Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Kinh tế tài nguyên: Chương 5 - Trần Thị Thu Trang

Chương 5 "Kinh tế tài nguyên thuỷ sản" sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Giới thiệu chung, mô hình khai thác thuỷ sản, cơ sở thuế tối ƣu và các công cụ kinh tế của Chính phủ quản lý tài nguyên thuỷ sảnĐánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CHƢƠNG 5: KINH TẾ THUỶ SẢN
5.1. Giới thiệu chung
 Thủy sản bao gồm: động vật, thực vật sinh sản dưới
nước mặn và nước ngọt.

CHƢƠNG 5

 Cá là nguồn tài nguyên thuỷ sản có thể tái tạo

KINH TẾ TÀI NGUYÊN THUỶ SẢN

 Khi nghiên cứu mô hinh khai thác thủy sản có hai vấn đề
chủ yếu cần quan tâm:
+ Thuỷ sản là các loài động thực vật sinh sống với
chức năng sinh học vốn có
+ Ảnh hưởng của quyền sở hữu đối với kinh tế khai
thác thuỷ sản.

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

1

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

2

CHƢƠNG 5: KINH TẾ THUỶ SẢN

CHƢƠNG 5: KINH TẾ THUỶ SẢN

5.2. Mô hình khai thác thuỷ sản

Các câu hỏi cần trả lời cho phần kinh tế thuỷ sản:

5.2.1. Mô hình cân bằng sinh học thuỷ sản (trạng thái
ổn định)

 Mô hình, cơ chế sinh học của nghề thuỷ sản?
 Khai thác ảnh hưởng tới mật độ thuỷ sản như thế nào?

 Gọi X(t) là trữ lượng cá ở một khu vực sinh sống tại thời
điểm t

 Các điều kiện của tài nguyên vô chủ ảnh hưởng thế nào
tới khai thác và mật độ thuỷ sản?

 Gọi dX(t)/dt là sự thay đổi của trữ lượng cá trong một
thời gian ngắn, dt.

 So sánh giữa khai thác trong điều kiện sở hữu tư nhân
và trong điều kiện tài nguyên vô chủ?

 Gọi F(X) là tỉ lệ tăng trưởng tại một thời điểm trong một
sinh khối của quần thể thuỷ sản đang được xem xét

 Mô hình khai thác thuỷ sản trong điều kiện tĩnh?

Ta có: F(X) = dX(t)/dt
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

3

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

4

1

CHƢƠNG 5: KINH TẾ THUỶ SẢN
F(X) thường được thể hiện dưới dạng hàm logistic, là một
hàm parabol khi F(X) được vẽ theo X bắt đầu từ quy mô trữ
lượng bằng 0.

Tốc độ
Tăng
F(X)
MSY

Hàm Logistic được thể hiện dưới dạng toán học như sau:
F(X**)

F(X) = r.X(1-X/k)
Trong đó:

F(X*)

r: thể hiện tỉ lệ sinh trưởng nội tại của loài thuỷ sản trong
thời gian t

F(X***)

k: trữ lượng giới hạn của môi trường sống

K
X*

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

5

X**

Mật độ
thuỷ sản

X***

Hình 5.1. Mô hình cân bằng sinh học thuỷ sản giản đơn
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

6

CHƢƠNG 5: KINH TẾ THUỶ SẢN
Hiện tại chúng ta quan tâm tới sản lượng khai thác và
xem xét ảnh hưởng của nó tới sự phát triển sinh học của
một loài

Tốc độ
Tăng
F(X)

H1
MSY

H2

- Ba mức khai thác khác nhau trong cùng một thời điểm
là H1, H2 và H3.
+ Với H(X) = H1: H(X)>F(X) do đó không bền vững.
+ Với H(X) = H2: H(X) = F(X)MSY chưa bền vững vì còn
phụ thuộc vào điều kiện môi trường.

H3

+ Với H(X) = H3: H(X) = F(X): bền vững khi mật độ loài là
từ X13 đến X23
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

K
X13
7

XMSY

X23

Mật độ
thuỷ sản

Hình 5.2. MôTrần
hình
cân bằng sinh học và khai thác
Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

8

2

CHƢƠNG 5: KINH TẾ THUỶ SẢN
H’ = G(E,X23)

H

5.2.2. Mô hình sinh học khai thác trong điều kiện tài
nguyên thuỷ sản là vô chủ

H23
H’ = G(E,X13)

Gọi H(t) là một hàm khai thác thuỷ sản tại thời điểm t.
Mức sản lượng khai thác sẽ phụ thuộc vào 2 yếu tố:

H13

+ Mức cố gắng khai thác tại thời điểm t: E(t)
+ Mật độ thuỷ sản tại thời điểm t: X(t)
 H(t) = G[E(t), X(t)]
E0

E

Hình 5.3. Ảnh hƣởng của mật độ thuỷ sản tới sản lƣợng khai thác
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

9

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

10

CHƢƠNG 5: KINH TẾ THUỶ SẢN
F(X)
H(E,X)

F(X)

H=G(E’,X)

H = G(E,X)

H

K
X’

XMSY

X

Hình 5.4. Tăng cố gắng đầu tƣ khai thác trong điều kiện vô chủ
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

11

5.2.3. Mô hình kinh tế khai thác thuỷ sản
- Giả sử chi phí cho một đơn vị cố gắng đầu tư khai thác
là c
- Tổng chi phí đánh bắt là TC
- Giá bán là P = 1
- Doanh thu đánh bắt là TR = P.H = H = F(X) (H là sản
lượng khai thác)
- Mật độ thuỷ sản đánh bắt đang ở mức K
Trong điều kiện sở hữu vô chủ thì TR = TC
Như vậy người khai thác sẽ khai thác tại X’ (X’ E nên không hiệu
quả dưới góc độ sinh học
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

12

3

CHƢƠNG 5: KINH TẾ THUỶ SẢN
- Trong điều kiện tài nguyên thuộc sở hữu tư nhân thì
nhà khai thác sẽ khai thác tại điểm mà MR = MC chứ
không phải là TR = TC (AR = AC)
- Khai thác trong điều kiện sở hữu tư nhân thì sẽ có tô
(vì TR>TC) còn trong điều kiện sở hữu vô chủ thì sẽ
không có tô (vì TR = TC).

TC = (E,X)

H

- Khi tài nguyên là vô chủ thì nhà khai thác sẽ khai thác
tại điểm EOA còn khi TN là tư nhân thì nhà khai thác sẽ
khai thác tại EPP
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

TR, TC
MC, MR

MC = MR

TR

TC’(E0,X’)

TR, TC
H

K
X’

XMSY

X

Hình 5.5. Khai thác không hiệu quả dƣới góc độ sinh học khi
tài nguyên thuỷ sản là vô chủ
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

13

TR=p*H(E)

14

MR, AR,
MC,AC

TC = c.E0
MC = AC

AR

MR
K
Epp

EOA

Cố gắng, đầu tư
cho khai thác

Hình 5.6. MQH giữa cố gắng đầu tƣ, tổng doanh thu và tổng chi phí
trong điều kiện sở hữu tƣ nhân và sở hữu vô chủ
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

0

Epp

EOA

Hình 5.7. So sánh đầu tƣ khi tài nguyên là tƣ nhân
và khi tài nguyên là vô chủ
15

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

16

4

CHƢƠNG 5: KINH TẾ THUỶ SẢN

CHƢƠNG 5: KINH TẾ THUỶ SẢN

5.2.4. Ảnh hưởng ngoại ứng của quá trình khai thác
trong điều kiện sở hữu vô chủ

Trong đó:
- dH/dE: là sản lượng khai thác phụ thuộc vào cố gắng

Khi một công ty đánh bắt sẽ làm ảnh hưởng không
những sản lượng đánh bắt của chính công ty đó trong
tương lai mà còn gây ra ngoại ứng đối với các công ty
khác vì nguồn cá bị giảm về sự đông đặc.

của hãng
- APE: là sản lượng bình quân một đơn vị cố gắng đầu tư
- E(dAPE/dE): ảnh hưởng ngoại ứng do nguồn thuỷ sản bị

- Sản lượng khai thác bằng mức khai thác bình quân
(theo mức độ cố gắng) nhân với mức độ cố gắng.
H = APE . E
Lấy vi phân ta được
dH/dE = APE + E(dAPE/dE)
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

giảm mạnh do khai thác quá nhanh (ngoại ứng tiêu cực)

17

CHƢƠNG 5: KINH TẾ THUỶ SẢN

18

CHƢƠNG 5: KINH TẾ THUỶ SẢN
5.2.5. Đường cung của ngành thuỷ sản

Trong điều kiện sở hữu vô chủ thì E(dAPE/dE) không
được quan tâm nên dẫn tới không hiệu quả về mặt
kinh tế

5.2.5.1. Trường hợp sở hữu vô chủ

=> Để hạn chế ngoại ứng tiêu cực do quá trình khai thác
gây ra làm tăng chi phí đánh bắt cho XH nên việc quản
lý và giao quyền sở hữu đối với tài nguyên là rất quan
trọng.

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

19

- Cung của ngành thuỷ sản không chỉ phụ thuộc vào
những yếu tố nội sinh và ngoại sinh (như các hàng hoá
thông thường) mà nó còn phụ thuộc vào yếu tố sinh học
của các loài.
- Với các mức giá khác nhau thì mức cố gắng đầu tư
cũng khác nhau

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

20

5

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Ebook Microeconomics for today (7th edition): Part 2

This edition concisely presents and reinforces core concepts, then immediately assesses student comprehension. You will find the latest microeconomic information and developments presented in an engaging, easy-to-follow format applicable to everyday life.


Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 7 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Chương 7 Thống kê hiệu quả sản xuất kinh doanh thuộc bài giảng nguyên lý thống kê kinh tế, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm, nguyên tắc đánh giá hiệu quả, hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế, phương pháp phân tích hiệu quả kinh tế, thống kê lợi nhuận.


Xây dựng mô hình nghiên cứu về quản trị thương hiệu trong ngành dịch vụ Logistic Việt Nam

Bài viết Xây dựng mô hình nghiên cứu về quản trị thương hiệu trong ngành dịch vụ Logistic Việt Nam mô tả khái quát đặc điểm của ngành Logistic Việt Nam và đưa ra kế hoạch nghiên cứu trong tương lai nhằm đánh giá thực trạng công tác quản trị thương hiệu tại doanh nghiệp Logistic Việt Nam.


Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 9 - Ths. Trinh Thu Thủy

Chương 9 Ngoại thương với phát triển, trong chương học này trình bày nội dung kiến thức sau: Mối quan hệ giữa ngoại thương và phát triển kinh tế, thực trạng thương mại quốc tế của DCs và LDCs, lý thuyết ngoại thương, chiến lược phát triển ngoại thương của các nước LDCs, đặc điểm xuất khẩu của các nước LDCs.


Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 7 - Ths. Bùi Thị Thanh Huyền

Chương 7 Vốn với phát triển kinh tế, mục tiêu của chương: Phân biệt được vốn sản xuất và vốn đầu tư, vai trò của vốn với phát triển kinh tế, các yếu tố tác động đến cầu vốn đầu tư, các nguồn hình hành vốn đầu tư (nhân tố tác động đến cung vốn đầu tư).


Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 7: Thị trường cạnh tranh không hoàn toàn (5tr)

Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Chương 7: Thị trường cạnh tranh không hoàn toàn" cung cấp cho người học các kiến thức: Cạnh tranh độc quyền, độc quyền nhóm. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn Kinh tế vi mô và những ai quan tâm dùng làm tài liệu tham khảo.


Đầu tư phát triển Công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ - 4

Phát triển mạnh thị trường vốn qua hệ thống ngân hàng - tín dụng ở cả thành thị và nông thôn, đặc biệt hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hình thành dần thị trường chứng khoán trên cơ sở thí điểm rút kinh nghiệm để xây dựng một số văn phòng và sở giao dịch chứng khoán tại Hà Nội, Hải Phòng, tiến tới hoạt động trên toàn vùng KTTĐ Bắc Bộ. Trong giai đoạn 2001-2005, để đạt mức tăng trưởng công nghiệp từ 17-18% trung bình toàn vùng và mức tăng giá trị gia tăng...


Phương thức tăng trưởng kinh tế: Hiện trạng và những thay đổi cần thiết trong giai đoạn 2012 - 2020

Dưới đây là bài viết Phương thức tăng trưởng kinh tế: Hiện trạng và những thay đổi cần thiết trong giai đoạn 2012 - 2020. Bài viết trình bày về thực trạng phương thức tăng trưởng kinh tế tại VN, kiến nghị những thay đổi đối với phương thức tăng trưởng kinh tế và biện pháp hiện thực hóa.


Bài giảng Kinh tế lượng - ĐH Kinh tế TP. HCM

 Bài giảng "Kinh tế lượng" cung cấp cho người học các kiến thức nhập môn kinh tế lượng, mô hình hồi quy hai biến, hồi quy tuyến tính bội, hồi quy với biến giả. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Kinh tế vi mô: Độ co giãn của cung và cầu - Đặng Văn Thanh

Bài giảng Kinh tế vi mô: Độ co giãn của cung và cầu thảo luận các vấn đề về độ co giãn của cầu theo giá; độ co giãn chéo của cầu; độ co giãn của cầu theo thu nhập; độ co giãn của cung (theo giá) và gánh nặng của thuế, lợi ích của trợ cấp.


Tài liệu mới download

Mẫu Bản cảnh cáo nhân viên
  • 19/05/2015
  • 83.311
  • 893

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu