất khi và chỉ khi
giá tài nguyên khoáng sản đạt tới giá cao nhất (lượng cầu =
0) thì nguồn TN dự trữ trong lòng đất cũng sẽ hết. Khi mà
giá quá cao, nguồn tài nguyên trong lòng đất vẫn còn cũng
sẽ gây lãng phí nguồn tài nguyên.

Hình 6.2 Mô hình khai thác tài nguyên theo hướng giá và hướng khai thác
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

19

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

20

5

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Phát triển ngành công thương nhằm ổn định kinh tế vĩ mô duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế

Bài viết Phát triển ngành công thương nhằm ổn định kinh tế vĩ mô duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế sau đây tập trung làm rõ đóng góp của ngành công thương đối với việc ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng kinh tế;... Mời các bạn tham khảo.


Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 1: Lý thuyết mậu dịch quốc tế cổ điển

Chương 1 trình bày các lý thuyết mậu dịch quốc tế cổ điển. Nội dung chính trong chương này gồm có: Chủ nghĩa trọng thương, lý thuyết lợi thế tuyệt đối, lý thuyết lợi thế so sánh, lý thuyết chi phí cơ hội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.


Quản lý, điều hành giá theo cơ chế thị trường: Những thành công và định hướng

Dưới đây là bài viết Quản lý, điều hành giá theo cơ chế thị trường: Những thành công và định hướng. Bài viết tập trung làm rõ những thành công trong việc quản lý, điều hành giá; từ đó đề xuất định hướng trong công tác quản lý, điều hành giá.


Bài giảng Nhập môn quan hệ quốc tế - Chương 2: Thương mại quốc tế

Thương mại là một trò chơi có tổng bằng 0! Vì tổng số của cải, vàng trên thế giới là không đổi. Thương mại chỉ là để phân chia lại tài sản. Nội dung chương 2 sẽ giúp các bạn nắm vững các vấn đề về thương mại.


Ebook Kinh tế vĩ mô: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Kinh tế vĩ mô", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tổng cầu, tổng cung, cuộc tranh luận về chính sách vĩ mô, nền kinh tế mở trong ngắn hạn, lý thuyết chu kỳ về kinh doanh thực tế, bàn thêm về những cơ sở kinh tế vi mô nằm sau kinh tế vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Kinh tế vi mô - Chương 17: Tư Bản

Tài liệu tham khảo về kinh tế vi mô dành cho sinh viên khoa Kinh tế học chuyên đề " Tư Bản "


Lecture Introduction to economics: Social issues and economic thinking: Chapter 8 - Wendy A. Stock

Chapter 8 - The power and limits of markets. After completing this unit, you should be able to: Describe the resource allocation and resource ownership decisions facing societies, classify the basic types of economic systems, describe the differences in types of ownership of resources,...


Sách hướng dẫn Lịch sử các học thuyết Kinh tế - Phụ lục

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CHƯƠNG I 1. Phân biệt tư tưởng kinh tế và học thuyết kinh tế, lịch sử tư tưởng kinh tế và lịch sử học thuyết kinh tế. Cần trình bày được các nội dung chủ yếu sau: + Các khái niệm: tư tưởng kinh tế, học thuyết kinh tế, lịch sử tư tưởng kinh tế và lịch sử học thuyết kinh tế. + Sự khác nhau trong cấp độ nhận thức (học thuyết kinh tế đòi hỏi sự nhận thức đã được hệ thống), khác nhau trong phạm vi nghiên cứu (Lịch sử tư tưởng nghiên cứu trong...


Lecture Essentials of Economics: Chapter 5 - Bradley R. Schiller, Cynthia Hill

Chapter 5 "Supply decisions", after reading this chapter, you should be able to: Explain what the production function reveals; explain why the law of diminishing returns applies; describe the nature of fixed, variable, and marginal costs; illustrate the difference between production and investment decisions; discuss how accounting costs and economic costs differ.


Bài giảng Kinh tế học vi mô: Định giá trong điều kiện có sức mạnh thị trường

Bài giảng Kinh tế học vi mô: Định giá trong điều kiện có sức mạnh thị trường giúp người học nắm được các kiến thức về phân biệt giá cấp một, cấp hai, cấp ba; phân biệt giá theo thời điểm và định giá lúc cao điểm; giá cả hai phần và quảng cáo. Mời bạn đọc cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Mẫu Bản cảnh cáo nhân viên
  • 19/05/2015
  • 83.311
  • 893

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu