Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Kinh tế tài nguyên: Chương 3 - Trần Thị Thu Trang

Nội dung chương 3 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Kinh tế tài nguyên đất và Kinh tế tài nguyên nước", cụ thể như: Đặc điểm và các vấn đề cơ bản trong quản lý khai thác tài nguyên có thể tái tạo, kinh tế đất và kinh tế nước,...Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CHƢƠNG 3: KTTN ĐẤT & KTTN NƢỚC
3.1. Đặc điểm và các vấn đề cơ bản trong quản lý khai thác
tài nguyên có thể tái tạo
3.1.1. Đặc điểm và các vấn đề trong khai thác, quản lý và sử
dụng các nguồn tài nguyên có thể tái tạo

CHƢƠNG 3

Đặc điểm cơ bản của các loại TN có thể tái tạo:

KINH TẾ TÀI NGUYÊN ĐẤT &

- Trữ lượng các loại TN này có thể thay đổi, tăng hoặc giảm so
với trữ lượng ban đầu tuỳ thuộc vào tốc độ khai thác, trình độ
quản lý, nhưng mức tăng không bao giờ vượt qua giới hạn sức
chứa của môi trường.

KINH TẾ TÀI NGUYÊN NƢỚC

- Có thể bị cạn kiệt nếu không được quản lý khai thác hợp lý.
- Sự tăng trưởng của một loài phụ thuộc rất nhiều vào hệ sinh
thái mà chúng tồn tại.
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

1

2

CHƢƠNG 3: KTTN ĐẤT & KTTN NƢỚC
Trữ lượng X

3.1.2. Mối quan hệ giữa khai thác và TN có thể tái tạo
- Năng suất tối đa (MSY) là mức tăng trưởng (năng suất) cực
đại mà một loài có thể đạt được
- NS khai thác tối đa là mức NS khai thác TN đúng bằng mức
tăng trưởng của TN đó.
VD: Cá chép đầu năm trữ lượng là 1000 con, loài cá này có tốc
độ tăng trưởng 10%/năm tức là 100 con/năm. Nếu hàng năm
chúng ta khai thác 100 con thì được gọi là NS tối đa.
- NS khai thác tối đa có thể chưa hoàn toàn bền vững vì còn
phụ thuộc vào điều kiện môi trường sống, thời tiết, dịch
bệnh,…
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN2009

3

Xcapacity

Xmin

0

Thời gian

HÌnh 3.1.Ví dụ về sự tăng trƣởng của loài động, thực vật theo thời gian

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

4

1

CHƢƠNG 3: KTTN ĐẤT & KTTN NƢỚC

CHƢƠNG 3: KTTN ĐẤT & KTTN NƢỚC

3.2. Kinh tế đất và kinh tế nƣớc

- Điểm đầu vào tối ưu khi đầu tư trên một mảnh đất đó là giá

3.2.1. Kinh tế đất

trị sản phẩm biên (VMP) bằng với giá đầu vào.

3.2.1.1. Khái niệm về tô
- Tô là giá trị của TN đất tham gia vào sản xuất một sản phẩm,
tô được tính bằng tổng doanh thu (TR) trừ đi tổng chi phí (TC).
- Tô khác với lợi nhuận vì trong tô bao gồm cả giá trị nội tại của
TN.
- Giá trị nội tại của TN có thể là: độ phì của đất, điều kiện khí
hậu, thời tiết, lợi thế của mảnh đất tới thị trường,…của mảnh
đất này có được so với mảnh đất khác.
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

5

CHƢƠNG 3: KTTN ĐẤT & KTTN NƢỚC
- Nếu người sx đầu tư ít hơn Xtối ưu thì khi đó VMP còn lớn

Giá đầu
vào
a

S (cung đầu vào hoàn toàn co dãn)

w
VMP

0

Xtối ưu

Lượng đầu vào

Thu Trang
- Bài giảng
Hình 3.2. Điểm đầu Trần
tƣThịđầu
vào
tốiKTTN
đa- 2009
hoá lợi nhuận (VMP = PX6)

CHƢƠNG 3: KTTN ĐẤT & KTTN NƢỚC
Chúng ta cũng có thể biểu diễn tô dưới dạng giá trị của đầu ra.
Điểm đầu ra tối ưu của các DN về nguyên tắc là điểm chi phí
biên (MC) bằng với doanh thu biên (MR)

hơn so với giá đầu vào (w) nên họ sẽ bị thua thiệt
- Nếu người sx đầu tư nhiều hơn Xtối ưu khi đó VMP sẽ thấp
hơn giá đầu vào họ cũng sẽ thua thiệt vì không đạt được tổng
lợi nhuận lớn nhất (diện tích a)

HÌnh 3.3. Tô đƣợc thể hiện
thông qua giá trị
(điểm tối ƣu đầu ra sản phẩm)

- Diện tích a có thể được gọi là lợi nhuận, cũng có thể gọi là tô
(trong KTTN) nếu sản phẩm làm ra sử dụng một loại TN nào
đó (đất đai)

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN2009

7

Chủ đất sẽ tối đa hoá lợi nhuận tại P =MC = MR
Tổng doanh thu TR = P*q, Tổng chi phí TC = diện tích 0iaq
Thị Thu Trang
giảng KTTN
- 2009iPa
8
Tô mà chủ đất nhậnTrần
được
là- Bài
diện
tích

2

CHƢƠNG 3: KTTN ĐẤT & KTTN NƢỚC
3.2.1.2. Một số quan điểm về tô
a. Quan điểm về tô của David Ricardo (1772-1823)
- David Ricardo cho rằng chất lượng đất khác nhau thì tô thu
được trên các mảnh đất này cũng khác nhau. Quan điểm về
tô của David Ricardo còn gọi là tô theo chất lượng tài
nguyên.
- Quan điểm về tô của Ricardo nặng về vấn đề nông nghiệp,
độ phì của đất và năng suất cây trồng. Sự thương mại hoá,
lợi thế về thị trường chưa được Ricardo đề cập.
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

9

CHƢƠNG 3: KTTN ĐẤT & KTTN NƢỚC

10

CHƢƠNG 3: KTTN ĐẤT & KTTN NƢỚC
MP,
lương

- Giả sử có các mảnh đất A,B,C,…M mỗi mảnh có diện tích

MPa

như nhau nhưng độ phì khác nhau, mảnh A màu mỡ, mảnh B

MPb
MPc

kém màu mỡ,… mảnh M kém màu mỡ nhất
Đơn giá
Lao động

=> MPA > MPB > …> MPM

MPm

- Câu hỏi đặt ra là: khi đưa các mảnh đất vào canh tác (với giả
định là đầu vào chỉ có số lượng lao động) thì chủ đất sẽ thuê số
lượng lao động vào mỗi mảnh đất là bao nhiêu để đạt được tô
LA

cao nhất?

LB

LC

Lao động

HÌnh 3.4. Mô hình tô của Ricardo
(tô phụ thuộc vào chất lƣợng đất và mức đầu tƣ lao động)
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN2009

11

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

12

3

CHƢƠNG 3: KTTN ĐẤT & KTTN NƢỚC
- Tối đa tô theo nguyên tắc tối đa hoá lợi nhuận là sản phẩm
biên của lao động bằng giá một đơn vị của lao động (w):
MPA = w; MPB = w
- Nếu NA là số lao động thuê cho mảnh đất A,
NB là số lao động thuê cho mảnh đất B,
………….
=> Mảnh đất M sẽ không thể thuê được lao động bởi vì sản

13

CHƢƠNG 3: KTTN ĐẤT & KTTN NƢỚC
- David Ricardo còn cho rằng, nếu trong quá trình sản xuất
nếu không đầu tư vào lao động sẽ không có tô.
- Quan điểm của Ricardo cho rằng dù chất lượng đất thấp
thì chủ đất vẫn có thể thu được tô còn khi chất lượng đất
xấu nhất sẽ không có tô.

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN2009

NB

HÌnh 3.5. Tô khác nhau ở hai mảnh đất có chất lƣợng khác nhau

phẩm biên của mảnh đất M luôn nhỏ hơn đơn giá lương.
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

NA

15

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

14

CHƢƠNG 3: KTTN ĐẤT & KTTN NƢỚC
b.Quan điểm về tô của Johann Heinrich von Thunen (1783-1859)
Công thức tính tô của von Thunen như sau:
R = Y(p-c) – YFD
Trong đó:
R: địa tô
Y: năng suất trên một đơn vị đất đai
c: giá thành sản phẩm mỗi đơn vị hàng hoá được
sản xuất từ đất đai
p: giá thị trường mỗi đơn vị hàng hoá
F: chi phí vận chuyển/đơn vị đường
D: khoảng cách tới thị trường
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

16

4

Các đƣờng tròn đồng tâm thể hiện quan điểm tô của Von Thunen

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

17

CHƢƠNG 3: KTTN ĐẤT & KTTN NƢỚC

Địa tô

HÌnh 3.6. Tô theo lý thuyết
Khoảng cách tới thị trƣờng

Ri(x)

* Mô hình về tô của Von Thunen được phát minh trong những
giả định và các điều kiện như sau:
- Thành phố nằm ở trung tâm một quốc gia trong nền kinh
tế đóng
- Quốc gia bị cô lập xung quanh bởi các khu vực hoang dã
- Chất lượng đất và điều kiện khí hậu giả định là không
thay đổi
- Nông dân ở quốc gia này tự vận chuyển sản phẩm ra thị
trường ở trung tâm thành phố
- Nông dân tối đa hoá lợi nhuận trong thị trường cạnh tranh
hoàn hảo
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN2009

19

18

Rj(x)

0
Khoảng cách tới
thị trường

Trung tâm
thị trường

X*

Kinh
doanh 1

X

Kinh
doanh 2

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

20

5

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư, mở cơ hội phát triển

Bài viết Đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư, mở cơ hội phát triển nêu lên những thành tựu đạt được và những định hướng giải pháp nhằm đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư, mở cơ hội phát triển tại Cần Thơ.


Lecture Macroeconomics (19/e) - Chapter 6: An introduction to macroeconomics

After reading this chapter, you should be able to: Interpret how macroeconomics studies both long-run economic growth and short-run fluctuations in output and unemployment; explain why economists focus on GDP, inflation, and unemployment when assessing the health of an entire economy; discuss why sustained increases in living standards are a historically recent phenomenon; identify why saving and investment are key factors in promoting rising living standards.


Xuất khẩu rau quả Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Bài viết Xuất khẩu rau quả Việt Nam - Thực trạng và giải pháp trình bày: Xuất khẩu hàng hóa đóng góp trên dưới 80% tổng GDP của Việt Nam ở giai đoạn 2011-2015, trong đó xuất khẩu rau quả chỉ chiếm khoảng 2%, trong kim ngạch xuất khẩu rau quả, mặt hàng quả chiếm tỷ trọng trên dưới 70%, kế đến là mặt hàng rau quả chế biến chiếm tỷ trọng rất nhỏ, dưới 10%,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Giáo trình kinh tế học công cộng (Joseph E. Stiglitz) Chương 6: Lựa chọn công cộng

Cơ chế tư nhân để phân bổ nguồn lực Nền kinh tế thị trường có một phương pháp đơn giản và hữu hiệu để xác định mức sản xuất HHTN: hệ thống giá cả. Hệ thống này khuyến khích các hang sản xuất hàng hóa có giá trị và là cơ sở để phân bổ hàng hóa đã được sản xuất cho những người tiêu dùng


Bài giảng Kinh tế quốc tế 1 - ĐH Thương Mại

Kinh tế Quốc tế là một bộ phận của Kinh tế học, vai trò của kinh tế quốc tế trong bối cảnh hội nhập, nắm vững kiến thức kinh tế quốc tế giúp lý giải được các quyết định và dự báo được điều gì sẽ xảy ra sau quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm vững chi tiết nội dung.


Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 5 - Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ

Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 5 - Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ giới thiệu tới các bạn về tiền và lãi suất; các tác nhân trong quá trình cung ứng tiền; ngân hàng trung ương và việc cung ứng tiền cơ sở; ngân hàng thương mại và việc tạo ra tiền gửi.


Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 1: Nhập môn Kinh tế lượng

Chương 1 trình bày những nội dung cơ bản về kinh tế lượng như: Các khái niệm cơ bản về kinh tế lượng, phương pháp luận nghiên cứu của kinh tế lượng, phân tích hồi quy, các loại quan hệ, số liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Sam Walton và Wal - Mart - Giàu nhất nhờ bán hàng rẻ nhất: Phần 1 - Nguyễn Phạm Đăng Khoa

(BQ) Cuốn sách "Sam Walton và Wal - Mart - Giàu nhất nhờ bán hàng rẻ nhất" là một phần trong bộ sách “Đạo kinh doanh Việt Nam và thế giới”, phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Cửa hàng tạp hóa của thế giới, Sam Walton – Công dân tuyệt vời của thế giới, bán hàng tốt nhất với mức giá tấp nhất,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. 


CHƯƠNG V: HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ

5.1. Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quy Ví dụ 5.1: Xét sự phụ thuộc của thu nhập (Y) (triệu đồng/tháng) vào thời gian công tác (X) (năm) và nơi làm việc của người lao động (DNNN và DNTN). Z = 1: làm trong DNNN và Z = 0: làm trong DNTN Trong đó Y và X là biến số lượng, còn Z là chỉ tiêu chất lượng cho biết có hay không một thuộc tính nào đó. Z được gọi là biến giả trong mô hình


Giáo trình Kế hoạch hóa phát triển: Phần 2 - PGS.TS. Ngô Thắng Lợi (chủ biên) (ĐH Kinh tế quốc dân)

Giáo trình Kế hoạch hóa phát triển: Phần 2 trình bày nội dung và phương pháp lập các kế hoạch phát triển kinh tế; nội dung, phương pháp lập kế hoạch một số lĩnh vực xã hội chủ yếu. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

Mẫu Bản cảnh cáo nhân viên
 • 19/05/2015
 • 83.311
 • 893

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Đề tài " Căn bệnh Hà Lan "
 • 11/07/2010
 • 41.114
 • 803

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu